Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća

NN 113/2008 (3.10.2008.), Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3297

Na temelju članka 108. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj: 110/07, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU POSTROJENJA U KOJIMA JE UTVRĐENA PRISUTNOST OPASNIH TVARI I O OČEVIDNIKU PRIJAVLJENIH VELIKIH NESREĆA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj i način vođenja Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari u smislu uredbe kojom se uređuje sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, sadržaj i način vođenja Očevidnika prijavljenih velikih nesreća, te način i rokovi dostave podataka u Registar i Očevidnik.

Članak 2.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
1. Uredba je Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari;
2. Obveznik dostave podataka u Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (u daljnjem tekstu: obveznik dostave podataka) je tvrtka i operater tvrtke koja obavlja djelatnost u postrojenju u kojem je utvrđena prisutnost opasnih tvari u smislu Uredbe;
3. Elektronička obavijest je obavijest o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju koja sadrži elektronički (napredni) potpis;
4. Kopija obavijesti je preslika Obavijesti o prisutnosti opsnih tvari u postrojenju koju obveznik dostave podataka prema propisanom obrascu sukladno Uredbi dostavlja Ministarstvu za svako postrojenje u kojem je utvrđena prisutnost opasnih tvari. Kopija obavijesti uključuje i elektronički ispis obavijesti koji se dostavlja istodobno s Kopijom obavijesti;
5. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša;
6. Ministarstvo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;
7. Agencija je Agencija za zaštitu okoliša.

II. REGISTAR POSTROJENJA U KOJIMA JE UTVRĐENA PRISUTNOST OPASNIH TVARI

1. Sadržaj i način vođenja Registra

Članak 3.

(1) Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Registar) je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o postrojenjima u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari u smislu odredbi Uredbe.
(2) Registar sadrži:
1. na naslovnoj stranici:
– grb Republike Hrvatske, ispod grba riječi »Republika Hrvatska« i naziv tijela koje vodi Registar,
– puni naziv Registra na sredini stranice;
2. na početnoj stranici:
– popis obveznika dostave podataka koji su dostavili podatke u Registar. Popis se sastoji od rednog broja stranice upisa u Registar, tvrtke, sjedišta i matičnog broja obveznika dostave podataka, te brojčane oznake djelatnosti prema NKD podrazredu (obveznika dostave podataka) i broja lokacija postrojenja;
3. na stranici upisa obveznika dostave podataka za postrojenje:
– podatke propisane u Prilogu I. ovoga Pravilnika kojim je propisan Obrazac sadržaja pojedine stranice Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari.

Članak 4.

(1) Registar se vodi na temelju dokumentacije:
1. koju je Agenciji sukladno Zakonu, Uredbi i ovom Pravilniku dužan dostavljati obveznik dostave podataka i to:
– Elektroničke obavijesti odnosno
– Kopije obavijesti;
2. koju Agenciji sukladno propisanim obvezama dostavlja Ministarstvo dostavom obavijesti o izdanim aktima odnosno kopija akata izdanih u svezi postrojenja u kojem je utvrđena prisutnost opasnih tvari, a nakon zaprimanja prvobitne obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju.
(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka prileži Registru i čuva se na sljedeći način:
1. dokumentacija dostavljena kao Elektronička obavijest (uključujući i elektronički ispis obavijesti koji se dostavlja uz Kopiju obavijesti) čuva se sukladno posebnom propisu kojim je uređeno čuvanje elektroničkih isprava i elektroničkih isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci koji se smatraju tajnom a predmet su posebnog postupanja u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima se uređuje postupanje s tajnim podacima;
2. dokumentacija dostavljena pisanim podnescima (na papiru) za pojedino postrojenje čuva se u omotu spisa pod kojim se vodi prvi zaprimljeni dokument pojedinog obveznika dostave podataka, sukladno propisima kojima je uređeno uredsko poslovanje.
(3) Podaci dostavljeni u Registar čuvaju se trajno.

Članak 5.

(1) Podaci iz Elektroničke obavijesti odnosno Kopije obavijesti unose se u Registar sukladno obrascu propisanom u Prilogu I. ovoga Pravilnika.
(2) Podaci se u Registar upisuju za svaku tvrtku i njezino postrojenje na posebnu stranicu Registra označenu brojem. Podaci se upisuju kronološkim redom kako su ih obveznici podataka dostavili, na način da se posebno vode podaci za svako postrojenje na njegovoj lokaciji.
(3) Registar se vodi na način da se koristi elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u Registru.
(4) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija Registra.

2. Dostavljanje podataka u Registar i rok za dostavu

Članak 6.

(1) Obveznik dostave podataka u Registar dužan je podatke o utvrđenoj prisutnosti opasnih tvari u postrojenju dostavljati sukladno Obrascu obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju propisanom u Prilogu II. Uredbe.
(2) U svrhu pružanja mogućnosti obveznicima dostave podataka da se koriste obrascima objavljenim na internetskim stranicama, Obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva i Agencije.

Članak 7.

(1) Obveznik dostave podataka može podatke za Registar Agenciji dostavljati dostavom Elektroničke obavijesti ukoliko ta obavijest sadrži elektronički (napredan) potpis sukladno posebnom propisu kojim se uređuje elektronički potpis. U tom slučaju obveznik dostave podataka dužan je uz Elektroničku obavijest navesti i broj klase i datum pod kojim je Obavijest o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju u obliku pismena dostavljena Ministarstvu.
(2) Kada obveznik dostave podataka podatke za Registar Agenciji dostavlja Kopijom obavijesti tada iz Kopije obavijesti mora biti razvidno pod kojom klasom i s kojim datumom je original Obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju zaprimljen u Ministarstvu.
(3) Ministarstvo dostavlja podatke za Registar dostavom obavijesti o izdanom aktu ili kopije akta odnosno dostavom tih pismena kao elektroničke isprave kada bude udovoljeno uvjetima propisanim za elektronički potpis.
(4) U slučaju da se naknadnim uvidom u odgovarajuću dokumentaciju utvrdi da se podaci dostavljeni za pojedino postrojenje sadržani u Elektroničkoj obavijesti (uključujući i elektronički ispis obavijesti dostavljen s Kopijom obavijesti) razlikuju od podataka u Obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju zaprimljenoj u Ministarstvu, za upis podataka u Registar mjerodavnom će se smatrati Obavijest koja je dostavljena Ministarstvu. U tom slučaju obveznik dostave podataka, na pisani poziv Agencije, dužan je Agenciji bez odlaganja dostaviti Kopiju obavijesti s ispravljenim podacima u elektroničkom ispisu obavijesti koji se dostavlja uz Kopiju obavijesti.

Članak 8.

(1) Obveznik dostave podataka dužan je za podatke koje dostavlja u Registar navesti način na koji su određeni (mjerenjem, izračunom, procjenom), navesti metode (mjerenja odnosno izračuna) koje su prilikom toga korištene, te navesti slijedom kojega propisa su podaci određeni.
(2) Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke o načinu određivanja podataka u dokumentima (Elektronička obavijest, Kopija obavijesti) koje je dostavio za Registar, te opis metodologije primijenjene prilikom prikupljanja tih podataka.
(3) Podaci koje obveznik dostave podataka dostavlja za Registar sukladno ovom Pravilniku moraju biti potpuni, točni i vjerodostojni.

Članak 9.

Obveznik dostave podataka dužan je podatke Agenciji za Registar dostavljati bez odgode prilikom svakog obavještavanja Ministarstva koje je obvezan provoditi sukladno Uredbi.

3. Unos podataka, provjera potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka

Članak 10.

(1) Agencija je dužna podatke u Registar unijeti u roku od 30 dana od dana zaprimanja Elektroničke obavijesti odnosno Kopije obavijesti.
(2) Unos podataka u Registar i provjeru potpunosti podataka obavlja službena osoba Agencije ovlaštena za poslove Registra.
(3) Provjera potpunosti podataka provodi se u smislu provjere potpunosti i propisanog načina dostave podataka prema propisanom obrascu, sukladno Zakonu, Uredbi i ovom Pravilniku.

Članak 11.

(1) Ako Agencija utvrdi da su dostavljeni podaci nepotpuni odnosno da nisu dostavljeni na propisani način, u roku od 30 dana od dana zaprimanja Elektroničke obavijesti odnosno Kopije obavijesti, pisanim aktom će obavijestiti obveznika dostave podataka da dostavljene podatke neće upisati u Registar i navest će razloge neprihvaćanja podataka.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija će istim aktom i pozvati obveznika dostave podataka da u roku od 15 dana od primitka obavijesti dostavi točne i potpune podatke. Ovaj akt Agencija dostavlja obvezniku dostave podataka preporučenom pošiljkom s povratnicom ili na drugi pogodan način koji ostavlja dokaz o dostavljenoj obavijesti.
(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka upis podataka u Registar obavlja se na temelju zaključka Agencije koji Agencija donosi u roku od 15 dana nakon što obveznik dostave podataka postupi prema pozivu Agencije. Ovaj zaključak nije upravni akt. Zaključkom se utvrđuje da su podaci dostavljeni radi upisa u Registar potpuni i dostavljeni prema propisanom obrascu te da je time udovoljeno uvjetima za upis u Registar propisanim ovim Pravilnikom.
(4) U slučaju da obveznik dostave podataka ne postupi u propisanom roku po pozivu Agencije iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će o tome obavijestiti inspekciju zaštite okoliša.

Članak 12.

Ministarstvo putem inspekcije zaštite okoliša osigurava provjeru potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka dostavljenih radi upisa u Registar.

4. Pristup podacima iz Registra

Članak 13.

(1) Za pristup podacima iz Registra koristi se elektronička programska oprema (aplikacija) koja putem interneta omogućava pristup Registru uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija.
(2) Uvid u podatke iz Registra može se ograničiti prema opsegu koji zahtijevaju interesi opće sigurnosti i obrane Države, odnosno zaštite osobnih podataka i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, a koji je određen posebnim propisima.

Članak 14.

(1) Agencija je dužna izraditi Izvješće o podacima iz Registra do 15. prosinca tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.
(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupno javnosti na internetskoj stranici Agencije.
(3) Agencija sukladno posebnim propisima dostavlja Europskoj komisiji podatke za Europski registar.

III. OČEVIDNIK PRIJAVLJENIH VELIKIH NESREĆA

Sadržaj i način vođenja Očevidnika

Članak 15.

(1) Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (u daljnjem tekstu: Očevidnik) je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o velikim nesrećama koje su nastale prilikom obavljanja djelatnosti u postrojenjima u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari u smislu odredbi Uredbe.
(2) Očevidnik sadrži:
1. na naslovnoj stranici:
– grb Republike Hrvatske, ispod grba riječi »Republika Hrvatska« i naziv tijela koje vodi Očevidnik,
– puni naziv Očevidnika na sredini stranice;
2. na prvoj stranici:
– popis obveznika dostave podataka, koji sadrži redni broj upisa koji je istodobno i broj stranice upisa podataka o velikoj nesreći u postrojenju u Očevidnik, tvrtku, sjedište i matični broj obveznika dostave podataka, te brojčanu oznaku djelatnosti – NKD podrazred (obveznika dostave podataka) i broj lokacija postrojenja obveznika dostave podataka;
3. na svakoj sljedećoj stranici:
– podatke sukladno obrascu za prijavu velike nesreće u postrojenju koji je propisan u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Podaci o velikim nesrećama u Očevidnik se upisuju na temelju Prijave velike nesreće u postrojenju (u daljnjem tekstu: Prijava) koju je Agenciji prema Zakonu dužan dostavljati obveznik dostave podataka. Podaci u Očevidnik se upisuju kronološkim redom kako su Prijave obveznika dostave podataka zaprimljene.
(2) Očevidnik se vodi na temelju:
– Elektroničke prijave koja sadrži elektronički (napredni) potpis, sukladno propisanom obrascu Prijave,
– Prijave na propisanom obrascu, putem pisanog podneska na papiru sa elektroničkim ispisom Prijave.
(3) Elektronička prijava i Prijava iz stavka 2. ovoga članka prileže Očevidniku a čuvaju se na sljedeći način:
1. Prijava dostavljena pisanim podneskom na papiru čuva se u omotu spisa pod kojim je zaprimljena za pojedino postrojenje, sukladno propisima kojima je uređeno uredsko poslovanje;
2. Elektronička prijava i elektronički ispis Prijave čuvaju se sukladno posebnom propisu kojim je uređeno čuvanje elektroničkih isprava i elektroničkih isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci koji se smatraju tajnom a predmet su posebnog postupanja u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima se uređuje postupanje s tajnim podacima.
(4) Podaci dostavljeni u Očevidnik čuvaju se trajno.

Članak 17.

(1) Podaci se u Očevidnik upisuju unosom podataka iz Elektroničke prijave odnosno elektroničkog ispisa Prijave za svaku tvrtku i njezino postrojenje, na posebnoj stranici Očevidnika označenoj brojem, kronološkim redom kako su Prijave dostavljene, na način da se posebno vode podaci za svako postrojenje na njegovoj lokaciji.
(2) Očevidnik se vodi na način da se koristi elektronička programska oprema (aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka pohranjenih u Očevidniku.
(3) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija Očevidnika.

2. Dostavljanje Prijava u Očevidnik i rok za dostavu

Članak 18.

(1) Obveznik dostave podataka dužan je Prijavu dostaviti sukladno propisanom obrascu, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana nastanka velike nesreće u postrojenju.
(2) Agencija je dužna obrazac Prijave objaviti na svojim internetskim stranicama u svrhu omogućavanja korištenja obveznicima dostave podataka.

Članak 19.

(1) Elektronička programska oprema koja se koristi za vođenje Očevidnika putem interneta omogućava pristup Očevidniku uporabom korisničkog imena i zaporke koje dodjeljuje Agencija osobama koje su svojim poslovima, ovlaštenjima i službom neposredno vezane za korištenje podataka iz Očevidnika.
(2) Uvid u podatke iz Očevidnika može se ograničiti prema opsegu koji zahtijevaju interesi opće sigurnosti i obrane Države, odnosno zaštite osobnih podataka i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, a koji je određen posebnim propisima.

Članak 20.

Prilozi I. i II. čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-04/59
Urbroj: 531-08-01-08-2
Zagreb, 26. rujna 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v.r.


PRILOG I.

PRILOG II.

OBRAZAC ZA PRIJAVU VELIKE NESREĆE U POSTROJENJU


1. OPĆI PODACI O OBVEZNIKU DOSTAVE PODATAKA
Tvrtka obveznika dostave
podataka: _____________________________________________
Sjedište: ______________________________________________
Telefon tvrtke: __________________________________________
Matični broj: ___________________________________________
Operater tvrtke: ________________________________________
2. PODACI O LOKACIJI POSTROJENJA
Adresa postrojenja na lokaciji: _____________________________
Osoba odgovorna za organizaciju djelovanja kod velike nesreće: ____
_____________________________________________________
Telefon, fax, e-pošta: ____________________________________
Gauss-Krügerove koordinate glavnog ulaza na lokaciju postrojenja:
x ___________________________________________________
y ___________________________________________________
Gauss-Krügerove koordinate centroida postrojenja:
x ___________________________________________________
y ___________________________________________________
3. NASTANAK VELIKE NESREĆE
Datum i vrijeme nastanka velike nesreće: _____________________
Datum i vrijeme obavijesti nadležnom tijelu:____________
Osoba koja je obavijestila:__________
Osoba u nadležnom tijelu koja je primila dojavu:____________
Nastanak velike nesreće:
Opis: ________________________________________________
Vrijeme trajanja velike nesreće:
4. VRSTA VELIKE NESREĆE
1. Ispuštanje (emisija) u okoliš
Zrak: ________________________________________________
Voda: _______________________________________________
(u km za rijeku ili kanal, u ha za jezero, deltu, morsku obalu ili otvoreno more)
Onečišćenje podzemnih voda (ha): __________________________
Tlo (ha): ______________________________________________
2. Požar: ______________________________________________
3. Eksplozija: __________________________________________
4. Transport: ___________________________________________
5. Ostalo: _____________________________________________
Opis: _____________________________________________
5. OPASNA TVAR KOJA JE IZAZVALA VELIKU NESREĆU
Vrsta tvari (naziv): _______________________________________
Vrlo toksična: __________________________________________
Toksična: _____________________________________________
Oksidansi: _____________________________________________
Eksplozivna: ____________________________________________
Zapaljiva: ______________________________________________
Lako zapaljiva: __________________________________________
Lako zapaljiva tekućina: ___________________________________
Vrlo lako zapaljiva: _______________________________________
Opasna po okoliš: ________________________________________
Ostalo: ________________________________________________
Opis: _________________________________________________
6. IZVOR VELIKE NESREĆE
Procesi u proizvodnji: _____________________________________
Skladište: ______________________________________________
Procesna oprema: ________________________________________
Prijenos (cjevovodi i sl.): ___________________________________
Transport: ______________________________________________
Ostalo: ________________________________________________
Opis: _________________________________________________
7. MOGUĆI UZROK VELIKE NESREĆE
Oprema i/ili uređaji: _______________________________________
Ljudski faktor: ___________________________________________
Okoliš (prirodna pojava/nepogoda): ___________________________
Ostalo: _________________________________________________
Opis: __________________________________________________
8. IZRAVNA POSLJEDICA VELIKE NESREĆE
Smrtni slučaj: _____________________________________________
Broj smrtno stradalih: _______________________________________
Ozljede unutar lokacije postrojenja
Broj ozljeđenih: ___________________________________________
Ozljede izvan lokacije postrojenja
Broj ozljeđenih: ___________________________________________
Šteta u okolišu (opis): ______________________________________
Oštećenje i/ili gubitak kulturne/prirodne baštine (opis): ______________
Procjena iznosa štete u okolišu (kn, €): _________________________
Prekid u opskrbi stanovništva pitkom vodom, strujom, plinom, prekid tele-
fonskih linija (broj osoba/sat): ________________________________
Došlo je do domino efekta: DA NE
Opis: __________________________________________________
Područje učinka nesreće (m) _________________________________
Učinak velike nesreće proširio se izvan granica postrojenja: DA NE
Opis: __________________________________________________
Prekogranični učinci (prema kojoj državi): DA NE
Opis: __________________________________________________
9. PODUZETE HITNE MJERE ZA SPRIJEČAVANJE NEŽELJENIH
POSLJEDICA
Vlastite postrojbe postrojenja/tim operatera: _____________________
Unajmljena postrojba druge tvrtke: ____________________________
Odlazak u sklonište: _______________________________________
Evakuacija iz postrojenja (broj osoba/sat): ______________________
Evakuacija okolnog stanovništva (broj osoba/sat): _________________
Dekontaminacija: DA NE
Hitne mjere sanacije: DA NE
Opis: ___________________________________________________
Ostalo: __________________________________________________
10. PREPORUKE NOVIH MJERA NA TEMELJU ISKUSTVA IZ VE-
LIKE NESREĆE
Sprječavanje (preventiva) ponovnog izbijanja takve nesreće
Opis: ___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Planirane mjere za ublažavanje srednjoročnih učinaka velike nesreće
Opis: ___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Planirane mjere za ublažavanje dugoročnih učinaka velike nesreće
Opis: __________________________________________________
Ostalo
Opis: __________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

11. PODATAK O PRESTANKU RADA POSTROJENJA
Trajni prestanak rada
Opis: __________________________________________________
Privremeni prestanak rada
Opis: __________________________________________________
 

UPUTE O NAČINU ISPUNJAVANJA OBRASCA

Obrazac se ispunjava na način da se na za to predviđenim mjestima upisuju traženi podaci (naziv tvrtke, sjedište, itd.) Na mjestima gdje su ponuđeni odgovori DA NE potrebno je označiti odgnačiti odgodgovor, dok je na mjestima gdje je napisano »Opis« potrebno unijeti kratak opis događaja, postupka ili mjera koje se traže.
1. Opći podaci o tvrtki
Potrebno je upisati naziv tvrtke, sjedište, telefon, matični broj subjekta (MBS) te operatera tvrtke.
2. Podaci o lokaciji postrojenja
Potrebno je upisati naziv, sjedište i telefonski broj lokacije na kojoj se dogodila velika nesreća te ime, telefonski broj, faks i e-poštu (ako postoji) osobe odgovorne za organizaciju djelovanja kod velike nesreće.
Potrebno je upisati i Gauss-Krügerove koordinate pazeći pri tome da ne dođe do zamjene x i y koordinate.
3. Nastanak velike nesreće
Potrebno je upisati datum i vrijeme nastanka velike nesreće te datum i vrijeme obavijesti nadležnom tijelu; ime i prezime osobe koja je dojavila te ime i prezime osobe koja je primila dojavu; potreban je opis nastanka velike nesreće te vrijeme trajanja iste.
4. Vrsta velike nesreće
Potrebno je navesti u koji medij je došlo do eventualnog ispuštanja (emisije) opasne tvari: zrak, voda ili tlo (u ha u tlo); ako je došlo do onečišćenja vode potrebno je navesti veličinu onečišćenja (u km za rijeku ili kanal, u ha za jezero, deltu, morsku obalu ili otvoreno more; onečišćenje podzemnih voda (u ha); da li je došlo do požara ili eksplozije; da li je došlo do velike nesreće kod transporta opasnih tvari te ostalo. Potrebno je navesti kratak opis velike nesreće.
5. Opasna tvar koja je izazvala veliku nesreću
U slučaju opasnih tvari iz dijela 1. Priloga I Uredbe potrebno je navesti ime (uobičajeni naziv) opasne tvari te njenu kategoriju (otrovna, zapaljiva, itd.).
U slučaju opasnih tvari obuhvaćenih dijelom 2. Priloga I Uredbe naziv kategorije opasne tvari (otrovna, zapaljiva, itd.)
6. Izvor velike nesreće
Potrebno je navesti gdje je došlo do velike nesreće (procesi u proizvodnji, skladište, procesna oprema,prijenos, transport) ili ostalo te kratak opis.
7. Mogući uzrok velike nesreće
Potrebno je navesti tko ili što je odgovoran za izbijanje velike nesreće (oprema i/ili uređaj, ljudski faktor okoliš, ostalo) te kratak opis.
8. Izravna posljedica velike nesreće
Potrebno je navesti da li je došlo do eventualnog smrtnog stradavanja ljudi te njihov broj, da li je došlo do ozljeda unutar ili izvan lokacije tvrtke, štete u okolišu, itd.
9. Poduzete hitne mjere za sprječavanje neželjenih posljedica
Potrebno je navesti da li je reagirala vlastita postrojba postrojenja /tim operatera ili unajmljena postrojba druge tvrtke; da li je bilo potrebno boraviti u skloništu, ako je došlo do evakuacije (iz postrojenja ili okolnog stanovništva) koliko je osoba evakuirano i u kojem vremenskom periodu, da li je provedena dekontaminacija, sanacija uz kratak opis te ostalo.
10. Preporuke novih mjera na temelju iskustva iz velike nesreće
Opis koraka koje operater planira poduzeti da bi spriječio svako ponovno izbijanje takve velike nesreće.
Opis koraka koje operater planira poduzeti da bi ublažio srednjoročne i dugoročne posljedice (učinke) velike nesreće.
Opis eventualnih ostalih mjera i postupaka koje operater planira poduzeti.
11. Podatak o prestanku rada
Traži se opisna procjena o prestanku rada postrojenja, bilo privremenom, bilo trajnom.