Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda

NN 113/2008 (3.10.2008.), Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3295

Na temelju članka 63. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 86/08) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O NADZORU GRAĐEVNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže propisuje provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom, stavljanjem na tržište, distribucijom i ugradnjom građevnih proizvoda (u daljnjem tekstu: nadzor građevnog proizvoda), suradnja i obavještavanje tijela koja provode taj nadzor i drugih tijela čiji je djelokrug povezan s građevnim proizvodima, način zabrane stavljanja na tržište, distribucije i/ili ugradnje građevnog proizvoda te način i obveznik povrata neugrađenog građevnog proizvoda.

Članak 2.

Inspekcijski nadzor građevnih proizvoda u okviru svoje nadležnosti, gospodarski inspektor Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: gospodarski inspektor) i građevinski inspektor Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: građevinski inspektor) provode po službenoj dužnosti u skladu s planom inspekcijskih nadzora ili povodom saznanja o povredi Zakona o građevnim proizvodima.

II. NADZOR NAD PROIZVODNJOM, STAVLJANJEM NA TRŽIŠTE I DISTRIBUCIJOM GRAĐEVNIH PROIZVODA

Otklanjanje nepravilnosti

Članak 3.

Otklanjanje nepravilnosti glede proizvodnje građevnog proizvoda gospodarski inspektor naređuje proizvođaču građevnog proizvoda ako utvrdi da proizvođač:
– ne provodi na propisani način radnje ocjenjivanja sukladnosti koje je obvezan provoditi, ili
– ne ispunjava propisane uvjete glede provedbe radnji ocjenjivanja sukladnosti.
Donošenje rješenja o otklanjanju nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka ne isključuje obvezu donošenja rješenja o otklanjanju nepravilnosti glede stavljanja na tržište, odnosno distribucije građevnog proizvoda.

Članak 4.

Otklanjanje nepravilnosti glede stavljanja na tržište, odnosno distribucije građevnog proizvoda gospodarski inspektor naređuje proizvođaču, ovlaštenom zastupniku, uvozniku, odnosno distributeru građevnog proizvoda ako utvrdi da:
– za građevni proizvod nisu provedene ili se ne provode propisane radnje ocjenjivanja sukladnosti ili
– je građevni proizvod stavljen na tržište, odnosno da se distribuira protivno propisima, a ne radi se o razlozima određenim člankom 5. ovoga Pravilnika.

Zabrana stavljanja na tržište i distribucije građevnog proizvoda

Članak 5.

Zabranu stavljanja na tržište i distribuciju građevnog proizvoda za koji je utvrđeno da je stavljen na tržište i distribuiran bez isprave o sukladnosti, tehničke upute, s neispravnom tehničkom uputom, bez oznake sukladnosti ili da je nepropisno označen, gospodarski inspektor naređuje proizvođaču, ovlaštenom zastupniku i uvozniku, odnosno distributeru tog građevnog proizvoda.
Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na svaki primjerak i svu količinu građevnog proizvoda na tržištu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Zabranu stavljanja na tržište i distribuciju građevnog proizvoda za koji nije osigurano da tehnička svojstva, odnosno uporabljivost tijekom njegove distribucije ostanu nepromijenjena gospodarski inspektor naređuje distributeru tog građevnog proizvoda.
Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na primjerke, odnosno količine građevnog proizvoda koji su obuhvaćeni konkretnim inspekcijskim nadzorom u kojem je utvrđena promjena svojstava građevnog proizvoda.

III. NADZOR NAD UGRADNJOM GRAĐEVNIH PROIZVODA

Otklanjanje nepravilnosti

Članak 7.

Građevinski inspektor ima pravo i obvezu rješenjem narediti izvođaču i/ili nadzornom inženjeru otklanjanje nepravilnosti ako utvrdi da se građevni proizvod ugrađuje, a da odgovorna osoba na gradilištu nije na propisani način utvrdila da:
– je građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama,
– se podaci iz tehničkih uputa podudaraju s podacima u oznaci sukladnosti ili
– su tehnička svojstva građevnog proizvoda i podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine, posebice rok uporabe, sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.

Članak 8.

Građevinski inspektor ima pravo i obvezu rješenjem narediti izvođaču otklanjanje nepravilnosti ako utvrdi da se građevni proizvod ugrađuje, a da:
– je isporučen bez tehničkih uputa,
– se podaci iz tehničkih uputa ne podudaraju s podacima u oznaci sukladnosti,
– tehnička svojstva građevnog proizvoda ili podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine, posebice rok uporabe nisu sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom,
– se ne ugrađuje u skladu s tehničkim uputama ili
– se prevozi, skladišti, ugrađuje ili da se njime rukuje na način koji ne osigurava očuvanje njegovih tehničkih svojstva.

IV. ZABRANA STAVLJANJA NA TRŽIŠTE, DISTRIBUCIJE I/ILI UGRADNJE GRAĐEVNOG PROIZVODA KOJI NE ISPUNJAVA PROPISANE ZAHTJEVE

Sumnja u građevni proizvod

Članak 9.

Ako se u nadzoru građevnog proizvoda osnovano posumnja da građevni proizvod ne ispunjava propisane zahtjeve, iako su za taj proizvod provedene ili se provode propisane radnje ocjenjivanja sukladnosti, osoba koja provodi upravni nadzor, gospodarski inspektor, odnosno građevinski inspektor zatražit će od stručne osobe provedbu kontrolnog postupka.

Rješenje o zabrani stavljanja na tržište, distribuciji i ugradnji građevnog proizvoda

Članak 10.

Ako se u kontrolnom postupku utvrdi da građevni proizvod ne ispunjava propisane zahtjeve, osoba koja provodi upravni nadzor, gospodarski inspektor, odnosno građevinski inspektor proizvođaču, ovlaštenom zastupniku, uvozniku, odnosno distributeru građevnog proizvoda rješenjem naređuje zabranu stavljanja na tržište i distribuciju građevnog proizvoda te se istim rješenjem zabranjuje ugradnja tog građevnog proizvoda svim potencijalnim izvođačima.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuju se troškovi provedbe kontrolnog postupka te obveznik plaćanja tih troškova.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Državnog inspektorata i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 11.

Građevni proizvod za koji je doneseno rješenje o zabrani stavljanja na tržište, distribuciji i ugradnji smatra se građevnim proizvodom čija uporabljivost nije dokazana te se u svakom konkretnom slučaju njegove ugradnje poduzimaju mjere propisane posebnim zakonom kojim se uređuje gradnja.

Kontrolni postupak

Članak 12.

Kontrolni postupak je postupak utvrđivanja ima li građevni proizvod propisana tehnička svojstva te ispunjava li i druge propisane zahtjeve.
Kontrolni postupak provodi se ispitivanjem uzoraka građevnog proizvoda ili provedbom drugih potrebnih radnji po programu koji utvrđuje osoba koja provodi taj postupak.

Članak 13.

Kontrolni postupak na traženje tijela koje provodi nadzor građevnog proizvoda provodi osoba koja:
– je po posebnom propisu ovlaštena za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrde o sukladnosti građevnog proizvoda za kojeg se provodi kontrolni postupak,
– je notificirana kod Europske komisije za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrde o sukladnosti građevnog proizvoda za kojeg se provodi kontrolni postupak,
– za provedbu potrebnih kontrolnih postupaka primjenjuje metodu utvrđivanja tehničkih svojstava građevnog proizvoda i ispunjavanja drugih zahtjeva, akreditiranu od strane akreditacijskog tijela priznatog u Republici Hrvatskoj, ili
– kojoj je temeljem posebnog propisa dano ovlaštenje ili je priznata kao sposobna za provedbu metoda kojima se u kontrolnom postupku može utvrditi ima li građevni proizvod propisana tehnička svojstva i ispunjava li druge zahtjeve.

Članak 14.

Kontrolni postupak ne može provoditi niti u njemu može sudjelovati osoba koja je u razdoblju od 3 godine prije dana utvrđivanja sumnje u svojstva građevnog proizvoda sudjelovala u postupku ocjenjivanja sukladnosti i/ili izdavanja potvrde o sukladnosti proizvoda u čija se svojstva sumnja.
Danom utvrđivanja sumnje u svojstva građevnog proizvoda smatra se dan njezinog evidentiranja u službenoj bilješci, odnosno u zapisniku o nadzoru građevnog proizvoda u čija svojstva se sumnja, neovisno o datumu zaprimanja eventualne prijave ili drugog načina saznanja o tom proizvodu. Osoba koja provodi nadzor dužna je evidentirati sumnju u svojstva građevnog proizvoda i razloge za nju.
Osoba određena za provedbu kontrolnog postupka mora se prigodom odgovora na zahtjev za provedbu kontrolnog postupka, bez posebnog poziva, pisanom izjavom izjasniti o činjenicama bitnim za primjenu stavka 1. ovoga članka. Ova se izjava posebno ne ispituje, osim u slučaju sumnje.

Povrat neugrađenog građevnog proizvoda

Članak 15.

Ako se u nadzoru građevnog proizvoda utvrdi da je nesukladnost građevnog proizvoda takva da ugrožava ili može ugroziti život ljudi i/ili okoliš rješenjem o zabrani stavljanja na tržište, distribucije i ugradnje naređuje se ovlaštenom zastupniku, uvozniku, odnosno distributeru građevnog proizvoda te svim potencijalnim izvođačima i investitorima povrat neugrađenoga građevnog proizvoda osobi koja je izdala izjavu o sukladnosti tog proizvoda.

Članak 16.

Osoba koja je izdala izjavu o sukladnosti građevnog proizvoda za kojeg je naređen povrat mora bez odgode taj proizvod preuzeti i ako je to moguće otkloniti njegove nedostatke.
Građevni proizvod za kojeg je naređen povrat može se kao građevni proizvod ponovno staviti na tržište, distribuirati, ugrađivati te vratiti izvođačima i investitorima nakon što su otklonjeni nedostaci i nakon što je to dokazano na odgovarajući način.

Članak 17.

Ako otklanjanje nedostataka građevnog proizvoda za kojeg je naređen povrat nije moguće ili bi to otklanjanje uzrokovalo nerazmjerne troškove, a proizvod se ne može izvesti ili staviti na tržište kao proizvod koji nije građevni, osoba koja je izdala izjavu o sukladnosti građevnog proizvoda mora osigurati da se s njime gospodari kao s otpadom u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Članak 18.

Osoba koja je izdala izjavu o sukladnosti građevnog proizvoda za kojeg je naređen povrat mora bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja građevnog proizvoda obavijestiti tijelo koje je naredilo povrat građevnog proizvoda o preuzetoj količini te o mjestu i načinu skladištenja preuzetog građevnog proizvoda.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora prije ponovnog stavljanja na tržište, distribucije te vraćanja građevnog proizvoda izvođačima i investitorima, njegovom izvozu, stavljanju na tržište kao proizvoda koji nije građevni, odnosno o mjestu i osobi kojoj je građevni proizvod predan radi postupanja s njim kao s otpadom, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana preuzimanja građevnog proizvoda, obavijestiti tijelo koje je naredilo povrat građevnog proizvoda,

V. SURADNJA I OBAVJEŠTAVANJE TIJELA KOJA PROVODE NADZOR

Članak 19.

Rješenje koje na temelju ovoga Pravilnika donese gospodarski inspektor, osim stranci, dostavlja se na znanje i Ministarstvu.
Rješenje koje na temelju ovoga Pravilnika donese građevinski inspektor, osim stranci, dostavlja se na znanje i Državnom inspektoratu.
Rješenje koje se na temelju ovoga Pravilnika donese u upravnom nadzoru, osim stranci, dostavlja se na znanje i Državnom inspektoratu.

Članak 20.

Rješenja iz članka 19. ovoga Pravilnika dostavljaju se i odgovarajućim tijelima, organizacijama, ustanovama, agencijama ili drugim institucijama radi provedbe postupaka iz njihove nadležnosti koji su u vezi s provođenjem nadzora nad proizvodnjom, stavljanjem na tržište, distribucijom i ugradnjom građevnih proizvoda.

Članak 21.

O donošenju rješenja o zabrani stavljanja na tržište, distribuciji i ugradnji građevnog proizvoda kojim je naređen povrat neugrađenoga građevnog proizvoda tijelo koje je donijelo to rješenje bez odlaganja obavještava Državnu upravu za zaštitu i spašavanje radi obavještavanja javnosti i poduzimanja drugih mjera iz njezine nadležnosti.

Članak 22.

Podaci o građevnim proizvodima prikupljeni u nadzoru građevnih proizvoda razmjenjuju se, po potrebi, putem Sustava razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX), kroz kontaktnu točku smještenu pri Državnom inspektoratu.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 22. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 360-01/08-04/7
Urbroj: 531-01-266-08-01
Zagreb, 29. rujna 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.