Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi

NN 112/2008 (1.10.2008.), Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3263

Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, broj 158/03. i 79/07.) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O RADIJSKOJ OPREMI I TELEKOMUNIKACIJSKOJ TERMINALNOJ OPREMI

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti stavljanja na tržište i stavljanja u pogon radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (u daljnjem tekstu: RiTT oprema), način i postupci ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme, način i postupak ovlašćivanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti RiTT opreme, postupak izdavanja odobrenja za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme, oznake i način označivanja RiTT opreme te objava popisa usklađenih norma potrebnih za ocjenjivanje sukladnosti RiTT opreme.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na svu radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na medicinske uređaje i aktivne medicinske implantate koji za svoj rad upotrebljavaju radijske valove, kao i na uređaje koji se, kao sastavni dijelovi ili cjeloviti uređaji, ugrađuju u vozila.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, za RiTT opremu ili njezine zamjenske dijelove koji se naknadno ugrađuju u vozila, a koji nisu dostupni na slobodnom tržištu i iste su vrste, tipa i tehničkih značajki kao i RiTT oprema ugrađena u vozilo za koje je izdana Potvrda o sukladnosti tipa vozila, prema posebnim propisima o homologaciji vozila, nije potrebno pribaviti odobrenje iz članka 9. ovoga Pravilnika.
(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:
a) RiTT opremu koju upotrebljavaju radioamateri, osim radioamaterske opreme koja je dostupna na slobodnom tržištu,
b) radijske i televizijske prijamnike namijenjene isključivo za prijam radijskih i televizijskih programa,
c) RiTT opremu namijenjenu pomorskim i zrakoplovnim radijskim komunikacijama, koja udovoljava posebnim uvjetima što se utvrđuju u skladu s posebnim propisima,
d) RiTT opremu koja se upotrebljava isključivo za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i sigurnosno-obavještajnih agencija.

Značenje pojmova

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Izjava o sukladnosti: izjava kojom osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske izjavljuje pod punom odgovornošću da RiTT oprema, na koju se izjava odnosi, udovoljava bitnim zahtjevima iz ovoga Pravilnika,
2. Ministarstvo: središnje tijelo državne uprave nadležno za elektroničke komunikacije,
3. ministar: čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za elektroničke komunikacije,
4. ovlašteni zastupnik: svaka fizička ili pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj, koju je proizvođač pisano ovlastio da djeluje umjesto njega za posebne zadatke u smislu Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti,
5. radijska oprema: proizvod ili njegova odgovarajuća sastavnica koja omogućuje komunikaciju odašiljanjem i/ili prijmom radijskih valova, uz uporabu radiofrekvencijskog spektra namijenjenog zemaljskim ili svemirskim radijskim komunikacijama,
6. radiofrekvencijski spektar: elektromagnetski valovi radijskih frekvencija u rasponu od 9 kHz do 3000 GHz koji se šire u prostoru bez umjetnog vođenja,
7. razred (klasa) opreme: razred koji označava pojedine vrste uređaja koji se u smislu ovoga Pravilnika smatraju istovjetnima ili sličnima, kao i sučelja za koja su ti uređaji projektirani, pri čemu uređaj može pripadati u više razreda opreme,
8. sučelje: priključna točka mreže, koja je fizička priključna točka na kojoj korisnik pristupa javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, i/ili radijski priključak koji određuje radijski put između radijske opreme, zajedno s njihovim tehničkim specifikacijama,
9. štetna smetnja: učinak neželjene energije koji ugrožava rad radionavigacijske, radiolokacijske ili druge radiokomunikacijske službe, ili na drugi način ozbiljno umanjuje kakvoću, ometa ili opetovano prekida radiokomunikacijsku službu koja radi u skladu s mjerodavnim propisima, ili ometa pružanje elektroničke komunikacijske usluge,
10. tehnički konstrukcijski dokument: dokument koji opisuje uređaj te daje podatke i objašnjenja o primjeni odgovarajućih bitnih zahtjeva iz ovoga Pravilnika,
11. telekomunikacijska terminalna oprema: proizvod ili njegova odgovarajuća sastavnica koja omogućuje komunikaciju na način da se priključuje, izravno ili neizravno, bilo kojim putem na sučelja javnih elektroničkih komunikacijskih mreža, koje se u cijelosti ili djelomično upotrebljavaju za pružanje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga,
12. uređaj: bilo koja oprema koja obuhvaća radijsku opremu i/ili telekomunikacijsku terminalnu opremu.

Bitni zahtjevi za RiTT opremu

Članak 4.

RiTT oprema mora udovoljavati sljedećim bitnim zahtjevima:
1. zahtjevima zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika i drugih osoba, uključujući zahtjeve u pogledu sigurnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica, ali bez primjene naponskih ograničenja,
2. zaštitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje područje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC),
3. zahtjevima u pogledu projektiranja i proizvodnje radijske opreme koja djelotvorno upotrebljava radiofrekvencijski spektar namijenjen zemaljskim i svemirskim radijskim komunikacijama te satelitske orbite, kako bi se izbjegnule štetne smetnje,
4. drugim zahtjevima, kao što su zahtjevi koji se odnose na mogućnost umreženog rada s drugim uređajima i priključenja na odgovarajuće vrste sučelja, na zaštitu elektroničkih komunikacijskih mreža od mogućih zlouporaba, ometanja rada ili neprihvatljivog umanjivanja kakvoće usluge, na zaštitu osobnih podataka i privatnosti pretplatnika i korisnika, na osiguravanje sprječavanja zlouporaba i prijevara, na osiguravanje pristupa hitnim službama te na olakšavanje uporabe osobama s invaliditetom.

Objavljivanje tehničkih specifikacija sučelja

Članak 5.

(1) Operatori javnih elektroničkih komunikacijskih mreža u Republici Hrvatskoj moraju javno objavljivati vrste sučelja svojih elektroničkih komunikacijskih mreža.
(2) Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) osigurat će da operatori iz stavka 1. ovoga članka objavljuju točne i odgovarajuće tehničke specifikacije sučelja svojih elektroničkih komunikacijskih mreža, i to prije nego što elektroničke komunikacijske usluge, koje se pružaju putem tih sučelja, postanu javno dostupne, te da redovito objavljuju izmjene tih tehničkih specifikacija sučelja.
(3) Tehničke specifikacije sučelja moraju biti podrobno opisane u svrhu proizvodnje telekomunikacijske terminalne opreme koja omogućuje sve elektroničke komunikacijske usluge što se pružaju putem tih sučelja, te moraju osobito sadržavati sve potrebne podatke koji omogućuju proizvođačima opreme obavljanje odgovarajućih ispitivanja, prema njihovu vlastitom izboru, u svrhu udovoljavanja bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, koji se primjenjuju na telekomunikacijsku terminalnu opremu.

Norme

Članak 6.

(1) Ako uređaj udovoljava odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene usklađene europske norme, smatra se da je sukladan odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika. Pretpostavka sukladnosti ograničena je na opseg usklađene norme ili norma koje se primjenjuju te mjerodavnih bitnih zahtjeva koje obuhvaća takva usklađena norma ili norme.
(2) Ministarstvo redovito usklađuje i dopunjuje popis hrvatskih norma koje pružaju pretpostavku o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, te ih, prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, objavljuje u »Narodnim novinama« i na svojim internetskim stranicama.
(3) Hrvatski zavod za norme osigurava, u skladu s mjerodavnim odredbama zakona kojim se uređuje područje normizacije, podatke o hrvatskim normama iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Ako u Republici Hrvatskoj nisu prihvaćene i objavljene hrvatske norme koje se odnose na RiTT opremu, a koje pružaju pretpostavku o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, mogu se primjenjivati odgovarajuće europske ili međunarodne norme.
(5) Ako Ministarstvo smatra da hrvatska norma iz stavka 2. ovoga članka ne zadovoljava u potpunosti bitne zahtjeve iz članka 4. ovoga Pravilnika, o tome će, uz pisano obrazloženje, izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo i Hrvatski zavod za norme.

II. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I/ILI STAVLJANJE U POGON RiTT OPREME

Stavljanje RiTT opreme na tržište

Članak 7.

(1) RiTT oprema može se slobodno uvoziti, stavljati na tržište, stavljati u pogon i upotrebljavati u Republici Hrvatskoj ako udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika i drugim uvjetima utvrđenima ovim Pravilnikom, te ako se pravilno instalira, održava i upotrebljava u skladu sa svojom namjenom.
(2) RiTT oprema, koja ne udovoljava bilo kojem od bitnih zahtjeva iz članka 4. ovoga Pravilnika, može biti javno izlagana i predstavljena u Republici Hrvatskoj samo uz jasno i razvidno istaknutu oznaku da uporaba takve RiTT opreme nije dopuštena u Republici Hrvatskoj.
(3) Djelatnost uvoza i stavljanja na tržište RiTT opreme mogu obavljati za to registrirane pravne i fizičke osobe.
(4) Osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske obvezna je korisniku prigodom prodaje te opreme dati upute za uporabu na hrvatskom jeziku, tehničke značajke te opreme, podatke o vrstama sučelja na koja se ta oprema može priključiti, istaknuto upozorenje o mogućim ograničenjima uporabe radijske opreme i/ili potrebi pribavljanja propisane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Izjavu o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, u skladu s Dodatkom 8. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio, te presliku izvorne Izjave o sukladnosti (EC Declaration of Conformity) ako ta oprema nije proizvedena u Republici Hrvatskoj.
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske može Izjavu o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika i presliku izvorne Izjave o sukladnosti (EC Declaration of Conformity) učiniti dostupnima na svojim službenim internetskim stranicama, pri čemu mora adresu internetske stranice priložiti uputama za uporabu RiTT opreme.
(6) RiTT oprema prigodom stavljanja na tržište Republike Hrvatske mora imati oznaku sukladnosti iz članka 16. ovoga Pravilnika.
(7) Ako RiTT oprema radi u radiofrekvencijskom pojasu koji nije europski harmonizirani radiofrekvencijski pojas za tu RiTT opremu, ili nije u skladu s Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra, proizvođač RiTT opreme, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske obvezna je o tome dostaviti pisanu obavijest Agenciji, uz navođenje podataka o tehničkim značajkama te opreme, i to najmanje 30 dana prije stavljanja te opreme na tržište.
(8) Agencija će osobu, koja je dostavila obavijest iz stavka 7. ovoga članka, u primjerenom roku izvijestiti o mogućnosti stavljanja RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske.

Stavljanje RiTT opreme u pogon i pravo priključenja na mrežu

Članak 8.

(1) RiTT oprema može se staviti u pogon u skladu sa svojom namjenom ako udovoljava uvjetima utvrđenima ovim Pravilnikom.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, stavljanje u pogon RiTT opreme, koja udovoljava uvjetima utvrđenima ovim Pravilnikom, može se ograničiti u slučaju da takva RiTT oprema stvara štetne smetnje, predstavlja opasnost za zdravlje ljudi ili ne omogućuje djelotvornu uporabu radiofrekvencijskog spektra.
(3) Ako se utvrdi da RiTT oprema, koja ima propisanu Izjavu o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, ometa rad ili uzrokuje ozbiljna oštećenja elektroničke komunikacijske mreže, ili stvara štetne smetnje, operator elektroničke komunikacijske mreže ima pravo uskratiti priključenje takve RiTT opreme na svoju mrežu, isključiti već priključenu RiTT opremu ili je povući iz pogona.
(4) O poduzetim mjerama iz stavka 3. ovoga članka operator elektroničke komunikacijske mreže mora bez odgode u pisanom obliku izvijestiti Agenciju.

III. ODOBRENJE ZA UVOZ I/ILI STAVLJANJE NA TRŽIŠTE RiTT OPREME

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Članak 9.

(1) Za uvoz i/ili stavljanje na tržište Republike Hrvatske RiTT opreme iz članka 2. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, koja udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, pravna ili fizička osoba iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika mora prethodno pribaviti odobrenje Agencije.
(2) Za ponovni uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme istog proizvođača, iste tipske oznake i istih tehničkih značajki, za koju je prigodom prvog uvoza i/ili stavljanja na tržište pribavljeno odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, nije potrebno novo odobrenje.
(3) Oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja, koji se podnosi Agenciji, propisuje Agencija i objavljuje na svojim internetskim stranicama, uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Agencija može zaprimati zahtjeve za izdavanje odobrenja i elektroničkim putem, ovisno o raspoloživim tehničkim mogućnostima.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

Članak 10.

(1) Za telekomunikacijsku terminalnu opremu, koja za svoj rad ne upotrebljava radijske valove, kao i za radijsku opremu koja radi samo kao prijamnik, a u odnosu na koju se primjenjuju usklađene norme u postupku ocjenjivanja sukladnosti s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, uz zahtjev za izdavanje odobrenja prilaže se dokumentacija navedena u Dodatku 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(2) Za RiTT opremu, koja ne obuhvaća opremu iz stavka 1. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje odobrenja prilaže se dokumentacija navedena u Dodatku 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Izdavanje odobrenja

Članak 11.

(1) Agencija provodi postupak utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme na temelju podnesenog zahtjeva za izdavanje odobrenja i priložene dokumentacije iz članka 10. ovoga Pravilnika.
(2) Agencija će izdati odobrenje za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za izdavanje odobrenja, ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti i ovim Pravilnikom.
(3) U slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavka 2. ovoga članka Agencija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja.
(4) Agencija će na svojim internetskim stranicama, a prema potrebi i na drugi prikladan način, redovito objavljivati popis RiTT opreme za koju je izdala odobrenje iz stavka 2. ovoga članka.

Uvoz RiTT opreme za vlastite potrebe

Članak 12.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba može uvoziti u Republiku Hrvatsku RiTT opremu za vlastite potrebe bez pribavljanja odobrenja Agencije, ako se takva RiTT oprema nalazi na popisu iz članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika.
(2) Za uvoz RiTT opreme za vlastite potrebe, koja se ne nalazi na popisu iz stavka 1. ovoga članka, pravna ili fizička osoba mora pribaviti odobrenje Agencije iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Uvoz uzoraka RiTT opreme

Članak 13.

(1) Uzorci RiTT opreme namijenjeni ispitivanju, javnom izlaganju i predstavljanju u Republici Hrvatskoj, kao i RiTT oprema iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, mogu se uvesti uz prethodno pribavljeno odobrenje Agencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz uzoraka RiTT opreme iz stavka 1. ovoga članka prilažu se osnovne tehničke značajke te RiTT opreme.

IV. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI RiTT OPREME

Postupci ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme

Članak 14.

(1) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika.
(2) Za telekomunikacijsku terminalnu opremu, koja za svoj rad ne upotrebljava radijske valove, kao i za radijsku opremu koja radi samo kao prijamnik, ocjenjivanje sukladnosti provodi se, prema izboru proizvođača opreme, na jedan od načina utvrđenih u Dodacima 3., 5. i 6. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
(3) Za RiTT opremu, koja ne obuhvaća opremu iz stavka 2. ovoga članka, a za koju je proizvođač opreme primijenio norme iz članka 6. ovoga Pravilnika u postupku ocjenjivanja sukladnosti opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, ocjenjivanje sukladnosti provodi se, prema izboru proizvođača opreme, na jedan od načina utvrđenih u Dodacima 4., 5. ili 6. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.
(4) Za RiTT opremu, koja ne obuhvaća opremu iz stavka 2. ovoga članka, a za koju proizvođač opreme nije primijenio norme iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili ih je primijenio djelomično u postupku ocjenjivanja sukladnosti opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, ocjenjivanje sukladnosti provodi se, prema izboru proizvođača opreme, na jedan od načina utvrđenih u Dodacima 5. ili 6. ovoga Pravilnika.
(5) Svi zahtjevi i dokumentacija u vezi s postupcima ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka moraju biti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji je odredilo ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 15.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme na temelju rješenja o ovlasti koje donosi ministar, uz uvjet da to tijelo ispunjava sljedeće:
– ima sjedište na području Republike Hrvatske,
– ima potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o ispunjavanju osnovnih uvjeta iz Dodatka 7. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(2) Postupak utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u ime Ministarstva provodi Hrvatska akreditacijska agencija, u skladu s ugovorom o provedbi postupaka utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, sklopljenim s Ministarstvom, i naputkom o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, koji donosi ministar.
(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora osobito sadržavati:
– nadnevak izdavanja potvrde,
– popis opreme za ispitivanje s nadnevcima umjeravanja,
– metode ispitivanja za koje se ovlast izdaje,
– ime osobe osposobljene i odgovorne za nadzor i procjenu ishoda ispitivanja.
(4) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, koji tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi Ministarstvu, mora sadržavati sljedeće:
– podatke o podnositelju zahtjeva,
– presliku potvrde iz stavka 1. ovoga članka ili presliku potvrde o akreditaciji iz stavka 7. ovoga članka.
(5) Rješenje o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka važi do ukidanja.
(6) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati uvjete iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja važenja rješenja o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka.
(7) Smatra se da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje ima potvrdu o akreditaciji Hrvatske akreditacijske agencije, udovoljava uvjetima propisanima Dodatkom 7. ovoga Pravilnika s obzirom na opseg aktivnosti i proizvoda obuhvaćenih tom akreditacijom.
(8) Hrvatska akreditacijska agencija će za potrebe Ministarstva najmanje jedanput godišnje obavljati redovite provjere, a na zahtjev Ministarstva i izvanredne provjere osposobljenosti ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti, te o obavljenim provjerama redovito izvješćivati Ministarstvo.
(9) Ako Hrvatska akreditacijska agencija u redovitoj ili izvanrednoj provjeri osposobljenosti ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti utvrdi da to tijelo ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo.
(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka ministar će ukinuti rješenje o ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, i to u cijelosti ili u dijelu u kojem je ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prestalo ispunjavati uvjete.
(11) Ministar će izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice Europske unije o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje sukladnosti, koja je ovlastio za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme s odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, o identifikacijskim oznakama koje im je dodijelila Europska komisija (kao prijavljenim tijelima), te o svakoj promjeni u vezi s izdanim ovlastima.

V. OZNAKA SUKLADNOSTI I NAČIN OZNAČIVANJA RiTT OPREME

Članak 16.

(1) Uređaj, koji je u skladu sa svim odgovarajućim bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, prije stavljanja na tržište mora biti označen oznakom sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje oblik, sadržaj i izgled oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima.
(2) Ako se u postupku ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme primjenjuju načini utvrđeni u Dodacima 4., 5. ili 6. ovoga Pravilnika, uz oznaku sukladnosti mora se navesti i identifikacijska oznaka ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Radijska oprema mora biti dodatno označena razredom (klasom) opreme ako joj je takav razred (klasa) dodijeljen.
(3) Uređaj, za koji je izdano odobrenje iz članka 9. ovoga Pravilnika, i koji je označen oznakom sukladnosti izdanom u inozemstvu u skladu s posebnim propisom iz stavka 1. ovoga članka, ne mora se dodatno označivati oznakom sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka.
(4) U slučaju kada inspektor elektroničkih komunikacija ili nadzornik elektroničkih komunikacija utvrdi da RiTT oprema nije označena oznakom sukladnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, donijet će rješenje kojim će odrediti rok u kojem je proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za uvoz i/ili stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske obvezna ukloniti utvrđene nedostatke.

VI. NAKNADE

Članak 17.

(1) Za izdavanje rješenja o ovlasti iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika plaća se upravna pristojba u skladu s posebnim propisom.
(2) Podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja iz stavka 1. ovoga članka plaća troškove provedbe postupka utvrđivanja osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u korist Hrvatske akreditacijske agencije.
(3) Troškove provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme snosi podnositelj zahtjeva prema cjeniku ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti ili Agencije.
(4) Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti objavljuje i redovito obnavlja cjenik svojih usluga na svojim internetskim stranicama, a može ga objaviti i na drugi prikladan način.
(5) Ako Agencija provodi postupak ocjenjivanja sukladnosti RiTT opreme, mora utvrditi i objaviti cjenik svojih usluga u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

VII. NADZOR

Članak 18.

(1) Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika, koje se odnose na nadzor RiTT opreme na tržištu, provodi inspektor elektroničkih komunikacija (u daljnjem tekstu: nadležni inspektor) u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti te u skladu s posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.
(2) Poslove stručnog nadzora nad primjenom odredaba ovoga Pravilnika, koje se odnose na nadzor RiTT opreme na tržištu, provodi nadzornik elektroničkih komunikacija (u daljnjem tekstu: nadležni nadzornik) u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti te posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.
(3) O obavljenom nadzoru RiTT opreme na tržištu nadležni inspektor i nadležni nadzornik vodi zapisnik.
(4) Prigodom obavljanja nadzora RiTT opreme na tržištu nadležni inspektor i nadležni nadzornik osobito provjerava dokumentaciju iz članka 7. stavka 4. ovoga Pravilnika i oznaku sukladnosti iz članka 16. ovoga Pravilnika, a može zatražiti na uvid i tehničku dokumentaciju iz Dodatka 3. točke 4. ovoga Pravilnika.
(5) U okviru mjera koje je ovlašten poduzimati na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, nadležni inspektor ili nadležni nadzornik može narediti ispitivanje RiTT opreme.
(6) Ako se ispitivanjem iz stavka 5. ovoga članka utvrdi da RiTT oprema, za koju su provedeni postupci ocjenjivanja sukladnosti iz članka 14. ovoga Pravilnika, ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, nadležni inspektor ili nadležni nadzornik rješenjem će privremeno zabraniti uvoz, prodaju, iznajmljivanje i/ili uporabu takve RiTT opreme te narediti uklanjanje utvrđenih nedostataka.
(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka troškove ispitivanja snosi pravna ili fizička osoba koja je stavila RiTT opremu na tržište i/ili u uporabu.
(8) U rješenju iz stavka 6. ovoga članka nadležni inspektor ili nadležni nadzornik osobito će navesti razloge neudovoljavanja bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, koji mogu biti posljedica neudovoljavanja RiTT opreme normama iz članka 6. ovoga Pravilnika, ili nepravilne primjene tih norma, ili nedostataka u tim normama.
(9) U slučaju nepostupanja po rješenju nadležnog inspektora ili nadležnog nadzornika iz stavka 6. ovoga članka u za to određenom roku, nadležni inspektor ili nadležni nadzornik rješenjem će zabraniti stavljanje RiTT opreme na tržište i njezin daljnji slobodan protok, narediti trajno povlačenje takve RiTT opreme s tržišta, odnosno poduzeti i druge mjere u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti te posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija, a osoba iz stavka 7. ovoga članka obvezna je bez odgode povući tu RiTT opremu s tržišta.
(10) Ako je za RiTT opremu, koja ne udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, izdana Izjava o sukladnosti i/ili potvrda o sukladnosti u skladu s odredbama članka 14. ovoga Pravilnika, protiv tijela ili osobe odgovorne za izdavanje Izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti nadležni inspektor ili nadležni nadzornik poduzet će odgovarajuće mjere u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti te posebnim zakonom kojim je uređeno područje elektroničkih komunikacija.
(11) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka ministar će bez odgode izvijestiti Europsku komisiju o poduzetim mjerama.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe

Članak 19.

(1) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) prestaju važiti odredbe članka 9., 10., 11., 12., 13. i 15. stavka 1. podstavka 1. te Dodatka 1. i 2. ovoga Pravilnika.
(2) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) u svim odredbama ovoga Pravilnika i njegovih Dodataka izraz: »Izjava o sukladnosti« zamjenjuje se izrazom: »EZ Izjava o sukladnosti«.
(3) Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili dana stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum), ili do dana donošenja rješenja iz članka 15. ovoga Pravilnika o ovlašćivanju najmanje jednoga tijela za ocjenjivanje sukladnosti, sve poslove ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti RiTT opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika obavlja Agencija.
(4) Odobrenja za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme, koja su izdana prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, važe do isteka roka na koji su izdana, uz uvjete utvrđene u odobrenju.

Propis koji prestaje važiti

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima stavljanja na tržište, stavljanja u pogon i uporabu radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (»Narodne novine«, broj 5/05.).

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine, osim odredaba članka 15. stavka 11. i članka 18. stavka 11. koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili danom stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum).

Klasa: 011-01/08-03/122
Urbroj: 530-10-08-7
Zagreb, 23. rujna 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.


DODATAK 1.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZA RiTT OPREMU IZ ČLANKA 10. STAVKA 1. OVOGA PRAVILNIKA

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme Agenciji se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
1. rješenje o upisu u sudski registar trgovačkog suda ili obrtnica (samo kada određena pravna ili fizička osoba prvi put podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja), iz kojih je vidljivo da je pravna ili fizička osoba registrirana za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme,
2. dokaz o osiguranom održavanju uređaja u jamstvenom roku i tijekom njegova vijeka trajanja,
3. upute za uporabu na hrvatskom jeziku, a iznimno na engleskom jeziku, ako se radi o posebnoj RiTT opremi koja zahtijeva stručne osobe za postavljanje i uporabu, pri čemu upute za uporabu moraju sadržavati tehničke značajke te opreme,
4. jamstveni list,
5. izvornik Izjave o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika, koju je izdao proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme,
6. presliku izvorne Izjave o sukladnosti (EC Declaration of Conformity), ako RiTT oprema nije proizvedena u Republici Hrvatskoj,
7. popis primijenjenih norma,
8. podroban tehnički opis uređaja,
9. podroban popis dokumentacije (s točnom specifikacijom ispitnih izvješća) koja služi za ocjenjivanje sukladnosti RiTT opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika.
 

DODATAK 2.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZA RiTT OPREMU IZ ČLANKA 10. STAVKA 2. OVOGA PRAVILNIKA

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme Agenciji se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
1. rješenje o upisu u sudski registar trgovačkog suda ili obrtnica (samo kada određena pravna ili fizička osoba prvi put podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja), iz kojih je vidljivo da je pravna ili fizička osoba registrirana za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme,
2. dokaz o osiguranom održavanju uređaja u jamstvenom roku i tijekom njegova vijeka trajanja,
3. upute za uporabu na hrvatskom jeziku, a iznimno na engleskom jeziku, ako se radi o posebnoj RiTT opremi koja zahtijeva stručne osobe za postavljanje i uporabu, pri čemu upute za uporabu moraju sadržavati tehničke značajke te opreme,
4. jamstveni list,
5. izvornik Izjave o sukladnosti s bitnim zahtjevima iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika, koju je izdao proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za uvoz i/ili stavljanje na tržište RiTT opreme,
6. presliku izvorne Izjave o sukladnosti (EC Declaration of Conformity), ako RiTT oprema nije proizvedena u Republici Hrvatskoj,
7. potvrdu o sukladnosti ili tehnički konstrukcijski dokument iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika i zahtjev za ocjenjivanje sukladnosti, ako nije proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti.
 

DODATAK 3.

UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Ovaj Dodatak opisuje način ocjenjivanja sukladnosti u kojem proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik utvrđuje i izjavljuje da RiTT oprema udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik obvezan je izdati Izjavu o sukladnosti i svaki uređaj označiti oznakom sukladnosti iz članka 16. ovoga Pravilnika.
2. Proizvođač mora pripremiti tehničku dokumentaciju iz točke 4. ovoga Dodatka, koju su on ili njegov ovlašteni zastupnik obvezni čuvati u razdoblju od najmanje deset godina od dana proizvodnje posljednjeg takvog uređaja, te je dati na uvid nadležnom inspektoru ili nadležnom nadzorniku, u skladu s njihovim zahtjevom.
3. U slučaju kada proizvođač, koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj, nema ni ovlaštenog zastupnika u Republici Hrvatskoj, na čuvanje tehničke dokumentacije i njezino davanje na uvid nadležnom inspektoru ili nadležnom nadzorniku obvezana je osoba koja je odgovorna za stavljanje RiTT opreme na tržište.
4. Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenjivanje sukladnosti RiTT opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika te mora obuhvaćati projektiranje, proizvodnju i rad uređaja, a osobito mora sadržavati sljedeće:
– općeniti opis uređaja,
– idejni projekt, proizvodne nacrte i sheme komponenata i drugih sastavnih dijelova,
– opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih proizvodnih shema i nacrta te za rad uređaja,
– popis usklađenih norma koje su primijenjene u potpunosti ili djelomično, te opise i objašnjenja rješenja kojima se ostvaruje udovoljavanje bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika u slučaju kada usklađene norme ne postoje ili nisu primijenjene,
– ishode provedenih izračuna, ispitivanja i dr.,
– ispitna izvješća.
5. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora čuvati primjerak Izjave o sukladnosti zajedno s tehničkom dokumentacijom.
6. Proizvođač mora poduzeti sve potrebne radnje kako bi proizvodni postupak osigurao sukladnost proizvedenih uređaja s tehničkom dokumentacijom iz točke 4. ovoga Dodatka te s uvjetima utvrđenima Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti i ovim Pravilnikom.

DODATAK 4.

UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE I ISPITIVANJA UREĐAJA

Ovaj Dodatak sastoji se od Dodatka 3. ovoga Pravilnika i sljedećih dodatnih zahtjeva:
1. Za svaku vrstu uređaja sva bitna radijska ispitivanja mora provesti proizvođač samostalno, ili se ta ispitivanja provode u njegovo ime. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje odabere proizvođač, odlučuje koja se bitna radijska ispitivanja moraju provesti, osim u slučaju kada su ta radijska ispitivanja utvrđena normama iz članka 6. ovoga Pravilnika.
2. Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora dati izjavu da su provedena sva bitna radijska ispitivanja iz točke 1. ovoga Dodatka i da radijska oprema udovoljava bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika, te mora na radijsku opremu staviti identifikacijsku oznaku ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

DODATAK 5.

TEHNIČKI KONSTRUKCIJSKI DOKUMENT

Ovaj Dodatak sastoji se od Dodatka 4. ovoga Pravilnika i sljedećih dodatnih zahtjeva:
1. Tehnički konstrukcijski dokument sastoji se od tehničke dokumentacije iz Dodatka 3. točke 4. ovoga Pravilnika i izjave o provedenim radijskim ispitivanjima iz Dodatka 4. ovoga Pravilnika.
2. Proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za uvoz i/ili stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske podnosi pri jednom ili pri više ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti zahtjev za ocjenjivanje sukladnosti RiTT opreme. U slučaju da je proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za uvoz i/ili stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske podnijela zahtjev za ocjenjivanje sukladnosti te opreme pri više ovlaštenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti, obvezna je svako od tih tijela obavijestiti o podnošenju zahtjeva drugim ovlaštenim tijelima. Uz zahtjev za ocjenjivanje sukladnosti prilaže se tehnički konstrukcijski dokument iz točke 1. ovoga Dodatka.
3. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora razmotriti priloženi tehnički konstrukcijski dokument iz točke 1. ovoga Dodatka i izdati potvrdu o sukladnosti podnositelju zahtjeva, ako utvrdi da je sukladnost RiTT opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika pravilno dokazana. Ako ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti utvrdi da sukladnost RiTT opreme s bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika nije pravilno dokazana, obvezno je proizvođaču ili njegovu ovlaštenom zastupniku, kao i drugim uključenim ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje sukladnosti, u roku od 30 dana dostaviti mišljenje o neudovoljavanju bitnim zahtjevima iz članka 4. ovoga Pravilnika.
4. Proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili osoba odgovorna za uvoz i/ili stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske obvezna je, u razdoblju od najmanje deset godina od dana proizvodnje posljednjeg takvog uređaja, čuvati tehnički konstrukcijski dokument iz točke 1. ovoga Dodatka te ga dati na uvid nadležnom inspektoru ili nadležnom nadzorniku, u skladu s njihovim zahtjevom.

DODATAK 6.

POTPUNO OSIGURANJE KAKVOĆE

1. Potpuno osiguranje kakvoće je postupak u kojem proizvođač, koji u potpunosti ispunjava obveze iz točke 2. ovoga Dodatka, osigurava i izjavljuje da određeni proizvod udovoljava uvjetima propisanima ovim Pravilnikom. Proizvođač mora svaki proizvod označiti na način iz članka 16. ovoga Pravilnika te izdati Izjavu o sukladnosti, koju mora priložiti uz svaki proizvod.
2. Proizvođač mora ustrojiti potvrđeni sustav kakvoće iz točke 3. ovoga Dodatka za projektiranje, proizvodnju i završni nadzor i ispitivanje proizvoda, te se mora podvrgnuti nadzoru iz točke 4. ovoga Dodatka.
3. Sustav kakvoće:
3.1. Proizvođač mora ovlaštenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti podnijeti zahtjev za ocjenjivanje svojeg sustava kakvoće, koji mora sadržavati sljedeće:
– sve bitne podatke o određenom proizvodu,
– dokumentaciju o sustavu kakvoće.
3.2. Sustav kakvoće mora osigurati sukladnost proizvoda s uvjetima propisanima ovim Pravilnikom. Sve sastavnice, zahtjevi i odredbe, koje proizvođač usvaja, moraju biti dokumentirani na uredan i sustavan način, u obliku pisanih metodologija, postupaka i uputa. Dokumentacija o sustavu kakvoće mora osigurati opće razumijevanje metodologija i postupaka kakvoće, kao što su programi, planovi, priručnici i zapisi o kakvoći, a osobito mora sadržavati odgovarajući opis:
– ciljeva kakvoće i organizacijskog ustrojstva, odgovornosti i ovlasti uprave u projektiranju i kakvoći proizvoda,
– tehničkih specifikacija, uključujući usklađene norme i tehničke propise, kao i odgovarajuće specifikacije ispitivanja koje će se primijeniti, te, u slučaju kada se usklađene norme neće u potpunosti primijeniti, način na koji se osigurava sukladnost proizvoda s odgovarajućim bitnim zahtjevima,
– nadzora projektiranja i tehnika provjere projektiranja, postupaka i sustavnih mjera koje će se primijeniti u projektiranju proizvoda u skladu s pripadajućim razredom (klasom) proizvoda,
– odgovarajućih tehnika, postupaka i sustavnih mjera proizvodnje, upravljanja kakvoćom i osiguranja kakvoće, koje će se primijeniti,
– pregleda i ispitivanja koja će se provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, učestalosti njihove provedbe, kao i ishoda ispitivanja provedenih prije proizvodnje, gdje je to prikladno,
– načina na koji se utvrđuje da prostor i oprema za pregled i ispitivanje udovoljavaju odgovarajućim zahtjevima za provedbu tih pregleda i ispitivanja,
– zapisa o kakvoći, kao što su izvješća o nadzoru, podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja, itd.,
– načina nadzora ostvarivanja tražene kakvoće proizvoda i projektiranja te djelotvornosti sustava kakvoće.
3.3. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ocijeniti sustav kakvoće u svrhu utvrđivanja udovoljavanja zahtjevima iz točke 3.2. ovoga Dodatka, pri čemu se smatra da sustavi kakvoće, koji primjenjuju odgovarajuću usklađenu normu, udovoljavaju zahtjevima iz točke 3.2. ovoga Dodatka.
Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osobito mora ocijeniti osigurava li sustav upravljanja kakvoćom sukladnost proizvoda s uvjetima propisanima ovim Pravilnikom u pogledu odgovarajuće dokumentacije iz točke 3.1. i 3.2. ovoga Dodatka, uključujući i ishode ispitivanja koje je dostavio proizvođač.
Povjerenstvo za provjeru mora imati najmanje jednog člana s iskustvom procjenitelja u odgovarajućoj proizvodnoj tehnologiji. Postupak ocjenjivanja mora sadržavati i procjeniteljev obilazak proizvođačevih proizvodnih pogona.
O odluci se mora obavijestiti proizvođač. Obavijest mora sadržavati zaključke provedenog pregleda i obrazloženu odluku.
3.4. Proizvođač mora preuzeti odgovornost za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz potvrđenog sustava kakvoće te ga mora održavati u odgovarajućem i djelotvornom stanju.
Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik mora redovito izvješćivati ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koje je odobrilo sustav kakvoće, o svakoj namjeravanoj promjeni u sustavu kakvoće.
Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora procijeniti predložene promjene i utvrditi udovoljava li i nadalje promijenjeni sustav kakvoće zahtjevima iz točke 3.2. ovoga Dodatka, ili je potrebno ponoviti postupak ocjenjivanja.
O odluci se mora obavijestiti proizvođač. Obavijest mora sadržavati zaključke provedene procjene i obrazloženu odluku.
4. Nadzor sustava kakvoće:
4.1. Svrha nadzora je utvrditi ispunjava li proizvođač pravilno sve svoje obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kakvoće.
4.2. U svrhu provedbe nadzora proizvođač mora ovlaštenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti, nadležnom inspektoru i nadležnom nadzorniku omogućiti pristup lokacijama za projektiranje, proizvodnju, nadzor, ispitivanje i skladištenje, te im mora pružiti sve potrebne podatke i dokumentaciju, a osobito sljedeće:
– dokumentaciju o sustavu kakvoće,
– zapise o kakvoći predviđene projektnim dijelom sustava kakvoće, kao što su ishodi analiza, izračuna, ispitivanja, itd.,
– zapise o kakvoći predviđene proizvodnim dijelom sustava kakvoće, kao što su izvješća o nadzoru, podaci o ispitivanju, podaci o umjeravanju, izvješća o osposobljenosti osoblja, itd.
4.3. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora obavljati provjere u primjerenim vremenskim razmacima kako bi se osiguralo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kakvoće, a izvješće o obavljenoj provjeri mora se dostaviti proizvođaču.
4.4. Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obaviti i nenajavljeni obilazak proizvođača, tijekom kojega se mogu, prema potrebi, provesti ispitivanja ili narediti provedba ispitivanja u svrhu provjere ispravnog djelovanja sustava kakvoće. Izvješće o obavljenom obilasku mora se dostaviti proizvođaču, kao i ispitno izvješće, ako je provedeno ispitivanje.
5. Proizvođač mora, u razdoblju od najmanje deset godina od dana proizvodnje posljednjeg uređaja, čuvati i dati na uvid ovlaštenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti sljedeće:
– dokumentaciju o sustavu kakvoće iz točke 3.1. podstavka 2. ovoga Dodatka,
– promjene u sustavu kakvoće iz točke 3.4. stavka 2. ovoga Dodatka,
– odluke i izvješća ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz točke 3.4. stavka 4., točke 4.3. i točke 4.4. ovoga Dodatka.
6. Ovlaštena tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju međusobno razmjenjivati podatke u vezi s potvrdama o sustavu kakvoće, uključujući izdane i povučene potvrde.

DODATAK 7.

OSNOVNI UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI OVLAŠTENO TIJELO ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati sljedeće osnovne uvjete:
1. ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegova odgovorna osoba i njegovo osoblje ne mogu biti projektanti, proizvođači, dobavljači ili ugrađivači RiTT opreme, operatori elektroničkih komunikacijskih mreža ili elektroničkih komunikacijskih usluga, niti ovlašteni zastupnici bilo koje od tih osoba, već moraju biti neovisni i ne mogu ni na koji način biti uključeni u projektiranje, proizvodnju, promidžbu ili održavanje RiTT opreme, niti mogu predstavljati osobe uključene u te djelatnosti, što ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih podataka između proizvođača RiTT opreme i ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti,
2. ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i njegovo osoblje mora obavljati zadaće za koje je ovlašteno s najvišim stupnjem profesionalnog integriteta i tehničke sposobnosti, neovisno o svakoj vrsti pritisaka i utjecaja, osobito financijske naravi, koji bi mogli utjecati na donošenje njegovih odluka ili na ishod ispitivanja uređaja koji se ocjenjuje, i to u odnosu na sve osobe ili skupine osoba koje su izravno ili neizravno zainteresirane za ta ispitivanja,
3. ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora raspolagati potrebnim osobljem, prostorom i opremom za pravilno obavljanje administrativnih i tehničkih poslova u vezi sa zadaćama za koje je ovlašteno,
4. osoblje odgovorno za obavljanje ispitivanja mora imati odgovarajuću stručnu i tehničku naobrazbu, zadovoljavajuću osposobljenost za obavljanje ispitivanja koja provodi, odgovarajuće iskustvo u obavljanju takvih ispitivanja, te sposobnost izrade potrebnih potvrda, zapisa i ispitnih izvješća kojima se dokazuju obavljena ispitivanja,
5. nepristranost osoblja koje obavlja ispitivanja mora biti zajamčena, a njihova naknada za rad ne smije ovisiti o broju obavljenih ispitivanja, niti o ishodima tih ispitivanja,
6. ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti osigurano za poslove koje obavlja u skladu s posebnim propisima,
7. osoblje ovlaštenog tijela za ocjenjivanje sukladnosti obvezno je čuvati poslovnu tajnu u vezi sa svim podacima koje sazna u obavljanju povjerenih poslova,
8. iznimno od odredbe točke 7. ovoga Dodatka, ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti obvezno je, na temelju pisanog zahtjeva nadležnog državnog tijela, dostaviti sve potrebne podatke i obavijesti u skladu s tim zahtjevom.

DODATAK 8.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Izjava o sukladnosti mora osobito sadržavati sljedeće podatke:
– podatke o uređaju (proizvođač uređaja, naziv, vrsta, tip, model, serijski broj i namjena uređaja),
– naziv i adresu proizvođača te naziv i adresu njegova ovlaštenog zastupnika,
– popis norma u skladu s kojima je uređaj ispitan,
– nadnevak izdavanja Izjave o sukladnosti,
– podatke o potvrdi o sukladnosti i ovlaštenom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti, koje je izdalo potvrdu,
– identitet i potpis osobe koja je opunomoćena obvezati proizvođača, njegova ovlaštenog zastupnika ili osobu odgovornu za uvoz i/ili stavljanje RiTT opreme na tržište Republike Hrvatske.