Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja

NN 114/2008 (6.10.2008.), Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3303

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donijela

UREDBU

O UKLJUČIVANJU ORGANIZACIJA U SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM I NEOVISNOG OCJENJIVANJA

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje način uključivanja organizacija u sustav EMAS, uvjete koje organizacija mora ispuniti za uključivanje u sustav EMAS, način prikupljanja podataka o uključenim organizacijama te sadržaj vođenja registra sustava EMAS.

Članak 2.

Ovom Uredbom omogućuje se provedba Uredbe EZ broj 761/2001 Europskog parlamenta i Vijeća koja je izmijenjena Uredbom komisije EZ broj 196/2006 i Uredbom Vijeća EZ broj 1791/2006 kojom se dopušta dobrovoljno sudjelovanje organizacija u sustavu Europske unije za upravljanje okolišem i neovisno ocjenjivanje EMAS (u daljnjem tekstu: Uredba EMAS).

Članak 3.

Pojmovi u smislu ove Uredbe imaju jednako značenje kao i pojmovi uporabljeni u Uredbi EMAS, drugim aktima Europske unije koji se odnose na sustav EMAS i Zakonu o zaštiti okoliša.

Članak 4.

Organizacija se može uključiti u sustav EMAS ako udovolji uvjetima određenim Uredbom EMAS i drugim pravnim aktima Europske unije za provedbu okolišne procjene svojih aktivnosti, proizvoda i usluga, uspostavu sustava upravljanja okolišem, pregled udovoljavanja propisima iz područja zaštite okoliša, provedbu neovisnog ocjenjivanja, pripremu izjave o okolišu koju potvrđuje procjenitelj EMAS-a, otvoreni dijalog s javnošću i ostalim zainteresiranim stranama, uključivanje zaposlenika u započeti proces poboljšanja zaštite okoliša te poduzimanjem drugih određenih radnji.

Članak 5.

Organizacije koje sudjeluju u sustavu EMAS uspostavljaju sustav upravljanja okolišem u skladu s odredbama europske norme EN ISO 14001:2004 koja je prihvaćena kao hrvatska norma HRN EN ISO 14001:2008 i dostupna u Hrvatskom zavodu za norme.

Članak 6.

(1) Prijava na temelju koje Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) upisuje organizaciju u registar sustava EMAS mora sadržavati:
– naziv organizacije,
– sjedište organizacije,
– naziv lokacije organizacije za koju se traži registracija,
– kratki opis djelatnosti organizacije,
– ime i kontakt podatke o odgovornoj osobi u organizaciji,
– djelatnost registrirana prema NKD kodu,
– broj zaposlenih,
– ime i broj akreditacije procjenitelja EMAS-a,
– područje koje pokriva akreditacija procjenitelja EMAS-a,
– datum sljedeće izjave o okolišu.
(2) Uz prijavu prilaže se:
– izjava o okolišu potvrđena od procjenitelja EMAS-a,
– dokaz o uplaćenim troškovima upisa u registar.

Članak 7.

Ako Agencija utvrdi, na temelju dostavljenih podataka i dokaza iz članka 6. ove Uredbe i mišljenja središnjih tijela nadležnih za zaštitu okoliša i pojedinih sastavnica okoliša, prema Zakonu o zaštiti okoliša i posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona, da organizacija udovoljava propisanim uvjetima za uključenje u sustav EMAS upisuje organizaciju u registar sustava EMAS.

Članak 8.

(1) O upisu u registar sustava EMAS Agencija izdaje potvrdu.
(2) Organizaciji se dodjeljuje registracijski broj pri upisu u registar sustava EMAS.
(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka je osnova za uključivanje organizacije u registar organizacija sustava Europske unije za upravljanje okolišem i neovisno ocjenjivanje.

Članak 9.

Organizacija registrirana u sustav EMAS može koristit logotip EMAS na način i pod uvjetima određenim u Uredbi EMAS.

Članak 10.

(1) Registar sustava EMAS sadrži obvezno podatke iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe.
(2) Registar se vodi kao informacijska baza podataka s pripadajućim aplikacijama za unos, pretraživanje i izvješćivanje o podacima organizacija certificiran u skladu sa standardom EMAS uz pohranu podataka u relacionoj bazi (MS SQL server) na poslužitelju Agencije.

Članak 11.

Organizacija se po upisu u registar sustava EMAS obvezuje na neprekidno poboljšanje provedbe zaštite okoliša prema zahtjevima Uredbe EMAS.

Članak 12.

(1) Podnositelj je dužan za upis u registar sustava EMAS i izdavanje potvrde o upisu u registar sustava EMAS naknaditi administrativne troškove.
(2) Agencija odlukom uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela nadležnog za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) određuje visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

(1) Agencija vodi i ažurira popis organizacija upisanih u registar sustava EMAS.
(2) U popis organizacija obvezno se unosi naziv i sjedište organizacije, datum upisa, registarski broj i NKD kod te moguće izmjene istih.

Članak 14.

(1) Hrvatska akreditacijska agencija vodi i ažurira popis procjenitelja EMAS-a i opseg njihove ovlasti.
(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska akreditacijska agencija dostavlja Agenciji na način i u roku određenim Uredbom EMAS.

Članak 15.

Podatke o organizacijama upisanim u registar sustava EMAS i popis procjenitelja EMAS-a Agencija dostavlja Europskoj komisiji.

Članak 16.

Troškove akreditacije snosi procjenitelj EMAS-a u visini i na način koji je utvrđen pravilima za akreditaciju Hrvatske akreditacijske agencije.

Članak 17.

(1) Program promicanja uključivanja organizacija, posebno malog i srednjeg poduzetništva u sustav EMAS prema zahtjevima Uredbe EMAS donosi Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove: gospodarstva, mora, prometa, razvoja, turizma, vodnoga gospodarstva, prirode, poljoprivrede te zdravstva.
(2) Informiranje javnosti o zahtjevima i najvažnijim sastavnicama sustava EMAS osigurava Ministarstvo.

Članak 18.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 351-01/08-01/08
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 30. rujna 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.