Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

NN 116/2008 (11.10.2008.), Izmjene i dopune Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3368

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 11. travnja 2008. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Članak 1.

U članku 11. stavku 1. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 193/03, 73/04), (u daljnjem tekstu: Statut), iza alineje 3., dodaje se nova alineja 4. koja glasi:
»– Služba za gospodarenje posebnim kategorijama otpada.«
Alineje 4. i 5. postaju alineje 5. i 6.

Članak 2.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Visina mjesečne naknade za Predsjednika i članove Upravnog odbora iznosi 85% prosječne netto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.«

Članak 3.

Iza članka 34.b dodaje se članak 34.c koji glasi:
»7. Pomoćnik direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada
Pomoćnik direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada vodi, organizira i koordinira poslove u svezi gospodarenja posebnim kategorijama otpada, planira prihode i rashode od naknada za posebne kategorije otpada, koordinira sustav prikupljanja, privremenog skladištenja, reciklaže i oporabe svih posebnih kategorija otpada, utvrđuje i predlaže kriterije za dodjelu sredstava Fonda osobama ovlaštenim za postupanje s posebnim kategorijama otpada, te organizira i vodi stručni nadzor u svezi naplate i distribucije sredstava ostvarenih od naknada za posebne kategorije otpada.
Za pomoćnika direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada može biti imenovana osoba koja ima sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij tehničke ili druge odgovarajuće struke, 10 godina radnog iskustva u struci i stečena znanja na poslovima u području zaštite okoliša.«

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu, nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/08-03/01
Urbroj: 563-01-08-5
Zagreb, 11. travnja 2008.

Predsjednik
Upravnog odbora
Davor Mrduljaš, dipl. iur., v. r.