Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

NN 113/2008 (3.10.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

HRVATSKI SABOR

3287

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/113
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 26. rujna 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.


U Zakonu o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05. i 16/07.) u članku 19. stavku 1. iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:
»3. provode i pružaju podršku svjedocima i žrtvama na sudu.
4. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti.«
Dosadašnja točke 3. i 4. postaju točke 5. i 6.

Članak 2.

U članku 20. stavku 1. točki 4. riječi: »odredbom članka 40. stavka 2.« brišu se, riječ: »Zakona« zamjenjuje se riječju: »Zakon«, a riječi: »(»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99. i 118/03.),« brišu se.
Iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:
»10. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima«.
Dosadašnja točka 10. postaje točka 11.

Članak 3.

U članku 21. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. odlučuje o žalbama protiv odluka prekršajnih sudova i tijela državne uprave koja vode prvostupanjski prekršajni postupak, te o žalbama protiv odluka drugih tijela kada je to propisano posebnim zakonom,«.
Točka 3. briše se.
Dosadašnja točka 4., koja postaje točka 3., mijenja se i glasi:
»3. odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisano posebnim zakonom,«.
Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 4.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Postupak odlučivanja o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka je hitan. Postupak se provodi uz odgovarajuću primjenu pravila o izvanparničnom postupku, u pravilu bez održavanja ročišta.«

Članak 5.

U članku 28. stavku 3. brojka: »15« zamjenjuje se brojkom: »8«.

Članak 6.

U članku 29. stavku 1. iza točke 4. dodaju se nove točke 5. i 6. koje glase:
»5. poslove provođenja i pružanja podrške svjedocima i žrtvama.
6. poslove upućivanja zamolnica za pravnu pomoć i odašiljanje, primanje i izvršenje Europskog uhidbenog naloga i naloga za osiguranje imovine i dokaza.«
Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 7.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

U županijskim sudovima u okviru poslova sudske uprave može se ustrojiti Odjel za osiguranje podrške svjedocima i žrtvama u sudskim postupcima.«

Članak 8.

U članku 35. stavku 2. iza riječi: »ili suca« dodaju se riječi: »izraženom u već donesenoj odluci,«.

Članak 9.

U članku 39. stavak 7. briše se.

Članak 10.

U članku 48. stavku 1. iza riječi: »svih članova« dodaju se riječi: »javnim glasovanjem«.
Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»(5) Sudačko vijeće postupa sukladno Poslovniku o radu sudačkih vijeća.
(6) Poslovnikom iz stavka 5. ovoga članka uređuje se postupanje sudačkih vijeća. Poslovnik o radu sudačkih vijeća donosi Vijeće koje čine predsjednici svih sudačkih vijeća sukladno pravilima iz članka 81. ovoga Zakona.«

Članak 11.

Članak 59. briše se.

Članak 12.

U članku 61. stavku 3. riječ: »samo« zamjenjuje se riječju: »sam«.

Članak 13.

U članku 64. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Poslove pravosudne uprave i poslove nadzora pravilnog obavljanja poslova sudske uprave u Ministarstvu pravosuđa mogu obavljati viši upravni savjetnici i upravni savjetnici.«

Članak 14.

U članku 66. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:
»9. podatke o pravomoćno izrečenim stegovnim kaznama.«

Članak 15.

U članku 68. stavku 2. iza riječi: »o rasporedu predmeta,« dodaju se riječi: »pravila za rad Odjela za podršku svjedocima i žrtvama i pravila za pribavljanje potrebnih podataka iz sudskih spisa za rad Odjela za podršku svjedocima i žrtvama,«.

Članak 16.

U članku 74. stavku 7. riječi: »članka 22. stavka 2.« i riječi: »(»Narodne novine«, br. 155/02.)« brišu se.

Članak 17.

U članku 79. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Sudačko vijeće dostavlja ocjenu o obnašanju sudačke dužnosti Državnom sudbenom vijeću i Ministarstvu pravosuđa u postupku imenovanja suca u drugi sud i kada se sudac imenuje na sudačku dužnost trajno.«

Članak 18.

U članku 82. stavku 2. riječ: »tajnim« zamjenjuje se riječju: »javnim«.

Članak 19.

U članku 88. stavku 1. iza riječi: »suca« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: « a drugi puta nakon navršene četvrte godine rada suca.«

Članak 20.

U članku 90. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Poslovi u sudu raspoređuju se na kraju svake kalendarske godine za sljedeću kalendarsku godinu.«

Članak 21.

U članku 96. stavku 2. riječi: »predavači ili« brišu se.
U stavku 3. iza riječi: »odluka« dodaju se riječi: »sudjelovati kao predavač u Pravosudnoj akademiji i«.

Članak 22.

U članku 97. stavku 1. iza riječi: »od dana« dodaje se riječ: »prvog«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Ako sudac ne izvrši obvezu iz stavka 1. i 3. ovoga članka, Ministarstvo pravosuđa pozvat će suca da u daljnjem roku od 15 dana dostavi tražene podatke ili da dopuni dostavljene podatke. Ako sudac ni u ovom roku ne dostavi tražene podatke, ministar pravosuđa pokrenut će protiv suca stegovni postupak.«
U stavku 5. iza riječi: »obrasca« dodaju se riječi: »izvješća o imovini«.

Članak 23.

U članku 102. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Preustrojem se smatra spajanje i razdvajanje sudova, promjena unutarnjeg ustrojstva suda te promjena potrebnog broja sudaca u sudu sukladno Okvirnim mjerilima za rad sudaca.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:
»(4) Sudac može uz prethodnu suglasnost predsjednika suda u kojem je imenovan i uz svoj pristanak biti privremeno upućen na rad u drugi sud, na zahtjev predsjednika suda u koji se upućuje.«
Dosadašnji stavak 4. briše se.
U stavku 5. iza riječi: »Državnom sudbenom vijeću« dodaju se riječi: »i Ministarstvu pravosuđa.«
U stavku 6. iza riječi: »Državnom sudbenom vijeću« dodaju se riječi: »i Ministarstvu pravosuđa.«

Članak 24.

U članku 105. stavku 1. iza riječi: »u međunarodnim sudovima« dodaju se riječi: »i međunarodnim misijama«.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Ministar pravosuđa posebnim pravilnikom utvrdit će uvjete za upućivanje sudaca u međunarodni sud ili međunarodne misije ili neke druge dužnosti u međunarodnim sudovima.«

Članak 25.

U članku 107. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2 Ponašanje suprotno temeljnim načelima Kodeksa sudačke etike kojim se nanosi šteta ugledu sudačke dužnosti predstavlja stegovno djelo.«
Dosadašnji stavci 2., 3., 4., i 5. postaju stavci 3.,4.,5. i 6.

Članak 26.

U članku 112. stavku 2. iza riječi: »dužnosti« stavlja se točka, a riječi: »iz članka 88. ovoga Zakona.« brišu se.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Uz prijedlog sudačko vijeće mora dostaviti i ocjenu obnašanja sudačke dužnosti«.

Članak 27.

U članku 113. stavku 4. iza riječi: »kandidata« riječi »koje je predložilo sudačko vijeće« brišu se.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i 6. koji glasi:
»(5) Ako mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske ne bude pozitivno niti za jednog od kandidata, ministar pravosuđa može imenovati predsjednika suda između kandidata koje je predložilo sudačko vijeće ili pokrenuti novi postupak za imenovanje predsjednika suda sukladno odredbama članka 111. ovoga Zakona.
(6) Prije donošenja odluke o imenovanju predsjednika suda, ministar pravosuđa obavit će razgovor sa svim kandidatima.«

Članak 28.

U članku 114. stavku 1. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:
»8. u slučaju spajanja sudova.«

Članak 29.

U članku 116. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Kada predsjednici sudova prestanu obnašati svoju dužnost radi spajanja sudova, ministar pravosuđa ovlastit će suca jednog od tih sudova ili suca višeg suda da za vrijeme, koje ne može biti dulje od jedne godine, obavlja poslove sudske uprave dok ne bude imenovan predsjednik spojenog suda.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 30.

U članku 117. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Kod prijama sudskih službenika i namještenika u sudove mora se voditi računa o zastupljenosti službenika i namještenika pripadnika nacionalnih manjina.
(5) U slučaju spajanja sudova službenici i namještenici sudova koji se spajaju bit će preuzeti sukladno odredbama Zakonu o državnim službenicima i općim propisima o radu.«

Članak 31.

Članak 154. briše se.

Članak 32.

U članku 155. stavak 2. briše se.

Članak 33.

Iza članka 158. dodaje se članak 158.a koji glasi:

»Članak 158.a

Vijeće iz članka 48. stavka 6. ovoga Zakona dužno je donijeti Poslovnik o radu sudačkog vijeća u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona«.

Članak 34.

Iza članka 158.a dodaje se članak 158.b koji glasi:

»Članak 158.b

Zahtjeve za jedinstvenu primjenu zakona, zaprimljene u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Vrhovni sud Republike Hrvatske dovršit će sukladno odredbi članka 59. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 105/05. i 16/07.).«

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 19. stavka 1. točke 3., članka 29. stavka 1. točke 5. i članka 31.a Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05. i 16/07.) s izmjenama utvrđenim ovim Zakonom koje stupaju na snagu 1. studenoga 2009. te odredbe članka 19. stavka 1. točke 4. i članka 29. stavka 1. točke 6. koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 711-01/08-01/04
Zagreb, 19. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.