Odluka o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

NN 113/2008 (3.10.2008.), Odluka o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

HRVATSKI SABOR

3289

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 3. stavka 2. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, br. 117/03. i 110/07.), Hrvatski sabor na sjednici 26. rujna 2008. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE I ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

1. Imenuje se VLASTA PAVLIČEVIĆ predsjednicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, s danom 17. listopada 2008.
2. Imenuje se MARIJA CVRLJE zamjenicom predsjednice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, s danom 17. listopada 2008.
3. Za članove Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, s danom 17. listopada 2008., imenuju se:
– ANTE PERDIĆ,
– IVAN ŽILIĆ,
– DRAGICA MARKANOVIĆ.

Klasa: 021-13/08-07/99
Zagreb, 26. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.