Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja

NN 113/2008 (3.10.2008.), Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3296

Na temelju članka 96. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O OČEVIDNIKU UPORABNIH DOZVOLA KOJIMA SU UTVRĐENI OBJEDINJENI UVJETI ZAŠTITE OKOLIŠA I RJEŠENJA O OBJEDINJENIM UVJETIMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja Očevidnika uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (u daljnjem tekstu: Očevidnik), te način i rokovi dostave podataka u Očevidnik.

Sadržaj i način vođenja Očevidnika

Članak 2.

(1) Očevidnik je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o izdanim uporabnim dozvolama kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja.
(2) Očevidnik sadrži:
1. na naslovnoj stranici:
– grb Republike Hrvatske, ispod graba riječi »Republika Hrvatska« i naziv tijela koje vodi Očevidnik,
– puni naziv Očevidnika na sredini stranice;
2. na prvoj stranici:
– popis tvrtki za koje su dostavljeni podaci, koji sadrži redni broj upisa (koji je istodobno i broj stranice upisa podataka o izdanoj uporabnoj dozvoli kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za pojedino postrojenje odnosno o rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za pojedino postrojenje), tvrtku, sjedište i matični broj, te brojčanu oznaku djelatnosti – NKD podrazred i broj postrojenja tvrtke, prema lokacijama, za koja su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša;
3. na svakoj sljedećoj stranici:
– podatke sukladno obrascu koji je propisan u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Podaci se u Očevidnik upisuju na temelju akata Ministarstva:
– Uporabne dozvole kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za pojedino postrojenje tvrtke,
– rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje tvrtke,
– drugih rješenja, koja se donose za postrojenje tvrtke u vezi s objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.
(2) Podaci u Očevidnik se upisuju kronološkim redom kako su akti za pojedino postrojenje tvrtke dostavljeni Agenciji radi upisa podataka u Očevidnik.
(3) Agencija je dužna upis podataka u Očevidnik obaviti u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovarajućeg akta Ministarstva.
(4) Akti iz stavka 1. ovoga članka prileže Očevidniku a čuvaju se na sljedeći način:
1. Akti dostavljeni u pisanom obliku na papiru čuvaju se u omotu spisa pod kojim je akt zaprimljen za pojedino postrojenje, sukladno propisima kojima je uređeno uredsko poslovanje;
2. Akti zaprimljeni elektroničkim ispisom odnosno kao elektronička isprava čuvaju se sukladno posebnom propisu kojim je uređeno čuvanje elektroničkih isprava i elektroničkih isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci koji se smatraju tajnom a predmet su posebnog postupanja u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima se uređuje postupanje s tajnim podacima.
(5) Podaci dostavljeni radi upisa u Očevidnik čuvaju se trajno.

Članak 4.

(1) Podaci se u Očevidnik upisuju unosom podataka sukladno obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, na posebnoj stranici Očevidnika za svaku tvrtku i njezino postrojenje, označenoj brojem, kronološkim redom kako su akti temeljem kojih se upis obavlja dostavljeni Agenciji, na način da se posebno vode podaci za svako postrojenje tvrtke na njegovoj lokaciji.
(2) Očevidnik se vodi na način da se koristi elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u Očevidniku.
(3) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija Očevidnika.

Članak 5.

(1) Elektronička programska oprema koja se koristi za vođenje Očevidnika putem interneta omogućava pristup Očevidniku uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija osobama koje su svojim poslovima, ovlaštenjima i službom neposredno vezane za korištenje podataka iz Očevidnika.
(2) Uvid u podatke iz Očevidnika može se ograničiti prema opsegu koji zahtijevaju interesi opće sigurnosti i obrane Države, odnosno zaštite osobnih podataka i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, a koji je određen posebnim propisima.

Članak 6.

(1) Očevidnik je javan.
(2) Agencija je dužna pravnim i fizičkim osobama te mjerodavnim tijelima, na pisani zahtjev, izdati izvadak, odnosno ispis iz Očevidnika.

Članak 7.

Prilog I. čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-04/60
Urbroj: 531-08-01-08-2
Zagreb, 26. rujna 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOG I

PODACI KOJE SADRŽI POJEDINA STRANICA OČEVIDNIKA UPORABNIH DOZVOLA KOJIMA SU UTVRĐENI OBJEDINJENI UVJETI ZAŠTITE OKOLIŠA I RJEŠENJA O OBJEDINJENIM UVJETIMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA


1. PODACI O TVRTKI
Redni broj stranice upisa: _______________________________
Naziv i sjedište tvrtke: __________________________________
Matični broj tvrtke: ____________________________________
Naziv postrojenja i adresa lokacije postrojenja za koje je izdana
uporabna dozvola odnosno rješenje:________________________
___________________________________________________
Novo postrojenje: _____________________________________
Postojeće postrojenje: __________________________________
Djelatnosti prema Prilogu I. Uredbe kojom se uređuje postupak utvr-
đivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša: ____________________
____________________________________________________

2. PODACI O IZDANOJ UPORABNOJ DOZVOLI ODNOSNO
RJEŠENJU
Puni naziv: ___________________________________________
Klasa, urudžbeni broj: __________________________________
Datum izdavanja: ______________________________________
Datum do kojega vrijedi uporabna dozvola u dijelu u kojem su utvr-
đeni objedinjeni uvjeti: __________________________________
Datum do kojeg vrijedi rješenje: ___________________________
Oznaka djelatnosti*: ____________________________________

3. PODACI O NAKNADNIM UPISIMA
Puni naziv uporabne dozvole odnosno rješenja: ________________
Klasa, urudžbeni broj: ___________________________________
Datum izdavanja: _______________________________________
Datum do kojega vrijedi uporabna dozvola u dijelu u kojem su utvr-
đeni objedinjeni uvjeti: ___________________________________
Datum do kojeg vrijedi rješenje: ____________________________
Oznaka djelatnosti*: ____________________________________
Bilješka o okolnosti prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju: __ ____________________________________________________

*podaci o djelatnostima nalaze se u popisu djelatnosti u Prilogu I. Uredbe
kojom se uređuje postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.