Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta

NN 116/2008 (11.10.2008.), Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta

MINISTARSTVO KULTURE

3357

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o kazalištima (»Narodne novine« broj 71/06), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I STANDARDIMA ZA OSIGURAVANJE SREDSTAVA ZA NACIONALNA KAZALIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i standardi prema kojima osnivači osiguravaju sredstva za rad nacionalnih kazališta u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i regionalne zastupljenosti, zadovoljavajući pritom javne potrebe u kulturi na razini Republike Hrvatske.

Članak 3.

Nacionalnim kazalištima (u daljnjem tekstu: Kazališta) smatraju se kazališta utvrđena Zakonom o kazalištima i to:
– Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu,
– Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku,
– Hrvatsko narodno kazalište Split i
– Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka.

Članak 4.

Sredstva iz članka 1. ovoga Pravilnika uključuju:
– sredstva za program Kazališta,
– sredstva za materijalne izdatke i
– sredstva za investicije i investicijsko održavanje.
Sredstvima za program osiguravaju se plaće i honorari kao i troškovi opreme koja je potrebna za izvođenje programa.
Sredstvima za materijalne izdatke osiguravaju se tekući izdatci redovitog poslovanja Kazališta i to u visini opravdanih stvarnih troškova.

Članak 5.

Sredstva za rad Kazališta osiguravaju osnivači Kazališta sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru i na temelju prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana.

Članak 6.

Godišnji program Kazališta mora biti usklađen s osnovnim programskim i financijskim okvirom koji donosi osnivač, uvažavajući umjetničke kriterije, za svako četverogodišnje razdoblje.
Program se odnosi na umjetnička područja drame, opere i baleta i mora se zasnivati na umjetničkoj kvaliteti dramskog teksta i glazbe i obuhvaćati različite umjetničke stilove i razdoblja, uvažavajući tradiciju svakog Kazališta.
Program mora sadržavati izvođenje velikih djela svjetske i domaće književnosti i glazbe, te relevantna recentna djela istaknute umjetničke vrijednosti.
Program uključuje pripremu, organiziranje te javno izvođenje premijernih i repriznih predstava, gostovanja te sudjelovanja na festivalima u zemlji i inozemstvu.

Članak 7.

Kriteriji za rad Kazališta obuhvaćaju:
– izvođenje premijernih i repriznih predstava te određenog broja repriza i gostovanja, uz praćenje kvalitete izvedbi, što uključuje i posjećenost Kazališta, stručne kritike te strukovne nagrade i priznanja za umjetnička postignuća, kao i međunarodne uspjehe i priznanja,
– održavanje programskog kontinuiteta, izgradnju zasebnog stila Kazališta i inovativnost te dosljednu provedbu repertoara, uvažavajući različite umjetničke stilove i razdoblja,
– osiguravanje zaposlenosti umjetničkog i tehničkog osoblja Kazališta u odnosu na provedbu prihvaćenog programa te kontinuiranu obnovu ansambla imajući u vidu raspoloživost umjetničkog i tehničkog osoblja Kazališta, kao i zajedničke projekte svih umjetničko-programskih cjelina, kao i po potrebi, u skladu s financijskim okvirom, povremeni angažman istaknutih umjetnika izvan Kazališta,
– međusobnu suradnju nacionalnih kazališta i ostvarivanje zajedničkih koprodukcija, kao i suradnju s drugim hrvatskim i inozemnim kazalištima i festivalima, u skladu sa zahtjevima programa i zadanim financijskim okvirom.

Članak 8.

Kazališno vijeće svakog Kazališta određuje opseg programa Kazališta.
Opseg programa obuhvaća obvezu Kazališta za ostvarivanjem minimalnog broja premijernih i repriznih predstava te gostovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i sudjelovanja na domaćim i inozemnim festivalima.
Standardi od kojih treba polaziti pri izradi programa rada Kazališta uključuju identitet Kazališta kao nacionalnog kazališta te sadrže osnovne repertoarne smjernice.
Osnovne repertoarne smjernice Kazališta obuhvaćaju velika djela hrvatske i svjetske baštine, kao i relevantna djela suvremenih domaćih i stranih autora te projekte vezane uz sredinu i regiju u kojoj djeluje, uz njegovanje specifičnosti kulture i izričaja šireg područja na kojem djeluje, kao i programe koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst.

Članak 9.

Godišnji i sezonski program rada Kazališta izrađuje se u skladu sa standardima i kriterijima za osiguravanje sredstava utvrđenih ovim Pravilnikom.
Kazalište je dužno u godišnjem i sezonskom programu rada specificirati troškove po programskim djelatnostima, kao i pojedinačno specificirati troškove po premijernoj i repriznoj izvedbi u skladu s osnovnim programskim i financijskim okvirom i uz potvrdu kazališnog vijeća.

Članak 10.

Obveze osnivača prema Kazalištu obuhvaćaju plansko i redovito osiguravanje sredstava u predviđenim rokovima temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i drugim propisima.
Obveze Kazališta prema osnivaču obuhvaćaju korištenje sredstava isključivo namjenski, u utvrđenim rokovima izvođenja prihvaćenih programa i u skladu s utvrđenim kriterijima rada Kazališta. Kazališta podnose redovita i pravovremena šestomjesečna i godišnja izvješća o ostvarenju kazališnog programa i izvršenju financijskog plana. Kazališta su dužna omogućiti osnivaču nadzor nad provedbom prihvaćenog programa putem ovlaštenih stručnih tijela, u skladu sa Zakonom o kazalištima i drugim propisima.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/08-01/0221
Urbroj: 532-10-03/2-08-01
Zagreb, 2. listopada 2008.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.