Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka

NN 115/2008 (7.10.2008.), Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3325

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 85/06) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I SIGURNOSTI IGRAČAKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se zdravstvena ispravnost i sigurnost igračaka.
Igračke koje se stavljaju na tržište moraju u pogledu zdravstvene ispravnosti udovoljavati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na sve pravne i fizičke osobe koje proizvode, uvoze ili stavljaju na tržište igračke iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Igračka koja se stavlja na tržište mora biti deklarirana. Obavijest o proizvodu, odnosno deklaracija (u daljem tekstu: deklaracija) mora biti neizbrisiva, lako uočljiva, čitljiva, opće razumljiva i napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Deklaracija podrazumijeva sve pisane oznake, trgovačku oznaku, naziv marke i/ili zaštitni znak, naziv i adresu proizvođača i/ili pravne ili fizičke osobe koja proizvod stavlja na tržište, naziv i adresu sjedišta uvoznika te zemlju podrijetla ako se proizvod uvozi, propisane toksikološke i ekološke oznake, uputu za uporabu kada je to potrebno radi pravilnog korištenja i eventualno druge potrebne oznake.
Deklaracija se stavlja na ambalažu u obliku naljepnica ili privjesnica ili na samu igračku.

1. OPĆI UVJETI ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Članak 4.

Dječjim igračkama prema ovom Pravilniku smatraju se svi proizvodi ili oblikovani materijali namijenjeni za igru djece do 14 godina starosti i različite potrepštine za djecu, koje mogu doći u dodir s usnom šupljinom i kožom, kao što su pisala (grafit kod olovaka i tinta za pera), materijali za modeliranje i gelovi, različita bojila, lakovi, premazi, eksperimentalna oprema za kemiju i druge kemijske igračke.

Članak 5.

Dječje igračke koje se stavljaju na tržište ne smiju ugrožavati zdravlje i sigurnost djece.

Članak 6.

Pored uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika, dječje igračke koje se stavljaju na tržište moraju u okviru deklaracije i to na samoj igrački, na ambalaži ili na privjesnici imati trajno vidljivo označeno upozorenje o mogućim opasnostima, što se posebice odnosi na igračke namijenjene djeci do tri godine starosti i to riječima i/ili slikom, tj. prikazano međunarodno važećim znakom za koju dobnu skupinu igračka nije namijenjena (uobičajeno: za djecu do 3 godine).
Znak iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u Prilogu I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 7.

Dječje se igračke mogu izrađivati samo od materijala koji udovoljava ovim uvjetima:
1. da ne sadrži sastojke štetne po zdravlje,
2. da je potpuno čist – bez mehaničkih zagađenja,
3. da se može higijenski održavati (prati),
4. da se može dezinficirati, odnosno prokuhati, ako je igračka namijenjena dojenčadi, a da ona ne mijenja pri tome kvalitetu.
Zabranjeno je izrađivati dječje igračke od oštećenog materijala, rabljenog materijala čiji je stupanj onečišćenja opasnim tvarima veći od stupnja utvrđenog u nerabljenom materijalu, odnosno od materijala koji u pogledu mehaničkih i fizikalnih svojstava ne odgovara priznatim propisima i normama.

Članak 8.

Igračke za dojenčad i djecu do tri godine starosti, te njihovi sastavni dijelovi, kao i svi odvojivi dijelovi, moraju biti takvih dimenzija da ih djeca ne mogu progutati, niti staviti u nos ili uho.
Igračke za dojenčad i ostale dječje igračke koje se pri igri stavljaju u usta moraju biti upakirane u posebnu, zatvorenu ambalažu.

Članak 9.

Dječje igračke moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
1. ne smiju biti šiljaste, niti imati dostupne oštre ili nazubljene rubove koji mogu ozlijediti dojenčad ili malu djecu,
2. ako su namijenjene djeci starijoj od tri godine mogu imati funkcionalne oštre rubove uz upozorenje o mogućim opasnostima,
3. moraju biti dobro uglačane, ili prevučene lakom, odnosno lakovnim bojama ili premazima (drvene igračke ili drveni dijelovi igračaka), odnosno voskom ako je to sukladno namjeni,
4. električni napon u igračkama koje se napajaju električnom energijom ne smije biti veći od 24 V,
5. dlačice s dječjih igračaka i kosa lutaka ne smiju trajno otpadati pri višekratnim postupcima protresanja, češljanja, izvlačenja ili nekog drugog pokusa. Ispitivanje otpadanja ukorijenjene kose lutaka izvodi se kontinuiranim češljanjem četkom brzinom od dvadeset puta u minuti tijekom 100 minuta.
Odredba točke 1. stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na oštre rubove igračaka u nesastavljenom stanju, ako je predviđeno da ih sastavljaju odrasle osobe, što mora biti jasno naznačeno u uputi za sastavljanje.

Članak 10.

Bojila, lakovi, odnosno premazi koji se stavljaju na igračke moraju čvrsto prijanjati za podlogu igračke, moraju biti bez mirisa i ne smiju se skidati uslijed djelovanja znoja i sline, trljanjem suhom vatom i vatom ovlaženom otopinom sapuna, zatim u tijeku igre zbog pranja otopinama sapuna u toploj vodi ili dezinficiranja.
Prijelaz bojila i ostalih materijala za bojenje iz stavka 1. ovoga članka ispituje se stajanjem igračke u model otopini tijekom 24 sata pri temperaturi od 20° +/– 2°C.
Za igračke iz stavka 1. ovoga članka koje pri uporabi mogu doći u usta za ispitivanje iz stavka 2. ovoga članka koristi se model otopina sline, a za igračke koje pri predviđenoj uporabi ne dolaze u usta model otopina znoja.
Model otopine sline priređuje se otapanjem 4,2 g NaHCO3, 0,5 g NaCl, 0,2 g K2CO3 i 30,0 mg NaNO2 u 1L destilirane vode; pH vrijednost otopine mora biti 9,0.
Model otopina znoja priređuje se otapanjem 4,5 g NaCl, 0,3 g KCl, 0,3 g Na2SO4, 0,4 g NH4Cl, 3,0 g mliječne kiseline i 0,2 g uree u jednoj litri destilirane vode; pH vrijednost otopine mora biti 5,0.
Odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka ne odnose se na dječje igračke koje su namijenjene bojanju.

Članak 11.

Bojila iz stavka 1. članka 10. ovoga Pravilnika, osim bojila za prste, ne smiju otpuštati, računato na 1 kg materijala:
1. antimona više od 60 mg,
2. arsena više od 25 mg,
3. barija više od 1000 mg,
4. kadmija više od 75 mg,
5. kroma više od 60 mg,
6. olova više od 90 mg,
7. selena više od 500 mg,
8. žive više od 60 mg.
Elementi navedeni odredbama ovoga članka određuju se u ekstraktu s kloridnom kiselinom.
Ekstrakt se priređuje mućkanjem pripravljenog uzorka tijekom 1 sat pri temperaturi od 37 +/-2°C s 0,07 moldm-3 kloridnom kiselinom.
Odredbe stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati i ostali materijali od kojih se izrađuju igračke ili njihovi dijelovi i to polimerni i slični materijali, papir i karton, tekstil, bojani materijali poput impregnirane vune i kože, metalni materijali, materijali koji ostavljaju tragove (grafit kod olovaka i tinta za pera), zatim prašci za glazuru i slični materijali u čvrstom ili tekućem stanju koji se kao takvi javljaju u igrački, te bojani premazi, lakovi, štamparska bojila i slični premazi.
Glina za modeliranje ne smije otpuštati, računato na 1 kg materijala:
1. antimona više od 60 mg,
2. arsena više od 25 mg,
3. barija više od 250 mg,
4. kadmija više od 50 mg,
5. kroma više od 25 mg,
6. olova više od 90 mg,
7. selena više od 500 mg,
8. žive više od 25 mg.
Dječje se igračke ne smiju bojiti 4-dimetil-aminoazo-benzenom.

2. POSEBNI UVJETI ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Članak 12.

Za izradu metalnih dječjih igračaka ne smiju se koristiti olovo i cink, niti slitina što sadrži više od 1% olova.
Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na dječje igračke – modele automobila u čijoj se izradi koristi cink.
Za lemljenje metalnih dječjih igračaka ne smije se koristiti kositrena slitina koja sadrži više od 10% olova.

Članak 13.

Dječje igračke od umjetnih masa mogu se izrađivati samo od zdravstveno ispravnih polimernih materijala i moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:
1. globalna migracija u destiliranu vodu i 3% (v/v) octenu kiselinu tijekom 10 dana pri temperaturi od 40°C ne smije biti veća od 10 mg/dm2,
2. specifična migracija primarnih aromatskih amina ne smije biti veća od 0,02 mg/dm2, izraženo kao anilin,
3. specifična migracija zaostalih peroksida ne smije biti veća od 0,5 mg/dm2, izraženo kao aktivan kisik,
4. ne smije otpuštati boje ako je obojena.
Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na dijelove dječjih igračaka: gume na automobilima.
Dječje igračke izrađene od poli(vinil-klorida) i sličnih polimernih materijala koji se moraju omekšavati, a namijenjene su dojenčadi ili djeci mlađoj od 3 godine za stavljanje u usta, ili je predvidivo da mogu doći u usta, ne smiju biti omekšane ftalatima. Ostale igračke općenito smiju sadržavati do najviše 35% omekšavala, izraženo na gotovi proizvod.
Udio monomernog vinil-klorida u polimernom materijalu iz stavka 3. ovoga članka odnosno u materijalu koji sadrži i poli(vinil-klorid) ne smije biti veći od 1 mg/kg, a u model otopinu ne smije ga prijeći više od 0,01 mg/kg.

Članak 14.

Dječje igračke (uključujući balone i sl.) izrađene od elastomera koje pri predviđenoj uporabi dolaze u dodir s usnom šupljinom pripadaju tzv. »Posebnoj kategoriji elastomera«, a kao temeljne ulazne sirovine za njihovu proizvodnju mogu se koristiti one koje su namijenjene za proizvodnju elastomera kategorije 1.
Dječje igračke iz stavka 1. ovoga članka moraju odgovarati sljedećim posebnim zahtjevima:
a) udio cinka u gotovom proizvodu ne smije biti veći od 1,0%, a olova od 0,001%, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno,
b) globalna migracija stajanjem tijekom 24 sata pri temperaturi od 40°C u destiliranoj vodi ne smije iznositi više od 50 mg/dm2,
c) specifična migracija u destiliranu vodu pod navedenim uvjetima vremena i temperature iz točke b) stavka 2. ovoga članka ne smije iznositi više od:
– 3 mg/kg formaldehida,
– 6 mg/kg cinka,
– 20μg/L primarnih arilamina, izraženo kao anilinklorid,
– 1 mg/L sekundarnih N-alkil-arilamina, izraženo kao N-etilfenilamin,
– 0,5 mg/L N-etilfenilamina – u vodenom ekstraktu sisača i duda varalica proizvedenim od lateksa,
– 0,01 mg ukupnih N-nitrozamina na kg uzorka, niti više od 0,1 mg prekursora N-nitrozamina na kg uzorka (kao npr. NDMA, NDEA i NDBA); ispitivanje se provodi stajanjem tijekom 24 sata pri temperaturi od 40+/-2°C u model otopini sline.
Proizvodima iz stavka 1. ovoga članka mogu se dodavati organski i anorganski pigmenti, uz uvjet da ne prelaze u destiliranu vodu pod uvjetima ispitivanja iz točke b) stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

Materijal koji se koristi za punjenje dječjih igračaka od tekstila ne smije sadržavati čvrste ili oštre primjese, kao što su npr. metalni dijelovi, igle, čavli ili djelići drveta, stakla ili plastike, niti nepoželjne tvari koje potječu od insekata, ptica i glodavaca, niti druga zagađenja životinjskog podrijetla, kao niti ostale nečistoće.
Odredbe ovoga članka vrijede i za izradu dječjih igračaka od papira ili sličnog materijala.
Dječje igračke izrađene od tekstila kao i one iz stavka 2. ovoga članka i materijali iz stavka 1. ovoga članka ne smiju u model otopine stajanjem tijekom 24 h pri temperaturi od 23°C otpuštati formaldehid u količini većoj od 3μg/mL.

Članak 16.

Za izradu dječjih igračaka od kože ili krzna može se koristiti samo koža, odnosno krzno koje je bilo podvrgnuto suhoj sterilizaciji tijekom tri sata pri temperaturi od 140°C, odnosno tijekom jednog sata pri temperaturi od 180°C.

Članak 17.

Zabranjena je izrada dječjih igračaka od stakla, porculana ili keramike, ako su namijenjene djeci do 3 godine starosti.
Igračke namijenjene djeci starijoj od 3 godine mogu se izrađivati od stakla samo u slučajevima kada je to neophodno zbog funkcionalnosti igračke (npr. optičke igračke) ili zbog ojačanja (staklena vuna, uz uvjet da staklene niti ne zaostanu na površini proizvoda i općenito, da djeca ne mogu doći s njima u neposredan dodir). Dopuštena je i izrada špekula od stakla.
Od odredbe iz stavka 1. ovoga članka izuzimaju se ukrasni predmeti (razne figure i sl.) izrađeni od punog stakla koje se pri igri teško razbija.

Članak 18.

Dječje igračke izrađene od voska ili sličnog materijala koji služe za modeliranje ne smiju sadržavati otapala niti omekšavala ili druge sastojke koji jesu, ili mogu biti štetni za zdravlje.

Članak 19.

Za izradu dječjih igračaka ne smije se koristiti pirotehnički materijal, od kojeg se djeca u igri mogu ozlijediti.

Članak 20.

Mehanička kvaliteta dječjih igračaka od polimernih materijala koje se pune zrakom (nogometne lopte, figure životinja, pojasi za plivanje i sl.) može se u proizvodnji i prometu provjeravati samo pneumatskim aparatom namijenjenim za tu svrhu.

Članak 21.

Ambalaža za igračke izrađena od polimernih materijala mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. globalna migracija u destiliranu vodu i 3% (v/v) octenu kiselinu tijekom 10 dana pri temperaturi od 40°C ne smije biti veća od 10 mg/dm2,
2. specifična migracija primarnih aromatskih amina ne smije biti veća od 0,02 mg/dm2, izraženo kao anilin,
3. specifična migracija zaostalih peroksida ne smije biti veća od 0,5 mg/dm2, izraženo kao aktivan kisik,
4. specifična migracija teških metala ne smije iznositi, izraženo na litru model otopine (3% (v/v) octene kiseline), više od:
0,5 mg olova,
0,05 mg kadmija,
0,01 mg žive,
0,1 mg arsena,
0,1 mg kroma,
50 mg cinka.
5. ne smije otpuštati boje ako je obojena.

Članak 22.

Dječjom igračkom u smislu ovoga Pravilnika ne smatraju se:
1. dekorativni proizvodi namijenjeni za proslave,
2. proizvodi namijenjeni hobijima za odrasle s time da je na ambalaži navedeno vidljivo i čitljivo da je namijenjeno sakupljačima od 14 godina i na dalje,
3. sportska oprema uključujući daske za rolanje i sl.,
4. bicikli, skuteri i sl. što služi kao transportno sredstvo, a označeno za sport ili koji su namijenjeni za putovanje na javnim cestama i putevima,
5. proizvodi na električni pogon namijenjeni prijevozu na javnim cestama i putevima,
6. proizvodi namijenjeni sigurnosti djece u dubljoj vodi i pri učenju plivanja,
7. puzzle sa više od 500 komada,
8. zračna puška i pištolji osim vodenih pištolja te luka i strelica dužim od 120 cm,
9. proizvodi namijenjeni vatrometu uključujući kapsle koje nisu posebno označene da su igračke,
10. proizvodi i igre koje koriste oštre predmete (projektili, rakete, zrna) uključujući i one koji su izrađeni od metala,
11. proizvodi koji služi za edukaciju kao električne peći, glačala ili drugi funkcionalni proizvodi koji rade na naponu do 24 W, a namijenjeni su isključivo za edukaciju i uz nadzor odraslih,
12. proizvodi namijenjeni za edukaciju u školama i za druge pedagoške svrhe pod nadzorom odraslih instruktora, kao oprema za znanstvene svrhe,
13. elektronička oprema kao što su osobna računala i upravljačke ploče za kompjuterske igre, uključujući i vanjske jedinice (tastature, »joy sticks« i sl.),
14. interaktivni software namijenjen hobiju i zabavi kao što su kompjuterske igre i mediji na kojem su spremljene kao CD,
15. dude varalice,
16. svjetiljke koje privlače dječju pozornost,
17. električni transformatori za igračke.

Članak 23.

Postupak ocjenjivanja sukladnosti s bitnim zahtjevima za igračke te oblik, sadržaj i izgled oznake sukladnosti igračaka utvrdit će se posebnim propisom.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Subjekti u poslovanju s igračkama obvezni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje i zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka (»Narodne novine« br. 47/08) u djelu koji se odnosi na zdravstvenu ispravnost i sigurnost igračaka.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/64
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 30. rujna 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.


PRILOG I.