Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

NN 114/2008 (6.10.2008.), Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3301

Na temelju članka 82. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom se utvrđuju djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more i s njima u svezi nepotpun popis glavnih indikativnih tvari, uređuje se način podnošenja zahtjeva za utvrđivanje i način utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za nova postrojenja u kojima se obavljaju djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more, obvezni sadržaj tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje, obvezni sadržaj rješenja kojim se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za nova postrojenja, način i obveza provedbe pokusnog rada postrojenja s obzirom na utvrđene mjere i objedinjene uvjete zaštite okoliša, način dostavljanja podataka o praćenju emisija u tlo, zrak, vode i more te druge sastavnice okoliša, uvjeti kada se za postrojenje moraju ishoditi novi objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, odnosno rješenje o izmjenama i dopunama utvrđenih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, te način postupanja nadležnih tijela u slučajevima kada bi emisije iz postrojenja mogle izazvati prekogranični utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš drugih država, kao i druge mjere i uvjeti u skladu s međunarodno priznatim standardima i propisima, te utvrđivanje troškova i način pokrića troškova u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(2) Ovom Uredbom određuje se način podnošenja zahtjeva i uvjeti za pribavljanje rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja, obvezni sadržaj analize stanja u postojećem postrojenju i obvezni sadržaj elaborata o načinu usklađivanja s odredbama Zakona, obvezni sadržaj mišljenja Ministarstva o analizi i elaboratu tvrtke, kao i način njegova izdavanja, te način izdavanja rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja, rokovi za ispunjenje i primjenu uvjeta iz rješenja.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:
1. tvar je kemijski element i njegovi spojevi, uz izuzetak radioaktivnih tvari u smislu posebnih propisa kojima se uređuje zaštita od radioaktivnih tvari i genetski promjenjivih organizama u smislu posebnih propisa kojima se uređuje zaštita od genetski promijenjenih organizama;
2. značajna promjena u radu je promjena u radu postrojenja koja prema mišljenju nadležnih tijela može imati značajan negativan utjecaj na okoliš;
3. najbolja (iz pojma najbolja raspoloživa tehnika – NRT iz Zakona) označava ono što je najučinkovitije u provedbi visoke opća razine zaštite okoliša kao cjeline;
4. raspoloživa (iz pojma najbolja raspoloživa tehnika – NRT iz Zakona) je pojam kojim se pobliže označavaju tehnike koje su razvijene do takvih razmjera koji dopuštaju njihovu primjenu u određenom industrijskom sektoru pod ekonomski i tehnički održivim uvjetima, uzimajući u obzir troškove, koristi i prednosti i koje su dostupne operatoru;
5. tehnika (iz pojma najbolja raspoloživa tehnika – NRT iz Zakona) podrazumijeva tehnologiju s pripadnom opremom koja se koristi u postrojenju i način na koji je postrojenje projektirano, građeno, te način na koji se postrojenje koristi i održava, kao i način na koji se postrojenje stavlja izvan pogona, odnosno način na koji se uklanja;
6. podnositelj zahtjeva je tvrtka koja obavlja ili će obavljati neku od djelatnosti iz Priloga I. ove Uredbe u postrojenju. Zahtjev za tvrtku podnosi operater;
7. nadležna tijela javne vlasti su Ministarstvo, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, koja su nadležna za rješavanje u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od pojedinih opterećenja;
8. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša.

Primjena Uredbe

Članak 3.

(1) Ova Uredba se primjenjuje na postrojenja u kojima se obavljaju i na postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u redoviti rad postrojenja obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ova Uredba ne primjenjuje se na postrojenja u kojima će se obavljati i u kojima se obavljaju djelatnosti u smislu stavka 1. ovoga članka kada se radi o postrojenjima i dijelovima postrojenja koja se koriste za istraživanja, razvoj i ispitivanja novih proizvoda i postupaka.

II. DJELATNOSTI I GLAVNE INDIKATIVNE TVARI KOJIMA SE MOGU PROUZROČITI EMISIJE KOJIMA SE ONEČIŠĆUJE TLO, ZRAK, VODE I MORE

Djelatnosti

Članak 4.

Djelatnosti kojima se u smislu ove Uredbe mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more utvrđene su u Prilogu I. ove Uredbe.

Popis glavnih indikativnih tvari

Članak 5.

Popis glavnih indikativnih tvari koje su bitne za određivanje granične vrijednosti emisija u postupku objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (tj. po redu važnosti u odnosu na ostale onečišćujuće tvari), utvrđen je u Prilogu II. ove Uredbe.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA

1. POSTUPAK UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA NOVA POSTROJENJA I U SLUČAJU REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆEG POSTROJENJA

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Članak 6.

(1) Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se u pisanom obliku i u elektronskom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.).
(2) Zahtjev, osim sadržaja određenog Zakonom, obvezno sadrži:
1. podatke o tvrtki: naziv i sjedište tvrtke, matični broj, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-mail adresu. Podaci iz ove točke potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu poljoprivrednika;
2. za novo postrojenje i u slučaju rekonstrukcije postojećeg postrojenja, podatke o lokaciji i zahvatu:
– za lokaciju naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje se nalazi lokacija zahvata, uključujući i podatke o katastarskoj općini,
– za zahvat točan naziv zahvata s obzirom na djelatnosti utvrđene u Prilogu I. ove Uredbe i popis glavnih indikativnih tvari koje će biti prisutne u postrojenju prema Prilogu II. ove Uredbe.
3. za novo postrojenje i u slučaju rekonstrukcije postojećeg postrojenja podatke o: ovlašteniku koji je izradio tehničko–tehnološko rješenje postrojenja, a u slučaju rekonstrukcije postrojenja koja se provodi u svrhe usklađivanja s odredbama Zakona i ove Uredbe i podatke o ovlašteniku koji je izradio elaborat o načinu usklađivanja s odredbama Zakona. Podaci o ovlaštenicima iz ove točke dokazuju se preslikom suglasnosti koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva;
4. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.
(3) Pobliži sadržaj Zahtjeva utvrđen je obrascem OZ-IPPC u Prilogu III. ove Uredbe. Zahtjev osim podataka i dokaza iz stavka 2. ovoga članka obvezno mora sadržavati sve podatke i dokaze prema obrascu iz Priloga III. ove Uredbe.
(4) Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja Zahtjeva može zahtijevati i zaštitu podataka koji se odnose na pojedine dijelove Zahtjeva. U tom slučaju, u Zahtjevu izričito mora navesti i označiti dijelove Zahtjeva za koje zahtijeva tajnost podataka. Zahtjev za tajnošću podataka mora potkrijepiti razlozima i dokazima prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita poslovne tajne, odnosno zaštita podataka iz razloga nacionalne sigurnosti.
(5) O zahtjevu za tajnošću podataka iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo će odlučiti posebnim zaključkom. Ukoliko Ministarstvo zaključkom odobri ili djelomično odobri zahtjev za tajnošću podataka, s tim podacima, u skladu s donesenim zaključkom, bit će upoznata samo tijela koja sudjeluju u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Na omotu spisa označit će se tajnost podataka s naznakom u kojem dijelu podaci podliježu tajnosti.

Obvezni sadržaj tehničko-tehnološkog rješenja postrojenja

Članak 7.

(1) Tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje, koje se sukladno odredbama Zakona prilaže zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, obvezno sadrži:
1. opće tehničke, proizvodne i radne karakteristike postrojenja,
2. plan s prikazom lokacije zahvata s obuhvatom cijelog postrojenja (situacija),
3. opis postrojenja,
4. blok dijagram postrojenja prema posebnim tehnološkim dijelovima,
5. procesni dijagrami toka,
6. procesna dokumentacija postrojenja,
7. sva ostala dokumentacija koja je potrebna radi objašnjenja svih obilježja i uvjeta provođenja predmetne djelatnosti koja se obavlja u postrojenju.
(2) Kriteriji na temelju kojih se utvrđuju najbolje raspoložive tehnike propisani su u Prilogu IV. ove Uredbe.

Postupak po Zahtjevu

Članak 8.

(1) Nakon što utvrdi da Zahtjev sadrži podatke sukladno ovoj Uredbi i tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje, Ministarstvo o Zahtjevu informira javnost i zainteresiranu javnost.
(2) Kada Ministarstvo utvrdi da Zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama ove Uredbe, odnosno kada tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje ne sadrži sva poglavlja sukladno ovoj Uredbi, u skladu sa zakonom pozvat će podnositelja zahtjeva da, u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od tri mjeseca, ukloni nedostatke u Zahtjevu.
(3) Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o Zahtjevu provodi se sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 9.

(1) Uvjete za postrojenje prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja te druge posebne uvjete, od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima tijekom postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, po službenoj dužnosti, pisanim podneskom pribavlja Ministarstvo u skladu s odredbama ove Uredbe i zakona kojim se uređuje opći upravni postupak. Ove uvjete Ministarstvo, po ocijenjenoj potrebi glede ekonomičnosti postupka za postrojenje, može od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima pribaviti i putem konferencije – usmenim izjašnjavanjem predstavnika tijela i/ili osoba.
(2) Nakon što podnositelj zahtjeva dopuni Zahtjev u smislu odredbe članka 8. stavka 2. ove Uredbe, Ministarstvo će zahtjev dostaviti na mišljenje tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima, kojom prilikom će zatražiti da se u skladu s posebnim propisima utvrde i posebni uvjeti. Kada radi ekonomičnosti postupka za manje složeno postrojenje ocijeni potrebnim Ministarstvo može radi pribavljanja posebnih uvjeta tražiti od tijela i/ili osoba da se uvjeti prema posebnim propisima utvrde uvidom u zahtjev na konferenciji njihovih predstavnika koju saziva Ministarstvo.
(3) Tijela i/ili osobe određeni posebnim propisima mogu zatražiti dopunu zahtjeva odnosno dopunu tehničko-tehnološkog rješenja za postrojenje prema zahtjevima posebnog propisa za pojedinu sastavnicu okoliša i/ili opterećenje.
(4) Kada je za primjenu propisa za zaštitu pojedine sastavnice okoliša odnosno opterećenje te za utvrđivanje drugih uvjeta za isto postrojenje nadležno Ministarstvo, ono će primjenom načela ekonomičnosti postupka uvjete po tim posebnim propisima utvrditi odnosno postupak provesti prilikom utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će, slijedom zahtjeva tijela i/ili osobe određenih posebnim propisima, sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak donijeti zaključak kojim će od podnositelja zahtjeva zatražiti dopunu prema zahtjevu tijela i/ili osobe u roku koji ne može biti duži od tri mjeseca.
(6) Ukoliko tijelo i/ili osoba određeni posebnim propisima ne postupe po zahtjevu Ministarstva u smislu stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana smatrat će se da su posebni uvjeti izdani.

Zaključak o objedinjavanju postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s postupkom procjene utjecaja na okoliš

Članak 10.

(1) Nakon što se pribave mišljenja i uvjeti iz članka 9. ove Uredbe, Ministarstvo je dužno donijeti zaključak o vođenju jedinstvenog postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s postupkom procjene utjecaja na okoliš koji se kod Ministarstva vodi po posebnom zahtjevu podnositelja zahtjeva za isto postrojenje – zahvat.
(2) Nakon objedinjavanja postupka u skladu sa stavkom 1. ovoga članka pojedine radnje u jedinstvenom postupku obavljaju se koordinirano glede potreba postupka za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i potreba postupka za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(3) Na objedinjeni postupak primjenjuju se odredbe uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.
(4) O zaključku iz stavka 1. ovoga članka javnost i zainteresirana javnost informira se sukladno odredbama Zakona i Uredbe kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Sudjelovanje savjetodavnog stručnog povjerenstva

Članak 11.

(1) Savjetodavno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) osnovano na temelju odredbi Zakona i uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš prema ocjenjenoj potrebi Ministarstva sudjeluje u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša odgovarajućom primjenom odredbi o radu toga povjerenstva uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.
(2) Povjerenstvo u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ne raspravlja i ne daje mišljenje o pribavljenim uvjetima prema posebnim propisima tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima.
(3) Povjerenstvo u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša daje mišljenje o usuglašenosti zahtjeva s tehničko-tehnološkim rješenjem za postrojenje i netehničkim uvjetima. Kada utvrdi da je zahtjev usuglašen s tehničko-tehnološkim rješenjem za postrojenje i netehničkim uvjetima povjerenstvo predlaže Ministarstvu njihovo upućivanje na javnu raspravu.
(4) Kada povjerenstvo sudjeluje radi utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštitite okoliša, a u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš je već donesena odluka o javnoj raspravi, odnosno postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš se ne provodi prema posebnom zahtjevu, po ocjenjenoj potrebi Ministarstva, povjerenstvo mogu činiti samo predstavnici tijela i osoba određenih posebnim propisima, stručnjaci za pojedina područja i predstavnici Ministarstva.

Podnositelj zahtjeva, ovlaštenik i projektant

Članak 12.

Na podnositelja zahtjeva (nositelja zahvata), ovlaštenika i projektanta odgovarajuće se primjenjuju odredbe uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.

Postupanja u slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja postrojenja na okoliš druge države

Članak 13.

U slučaju mogućeg prekograničnog utjecaja postrojenja na okoliš druge države Zahtjev se dostavlja nadležnom tijelu druge države i daje se primjeren rok za primjedbe, vodeći računa o potrebi obavještavanja javnosti druge države.

Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Članak 14.

Javnost i zainteresirana javnost u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša sudjeluje putem javne rasprave koja se provodi o zahtjevu i tehničko-tehnološkom rješenju za postrojenje sukladno odredbama Zakona i uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš.

Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Članak 15.

(1) Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša donosi se nakon što Ministarstvo razmotri:
– procjenu utjecaja zahvata na okoliš prema uredbi kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš,
– mišljenje povjerenstva koje se u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša donosi sukladno odredbama ove Uredbe i primjenom odredbi uredbe kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš,
– mišljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima,
– mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti dostavljene tijekom javne rasprave te rezultate bilo kojih prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne prema Zakonu.
(2) O rješenju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo informira javnost i zainteresiranu javnost, te drugu državu kada je sudjelovala u postupku, sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Obvezni sadržaj rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

Članak 16.

(1) Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša osim sadržaja koji mora imati sukladno uredbi kojom se uređuje procjena utjecaja na okoliš, a čija izreka se navodi pod brojem I. u izreci toga Rješenja, obvezno u točki II. izreke sadrži:
1. odredbu kojom se utvrđuje da su objedinjeni uvjeti zaštite okoliša izrijekom utvrđeni u obliku knjige koja prileži pismenu rješenja i sastavni je dio izreke toga rješenja;
2. odredbu o tajnosti podataka u kojoj se navodi koji podaci iz rješenja uključujući izreku (podrazumijeva se i priložena knjiga) i obrazloženje rješenja podliježu propisima o tajnosti podataka, s uputom o mogućoj kaznenoj mjeri glede nepoštivanja utvrđene tajnosti podataka;
3. odredbu da je tehničko-tehnološko rješenje za postrojenje za koje su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša prema ovom rješenju sastavni dio toga rješenja i prileži mu unutar knjige iz pod-točke 1. izreke toga rješenja;
4. rok važnosti rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša kada se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđuju za postojeće postrojenje;
5. odredbu da se rješenje upisuje u Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje – u slučaju kada se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđuju za postojeće postrojenje.
(2) U izreci rješenja iz stavka 1. ovoga članka koja je sadržana u knjizi iz točke II. 1. izreke toga rješenja, osim određenoga u stavku 2. ovoga članka, utvrđuje se i:
1. UVJETI OKOLIŠA
– Popis aktivnosti u postrojenju koje potpadaju pod obveze iz rješenje
– Procesi
– Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja
– Gospodarenje otpadom iz postrojenja
– Korištenje energije i energetska efikasnost
– Sprječavanje akcidenata
– Sustav praćenja (monitoringa)
– Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje
2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA
– Emisije u zrak
– Emisije u vode, odnosno more
– Emisije u ispuste ili sustav za pročišćavanje voda
– Emisije u tlo
– Emisije buke
3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA (ako je potrebno, primjerice: zaštita prirode)
4. PROGRAM POBOLJŠANJA
5. UVJETI ZAŠTITE NA RADU
6. OBAVEZE ČUVANJA PODATAKA I ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA
7. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA PREMA ZAKONU
8. OBVEZE PO EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA
(3) U obrazloženju rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša obvezno se, s obzirom na zahtjev operatera, navode razlozi i propisi temeljem kojih se donose pojedine mjere zaštite i određuje način praćenja (monitoring).

Provjera ispunjavanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i pokusni rad postrojenja

Članak 17.

(1) Ispunjavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema rješenju iz članka 16. ove Uredbe, između ostaloga, utvrđuje se Uporabnom dozvolom koja se izdaje nakon provedenog tehničkog pregleda prema zakonu kojim se uređuje gradnja.
(2) U postupku izdavanja uporabne dozvole radi provjere ispunjavanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša utvrđuje se ispunjava li postrojenje sve propisane uvjete za rad i/ili za obavljanje djelatnosti prema rješenju iz članka 16. ove Uredbe.
(3) U svrhe iz stavka 2. ovoga članka postrojenju se određuje pokusni rad tijekom kojega moraju biti ispunjeni svi parametri prema mjerama zaštite okoliša određenim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.
(4) Pokusni rad postrojenja obvezno se provodi prema mjerama i objedinjenim uvjetima utvrđenim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša a koje mjere i uvjeti su sastavni dio glavnog projekta za postrojenje, te prema načinu potvrđivanja podataka koji su značajni za provjeru uvjeta zaštite okoliša koji je utvrdio revident svojim mišljenjem u postupku provjere projekta.

Sadržaj izreke uporabne dozvole glede objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

Članak 18.

(1) Izreka uporabne dozvole, pored određenog posebnim zakonom, glede objedinjenih uvjeta zaštite okoliša sadrži:
1. da je pokusnim radom postrojenja u razdoblju od – do potvrđeno da postrojenje ispunjava sve parametre prema mjerama zaštite okoliša određenim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (navode se klasa i urbroj rješenja i kada i tko ga je izdao), te se utvrđuje da postrojenje ispunjava objedinjene uvjete zaštite okoliša sukladno tome rješenju;
2. da s obzirom na utvrđeno u točki 1. postrojenje glede zaštite okoliša ispunjava propisane uvjete za rad i za obavljanje djelatnosti, te mu se daje odobrenje za rad;
3. da se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša kako je utvrđeno u točkama 1. i 2. izreke primjenjuju u razdoblju od pet godina od dana izdavanja uporabne dozvole;
4. da se uporabna dozvola upisuje u Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje koji vodi Agencija za zaštitu okoliša.
(2) O uporabnoj dozvoli glede objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postrojenje Ministarstvo informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

2. POSTUPAK UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA

Postupak prije podnošenja Zahtjeva za postojeće postrojenje

Članak 19.

(1) U svrhu usklađivanja postojećeg postrojenja s odredbama Zakona i odredbama ove Uredbe operater sukladno Zakonu prije pribavljanja rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša mora sačiniti Analizu stanja postojećeg postrojenja (u daljnjem tekstu: Analiza) i Elaborat o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja (u daljnjem tekstu: Elaborat).
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Analizom operater utvrdi da je postrojenje usklađeno sa Zakonom i ovom Uredbom, prilikom pribavljanja mišljenja sukladno Zakonu, umjesto Elaborata uz Analizu dat će prijedlog Ministarstvu da ne izrađuje Elaborat, već da se na temelju Analize donese mišljenje o daljnjem postupku.

Obvezni sadržaj Analize i Elaborata

Članak 20.

(1) Obvezni sadržaj Analize i Elaborata pobliže su utvrđeni u Prilogu V. ove Uredbe.
(2) Pojedina poglavlja u Elaboratu iz stavka 1. ovoga članka izrađuju stručnjaci najmanje razine visokog obrazovanja sa završenim diplomskim stupnjem prema propisu kojim se uređuje razina obrazovanja odgovarajuće struke za područje koje se poglavljem obrađuje (primjerice: za područje investicija stručnjak ekonomske struke, za područje tehnologije odgovarajući stručnjak tehnološkog profila ovisno o vrsti djelatnosti, za područje lokacije zahvata stručnjak profila prostornog planera, za područje vodnoga gospodarstva stručnjak hidrotehničke struke).
(3) Analiza i Elaborat moraju biti izrađeni na temelju najnovijih, vjerodostojnih i dostupnih podataka, te se moraju temeljiti na stvarnom činjeničnom stanju zatečenom u postrojenju u vrijeme početka njihove izrade, moraju biti stručno utemeljeni i udovoljiti svim zahtjevima glede propisanog sadržaja, a za što je odgovoran operater, odnosno ovlaštenik.

Zahtjev za ocjenu i mišljenje o Analizi i Elaboratu

Članak 21.

(1) Zahtjev za davanje ocjene i mišljenja o Analizi i Elaboratu podnosi se u pisanom obliku i na elektromagnetskom mediju uključujući i Analizu i Elaborat kao dio sadržaja zahtjeva.
(2) Zahtjev za davanje ocjene i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži:
1. podatke o tvrtki: naziv i sjedište tvrtke, matični broj, ime odgovorne osobe, broj telefona i e-mail adresu – ukoliko postoji. Podaci iz ove točke potkrepljuju se izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu poljoprivrednika;
2. podatke o lokaciji postojećeg postrojenja:
– za lokaciju naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje se postojeće postrojenje nalazi, uključujući i podatke o katastarskoj općini,
– točan naziv postrojenja s obzirom na djelatnosti utvrđene u prilogu I. ove Uredbe i popis glavnih indikativnih tvari koje su prisutne u postrojenju prema Prilogu II. ove Uredbe;
3. Analizu i Elaborat;
4. podatke o ovlašteniku koji je izradio Elaborat, što dokazuje preslikom suglasnosti, koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva;
5. priloženu građevinsku i uporabnu dozvolu za postrojenje i sve njihove možebitne izmjene i dopune;
6. sažetak zahtjeva po svim propisanim točkama obveznog sadržaja u tekstualnom i grafičkom obliku, sačinjen tako da sadržajno bude razumljiv javnosti;
7. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada Analizom operater utvrdi da je postrojenje usklađeno sa Zakonom i ovom Uredbom, uz zahtjev za ocjenu i davanje mišljenja sukladno Zakonu, umjesto Elaborata uz Analizu dat će prijedlog Ministarstvu da ne izrađuje Elaborat, već da se na temelju Analize donese ocjena i izda mišljenje o daljnjem postupku.

Postupak po zahtjevu za davanje ocjene i mišljenja o Analizi i Elaboratu

Članak 22.

(1) Ukoliko utvrdi da zahtjev za davanje ocjene i mišljenja o Analizi i Elaboratu ne sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama ove Uredbe, Ministarstvo će u skladu sa zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak pozvati podnositelja zahtjeva da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od tri mjeseca, ukloni nedostatke u zahtjevu.
(2) Nakon što utvrdi da zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke sukladno ovoj Uredbi, Ministarstvo će zahtjev dostaviti na ocjenu i mišljenje povjerenstvu iz članka 11. stavka 1. ove Uredbe.

Mišljenje o Analizi i Elaboratu

Članak 23.

Nakon što postupi u skladu s odredbom članka 22. ove Uredbe, Ministarstvo daje Mišljenje koje obvezno sadrži:
1. ocjenu Analize i Elaborata;
2. utvrđeno odstupanje od NRT-a, ukoliko odstupanje postoji;
3. popis svih mjera (investicijskih i ne-investicijskih) koje operater mora poduzeti prema rezultatima poglavlja iz točke 2.1. do 2.2, iz Priloga IV. ove Uredbe, s dinamikom njihovog izvođenja;
4. izjavu o uključivanju utvrđenih mjera i obaveza u zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša;
5. ocjenu o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene;
6. po potrebi i druge zahtjeve i obveze vezano za postrojenje, operatera i/ili tvrtku;
7. smjernice za daljnji postupak.

Postupak nakon pribavljenog mišljenja na Analizu i Elaborat

Članak 24.

(1) Postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta za postojeća postrojenja provodi se kao objedinjeni postupak sukladno ovoj Uredbi u slučaju kada je mišljenjem Ministarstva iz članka 23. ove Uredbe predviđeno da se postupak usklađivanja postrojenja sa Zakonom i ovom Uredbom provede tako da postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša obuhvati i procjenu utjecaja na okoliš.
(2) Na postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećih postrojenja nakon pribavljenog mišljenja na Analizu i Elaborat, odnosno na Analizu uključujući i zahtjev podnositelja zahvata odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Uredbe kojima je uređen postupak utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za nova i rekonstrukciju postojećih postrojenja, a prema smjernicama za daljnji postupak koje se daju mišljenjem iz članka 23. ove Uredbe.
(3) U postupku iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će osigurati informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti sukladno Zakonu i uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite.

Sadržaj rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje

Članak 25.

(1) Na rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje, odgovarajuće se primjenjuje sadržaj rješenja propisan ovom Uredbom za nova postrojenja u dijelu u kojem je takav sadržaj kod postojećeg postrojenja objektivno moguće utvrditi.
(2) Osim sadržaja utvrđenog sukladno stavku 1. ovoga članka, rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje, obvezno sadrži krajnje rokove, odnosno razdoblja u kojima se moraju provesti pojedine faze postupka dostizanja zadanih mjera i parametara te uvođenja NRT, ako radi o postrojenju u kojem je to u postupku utvrđeno nužnim.
(3) Rokovi iz stavka 2. ovoga članka određuju se ovisno o složenosti potrebnog zahvata i procijenjenoj visini investicije potrebnoj za postrojenje. Najduži rok može se utvrditi do 2017. godine od dana izdavanja rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

IV. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA O PRAĆENJU EMISIJA I UVJETI KADA SE ZA POSTROJENJE MORAJU PRIBAVITI NOVI, ODNOSNO DOPUNITI ILI IZMIJENITI UTVRĐENI OBJEDINJENI UVJETI ZAŠTITE OKOLIŠA

Način dostavljanja podataka o praćenju emisija

Članak 26.

Operater je dužan podatke o praćenju emisija iz postrojenja u tlo, zrak, vode i more te druge sastavnice okoliša i kao i podatke o opterećenjima (otpad) dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša na način određen Zakonom i pravilnikom kojim se propisuje registar onečišćivanja okoliša.

Uvjeti kada se za postrojenje moraju pribaviti novi, odnosno dopuniti ili izmijeniti utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša

Članak 27.

(1) Za postrojenje se moraju pribaviti novi objedinjeni uvjeti zaštite okoliša kada praćenjem emisija iz postrojenja operater utvrdi da emisije bitno utječu na okoliš, odnosno ugrožavaju zdravlje ljudi, te kada operater u postrojenju uvodi nove tehnologije i/ili tehnike, mijenja djelatnost ili postrojenje prilagođava obavljanju djelatnosti koja nije obuhvaćena izdanim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.
(2) Za postrojenje se moraju pribaviti izmjene, odnosno dopune objedinjenih uvjeta zaštite okoliša kada praćenjem emisija iz postrojenja operater utvrdi da emisije prelaze utvrđene granične vrijednosti iz rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, te kada u postrojenju u manjem obujmu uvodi nove tehnologije i/ili tehnike u svrhu redovitog održavanja pogona, odnosno postrojenja.
(3) Ocjenu o kakvoj se promjeni u postrojenju radi donijet će Ministarstvo na temelju obavijesti koju je operater dužan podnositi sukladno Zakonu, odnosno na temelju obavijesti ili mišljenja koja će mu biti dostavljena ili će ih pribaviti od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima na način propisan ovom Uredbom.
(4) Kada operater, temeljem odredbi Zakona obavijesti Ministarstvo o značajnoj promjeni u postrojenju, Ministarstvo može tražiti od drugih nadležnih tijela očitovanje o potrebi izmjene utvrđenih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.
(5) Ministarstvo će postupiti u smislu stavka 4. ovoga članka i u slučaju kada ono sukladno Zakonu razmatra potrebu dopunjavanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša po proteku razdoblja od pet godina nakon izdanog prvobitnog rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.
(6) Zahtjev za produljenje roka važenja utvrđenih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša operater je obvezan podnijeti Ministarstvu najkasnije 6 mjeseci prije isteka roka važnosti rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, odnosno prije isteka, odnosno u istom roku prije isteka razdoblja važnosti uporabne dozvole u dijelu koji se odnosi na objedinjene uvijete zaštite okoliša.
(7) Kada operater propusti podnijeti zahtjev iz stavka 6. ovoga članka u propisanom roku dužan je bez odlaganja za postrojenje pribaviti novo rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.

V. TROŠKOVI POSTUPKA

Način utvrđivanja i pokrića troškova postupka

Članak 28.

(1) Troškovi postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša određuju se posebnim zaključkom tijekom postupka u spisu predmeta, aproksimativno i uplaćuju se prema tom zaključku.
(2) Konačni obračun troškova postupka obavlja se prije nego se pristupi izradi nacrta rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i utvrđuje se zaključkom.
(3) Troškovi postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta u postupku izdavanja uporabne dozvole određuju se sukladno zakonu kojim se uređuje gradnja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dijelovi ove Uredbe

Članak 29.

Prilozi I., II., III., IV. i V. čine sastavni dio ove Uredbe.

Započeti postupci

Članak 30.

(1) Ukoliko je za neko postrojenje do stupanja na snagu ove Uredbe započeo postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš taj postupak provest će se kao samostalni postupak prema Zakonu i uredbi kojom se uređuje procjena utjecaja zahvata na okoliš. Takvo postrojenje slijedom odredbi ove Uredbe smatrat će se postojećim postrojenjem.
(2) Operater postojećeg postrojenja u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od tri mjeseca od pribavljanja uporabne dozvole podnijeti zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema Zakonu i ovoj Uredbi.

Članak 31.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. ožujka 2009. godine.

Klasa: 351-01/08-01/10
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 30. rujna 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

PRILOG I.

POPIS DJELATNOSTI KOJIMA SE MOGU PROUZROČITI EMISIJE KOJIMA SE ONEČIŠĆUJE TLO, ZRAK, VODE I MORE

Djelatnosti kojima se u smislu ove Uredbe mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more su:
1. Energetika
1.1. Postrojenja s izgaranjem, nazivne toplinske snage preko 50 MW.
1.2. Rafinerije mineralnih ulja i plinova.
1.3. Koksare.
1.4. Tvornice za uplinjavanje i ukapljivanje ugljena.
2. Proizvodnja i prerada metala
2.1. Postrojenja za prženje i sinteriranje metalnih ruda (uključujući sulfidne rude).
2.2. Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza ili čelika (primarno ili sekundarno taljenje), uključujući neprekidno lijevanje, kapaciteta preko 2,5 tone na sat.
2.3. Postrojenja za preradu neobojenih metala:
(a) tople valjaonice kapaciteta preko 20 tona sirovog čelika na sat;
(b) kovačnice s čekićima čija energija prelazi 50 kJ po čekiću, gdje uporabljena snaga toplinskog izgaranja prelazi 20 MW;
(c) nanošenje zaštitnih prevlaka od staljenih metala, ulaznog kapaciteta preko 2 tone sirovog čelika na sat.
2.4. Ljevaonice neobojenih metala, proizvodnog kapaciteta preko 20 tona na dan.
2.5. Postrojenja:
(a) za proizvodnju neprerađenih obojenih metala iz ruda, koncentrata ili sekundarnih sirovina primjenom metalurških, kemijskih ili elektrolitskih procesa;
(b) za taljenje kao i legiranje obojenih metala, uključujući oporabljene proizvode (rafiniranje, lijevanje u talionicama, itd.), kapaciteta taljenja preko 4 tone na dan za olovo i kadmij ili preko 20 tona na dan za sve druge metale.
2.6. Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala u kojima se primjenjuje elektrolitski ili kemijski proces, s kadama za obradu zapremine preko 30 m3.
3. Industrija minerala
3.1. Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 500 tona na dan, ili vapna u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 50 tona na dan, ili u drugim pećima proizvodnog kapaciteta od preko 50 tona na dan.
3.2. Postrojenja za proizvodnju azbesta i izradu proizvoda na bazi azbesta.
3.3. Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna, kapaciteta taljenja preko 20 tona na dan.
3.4. Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana, kapaciteta taljenja preko 20 tona na dan.
3.5. Postrojenja za izradu keramičkih proizvoda pečenjem, osobito crijepova, opeke, vatrostalne opeke, pločica, kamenine ili porculana, proizvodnog kapaciteta preko 75 tona na dan i/ili kapaciteta peći preko 4 m3 i gustoće stvrdnjavanja preko 300 kg/m3 po peći.
 Proizvodnja u smislu kategorija djelatnosti sadržanih u ovom odjeljku znači industrijsku proizvodnju tvari ili skupina tvari navedenih u točkama 4.1 do 4.6 putem kemijske prerade.
4.1. Kemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih organskih kemikalija, kao što su:
(a) jednostavni ugljikovodici (linearni ili ciklički, zasićeni ili nezasićeni, alifatski ili aromatski);
(b) ugljikovodici koji sadrže kisik, kao što su alkohol, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, esteri, acetati, eteri, peroksidi, i epoksidne smole;
(c) ugljikovodici koji sadrže sumpor;
(d) ugljikovodici koji sadrže dušik, kao što su amini, amidi, dušični spojevi, nitro-spojevi ili spojevi nitrata, nitrili, cijanati, izocijanati;
(e) ugljikovodici koji sadrže fosfor;
(f) halogeni ugljikovodici;
(g) organometalni spojevi;
(h) osnovni plastični materijali (polimeri, sintetska vlakna i vlakna na bazi celuloze);
(i) sintetske gume;
(j) boje i pigmenti;
(k) površinski aktivne tvari i surfaktanti.
4.2. Kemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih anorganskih kemikalija, kao što su:
(a) plinovi, kao što su amonijak, klor ili klorovodik, fluor i fluorovodik, ugljični oksidi, sumporni spojevi, dušični oksidi, vodik, karbonil klorid;
(b) kiseline, kao što su kromna kiselina, fluorovodična (fluoridna) kiselina, fosforna (fosfatna) kiselina, dušična (nitratna) kiselina, klorovodična (kloridna) kiselina, sumporna (sulfatna) kiselina, oleum, sumporasta (sulfitna) kiselina;
(c) baze, kao što su amonijev hidroksid, kalijev hidroksid, natrijev hidroksid;
(d) soli, kao što su amonijev klorid, kalijev klorat, kalijev karbonat, natrijev karbonat, perborat, srebreni nitrat;
(e) nemetali, metalni oksidi ili drugi anorganski spojevi, kao što je kalcijev karbid, silicij, silicijev karbid.
4.3. Kemijska postrojenja za proizvodnju umjetnih gnojiva na bazi fosfora, dušika ili kalija (jednostavna ili složena umjetna gnojiva).
4.4. Kemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih sredstava za zaštitu bilja i biocida.
4.5. Postrojenja u kojima se za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda koriste kemijski ili biološki procesi.
4.6. Kemijska postrojenja za proizvodnju eksploziva.
5. Gospodarenje otpadom
5.1. Postrojenja za zbrinjavanje ili oporabu opasnog otpada postupcima D1 do D15, odnosno postupcima R1, R5, R6, R8 i R9 prema posebnom propisu kapaciteta preko 10 tona na dan.
5.2. Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada kapaciteta preko 3 tone na sat.
5.3. Postrojenja za zbrinjavanje neopasnog otpada postupcima D8 i D9 prema posebnom propisu kapaciteta preko 50 tona na dan.
5.4. Odlagališta otpada na koja se odlaže više od 10 tona na dan otpada ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagališta inertnog otpada.
6. Druge djelatnosti
6.1. Industrijska postrojenja za proizvodnju:
(a) pulpe od drveta ili drugih vlaknastih materijala;
(b) papira i kartona, proizvodnog kapaciteta preko 20 tona na dan.
6.2. Postrojenja za predobradu (postupci kao što su pranje, bijeljenje, merceriziranje) ili bojenje tekstilnih vlakana, čiji je kapacitet obrade veći od 10 tona na dan.
6.3. Postrojenja za štavljenje kože, čiji je kapacitet obrade veći od 12 tona gotovih proizvoda na dan.
6.4. (a) Klaonice kapaciteta proizvodnje trupala preko 50 tona na dan.
(b) Postrojenja za obradu i preradu namijenjena za proizvodnju hrane iz:
– sirovina životinjskoga podrijetla (osim mlijeka), kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda preko 75 tona na dan,
– sirovina biljnog podrijetla, kapaciteta proizvodnje gotovih proizvoda preko 300 tona na dan (prosječna kvartalna vrijednost).
(c) Postrojenja za obradu i preradu mlijeka, pri čemu je dnevni ulaz mlijeka veći od 200 tona (prosječna godišnja vrijednost).
6.5. Postrojenja za zbrinjavanje ili recikliranje životinjskih trupala i životinjskoga otpada (kafilerije), kapaciteta obrade preko 10 tona na dan.
6.6. Postrojenja za intenzivan uzgoj peradi ili svinja s više od:
(a) 40 000 mjesta za perad;
(b) 2 000 mjesta za proizvodnju tovnih svinja (preko 30 kg), odnosno 300 uvjetnih grla; ili
(c) 750 mjesta za krmače, odnosno 225 uvjetnih grla.
6.7. Postrojenja za površinsku obradu tvari, predmeta ili proizvoda u kojima se koriste organska otapala, osobito za apretiranje, tiskanje, premazivanje, odmašćivanje, prevlačenje vodonepropusnim slojem, obradu zatvaranja površinskih pora, bojenje, čišćenje ili impregniranje, kapaciteta potrošnje preko 150 kg na sat ili više od 200 tona na godinu.
6.8. Postrojenja za proizvodnju ugljika (tvrdo pečenog ugljena) ili elektrografita postupkom spaljivanja ili grafitizacije.

PRILOG II.

POPIS GLAVNIH INDIKATIVNIH TVARI PREMA KOJIMA SE PRILIKOM OBAVLJANJA DJELATNOSTI IZ PRILOGA I. ODREĐUJU GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

Glavne indikativne tvari kojima se prilikom obavljanja djelatnosti iz priloga I. ove Uredbe mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more, te ih treba uzeti u obzir kao relevantne za utvrđivanje graničnih vrijednosti emisija, uzimajući u obzir uputu iz ovog Priloga su:
Za zrak:
1. Sumporni dioksid i ostali sumporni spojevi
2. Dušični oksidi i ostali dušični spojevi
3. Ugljični monoksid
4. Hlapivi organski spojevi
5. Metali i njihovi spojevi
6. Praškaste tvari
7. Azbest (suspendirane čestice, vlakna)
8. Klor i njegovi spojevi
9. Fluor i njegovi spojevi
10. Arsen i njegovi spojevi
11. Cijanidi
12. Tvari i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogena ili mutagena svojstva, ili svojstva koja bi preko zraka mogla negativno utjecati na reprodukciju
13 Poliklorirani dibenzodioksini i poliklorirani dibenzofurani;
Za vode, uključujući more i tlo:
1. Organohalogeni spojevi i tvari koje mogu stvarati takve spojeve u vodenom okolišu
2. Organofosforni spojevi
3. Organokositreni spojevi
4. Tvari i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogena ili mutagena svojstva, ili svojstva koja bi u vodenom okolišu ili preko vodenog okoliša mogla negativno utjecati na reprodukciju
5. Postojani ugljikovodici i postojane organske otrovne tvari koje se akumuliraju u živim organizmima
6. Cijanidi
7. Metali i njihovi spojevi
8. Arsen i njegovi spojevi
9. Biocidi i proizvodi za zaštitu bilja
10. Suspendirani materijali
11. Tvari koje doprinose eutrofikaciji (posebno, nitrati i fosfati)
12. Tvari koje negativno utječu na ravnotežu kisika (i mogu se mjeriti pomoću parametara kao što su BPK5, KPK, itd.).
Uputa:
S obzirom da se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđuju objedinjenim – integriranom postupkom u kojem se istovremeno vodi računa o više sastavnica okoliša i slijedom toga o više tvari koje mogu biti u procesu (međusobnom odnosu), za izbor NRT-a (najboljih raspoloživih tehnika) potrebno je sačiniti listu prioriteta po kojima će se taj izbor ravnati. Kod toga se mora voditi računa o glavnim indikativnim tvarima sa kojima se taj izbor mora rukovoditi.
Za ostale tvari koje nisu na ovom popisu, budući da su već NRT i ostale mjere s pripadnim vrijednostima emisija određeni slijedom glavnih indikativnih tvari s ovoga popisa, primjenjuju se drugi načini smanjenja emisija ako je to potrebno.
 

PRILOG III.

OZ- IPPC

OBRAZAC
ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA

Obrazac zahtjeva sastoji se od nekoliko cjelina koje su u skladu s Direktivom IPPC. Gospodarski subjekti moraju odgovoriti na pitanja navedena u obrascu i zahtjev potkrijepiti referencama za sustave koji se upotrebljavaju u postrojenju, npr. može se navesti sustav upravljanja, ali nije potrebno priložiti svu dokumentaciju.
Na mnoga se pitanja može odgovoriti jednostavno navodeći brojke koje se odnose na tonažu proizvedenih proizvoda, podatke o emisijama i o proizvedenom otpadu. Ova vrsta podataka može gospodarskom subjektu pomoći pri utvrđivanju elementa, kao što su npr. stvarni troškovi proizvedenog otpada, koje treba uzeti u obzir kod budućih promjena. Za sve emisije spomenute u ovom zahtjevu navedite razdoblja u kojima se uzimaju uzorci i za koje se izračunavaju prosjeci, te varijacije emisija, npr. ako su dostupni podaci – polusatne prosjeke, dnevne prosjeke, mjesečne prosjeke, masene emisije i emisije po toni proizvoda.
Svi zahtjevi za nova postrojenja moraju biti kompletni, a kad je u pitanju zahtjev za postojeće postrojenje, za sve dijelove obrasca koje nije moguće popuniti treba navesti što nedostaje i zašto. Tada će biti moguće neke informacije dostaviti naknadno, a te se informacije mogu zatražiti u dozvoli u okviru uvjeta za poboljšanja (vidi odjeljak Q).
Obrazac zahtjeva sadrži sljedeće rubrike:
A. Podaci o tvrtki
1. Osnovni podaci
2. Podaci o postrojenju
3. Dodatne informacije o postrojenju
4. Osnovni podaci o postojećim dozvolama
5. Podaci vezani uz izmjenu postojećih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
6. Zaštićeni podaci
B. Sustavi upravljanja koji se primjenjuju ili predlažu
C. Podaci vezani uz postrojenje i njegovu lokaciju
1. Plan koji prikazuje lokaciju na kojoj je smješteno postrojenje i lokacija svih zaštićenih ili osjetljivih područja
1.1. Karta na kojoj je vidljiva lokacija i doseg utjecaja
2. Procesi koje se koriste u postrojenju, uključujući usluge (energija, obrada vode, itd.)
3. Opis postrojenja
4. Referentne oznake mjesta emisija prikazane na blok dijagramu postrojenja
5. Operativna dokumentacija postrojenja
D. Popis sirovina, sekundarnih sirovina i drugih tvari i energija potrošena ili proizvedena pri radu postrojenja
1. Sirovine, sekundarne sirovine i druge tvari koje se upotrebljavaju u postrojenju
1.1. Popis sirovina, pomoćnih materijala i drugih tvari
1.2. Voda
1.3. Skladištenje sirovina i ostalih tvari
2. Proizvodi i poluproizvodi proizvedeni u postrojenju
2.1. Proizvodi i poluproizvodi
3. Energija utrošena ili proizvedena u postrojenju
3.1. Ulaz goriva i energije
3.2. Energija proizvedena u postrojenju
3.3. Karakterizacija svih potrošača energije
3.4. Korištenje energije
3.5. Potrošnja energije
E. Opis vrsta i količina predviđenih emisija iz postrojenja u svaki medij kao i utvrđivanje značajnih posljedica emisija na okoliš i ljudsko zdravlje
1. Onečišćenje zraka
1.1. Popis izvora i mjesta emisija u zrak, uključujući tvari neugodnog mirisa i mjere za sprečavanje emisija
1.2. Opis metoda za sprečavanje emisija, njihova učinkovitost i utjecaj na okoliš
2. Onečišćenje površinskih voda
2.1. Mjesto ispuštanja u prijemnik
2.2. Proizvedene otpadne vode
2.2.1. Popis pokazatelja onečišćenja vode
2.2.2. Opis metoda za sprečavanje emisija
2.2.3. Utjecaj emisije onečišćujućih tvari na vodu i vodni sustav
2.3. Ispuštanje u sustav javne odvodnje
3. Onečišćenje tla
3.1. Onečišćenje tla
3.1.1. Popis pokazatelja onečišćenja tla
3.1.2. Posljedica emisija na onečišćenje tla i na ekosustave
3.2. Onečišćenje tla vezano uz poljoprivredne aktivnosti
3.2.1. Popis pokazatelja onečišćenja tla
3.2.2. Posljedica emisija na onečišćenje tla i na ekosustave
4. Gospodarenje otpadom
4.1. Naziv i količine proizvedenog otpada
5. Buka
6. Vibracije
7. Ionizirajuće zračenje
F. Opis i karakterizacija okoliša na lokaciji postrojenja
1. Grafički prikaz točne lokacije postrojenja i okolnog područja
1.1. Karta lokacije i šireg okolnog područja
2. Karakterizacija okoliša okolnog područja
3. Prethodno onečišćenje i mjere planirane za poboljšanje stanja okoliša
G. Opis i karakteristike postojeće ili planirane tehnologije i drugih tehnika za sprečavanje ili, tamo gdje to nije moguće, smanjivanja emisija iz postrojenja
1. Tehnologije i tehnike koje se koriste za sprječavanje i smanjivanje emisija iz postrojenja (emisija koje štetno utječu na okoliš)
2. Predložene (planirane) tehnologije i tehnike za sprečavanje ili smanjivanje emisija iz postrojenja.
H. Opis i karakteristike postojećih ili planiranih (predloženih) mjera za sprečavanje proizvodnje i/ili oporabu/zbrinjavanje proizvedenog otpada iz postrojenja
1. Mjere za sprečavanje nastanka i/ili za oporabu /zbrinjavanje proizvedenog otpada iz postrojenja
2. Predložene (planirane) mjere za sprečavanje proizvodnje i oporabu otpada iz postrojenja
I. Opis i karakteristike postojećih ili planiranih mjera i korištene opreme za nadzor postrojenja i emisija u okoliš
1. Postojeći sustav mjera i tehničke opreme za nadzor postrojenja i emisija u okoliš
2. Planirani sustav mjera i tehničke opreme za nadzor postrojenja i emisija u okoliš
3. Praćenje stanja okoliša
J. Detaljna analiza postrojenja s obzirom na najbolje raspoložive tehnike (NRT)
1. Usporedba s razinama emisija vezanim uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika (NRT – pridružene vrijednosti emisija)
2. Analiza emisijskih parametara postrojenja s obzirom na NRT
2.1. Onečišćenje zraka
2.2. Onečišćenje voda i tla
K. Opis i karakteristike ostalih planiranih mjera, osobito mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, mjera za sprječavanje rizika za okoliš i svođenje opasnosti od nesreća i njihovih posljedica na minimum
1. Mjere za smanjivanje potrošnje na minimum i bolje iskorištavanje sirovina, sekundarnih sirovina, drugih tvari i vode
2. Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti
3. Mjere za sprječavanje rizika za okoliš i svođenje opasnosti od nesreća i njihovih posljedica na minimum
4. Mjere za izbjegavanje rizika od onečišćenja okoliša i mjere za uklanjanje opasnosti po ljudsko zdravlje nakon zatvaranja postrojenja
5. Vrsta i vremenski plan izmjena koje iziskuju ili bi mogle iziskivati izdavanje novih objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
6. Popis dodatnih važnih dokumenata koji se odnose na zaštitu okoliša (politika okoliša, deklaracija o sustavu EMAS, dodijeljena oznaka kontroliranog proizvoda – oznaka ekološki prihvatljivog proizvoda)
L. Popis mjera koje će se poduzeti nakon zatvaranja postrojenja, u cilju izbjegavanja bilo kakvog rizika od onečišćenja ili izbjegavanja opasnosti po ljudsko zdravlje i sanacije lokacije postrojenja
M. Kratak i sveobuhvatan sažetak podataka navedenih pod točkama od A. do L. za informiranje javnosti
N. Identifikacija sudionika u procesu i drugih subjekata za koje gospodarski subjekt koji upravlja postrojenjem zna da bi mogli biti izloženi značajnim štetnim učincima kada bi postojeće ili novo postrojenje imalo prekogranično djelovanje
O. Izjava
P. Prilozi zahtjeva:
1. Podaci označeni sa »Zaštićeno i povjerljivo!«
2. Dodatna dokumentacija
3. Popis korištenih kratica i simbola
Q. Prijedlog uvjeta za dobivanje dozvole (neobvezno)
1. Prijedlog programa poboljšanja koji obuhvaća točke od B. do K.
2. Pojedinosti o mjerenjima i tehničkoj opremi koja se koristi za zaštitu zraka, vode, tla
3. Utvrđivanje graničnih vrijednosti emisija
4. Mjere za sprječavanje onečišćenja temeljene na najboljim raspoloživim tehnikama
5. Mjere za sprječavanje i smanjivanje proizvodnje otpada, a ako to nije moguće, mjere za oporabu otpada
6. Uvjeti u pogledu korištenja energije
7. Mjere za sprječavanje nesreća i ograničavanje njihovih posljedica
8. Mjere za smanjivanje dalekosežnog prekograničnog onečišćenja i prekograničnih učinaka
9. Mjere za smanjivanje onečišćenja iz postrojenja
10. Zahtjevi u pogledu metoda nadzora i prikupljanja podataka koje gospodarski subjekt koji upravlja postrojenjem mora zabilježiti i unijeti u informacijski sustav
11. Zahtjevi u pogledu probnog rada i mjera vezanih uz izvanredne radne uvjete (zastoj u radu)
 

TABELA
 

PRILOG IV.

Pri utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika (iz pojma NRT iz Zakona), općenito ili u posebnim slučajevima, vodeći računa o troškovima i koristima vezanima uz pojedine mjere te vodeći računa o načelima predostrožnosti i sprečavanja, treba uzeti u obzir sljedeće zahtjeve:
1. korištenje tehnologija kod kojih nastaju male količine otpada;
2. korištenje manje opasnih tvari;
3. promicanje oporabe i recikliranja tvari koje nastaju i koje se koriste u procesu, i tamo gdje je to primjereno, otpada;
4. usporedivi postupci, uređaji ili radne metode koje su uspješno iskušane na industrijskoj razini;
5. tehnološki napredak i promjene u znanstvenim spoznajama i shvaćanjima;
6. vrsta, učinci i opseg predmetnih emisija;
7. datumi upuštanja novih ili već postojećih postrojenja;
8. vrijeme koje je potrebno za uvođenje najboljih raspoloživih tehnika;
9. potrošnja i svojstva sirovina (uključujući vodu) koje se koriste u postupku i energetska učinkovitost;
10. potreba da se spriječi ili svede na minimum sveukupni utjecaj emisija na okoliš kao i uz njih vezane opasnosti;
11. potreba da se spriječe nesreće i da se posljedice za okoliš svedu na minimum;
12. sve nove informacije o tehnikama koje se objavljuju u službenim dokumentima EU.
UPUTA:
Popisi najboljih raspoloživih tehnika objavljuju se u službenim dokumentima EU, te su na taj način dostupni operaterima tvrtki koje podliježu obvezama prema ovoj Uredbi.

PRILOG V.

OBVEZNI SADRŽAJ ANALIZE STANJA POSTOJEĆEG POSTROJENJA I OBVEZNI SADRŽAJ ELABORATA O NAČINU USKLAĐIVANJA POSTOJEĆEG POSTROJENJA S ODREDBAMA ZAKONA I OVE UREDBE

1. Analiza stanja postojećeg postrojenja obvezno sadrži:
1.1. Podatke sukladno obveznom sadržaju zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša po točkama A,B,C,D, E, F, G, H, I, J, K, L, iz Priloga III. ove Uredbe koje je moguće dati i utvrditi u vrijeme kada se analiza radi;
1.2. Navod i obrazloženje razloga za neiskazane podatke prema točki 1.1. naprijed i informaciju o možebitnom naknadnom davanju podataka;
1.3. Utvrđeno odstupanje od najboljih raspoloživih tehnika (NRT) ukoliko postoji;
1.4. Priloge koji su propisani kao obvezni uz zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša po odgovarajućim točkama sukladno točki 1.1. naprijed;
15. Druge podatke i dokumente prema ukazanoj potrebi, ovisno o lokaciji postojećeg postrojenja, djelatnosti i dosezima poznatog i predvidljivog utjecaja na okoliš.
2. Elaborat o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja s odredbama Zakona i ove Uredbe obvezno sadrži:
2. 1. dijelove pred-investicijske ili investicijske studije za usklađivanje:
2.1.2 Tehničko-tehnološku analizu
2.1.2. 1. Tehnologiju (mora se temeljiti na NRT)
2.1.2. 2. Opis tehničkog rješenja
2.1.2.3. Utroške materijala i energije
2.1.3. Iskorištenost proizvodnih kapaciteta
2.1.4. Životni vijek projekta
2.1.5. Dinamiku projekta
2.1.6. Izvore financiranje i obaveze prema njima
2.2. Druge ne-investicijske mjere s dinamikom izvođenja
2.3. Odgovarajuće priloge (primjerice: dijelovi ili cijela investicijska studija)
2.4. Prijedlog Ministarstvu mišljenja koje bi trebalo dati
2.4.1. Utvrđeno odstupanje od NRT-a ukoliko postoji
2.4.2. Popis svih mjera (investicijskih i ne-investicijskih) koje operater mora poduzeti prema rezultatima poglavlja iz točke 2.1. do 2.2, naprijed s dinamikom njihovog izvođenja
2.4.3. Izjavu o uključivanju navedenih mjera i obveza u zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.