Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 117/2008 (13.10.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

3375

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/121
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 2. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03., 44/05., 48/05. i 85/06.) u članku 19. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»Specifična zdravstvena zaštita radnika obuhvaća:
1. liječničke preglede i dijagnostičke postupke radi utvrđivanja radne sposobnosti,
2. praćenje zdravstvenog stanja radnika,
3. preventivne preglede radnika s obzirom na spol, dob i uvjete rada te pojavu profesionalne bolesti i ozljede na radu,
4. davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, organizaciji rada i zaštitnim sredstvima,
5. organiziranje pružanja prve pomoći i hitnih medicinskih intervencija na mjestu rada,
6. praćenje i analizu pobola s osnove ozljeda na radu i profesionalnih bolesti,
7. stalnu skrb o boljoj prilagođenosti rada, uključujući vrijeme, način i uvjete rada,
8. sudjelovanje u obavješćivanju, stručnom osposobljavanju i obrazovanju iz zaštite zdravlja na radu, sigurnosti na radu i organizacije rada,
9. ocjenjivanje uvjeta rada na pojedinom radnom mjestu radi zaštite radnika od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u vezi s radom,
10. promociju zdravlja i zdravstveno prosvjećivanje,
11. sudjelovanje u mjerama profesionalne rehabilitacije radnika,
12. provođenje dijagnostičkih postupaka radi utvrđivanja profesionalnih bolesti.
Sadržaj mjera specifične zdravstvene zaštite radnika i način njihovog provođenja propisuje pravilnikom ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, a uz suglasnost ministra nadležnog za poslove rada.«

Članak 2.

U članku 35. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Specifična zdravstvena zaštita provodi se putem mreže ugovornih subjekata medicine rada.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 37. iza riječi: »zdravstvene djelatnosti« dodaju se riječi: »i mreže ugovornih subjekata medicine rada«.

Članak 4.

U članku 38. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Mrežu ugovornih subjekata medicine rada sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu donosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.«

Članak 5.

U članku 96. stavku 2. iza riječi: »medicine rada« dodaju se riječi: »i sigurnosti na radu.«
U stavku 3. riječi: »Hrvatski zavod za medicinu rada« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu«.

Članak 6.

Naziv odjeljka 3. ispred članka 104. mijenja se i glasi: »Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu«.
Članak 104. mijenja se i glasi:
»Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unapređenje sigurnosti na radu.
Djelatnost medicine rada obuhvaća zaštitu i očuvanje zdravlja radnika u sigurnoj i zdravoj radnoj okolini.
Na području specifične zdravstvene zaštite radnika Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu:
– provodi statistička istraživanja iz područja medicine rada,
– planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja radnika, te organizirano provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu u cilju preventive,
– oblikuje doktrinu, standarde i metode rada pri ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti i praćenju zdravstvenog stanja radnika,
– daje mišljenje na predložene mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja sportaša i sportske populacije,
– vodi registar profesionalnih bolesti te prati i proučava uzroke ozljeda na radu,
– sudjeluje u predlaganju programa mjera zdravstvene zaštite i nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka, vezano uz specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika,
– sudjeluje u dopunskom stručnom osposobljavanju radnika iz područja medicine rada,
– obavlja vještačenja u slučaju profesionalne bolesti i ocjene radne sposobnosti,
– provodi drugostupanjski postupak po posebnim propisima,
– obavlja i ostale poslove u djelatnosti medicine rada sukladno posebnim propisima.
Na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu:
– prati stanje sigurnosti na radu, istražuje rizike glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i provodi statistička istraživanja,
– utvrđuje mjerila i postupke u vezi organizacije rada prilagođene radnicima,
– vodi registre radnika izloženih pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima u slučajevima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu,
– planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje sigurnosti radnika,
– oblikuje doktrinu, standarde i metode rada pri ocjenjivanju uvjeta rada,
– izrađuje metode ispitivanja te modele za rješavanje problema u vezi sa zaštitom na radu na temelju podataka dobivenih praćenjem zdravlja i sigurnosti na radu,
– izrađuje stručna mišljenja iz područja sigurnosti na radu,
– pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, ustanovama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kao i tijelima uprave glede podataka iz svoga djelokruga te provodi vještačenja iz svoga djelokruga,
– provodi preventivne akcije i savjetovanja iz područja sigurnosti na radu,
– sudjeluje u dopunskom stručnom osposobljavanju stručnjaka zaštite na radu,
– obavlja i ostale poslove u djelatnosti sigurnosti na radu sukladno posebnim propisima.
Pored poslova iz stavka 3. ovoga članka Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koordinira i stručno nadzire sve ordinacije medicine rada koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika na području Republike Hrvatske.
Stručni nadzor iz stavka 5. ovoga članka obavlja se sukladno pravilniku koji na prijedlog Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu donosi ministar nadležan za zdravstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležne komore.«

Članak 7.

Iza članka 127. dodaje se članak 127.a koji glasi:
»Članak 127.a
Odredbe članka 125. – 127. ovoga Zakona ne odnose se na državljane država članica Europske unije.«

Članak 8.

U članku 128. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Uvjet položenoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 9.

U članku 137. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 10.

U članku 139. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
»Uvjet položenoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.
Državljani država članica Europske unije moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s pacijentom.«
Dosadašnji stavci 2.-4. postaju stavci 4.-6.

Članak 11.

U članku 141. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
»Uvjet položenoga stručnog ispita iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.
Državljani država članica Europske unije moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s pacijentom.«
Dosadašnji stavci 4.-5. postaju stavci 6.-7.

Članak 12.

Hrvatski zavod za medicinu rada osnovan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 75/93., 11/94., 55/96., 111/97., 95/00. i 129/00.) od 1. siječnja 2009. nastavlja s radom kao Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu univerzalni je pravni sljednik Hrvatskog zavoda za medicinu rada.

Članak 13.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za medicinu rada danom početka rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu nastavljaju obavljati dužnost kao predsjednik i članovi Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.
Obvezuje se Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za medicinu rada da najkasnije do dana početka rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu donese Statut i imenuje ravnatelja.

Članak 14.

Radnici Hrvatskog zavoda za medicinu rada od dana početka rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu nastavljaju s radom kao radnici Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 7. – 11. koji stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 500-01/08-01/08
Zagreb, 26. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.