Zakon o dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti

NN 117/2008 (13.10.2008.), Zakon o dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

3379

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o stomatološkoj djelatnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/125
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 2. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o stomatološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03.) u članku 2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Uvjet položenoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Uvjet položenoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.«
Dosadašnji stavci 2.-8. postaju stavci 3.-9.

Članak 3.

Hrvatska stomatološka komora obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ostale opće akte Hrvatska stomatološka komora obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/08-01/10
Zagreb, 26. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.