Dopune sudskog poslovnika

NN 116/2008 (11.10.2008.), Dopune sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3359

Na temelju članka 68. stavaka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05 i 16/07) donosim

DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 80/97, 20/98, 118/01, 49/03, 32/04 i 9/06) iza članka 9. dodaje se članak 9a. koji glasi:

»Članak 9a.

Predsjednik suda dužan je pri imenovanju branitelja pridržavati se liste odvjetnika koji su specijalizirani za obrane u kaznenim predmetima ratnih zločina.«

Članak 2.

Iza članka 174. dodaje se članak 174a. koji glasi:

»Članak 174a.

U kaznenom postupku uzimat će se prvenstveno u rad predmeti u kojima je sudski postupak pokrenut za kaznena djela kojima je svrha zaštita žrtava i svjedoka, a posebno će se po hitnom postupku uzeti u rad kazneni predmeti za kaznena djela korupcije.«

Članak 3.

U članku 420b. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:
»3) Ako sudac pored obavljanja sudačke dužnosti u sudu, u dijelu svog radnog vremena obavlja i poslove iz djelokruga rada Ministarstva pravosuđa, rad u Ministarstvu pravosuđa vrednovat će se kao izvršavanje njegovih redovitih dužnosti.
4) Rješenje o određivanju suca za obavljanje poslova iz stavka 3. ovoga članka donosi ministar pravosuđa uz pristanak suca i prethodno pribavljenu suglasnost predsjednika suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost.
5) Rješenjem iz stavka 4. ovoga članka odredit će se vremensko trajanje, vrsta i obim poslova, kao i učešće poslova u ukupnom vrednovanju izvršavanja sudačke dužnosti.«

Klasa: 700-01/08-01/1666
Urbroj: 514-06-02/1-08-1
Zagreb, 25. rujna 2008.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.