Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

NN 113/2008 (3.10.2008.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3294

a temelju članka 15. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:
– uvjeti i mjerila za davanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
– davanje, produžavanje, važenje i izmjena ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
– dokumentacija za davanje, produžavanje i izmjenu ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
– postupanje i izuzeće ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
– nadzor nad obavljanjem poslova ovlaštenih osoba, oduzimanje ovlaštenja,
– registar osoba ovlaštenih za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
– uvjeti i mjerila za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (u daljnjem tekstu: Program izobrazbe),
– registar Nositelja Programa izobrazbe,
– nadzor nad radom Nositelja Programa izobrazbe i oduzimanje suglasnosti.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom implementira se Direktiva 2002/91/EC Europskog parlamenta od 16. prosinca 2002.g. o energetskim svojstvima zgrada u dijelu koji se odnosi na osiguranje neovisnih kvalificiranih i/ili ovlaštenih stručnjaka koji mogu biti ili samostalni ili zaposlenici nadležnih tijela ili privatnih službi koji na neovisan način provode energetske preglede i certificiraju zgrade te izrađuju popratne preporuke za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

Značenje pojedinih pojmova u ovom Pravilniku

Članak 3.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju u smislu ovoga pravilnika sljedeće značenje:
1. ministrica jest ministrica nadležna za poslove zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;
2. ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva;
3. ovlaštena osoba za provođenje energetskog certificiranja zgrada jest osoba kojoj je ministarstvo dalo ovlaštenje za provođenje energetskog certificiranja zgrada;
4. ovlaštena osoba za provođenje energetskog pregleda zgrada (energetskog audita) jest osoba kojoj je ministarstvo dalo ovlaštenje za provođenje energetskog pregleda zgrada;
5. imenovana osoba jest osoba koju je pravna osoba ovlaštena za provođenje energetskog pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada imenovala da potpisuje dokumentaciju o provedenim energetskim pregledima i/ili energetski certifikat zgrade;
6. program izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrade jest specijalizirani propisani program koji se sastoji od Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja;
7. nositelj Programa izobrazbe jest, sveučilište, veleučilište, institut, strukovna organizacija koja je dobila suglasnost ministarstva;
8. energetski pregled zgrade (energijski audit) jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na zahtjeve propisane posebnim propisima i sadrži prijedlog mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a provodi ga ovlaštena osoba;
9. energetski certifikat zgrade jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled prema ovome Pravilniku, a izdaje ga ovlaštena osoba.
Vrijednosti koje su istaknute na energeskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici jer ona uključuje i ponašanje korisnika;
10. energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji uključuje: energetski pregled zgrade, vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade i izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a provodi ga ovlaštena osoba;
11. tehnički sustav zgrade jest tehnička oprema ugrađena u zgradu koja služi za njezino grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu tople vode, osvjetljenje i proizvodnju električne energije;
12. termotehnički sustav zgrade jest tehnički sustav zgrade u koji nije uključeno osvjetljenje i proizvodnja električne energije;
13. zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom jesu:
– stambene ili nestambene zgrade bez sustava grijanja, hlađenja, ventilacije te s individualnim sustavima pripreme potrošne tople vode,
– zgrade s pojedinačnim i centralnim izvorima topline za grijanje sa/ili bez posebnih sustava za povrat topline, sa razdiobom toplinske energije i postrojenjima s centralnim ili individualnim sustavima za pripremu tople vode sa/ili bez korištenja alternativnih izvora energije te pojedinačnim ili centralnim rashladnim sustavima, sustavima ventilacije sa/ili bez povrata topline i ograničenjem buke u ventilacijskim sustavima bez dodatne obrade zraka;
14. zgrade sa složenim tehničkim sustavom jesu:
– stambene ili nestambene zgrade s postrojenjima sa centralnim izvorima topline za grijanje i/ili hlađenje zgrade sa centralnom pripremom potrošne tople vode, sa sustavima za mjerenje i razdiobu toplinske i rashladne energije, centralnim rashladnim sustavima, sustavima ventilacije i klimatizacije s povratom topline i ograničenjem buke te dodatnom obradom zraka,
– zgrade sa složenim sustavima za grijanje i hlađenje s novim tehnologijama obnovljivih izvora topline (kondenzacijski kotlovi, toplinske crpke, energija sunčevog zračenja, kogeneracijski i trigeneracijski procesi), centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje, rashladna postrojenja, ventilacijski uređaji s reguliranim hlađenjem zraka i klima-uređaji, uključujući i pripadajuće rashladne uređaje;
15. alternativni sustavi opskrbe energijom jesu na primjer:
– decentralizirani sustavi opskrbe energijom koji koriste obnovljive izvore,
– kogeneracija,
– sustavi daljinskog ili blokovskog grijanja i hlađenja,
– toplinske crpke i dr.

Prilozi Pravilniku

Članak 4.

Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:
– Prilog 1. u kojemu je propisan sadržaj registra osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada;
– Prilog 2.A. u kojemu je propisan izgled i sadržaj ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i/ili izdavanje energetskih certifikata zgrade za fizičke osobe;
– Prilog 2.B. u kojemu je propisan izgled i sadržaj ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i/ili izdavanje energetskih certifikata zgrade za pravne osobe;
– Prilog 3. u kojemu je propisan sadržaj registra osoba koje imaju suglasnost za provođenje Programa izobrazbe;
– Prilog 4. u kojemu je naveden sadržaj tema koje su sastavni dio Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada;
– Prilog 4.A. u kojemu je propisan Program osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom (Modul 1);
– Prilog 4.B. u kojemu je propisan Program osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom (Modul 2.);
Prilog 4.C. u kojemu je propisan Program usavršavanja za sve osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.

II. UVJETI I MJERILA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Članak 5.

Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje ministarstva.
Ovlaštenje za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada daje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Vrste ovlaštenja

Članak 6.

Ovlaštenje iz članka 5. ovoga Pravilnika izdaje se za:
– energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
– energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom,
– provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
– provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Članak 7.

Za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i/ili složenim tehničkim sustavom može se ovlastiti pravna osoba koja:
– je registrirana za projektiranje, stručni nadzor građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, građevinarstvo, istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima, znanstvene i stručne poslove u području energetike i sl.,
– zapošljava najmanje jednu stručnu kvalificiranu osobu,
– posjeduje odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti.
Ovlaštena pravna osoba imenuje jednu osobu koja je kod nje stalno zaposlena i koja u njezino ime potpisuje energetske certifikate i izvještaje o provedenim energetskim pregledima (u daljenjem tesktu: imenovana osoba).
Sve zaposlene osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi koje provode energetske preglede i imenovana osoba iz stavka 2. ovoga članka obvezno moraju ispuniti sljedeće uvjete:
– da imaju najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke odnosno da imaju završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke,
– da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja, odnosno ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, provođenja energetskih pregleda zgrade, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi, ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi,
– da su uspješno završile Program osposobljavanja propisan u Prilogu 4.A. odnosno 4.B. ovoga Pravilnika.
Ovlaštena pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka može provoditi i sve potrebne energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.
Ovlaštena pravna osoba za certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom može provoditi i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.
Ovlaštena pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom može provoditi i energetske preglede zgrade sa složenim tehničkim sustavom u dijelu za koji ima zaposlene stručne kvalificirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz stavka 3. alineje 1., 2. i 3. ovoga članka i koje imaju potrebnu odgovarajuću struku sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom može se osim pravne osobe iz članka 7. ovoga Pravilnika ovlastiti i fizička osoba koja ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 1. alineje 3. i stavka 3. alineje 1., 2., i 3. ovoga Pravilnika.
Ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka može provoditi i sve potrebne energetske preglede zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom.

Članak 9.

Za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade može se ovlastiti i fizička osoba koja je strojarske struke i ispunjava ostale uvjete iz članka 7. stavka 3. alineje 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.
Za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na elektrotehnički dio tehničkog sustava može se ovlastiti i fizička osoba koja je elektrotehničke struke i ispunjava ostale uvjete iz članka 7. stavka 3. alineje 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.
Za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na sustave automatskog reguliranja i upravljanja može se ovlastiti i fizička osoba koja je elektrotehničke struke ili strojarske struke i ispunjava ostale uvjete iz članka 7. stavka 3. alineje 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.
Za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite može se ovlastiti i fizička osoba koja je arhitektonske ili građevinske struke i ispunjava ostale uvjete iz članka 7. stavka 3. alineje 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.
Za provođenje energetskih pregleda iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka može se ovlastiti i pravna osoba koja ima zaposlene stručne kvalificirane osobe odgovarajućih struka koje ispunjavaju i ostale uvjete iz članka 7. stavka 3. alineje 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovlaštena fizička osoba, osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi koje provode energetske preglede i imenovana osoba u pravnoj osobi dužne su se redovito usavršavati.
Redovito usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva pohađanje seminara kod Nositelja Programa izobrazbe prema propisanom Programu usavršavanja iz Priloga 4.C. ovoga Pravilnika.

Strane fizičke osobe

Članak 11.

Strana fizička osoba koja ima prebivalište izvan Republike Hrvatske u državi članici Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove provođenja energetskog pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada ako se prije početka prvog posla u Republici Hrvatskoj prijavi Ministarstvu uz uvjet da:
– ima osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova energetskog pregleda ili energetskog certificiranja zgrada mogla učiniti investitoru odnosno vlasniku zgrade ili drugim osobama,
– ima znanja, vještine, razumijevanje i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova iz alineje 1. ovoga članka,
– nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.
Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prijave mora priložiti:
– pisanu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskog pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada mogao učiniti investitoru ili drugim osobama,
– dokaz o stečenom stupnju obrazovanja odgovarajuće struke,
– ovlaštenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u državi u kojoj ima prebivalište,
– dokaz da nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.
Ako se u državi u kojoj fizička osoba ima prebivalište, poslovi provođenja energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrade mogu obavljati bez posebnog ovlaštenja, umjesto dokaza iz stavka 2. alineje 3. ovoga članka uz prijavu se prilaže dokaz da je te poslove obavljala najmanje tri godine.
Svi dokumenti navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštene osobe.
O zaprimljenoj urednoj prijavi Ministarstvo podnositelju izdaje potvrdu u roku od 8 dana.

Strane pravne osobe

Članak 12.

Strana pravna osoba registrirana izvan Republike Hrvatske u državi članici Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove provođenja energetskog pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada ako se prije početka prvog posla u Republici Hrvatskoj prijavi Ministarstvu uz uvjet da:
– ima registriranu podružnicu u RH za neku od djelatnosti navedenih u članku 7. stavak 2. podstavak 1. ovoga Pravilnika,
– posjeduje osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova energetskog pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada mogla učiniti investitoru odnosno vlasniku zgrade ili drugim osobama,
– ima zaposlenu najmanje jednu stručnu kvalificiranu osobu koja ima znanja, vještine, razumijevanje i sposobnosti potrebne za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka,
– odgovorna osoba u pravnoj osobi nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.
Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prijave mora priložiti:
– pisanu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da pravna osoba posjeduje osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskog pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada mogla učiniti investitoru, vlasniku zgrade ili drugim osobama,
– za najmanje jednu zaposlenu stručnu kvalificiranu osobu dokaz o stečenom stupnju obrazovanja odgovarajuće struke,
– ovlaštenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u državi u kojoj je registrirana,
– dokaz da odgovorna osoba u pravnoj osobi nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja i
– dokaz o registriranoj podružnici u Republici Hrvatskoj.
Ako se u državi u kojoj je pravna osoba registrirana, poslovi provođenja energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada mogu obavljati bez posebnog ovlaštenja, umjesto dokaza iz stavka 2. alineja 2. i 3. ovoga članka uz prijavu se prilaže dokaz da je te poslove obavljala najmanje tri godine.
Svi dokumenti navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštene osobe.
O zaprimljenoj urednoj prijavi Ministarstvo podnositelju izdaje potvrdu u roku od 8 dana.

III. DAVANJE, PRODUŽAVANJE I IZMJENA OVLAŠTENJA

Povjerenstvo

Članak 13.

Ovlaštenje daje, produžuje i oduzima Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva koje provodi postupak za davanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka osniva i njegove članove imenuje ministrica posebnom Odlukom.

Članak 14.

Povjerenstvo se sastoji od šest članova i tajnika.
Za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva mogu se imenovati osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, odnosno osoba koja ima specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje 5 godina na pripremi ili primjeni tehničke regulative iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu koja je predmet Programa izobrazbe iz Priloga 4.A., 4.B. i 4.C. ovoga Pravilnika.
Predsjednik Povjerenstva je član Povjerenstva imenovan iz reda državnih službenika Ministarstva, a zamjenik predsjednika Povjerenstva je član Povjerenstva imenovan iz reda državnih službenika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Povjerenstvo radi do opoziva.

Članak 15.

Administrativno-tehničke i financijske poslove Povjerenstva obavlja Ministarstvo.
Tajnik Povjerenstva obavlja poslove vezano uz sjednice Povjerenstva, izdavanje rješenja i ovlaštenja.
Način rada Povjerenstva utvrdit će se poslovnikom kojega donosi Povjerenstvo većinom glasova svih članova, uz suglasnost ministrice.

Članak 16.

Članovi Povjerenstva i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu.
Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministrica posebnom odlukom.

IV. DOKUMENATACIJA ZA DAVANJE, PRODUŽAVANJE I IZMJENU OVLAŠTENJA

Davanje ovlaštenja

Članak 17.

Ovlaštenje se daje na rok od 3 godine, a može se produžavati na isti rok.
Ovlaštenje se daje nakon provedenog postupka ocjenjivanja ispunjavanja uvjeta i mjerila propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 18.

Fizička osoba koja podnosi zahtjev za davanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada zahtjevu prilaže:
– osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, identifikacijski broj, adresa stanovanja, telefon, e-mail,
– naznaku ovlaštenja za koju se zahtjev podnosi prema člancima 6. i 9. ovoga Pravilnika (energetske preglede zgrada s jednostavnim ili sa složenim tehničkim sustavom i vrsta energetskog pregleda, energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom)
– preslik diplome,
– preslik radne knjižice iz kojega je razvidno da osoba ima propisano radno iskustvo na poslovima struke,
– kratki opis područja rada i iskustva u struci, te eventualno ranije iskustvo na poslovima provođenja energetskih pregleda i/ili izdavanja energetskih certifikata zgrada,
– preslik uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja,
– dokaz o posjedovanju osiguranja od profesionalne odgovornosti,
– dokaz da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti,
– dokaz o podmirenim troškovima postupka.
U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja fizička osoba koja podnosi zahtjev dužna je na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

Članak 19.

Pravna osoba koja podnosi zahtjev za davanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada zahtjevu prilaže:
– naziv pravne osobe (tvrtku), sjedište, identifikacijski broj,
– naznaku ovlaštenja za koju se zahtjev podnosi prema člancima 6. i 9. ovoga Pravilnika (energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom i vrsta energetskog pregleda, energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom i/ili sa složenim tehničkim sustavom)
– preslik izvoda iz sudskog registra,
– ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi, telefon, e-mail,
– ime i prezime imenovane osobe u pravnoj osobi,
– za zaposlene stručne kvalificirane osobe koje će provoditi energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrade i za imenovanu osobu u pravnoj osobi prilažu se dokazi navedeni u članku 18. stavak 1. alineje 1., 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika,
– dokaz o posjedovanju osiguranja od profesionalne odgovornosti,
– dokaz da protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti.
– dokaz o podmirenim troškovima postupka.
U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja pravna osoba koja podnosi zahtjev dužna je na traženje Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

Produženje ovlaštenja

Članak 20.

Zahtjev za produženje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu.
Ovlaštenje se može produžiti ako ovlaštena osoba i dalje ispunjava uvjete za davanje ovlaštenja, te ako uredno ispunjava obveze glede pohađanja Programa usavršavanja.
Ovlaštenje se može produžiti nakon provedbe postupka ocjenjivanja ispunjavanja uvjeta i mjerila propisanih ovim Pravilnikom.
Na postupak produženja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na davanje ovlaštenja.

Članak 21.

Zahtjevu za produženje ovlaštenja prilaže se:
– dokumentacija za davanje ovlaštenja iz članka 18. odnosno 19. ovoga Pravilnka,
– preslici uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja osoba koje su prema ovome Pravilniku dužne pohađati propisani Program usavršavanja.

Izmjena ovlaštenja

Članak 22.

Zahtjev za izmjenu ovlaštenja podnosi se Ministarstvu.
Ovlaštenje će se izmijeniti ako:
– ovlaštena osoba nakon izdavanja ovlaštenja promijeni svoje sposobnosti na temelju kojih je stekla ovlaštenje,
– ovlaštena pravna osoba promijeni imenovanu osobu koja potpisuje dokumentaciju o provedenim energetskim pregledima i energetski certifikat zgrade.
Ovlaštenje se može izmijeniti nakon provedenog postupka ocjenjivanja ispunjavanja uvjeta i mjerila propisanih ovim Pravilnikom.
Na postupak izmjene ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na davanje ovlaštenja.

Članak 23.

U slučaju promjene odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je dobila ovlaštenje, pravna osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od nastale promjene i dostaviti:
– preslik ovlaštenja,
– dokaz o promjeni odgovorne osobe (preslik rješenja o upisu u sudski registar).
Promjena iz stavka 1. ovoga članka unosi se registar osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.

Članak 24.

Protiv ovlaštenja i rješenja o izmjeni ovlaštenja, te rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje ili izmjenu ovlaštenja žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 25.

Izreka rješenja kojim se daje ovlaštenje fizičkoj osobi obvezno sadrži:
– ime i prezime osobe kojoj se daje ovlaštenje, identifikacijski broj, struku i stručnu spremu, datum i mjesto rođenja, te adresu,
– redni broj iz evidencije ovlaštenih osoba (registarski broj),
– vrstu ovlaštenja
– datum davanja i rok važenja ovlaštenja.

Članak 26.

Izreka rješenja kojim se daje ovlaštenje pravnoj osobi obvezno sadrži:
– tvrtku, sjedište i identifikacijski broj osobe kojoj se daje ovlaštenje,
– redni broj iz evidencije ovlaštenih osoba (registarski broj),
– vrstu ovlaštenja,
– ime i prezime te stručnu spremu i struku imenovane osobe u pravnoj osobi,
– imena i prezimena, te stručnu spremu i struku svih zaposlenih stručnih kvalificiranih osoba koje provede energetske preglede zgrada i energetsko certificiranje,
– datum davanja i rok važenja ovlaštenja.

Članak 27.

Uz Rješenje iz članka 25. odnosno 26. ovoga Pravilnika izdaju se i Ovlaštenja prema obrascima navedenim u Prilozima 2.A. odnosno 2.B. ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Troškove postupka davanja, produženja i izmjene ovlaštenja propisuje ministrica posebnom Odlukom.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

V. POSTUPANJE I IZUZEĆE U OBAVLJANJU POSLOVA OVLAŠENIH OSOBA

Odgovornost osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Članak 29.

Ovlaštene fizičke osobe za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada i osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada dužne su ovisno o vrsti ovlaštenja koje posjeduju:
– utvrditi mjeru ispunjavanja energetskih svojstava zgrade u odnosu na propisane uvjete,
– procijeniti energetska svojstva zgrade,
– predložiti, kada su primjenjive i potrebne, mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade,
– odrediti energetski razred i izdati energetski certifikat zgrade,
– čuvati dokumentirane analize svakog procesa (izvještaj o energetskom pregledu i energetski certifikat) u elektronskom ili pisanom obliku najmanje deset godina od provedenih radnji (provedenog energetskog pregleda ili izdanog energetskog certifikata) i dati ih na uvid Ministarstvu kada ono to zatraži,
– poslove za koje su ovlašene obavljati savjesno i u skladu s važećim propisima, pravilima struke i propisanom metodologijom.
Ovlaštena fizička osoba svojim potpisom potvrđuje istinitost i točnost podataka na izvještaju o provedenom energetskom pregledu odnosno izdanom energetskom certifikatu zgrade, za provođenje kojih je ovlaštena.
Imenovana osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi svojim potpisom potvrđuje istinitost i točnost podataka na izvještaju o energetskom pregledu odnosno izdanom energetskom certifikatu, za provođenje kojih je pravna osoba ovlaštena.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka i imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi iz stavka 3. ovoga članka odgovorne su za:
– stručnost, točnost i nepristranost u obavljanju poslova za koje su ovlaštene,
– obavljanje poslova u skladu s važećim propisima, pravilima struke i propisanom metodologijom.
Odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi dužna je osigurati da se provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata zgrada obavlja u skladu sa važećim propisima, pravilima struke i propisanom metodologijom.
Osobe iz stavka 4. i 5. ovoga članka dužne su obavijestiti tijelo koje je izdalo akt na temelju kojeg se može graditi, Ministarstvo i građevinsku inspekciju ukoliko utvrde da nova zgrada ne ispunjava propisane uvjete vezano na energetsku učinkovitost.

Odgovornost za štetu

Članak 30.

Ovlaštena fizička osoba odgovorna je za štetu nastalu u obavljaju poslova za koje je ovlaštena prema ovome Pravilniku.
Ovlaštena pravna osoba odgovara za štetu nastalu radom njenih zaposlenika u obavljanju poslova za koje je ovlaštena prema ovome Pravilniku.

Uključivanje drugih stručnjaka

Članak 31.

U slučaju da se kod provođenja energetskog pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrade pokaže potreba provođenja određenih ispitivanja dijelova zgrade u svrhu dokazivanja ispunjavanja bitnog zahtjeva za zgradu u pogledu uštede energije i toplinske zaštite ili drugih mjerenja, snimanja i slično u svrhu dobivanja određenih podataka ili vrijednosti vezano na energetska svojstva zgrade, fizičke i pravne osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada dužne su te poslove povjeriti osobama koje za obavljanje tih poslova imaju odgovarajuće ovlaštenje.
Pravna osoba ovlaštena za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, dužna je provođenje energetskog pregleda zgrade u dijelu koji se odnosi na strojarski, elektrotehnički ili građevinski dio zgrade vezano na racionalno korištenje energije povjeriti ovlaštenim osobama koje ispunjavaju uvjete iz članka 9. ovoga Pavilnika ukoliko sama ne zapošljava osobe koje ispunjavaju te uvjete.

Izuzeće od provođenja energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrada

Članak 32.

Ovlaštena fizička i pravna osoba ne može provesti energetski pregled i/ili energetsko certificiranje zgrade:
– za koju nije ovlaštena sukladno ovom Pravilniku,
– za koju ne ispunjava uvjete sukadno člancima 7., 9. i 10. ovoga Pravilnika,
– za koju je sudjelovala u izradi projekta, nostrifikaciji projekta, kontroli projekta, u stručnom nadzoru građenja, kao odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove na toj zgradi ili je sudjelovala u održavanju te zgrade,
– kojoj je vlasnik, korisnik, srodnik vlasnika zgrade ili je zaposlenik osobe koja je naručila izradu energetskog pregleda zgrade ili energetskog certifikata,
– po cijeni višoj od cijene utvrđene posebnom Odlukom ministrice.
Cjenik s najvišim cijenama energetskih pregleda i energetskog certifikata utvrđuje se posebnom Odlukom ministrice.
Odluka iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

VI. NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA, ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Nadzor

Članak 33.

Ovlaštena osoba dužna je trajno ispunjavati propisane uvjete za davanje ovlaštenja za obavljanje poslova za koje je ovlaštena.
Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada i radom ovlaštenih osoba provodi Ministarstvo.

Članak 34.

Ovlaštenoj osobi Ministarstvo će oduzeti ovlaštenje odnosno neće ga produžiti ako ovlaštena osoba:
– ne ispunjava propisane uvjete prema kojima je dobila ovlaštenje jer je ovlaštenje dobila na temelju netočnih podataka ili je prestala ispunjavati uvjete,
– ne obavlja poslove za koje je ovlaštena stručno, u skladu s pravilima struke, važećim propisima i prema propisanoj metodologiji,
– obavlja poslove suprotno odredbama članka 32. ovoga Pravilnika,
– ne obavlja poslove za koje je ovlaštena.

Članak 35.

Rješenje o oduzimanju ovlaštenja donosi Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

VII. REGISTAR OVLAŠTENIH OSOBA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Članak 36.

Ministarstvo vodi registar ovlaštenih osoba za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.
Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se na propisanom obrascu iz Priloga 1.A. i 1.B. ovoga Pravilnika.

Članak 37.

Za ovlaštenu fizičku osobu Registar iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj i datum davanja ovlaštenja, ime i prezime, stručnu spremu i struku, identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, adresu, e-mail adresu, telefon, vrstu ovlaštenja, podatke o završenom Programu osposobljavanja, podatke o usavršavanju i provedenom nadzoru te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je fizička osoba ovlaštena.
Za ovlaštenu pravnu osobu Registar iz članka 36. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj i datum davanja ovlaštenja, naziv pravne osobe, identifikacijski broj, adresu, telefon, vrstu ovlaštenja, ime i prezime, stručnu spremu i struku odgovorne osobe u pravnoj osobi, imena i prezimena, stručnu spremu i struku kvalificiranih stručnih osoba zaposlenih u pravnoj osobi koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s podacima o njihovom osposobljavanju i usavršavanju, ime i prezime imenovane osobe koja potpisuje izvještaj o energetskom pregledu odnosno energetski certifikat zgrade, podatke o provedenom nadzoru, te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je pravna osoba ovlaštena.
Izvadak iz Registra iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

VIII. PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

Članak 38.

Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada provode sveučilišta, veleučilišta, instituti, strukovne organizacije koji imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje tih poslova.

Davanje suglasnosti

Članak 39.

Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe daje se na 5 godina, a može se produžavati na isti rok.
Suglasnost nije upravni akt.

Uvjeti za dobivanje suglasnosti

Članak 40.

Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe može dobiti podnositelj zahtjeva iz članka 38. ovoga Pravilnika koji:
– zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi obuku i provjeru znanja osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
– raspolaže prostorom za provođenje Programa izobrazbe,
– raspolaže potrebnom tehničkom opremljenosti za provođenje Programa izobrazbe,
– ima potrebnu administraciju za vođenje evidencija i druge administrativne poslove.
Stručne osobe iz. stavka 1. alineje 1. ovoga članka su osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra struke (arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke) odnosno specijalista struke (građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke), koje su priznati stručnjaci iz područja Programa izobrazbe, imaju najmanje deset godina radnog iskustva i trajno rade na pripremi ili primjeni tehničke regulative iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu koja je predmet Programa izobrazbe iz priloga 4. A., 4.B. i 4.C.ovoga Pravilnika.

Zahtjev za davanje suglasnosti

Članak 41.

Zahtjevu za davanje suglasnosti Nositelj Programa izobrazbe prilaže:
– životopise stručnih osoba koje će provoditi Program izo­brazbe,­
– detaljno razrađeni Program osposobljavanja i Program usavršavanja s planiranom satnicom prema Prilozima 4.A., 4.B. i 4.C.ovoga Pravilnika,
– sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja,
– dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa,
– dokaz o stalno zaposlenom administrativnom osoblju.

Obveze nositelja Programa izobrazbe

Članak 42.

Nositelj Programa izobrazbe obvezan je:
– provoditi Program izobrazbe sukladno propisanom programu iz Priloga 4.A., 4.B. i 4.C. ovoga Pravilnika,
– provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa Program izobrazbe,
– provesti provjeru znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja,
– voditi evidenciju osoba koje su završile Program izobrazbe,
– izvještavati Ministarstvo na njegov zahtjev o provedbi Programa izobrazbe i o podacima iz evidencije koju vodi,
– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom Programa izobrazbe i drugim obvezama koje ima u skladu s ovim Pravilnikom te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija osoba koje pohađaju Program izobrazbe.
U slučaju da nositelj Programa izobrazbe prestane ispunjavati neki od propisanih uvjeta Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti ovlaštenje.

Provjera znanja osoba koje pohađaju
Program osposobljavanja

Članak 43.

Provjeru znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja provodi Nositelj Programa izobrazbe putem stručnih osoba koje su sudjelovale u provođenju tog programa pismenim putem.
Kod provođenja provjere znanja Nositelj Programa izobrazbe vodi zapisnik koji obvezno sadrži sljedeće podatke:
– podatke o osobi koja je pristupila provjeri znanja (ime i prezime, stručnu spremu i struku, datum i mjesto rođenja),
– datum provođenja provjere znanja,
– test koji je rješavala osoba koja je pristupila provjeri znanja,
– imena i prezimena osoba koje su provele provjeru znanja.
Smatra se da je osoba uspješno položila provjeru znanja ukoliko je skupila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet testa.
Osobama koje su uspješno završile Program osposobljavanja Nositelj Programa izobrazbe izdaje Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja.
Osobama koje su pohađale Program usavršavanja Nositelj Programa izobrazbe izdaje Uvjerenje o sudjelovanju na Programu usavršavanja.
Uvjerenja o završenom Programu osposobljavanja iz stavka 2. odnosno Programu usavršavanja iz stavka 3. ovoga članka obvezno sadrže:
– naziv nositelja Programa izobrazbe,
– ime i prezime, stručnu spremu i struku, datum i mjesto rođenja osobe koja je pohađala Program izobrazbe,
– Program izobrazbe koji je pohađan (Program osposobljavanja ili Program usavršavanja),
– datum izdavanja uvjerenja,
– potpis odgovorne osobe Nositelja Programa izobrazbe i njegov pečat.

IX. NADZOR NAD RADOM NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE, ODUZIMANJE SUGLASNOSTI

Članak 44.

Nositelj Programa izobrazbe dužan je trajno ispunjavati propisane uvjete za davanje suglasnosti.
Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za provođenje Programa izobrazbe nad Nositeljima Programa izobrazbe provodi Ministarstvo.

Članak 45.

Ako se utvrdi nepravilnost u provođenju Programa izobrazbe, Ministarstvo će nositelju Programa izobrazbe rješenjem odrediti primjereni rok za otklanjanje nepravilnosti.
Ako Nositelj Programa izobrazbe u danom roku nepravilnosti ne otkloni, Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost.

X. REGISTAR NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE

Članak 46.

Ministarstvo vodi registar Nositelja Programa izobrazbe.
Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj, datum davanja suglasnosti, naziv sveučilišta, veleučilišta, instituta, strukovne organizacije i identifikacijski broj, adresu i telefon, ime i prezime odgovorne osobe, imena i prezimena osoba koje provode Program izobrazbe i odjeljak za napomene.
Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se prema obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.
Izvadak iz Registra iz stavka 1. ovoga Pravilnika objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

XI. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I PROGRAM USAVRŠAVANJA

Članak 47.

Za stručno osposobljavanje i godišnje usavršavanje ovlaštenih osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada utvrđuju se Program osposobljavanja i Program usavršavanja.
Program osposobljavanja utvrđen je sa dvije razine kroz Modul 1. i Modul 2.
Modul 1. obvezno pohađaju:
– fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
– osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada,
– osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.
Modul 2. obvezno pohađaju:
– fizičke osobe koje se ovlašćuju za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom,
– osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada,
– osobe koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada sa složenim tehničkim sustavom.
Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 2. iz stavka 4. ovoga članka mogu pohađati samo osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 1.
Ovlaštene osobe nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja iz stavka 3. i 4. ovoga članka moraju:
– razumjeti ključne postavke i ciljeve Direktive o energetskim svojstvima zgrada,
– imati osnovna znanja o drugim izvorima europskog prava koji se odnose na energetsku učinkovitost zgrada,
– dobro poznavati važeće propise kojima se implementira Direktiva o energetskim svojstvima zgrade,
– biti sposobne za samostalno prikupljanje podataka o zgradi potrebnih za energetsku ocjenu prema metodologiji propisanoj posebnim propisom,
– primjenjivati računalne programe namijenjene za provođenje potrebnih proračuna u svrhu dobivanja podataka koji se iskazuju kod provedenog energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrade,
– ocijeniti građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite,
– ocijeniti tehničke sustave zgrade:
– sustav ventilacije,
– sustav za grijanje, hlađenje,
– sustav za pripremu potrošne tople vode,
– sustav rasvjete,
– sustav za automatsku regulaciju i upravljanje,
– interpretirati podatke o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevnih dijelova zgrade,
– izvesti potrebne proračune vezano na podatke potrebne za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrade,
– dati preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade,
– izraditi energetski certifikat zgrade.

Članak 48.

Ovlaštene osobe pohađanjem Programa usavršavanja stječu znanja o:
– iskustvima iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba,
– izvješćima o energetskim certifikatima,
– tehničkom napretku u struci (materijali, tehnologije, metodologije i sl.),
– promjenama vezanim na tehničku regulativu iz područja energetskih svojstava zgrade i promjenama europskog prava na tom potručju.

Članak 49.

Program osposobljavanja dan je Prilogu 4.A. i 4.B., a Program usavršavanja u Prilogu 4.C. ovoga Pravilnika.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 51.

Članci 11. i 12. primjenjuju se nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 360-01/08-04/5
Urbroj: 531-01-08-1
Zagreb, 30. rujna 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOG 1.A.


 


PRILOG 1.B.

PRILOG 2.A


PRILOG 2.B.

PRILOG 3.
REGISTAR OSOBA KOJE IMAJU SUGLASNOST MINISTARSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE ZA OVLAŠTENE OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Reg.br.

Klasif. broj i ur.broj

Datum davanja suglasnosti

Naziv nositelja Programa izobrazbe

Identifikacijski broj

Adresa
i
telefon

Ime i prezime odgovorne osobe

Imena i prezimena osoba koje provode Program izobrazbe

Napomene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbxt"> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objašnjenje: ☐ podaci koji su dostupni na službenim internetskim stranicama Ministarstva,
                    ☐ podaci koji nisu dostupni na službenim internetskim stranicama Ministarstva
 

PRILOG 4.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA


Programi osposobljavanja i usavršavanja osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada utvrđeni su na način da osobe koje ih pohađaju dobiju dodatna znanja iz svoje struke kao i potrebna dodatna znanja drugih struka nužna za stručno obavljanje poslova za koje se ovlašćuju.
Programi osposobljavanja i usavršavanja sadrže sljedeća područja:

1. ENERGETSKO CERTIFICIRANJICIRANJE ZGRADA U HRV/p>

Ovo područje uključuje:
– osnovne postavke i ciljeve europske Direktive o energetskim svojstvima zgrada,
– osnovne postavke i ciljeve drugih europskih direktiva koje su vezane uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu,
– sadržaj implementacije Direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo,
– način provođenja energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada.

2. TEHNIČKA REGULATIVA

Ovo područje uključuje:
2.1. propise vezane uz sustave toplinske zaštite, sustave grijanja, sustave hlađenja, sustave ventilacije i klimatizacije, sustave pripreme tople vode, razdiobe topline na pojedine funkcijske cijeline, sustave daljinskog grijanja i hlađenja, sustave obnovljivih izvora energije te potrošnja električne energije za elektromotorne pogone i rasvjetu.
2.2. metodologije:
– metodologija proračuna godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u stambenim zgradama;
– metodologija proračuna godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje u stambenim zgradama;
– metodologija proračuna godišnje potrebne toplinske energije za zagrijavanje potrošne tople vode u stambenim zgradama;
– metodologija proračuna godišnje potrebne energije za rasvjetu u stambenim zgradama;
– metodologija proračuna godišnje potrebne energije za ventilaciju u stambenim zgradama;
– metodologija proračuna ukupne godišnje potrebne toplinske energije u stambenim zgradama
– metodologija proračuna godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u nestambenim zgradama
– metodologija proračuna godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje u nestambenim zgradama
– metodologija proračuna godišnje potrebne toplinske energije za zagrijavanje potrošne tople vode u nestambenim zgradama
– metodologija proračuna godišnje potrebne energije za rasvjetu u nestambenim zgradama
– metodologija proračuna godišnje potrebne energije za ventilaciju u nestambenim zgradama
– metodologija proračuna ukupne godišnje potrebne toplinske energije u nestambenim zgradama
– metodologija proračuna ukupne godišnje potrebne energije u nestambenim zgradama na temelju mjerenja
– nove tehnologije, sklopovi i sustavi racionalnog korištenja energije za grijanje zgrada
– nove tehnologije, sklopovi i sustavi racionalnog korištenja energije za pripremu potrošne tople vode
– nove tehnologije, sklopovi i sustavi racionalnog korištenja energije za ventilaciju i klimatizaciju
– nove tehnologije, sklopovi i sustavi kotlovskih postrojenja
– nove tehnologije, sklopovi i sustavi obnovljivih izvora topline kao što su: dizalice topline, sunčevi sustavi, kogeneracijska i trigeneracijska postrojenja,
2.3. norme koje su vezane na sve propise koji uređuju područje energetske učinkovitosti kod zgrada.

3. OSNOVE ENERGETIKE I FIZIKE ZGRADE

Ovo poglavlje uključuje osnove kretanja zraka, topline i vlage, mjerne jedinice, fizikalne procese u građevnim dijelovima, izvore energije i vrste goriva, sustave regulacije i aplikacijske sheme.

4. OSNOVE ZGRADARSTVA, IZVEDBA ZGRADA

Ovo poglavlje uključuje minimalna procijenjena obilježja za zgrade, tipologiju izgradnje i njihovu podjelu, materijale, analizu zgrade i građevnih dijelova, slaganje sastava građevnih dijelova, toplinske mostove.

5. SUSTAVI GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE
I KLIMATIZACIJE

Ovo poglavlje uključuje:
– klasične izvore energije,
– obnovljive izvore enrgije,
– ispitivanja i pregled sustava,
– proračun toplinske energije za grijanje, hlađenje, te energije za ventilaciju i klimatizaciju,
– proračun toplinske energije za pripremu potrošne tople vode,
– proračun toplinskih gubitaka sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, te za pripremu potrošne tople vode,
– proračun električne energije u sustavima za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, te za pripremu potrošne tople vode i rasvjetu u zgradarstvu.

6. PRIPREMA PODATAKA, IZNALAŽENJE ENERGETSKIH VRIJEDNOSTI I PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA

Ovo poglavlje uključuje:
– podjelu zgrade na temperaturne zone,
– definiranje grijanih i negrijanih dijelova zgrade,
– izmjere površina i volumena zgrada,
– utvrđivanje podataka o izvorima energije i sustavima koji ih primjenjuju,
– primjere proračuna na računalu.

7. IZRADA IZVJEŠĆA

Ovo poglavlje uključuje:
– sadržaj energetskog certifikata, unos podataka u obrasce, definiranje preporuka za moguće ekonomski isplativo poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade te izračun povratnog perioda investicija.

PRILOG 4.A.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM
SUSTAVOM – MODUL 1

Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom obvezno pohađaju Program osposobljavanja – Modul 1.
Program osposobljavanja Modul 1. utvrđen je u trajanju od 40 sati nastave.
Osobe koje su pohađale Program osposobljavanja mogu pristupiti provjeri znanja koja se provodi u roku od 15 dana nakon završenog programa.
Smatra se da je osoba uspješno položila test provjere znanja Programa osposobljavanja ukoliko je skupila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet testa.
Za Program osposobljavanja -Modul 1. utvrđen je sljedeći sadržaj:

1. Uvod – energetsko certificiranje u Hrvatskoj
1.1. ključni elementi, ciljevi Direktive o energetskim svojstvima zgrada
1.2. implementacija Direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo
1.3. energetsko certificiranje zgrada
1.4. djelovanje ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje i tržište
1.5. sustav administracije

2. tehnička regulativa
2.1. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
2.2. Tehnički propis i racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
2.3. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
2.4. Tehnički propis za prozore i vrata, »Narodne novine« 69/06, s pripadajućim normama
2.5. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, »Narodne novine« 03/07, s pripadajućim normama
2.6. Tehnički propis za dimnjake u građevinama, »Narodne novine« 03/07, s pripadajućim normama
2.7. pregled hrvatskih normi za proračune

3. osnovi energetike i fizike zgrade
3.1. kretanje zraka, topline i vlage
3.2. mjerne jedinice
3.3. fizikalni procesi u građevnim dijelovima
3.3.1. koeficijenti prolaska topline
3.3.2. toplinsko istezanje
3.3.3. akumulacija topline
3.3.4. difuzija vodene pare
3.3.5. rosište, kondenzacija, isušenje
3.4. izvori energije i vrste goriva
3.5. sustavi regulacije i aplikcijske sheme

4. osnovi zgradarstva, izvedba zgrada
4.1. minimalna procijenjena obilježja za zgrade
4.2. tipologija izgradnje i njihova podjela
4.2.1. izgradnja do 1940.
4.2.2. izgradnja između 1940. i 1970.
4.2.3. izgradnja nakon 1970.
4.2.4. suvremena izgradnja
4.3. materijali
4.3.1. materijali općenito, vrste i svojstva
4.3.2. vrste i svojstva toplinsko izolacijskih materijala, potrebne debljine
4.3.3. ugradba, sustavi zaštite
4.4. analiza zgrade i građevnih dijelova, slaganje sastava građevnih dijelova
4.4.1. negrijani dijelovi zgrade, određivanje temperaturnih zona
4.4.2. podovi
4.4.3. krovovi
4.4.4. zidovi
4.4.5. tipovi vrata i prozora
4.4.6. vrste stakla, svojstva i toplinski dobici
4.4.7. sus.7. sustavi i učinkovaštite od sunčevog zračenja
4.4.8. zrakopropusnost sljubnica prozora
4.4.9. ispitivanje propusnosti vrata
4.4.10. ispitivanje propusnosti reški kanala (cijevi)
4.5. toplinski mostovi
4.5.1. definiranje toplinskih mostova
4.5.2. posljedice jakih toplinskih mostova
4.5.3. načini i sredstva za smanjenje utjecaja toplinskih mostova
4.5.4. proračun utjecaja toplinskog mosta na toplinske gubitke

5. Sustavi grijanja
5.1. klasični izvori energije (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora izvora topline ovisno o vrsti goriva, metodologija mjerenja i određivanje stupnja djelovanja, vrste dimnjaka i metodologija izbora i proračuna, pregled i ocjena dimnjaka ovisno o vrsti goriva na temelju norme HR EN 13384-2:2003 te metodologija određivanja i mjerenja emisije dimnih plinova.
5.1.1. otvorena ložišta
5.1.2. mali i srednji kotlovi
5.1.3. kondenzacijski kotlovi
5.1.4. dimnjaci
5.1.5. sustavi regulacije i automatizacije (soba, zona, zgrada)
5.2. alternativni sustavi i obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora elemenata sustava, određivanje stupnja djelovanja ovisno o primjeni, aplikacijske sheme i sustavi regulacije, procjena potrošnje i efikasnosti sustava.
5.2.1. energija sunčevog zračenja za grijanje i pripremu potrošne tople vode
5.3. Cjeline za ispitivanja i pregled sustava na koje treba obratiti posebnu pozornost:
5.3.1. pogonski (energetski) agregat
5.3.2. uređaj za dobavu i pripremu goriva
5.3.3. sustav dimnih plinova
5.3.4. upravljački i kontrolni sustav
5.3.5. energetski kapacitet postrojenja
5.3.6. učinkovitost postrojenja
5.4. Proračun toplinske energije za grijanje i pripremu tople vode u zgradarstvu
5.4.1. osnovi meteorologije (zone, proračunski parametri)
5.4.2. mikroklima i higijena prostora
5.4.3. proračun gubitaka topline (zima)
5.4.4. nacionalni dodatak vanjskih proračunskih temperatura
5.4.5. računski programi i metodologija proračuna gubitka topline prema normi HRN EN 12 831:2004
5.4.6. godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode QW [kWh/a] prema HRN EN 15316-3-1:2007
5.4.7. godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007
5.4.8. godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode QW,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007
5.4.9. godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007
5.4.10. godišnja primarna energija Eprim [kWh/a]
5.4.11. godišnja emisija CO2 [kg/a]
5.4.12. godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007
5.4.13. godišnja potrebna energija za rasvjetu El [kWh/a] prema HRN EN 15193:20XX
5.4.14. godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sustava (pumpe, regulacija i sl.) Qaux [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007

6. priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa
6.1. priprema potrebnih podataka za proračun (izmjere površina, volumena, negrijani prostori, temperaturne zone, izvori energije, uređaji...)
6.2. primjeri proračuna – grupni rad na računalu

7. izrada izvješća
7.1. izgled i sadržaj energetskog certifikata
7.2. unos potrebnih podataka u obrasce
7.3. prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti
 

PRILOG 4.B.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM (MODUL 2)

Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom sukladno članku 47. stavak 4. ovoga Pravilnika obvezno pohađaju Program osposobljavanja – Modul 2. nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja – Modul 1.
Program osposobljavanja Modul 2. utvrđen je u trajanju od 40 sati nastave.
Osobe koje su pohađale Program osposobljavanja- Modul 2. mogu pristupiti provjeri znanja koja se provodi u roku od 15 dana nakon završenog programa.
Smatra se da je osoba uspješno položila test provjere znanja Programa osposobljavanja – Modul 2. ukoliko je skupila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet testa.
Za Program osposobljavanja – Modul 2. utvrđen je sljedeći sadržaj:

1. tehnička regulativa
1.1. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada
1.2. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
1.3. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
1.4. Tehnički propis za prozore i vrata, »Narodne novine« 69/06, s pripadajućim normama
1.5. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, »Narodne novine« 03/07, s pripadajućim normama
1.6. Tehnički propis za dimnjake u građevinama, »Narodne novine« 03/07, s pripadajućim normama
1.7. pregled normi za proračune

2. Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije
2.1. klasični izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna pogonskih uređaja (crpke i ventilatori)
2.1.1. generatori topline
2.1.2. rashladni uređaji s različitim izvorima topline
2.1.3. sustavi regulacije i automatizacije (soba, zona, zgrada CNUS)
2.2. Obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora elemenata sustava ovisno o primjeni, aplikacijske sheme i sustavi regulacije, procjena potrošnje i efikasnosti sustava
2.2.1. energija sunčevog zračenja za grijanje i pripremu tople vode
2.2.2. kogeneracija kao izvor energije
2.2.3. trigeneracija
2.2.4. kondenzacijska tehnika
2.2.5. dizalice topline
2.2.6. rashladni uređaji s različitim izvorima energije
2.3. Cjeline za ispitivanja i pregled sustava na koje treba obratiti posebnu pozornost:
2.3.1. osnovni elementi i sklopovi sustava
2.3.2. pogonski (energetski) agregat
2.3.3. uređaj za dobavu i pripremu goriva
2.3.4. sustav dimnih plinova
2.3.5. upravljački i kontrolni sustav
2.3.6. energetski kapacitet postrojenja
2.3.7. učinkovitost postrojenja
2.4. proračun toplinske energije za grijanje, hlađenje, energije za ventilaciju i klimatizaciju, te pripremu potrošne tople vode u zgradarstvu
2.4.1. proračun dotoka topline (ljeto)
2.4.2. računski programi i metodologija proračuna dobitka topline prema VdS i ASHRAE normama
2.4.3. godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008
2.4.4. godišnji gubici sustava hlađenja QC,ls [kWh/a] prema HRN EN 15243:2007
2.4.5. godišnja potrebna energija za pripremu zraka u sustavu prisilne ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije uključujući gubitke QVe [kWh/a]
2.4.6. potrošnja električne energije u sustavima za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju te pripremu tople vode i rasvjetu u zgradarstvu
2.4.7. godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007
2.4.8. godišnja primarna energija Eprim [kWh/a]
2.4.9. godišnja emisija CO2 kg/a
2.4.10. godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007
2.4.11. godišnja potrebna energija za rasvjetu El kWh/a prema HRN EN 15193:20XX
2.4.12. godišnja potrebna energija za pogoza pogon pomoćnih susumpe, ventilatori, kompresori, regulacija i sl.) Qaux [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 5243:2007

3. priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa
3.1. priprema potrebnih podataka za proračun (izmjere površina, volumena, negrijani prostori, temperaturne zone, izvori energije, uređaji...)
3.2. primjeri proračuna – grupni rad na računalu

4. izrada izvješća
4.1. izgled i sadržaj energetskog certifikata
4.2. unos potrebnih podataka u obrasce
4.3. prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti

PRILOG 4.C.

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA OSOBE KOJE
SU OVLAŠTENE ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO
CERTIFICIRANJE ZGRADA

Fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada, te osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifrikate zgrada obvezno pohađaju godišnji Program usavršavanja.
Program usavršavanja utvrđen je u trajanju od 8 do 16 sati ovisno o promjeni građevno-tehničke regulative na području energetske učinkovitosti u zgradarstvu, te toplinske zaštite zgrada i/ili o tehnološkom napretku na tom području.
Za Program usavršavanja utvrđen je sljedeći sadržaj:

1. Promjena građevno-tehničke regulative
1.1. Izmjene ili nova građevno-tehnička regulativa u Republici Hrvatskoj (zakoni, propisi, norme)
1.2. Nove direktive ili izmjene i nadopune postojećih, te drugi izvori europskog prava na području energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

2. Izvješća o energetskom certificiranju
2.1. Izvješća o izdanim energetskim certifikatima zgrada
2.2. Iskustva u energetskom certificiranju zgrada
2.3. Iskustva iz provedenih energetskih pregleda

3. Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlašenih osoba
3.1. Izvješće o nadzoru rada ovlaštenih osoba
3.2. Preciznost i istinitost podataka
3.3. Pitanja etike u radu

4. Stručno usavršavanje
4.1. Postojeća metodologija, uočeni nedostaci
4.2. Nova metodologija (ukoliko postoji)
4.3. Novi materijali, svojstva, primjena
4.4. Tehnički napredak u sustavima uređaja za grijanje i hlađenje
4.5. Napredna tehnika s obnovljivim izvorima energije
4.6. Novi računalni programi