Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

NN 117/2008 (13.10.2008.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

3380

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/126
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 2. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03.) u članku 12. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»Opći uvjeti iz stavka 2. podstavka 2. i 4. ovoga članka ne odnose se na državljane država članica Europske unije.
Državljani država članica Europske unije moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s pacijentom.«
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

U članku 13. riječi: »odnosno stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »odnosno stavka 3., 4. i 5.«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03.) riječi: »diplomirani inženjer medicinske biokemije« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »magistar medicinske biokemije« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

Hrvatska komora medicinskih biokemičara obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ostale opće akte Hrvatska komora medicinskih biokemičara obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 1. i 2. koji stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 500-01/08/01/04
Zagreb, 26. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.