Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

NN 113/2008 (3.10.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

HRVATSKI SABOR

3286

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/112
Urbroj: 71-05-03/01-08-2
Zagreb, 26. rujna 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07.) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Listu zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku donosi ministar.«
U stavku 2. i 3. riječi: »stavkom 1.« zamjenjuju se riječima: »Listom zaraznih bolesti iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »grada« dodaje se riječ: »županije,«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 3. riječi: »najbližu pravnu osobu koja obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatnoga zdravstvenog radnika« zamjenjuju se riječima: »najbliži zavod za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba, a taj zavod Hrvatski zavod za javno zdravstvo«.

Članak 4.

U nazivu iznad članka 23. riječ: »Obvezna« zamjenjuje se riječima: »Preventivna i obvezna«.
U članku 23. stavku 1. i 2. riječ: »Obvezna« zamjenjuje se riječima: »Preventivna i obvezna«.
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi se radi:
– uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti,
– uklanjanja šteta koje nastaju uništavanjem i onečišćenjem hrane te
– kontaminacije objekata iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona koje uzrokuju mikroorganizami, štetni člankonošci (Arthropoda) i štetni glodavci.
Obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi se radi:
– suzbijanja širenja zaraznih bolesti u objektima iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona,
– suzbijanja širenja zaraznih bolesti u prometnim sredstvima, brodovima i sl. te
– suzbijanja širenja zaraznih bolesti u skladištima hrane.«
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 5., riječ: »Obvezna« zamjenjuje se riječima: »Preventivna i obvezna«, a iza riječi: »indikacija« dodaju su riječi: »koje utvrđuje specijalist epidemiologije zavoda za javno zdravstvo županije, odnosno Grada Zagreba, koji o tome obavješćuje nadležnoga sanitarnog inspektora«.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 5.

U članku 24. stavku 1. riječ: »Obveznu« zamjenjuje se riječima: »Preventivnu i obveznu«.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su omogućiti provedbu preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svome području sukladno programu mjera iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.«
Dosadašnji stavci 2.- 5. postaju stavci 3.- 6.

Članak 6.

U članku 25. iza riječi: »poslova« dodaju se riječi: »preventivne i«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 1. točki 1. riječi: »točke 1.-5.« brišu se.

Članak 8.

U članku 31. briše se točka i dodaju se riječi: »i ostalih zaraznih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji.«.

Članak 9.

U članku 32. stavku 1. i 2. iza riječi: »aktivne tuberkuloze« dodaju se riječi: »i ostalih zaraznih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji«.

Članak 10.

U članku 33. briše se točka i dodaju se riječi: »i ostalih zaraznih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji.«.

Članak 11.

Članak 38. mijenja se i glasi:
»Zdravstveni odgoj osoba iz članka 37. ovoga Zakona provode zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje ispunjavaju posebne uvjete propisane pravilnikom koji donosi ministar.«

Članak 12.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Nadležni sanitarni inspektor naređuje obveznu protuepidemijsku dezinfekciju prilikom pojave kolere, kuge, virusnih hemoragijskih groznica, bjesnoće, difterije, trbušnog tifusa, dječje paralize, dizenterije, virusne žutice tipa A, SARS-a i legionarske bolesti te drugih zaraznih bolesti ako postoje epidemiološke indikacije.«

Članak 13.

U članku 60. stavku 1. riječi: »rješenja i« brišu se.

Članak 14.

U članku 61. stavku 1. iza riječi: »rješenja« dodaju se riječi: »i sprovodnice«.

Članak 15.

U članku 62. stavku 1. riječi: »rješenja i« brišu se.
U stavku 2. riječi: »Rješenje i« brišu se.

Članak 16.

U članku 69. stavku 2. točka 10. mijenja se i glasi:
»10. narediti obavljanje općih, posebnih, sigurnosnih i drugih mjera.«

Članak 17.

U članku 76. stavku 1. dodaje se nova točka 7. koja glasi:
»7. ako ne obavi imunizaciju, seroprofilaksu i kemoprofilaksu ili ih ne obavi na način određen ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 40. – 43.)«.
Iza dosadašnje točke 7., koja postaje točka 8., dodaje se točka 9. koja glasi:
»9. ako je na radnom mjestu zatečen radnik bez uredno ovjerene sanitarne iskaznice.«

Članak 18.

Pravilnik iz članka 11. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Listu zaraznih bolesti iz članka 1. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 501-05/08-01/01
Zagreb, 19. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.