Zakon o dopunama Zakona o sestrinstvu

NN 117/2008 (13.10.2008.), Zakon o dopunama Zakona o sestrinstvu

HRVATSKI SABOR

3378

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o sestrinstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/124
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 2. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU

Članak 1.

U Zakonu o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03.) iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

Odredbe članka 13. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ne odnose se na državljane država članica Europske unije.«

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Uvjeti obavljenoga pripravničkog staža i položenoga stručnog ispita iz stavka 3. ovoga članka ne odnose se na državljane država članica Europske unije.«
Dosadašnji stavci 4.-5. postaju stavci 5.-6.

Članak 3.

Hrvatska komora medicinskih sestara obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ostale opće akte Hrvatska komora medicinskih sestara obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/08-01/06
Zagreb, 26. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.