Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ljekarništvu

NN 117/2008 (13.10.2008.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ljekarništvu

HRVATSKI SABOR

3377

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LJEKARNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ljekarništvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/123
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 2. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LJEKARNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03. i 35/08.) u članku 20. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
»Opći uvjeti iz stavka 1. podstavka 2. i 4. ovoga članka ne odnose se na državljane država članica Europske unije.
Državljani država članica Europske unije moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s pacijentom.«
Dosadašnji stavci 2. – 4. postaju stavci 4. – 6.

Članak 2.

U članku 21. stavku 2. riječi: »odnosno stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »odnosno stavka 2., 3. i 4.«.

Članak 3.

Hrvatska ljekarnička komora obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ostale opće akte Hrvatska ljekarnička komora obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-11/08-01/02
Zagreb, 26. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.