Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tržnom redu za žitarice

NN 114/2008 (6.10.2008.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tržnom redu za žitarice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3304

Na temelju članka 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O TRŽNOM REDU ZA ŽITARICE

Članak 1.

U Uredbi o tržnom redu za žitarice (»Narodne novine«, br. 75/2008 i 80/2008), u članku 2. alineji 4. iza riječi: »otkupa« stavlja se zarez i dodaje riječ: »prodaje«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 4. u prvoj alineji broj: »10« zamjenjuje se brojem: »80«, a u drugoj alineji broj: »20« zamjenjuje se brojem: »80«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 1. riječi: »može poduzeti« zamjenjuju se riječju: »poduzima«.
U stavku 2. riječi: »može odrediti« zamjenjuju se riječju: »određuje«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. riječi: »i 4a.« brišu se.
U stavku 3. iza riječi: »obrascu« dodaje se broj: »5«

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:
»1) Dozvole za uvoz ili izvoz daju pravo i obvezuju na uvoz, odnosno izvoz žitarica u roku valjanosti takve dozvole.
2) Dozvole iz stavka 1. ovoga članka izdaju se za proizvode iz Dodatka 8., koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove Uredbe.
3) Dozvole iz stavka 1. ovoga članka se izdaju za količine žitarica veće od 5.000 kilograma.
4) Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ravnateljstvo po svakom zahtjevu podnositelja u roku od 7 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. U slučaju da Ravnateljstvo administrativnom kontrolom utvrdi nepotpunost ili neprihvatljivost zahtjeva, podnositelju se daje mogućnost nadopune u roku od 7 dana od dana zaprimanja prvotnog zahtjeva. Ako podnositelj ne izvrši dopunu zahtjeva u propisanom roku, Ravnateljstvo će zaključkom odbiti zahtjev.
5) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka nije prenosiva i izdaje se na podnositelja i na traženu količinu, s rokom važenja kod uvoza od 60 dana od dana izdavanja dozvole, a kod izvoza rok važenja je 120 dana od dana izdavanja dozvole.
6) Obrazac zahtjeva za dodjelu uvozne/izvozne dozvole iz ovoga članka nalazi se u Dodatku 9., koji je prilog i sastavni dio ove Uredbe.
7) Kad je uvezena ili izvezena količina žitarica veća ili manja, ali ne više od 10% količine navedene u dozvoli, smatra se da je uvoz ili izvoz temeljem takve dozvole obavljen.«.

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:
»1) Podnositelj zajedno sa zahtjevom dostavlja dokaz o izvršenoj uplati u državni proračun Republike Hrvatske, broj računa: 1001005-1863000160, poziv na broj 64 9725–1079–matični broj subjekta, kojom jamči da će žitarice za koje je izdana dozvola biti uvezene, odnosno izvezene.
2) Uplata iz prethodnog stavka obračunava se po količini robe koja se uvozi, odnosno izvozi, a iznosi 7,30 kn/t.«.

Članak 7.

Članak 16. mijenja se i glasi:
»1) Ako se odobrene količine uvezu, odnosno izvezu, sukladno izdanoj dozvoli i odstupanju definiranom člankom 14. stavkom 7. ove Uredbe, Ravnateljstvo će izvršiti povrat izvršene uplate u državni proračun Republike Hrvatske.
2) Ravnateljstvo će izvršiti povrat izvršene uplate nakon 30 dana od dana isteka roka važenja dozvole iz članka 14. stavka 5. ove Uredbe.
3) U roku iz stavka 2. ovoga članka uvoznik, odnosno izvoznik, je dužan dostaviti carinski dokument, kojim dokazuje izvršenje uvoza ili izvoza.«.

Članak 8.

Dodatak 8. zamjenjuje se novim Dodatkom 8., koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 9.

Dodatak 9. zamjenjuje se novim Dodatkom 9., koji je sastavni dio ove Uredbe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Odstupanja navedena u članku 14. stavku 7. ove Uredbe primjenjuju se i na ranije izdane dozvole ili bankovne garancije koje su još uvijek važeće.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 332-01/08-01/01
Urbroj: 5030116-08-6
Zagreb, 30. rujna 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.


DODATAK 8.

POPIS PROIZVODA ZA KOJE SE IZDAJU UVOZNE/IZVOZNE DOZVOLE

Pšenica:
1001100090 – tvrda pšenica, ostala
1001909905 – ostala obična pšenica
Ječam:
1003009010 – za proizvodnju slada
1003009090 – ostali
Kukuruz::
1005900010 – žuti
1005900020 – za kokice
1005900030 – činkvantin
1005900090 – ostali
Sirak za zrno:
10070090 – ostali
Brašno od pšenice:
11010011 – od tvrde pšenice
1101001510 – brašno od pšenice bez glutena
1101001520 – od obične pšenice
 

DODATAK 9.

ZAHTJEV ZA DODJELU UVOZNE/IZVOZNE DOZVOLE

1.1. PODNOSITELJ ZAHTJEVA
Naziv tvrtke:
Sjedište:
Telefon: ___________ Matični broj tvrtke: _________________
Faks: _____________ Žiroračun tvrtke: ___________________
2.1. ZEMLJA UVOZA:
2.2. ZEMLJA IZVOZA:

NAPOMENA: ispuniti 2.1. ili 2.2. (ovisno da li se traži dozvola za uvoz ili izvoz)
2.3. SPECIFIKACIJA PO TARIFNIM OZNAKAMA PO DODATKU 8.
UREDBE O TRŽNOM REDU ZA ŽITARICE

Red.
br.

Tarifna oznaka

Naziv pro­izvoda prema Carinskoj tarifi

Tražena količina (t)

Osnovna stopa carine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. OSTALI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
Broj zaposlenih ___________ Mogućnost skladištenja proizvoda
Skladišni kapacitet (m²) ________ proizvoda DA             NE
Količina godišnje prodaje (t) _____________
Količina godišnje prerade (t) _____________
2.5. NAMJENA PROIZVODA (zaokružiti):
a) prerada b) prodaja

U ____________________, dana ______________________
                                                       (Ime i prezime odgovorne osobe)
                                                      ______________________
                                     M. P.
                                                      ______________________
                                                         (Potpis odgovorne osobe)

Napomena: Podatke iz točke 2.4 potrebno je prikazati na razini podnositelja, a za točku 2.5 zasebno na razini pojedinačnog zahtjeva
Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o upisu u pripadajući registar (kopiju rješenja o upisu u Registar trgovačkog suda, odnosno kopiju rješenja nadležnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave);
2. dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe, sukladno propisima o upravnim pristojbama u iznosu od 70 kn za svaku pojedinačnu tarifnu oznaku;
3. dokaz o izvršenoj uplati u državni proračun-broj računa: _____ ______________