Pravilnik o opasnim psima

NN 117/2008 (13.10.2008.), Pravilnik o opasnim psima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3386

Na temelju članka 48. stavka 7. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O OPASNIM PSIMA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju opasni psi i način postupanja s njima.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. »opasan pas« je:
(a) bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je:
– ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila,
– ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede,
– uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom;
(b) pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika (pit bull terijer) i njegovi križanci,
2. »nadležno tijelo« je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Službeni psi

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na službene pse koji se koriste za obavljanje poslova tijela državne uprave.

Utvrđivanje opasnih pasa i postupanje s njima

Članak 4.

1) Činjenicu da je pas opasan, osim za pse iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika, utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi o ničim izazvanom napadu na čovjeka s nanesenim tjelesnim ozljedama ili usmrćenjem ili ničim izazvanom napadu na drugog psa s nanesenim teškim tjelesnim ozljedama.
2) Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovoga članka obvezan je upis psa u Upisnik pasa u rubriku »Opasan pas« te je potrebno u propisanu ispravu o upisu i cijepljenju psa protiv bjesnoće u rubriku »XI. OSTALO« upisati: »OPASAN PAS« o čemu ovlaštena veterinarska organizacija mora obavijestiti Hrvatski kinološki savez u roku od osam dana.
3) Nakon provođenja postupaka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka naređuju se mjere iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Obveze vlasnika

Članak 5.

1) Vlasnik opasnog psa mora osigurati njegovo označavanje mikročipom bez obzira na njegovu starost, u skladu s posebnim propisima.
2) Vlasnik opasnog psa mora osigurati njegovu kastraciju u roku od 14 dana nakon proglašavanja psa opasnim, o čemu vlasnik životinje kao dokaz nadležnom veterinarskom inspektoru dostavlja preslik računa za obavljenu uslugu.
3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, vlasnik opasnog psa iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika, za psa koji nije napao čovjeka ili drugog psa, mora osigurati njegovu kastraciju do 1. siječnja 2009. godine.
4) Daljnje držanje opasnog psa:
– koji je ničim izazvan napao čovjeka i nanio mu tjelesne ozljede
– koji je ničim izazvan napao drugog psa i nanio mu teške tjelesne ozljede,
– koji je uzgajan i /ili dresiran za borbe pasa ili zatečen u organiziranoj borbi s drugim psom,
– pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika (pit bull terijer) i njegovi križanci, nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moguće je ako vlasnik ispunjava uvjete iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika i nakon provođenja mjera iz članka 4. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, kao i stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.
5) Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine, iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.
6) Izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu, od strane vlasnika i u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa.
7) Opasan pas mora postići zadovoljavajuću ocjenu na testu provjere stupnja socijalizacije iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, nakon školovanja iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, kojima u roku od 30 dana nakon provedenog postupka iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, pristupa zajedno s vlasnikom.
8) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka, vlasnik opasnog psa iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika, za psa koji nije napao čovjeka ili životinju, mora osigurati test provjere stupnja socijalizacije iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, nakon školovanja iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, kojima pristupa zajedno s vlasnikom do 1. siječnja 2009. godine.

Članak 6.

1) U slučaju ponovljenog napada opasnog psa na čovjeka ili drugog psa kao i u slučaju neudovoljavanja uvjetima iz članka 5. stavka 7. i 8. ovoga Pravilnika postupa se u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom 5. Zakona o zaštiti životinja.
2) U slučaju smrtnog ishoda napada psa na čovjeka s takvim se psom postupa u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom 5. Zakona o zaštiti životinja.

Članak 7.

1) Test za provjeru stupnja socijalizacije opasnog psa obavlja se prema Uputi za provjeru socijalizacije psa iz točke 3. Priloga Pravilnika o uzgoju pasa svih pasmina Hrvatskoga kinološkog saveza.
2) Obvezno školovanje (ispit poslušnosti za psa pratitelja s uključenom provjerom socijalizacije) opasnog psa provodi se prema programu Pravilnika športske radne kinologije Hrvatskoga kinološkog saveza.
3) Poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu obavljati samo pravne ili fizičke osobe registrirane za tu djelatnost od strane Hrvatskog kinološkog saveza te upisane u evidenciju Hrvatskoga kinološkog saveza.

Članak 8.

1) Psi iz kontroliranog uzgoja pasmina terijera tipa bull – stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer moraju posjedovati rodovnicu izdanu od Hrvatskoga kinološkog saveza i biti upisani u Hrvatsku rodovnu knjigu ili posjedovati rodovnicu izdanu od kinološkog saveza jedne od zemalja članica Međunarodne kinološke organizacije (F.C.I.).
2) Psi iz stavka 1. ovoga članka koji su upisani u Hrvatsku rodovnu knjigu moraju postići zadovoljavajuću ocjenu na testu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.
3) Za držanje psa iz stavka 1. ovoga članka vlasnik mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:
(a) da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela: mučenja životinja, protiv života i tijela čovjeka, zlouporabe opojnih droga te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv imovine, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv javnog reda, protiv braka, obitelji i mladeži ili je za takvo djelo pokrenut postupak;
(b) da nije pravomoćno kažnjen za prekršaj iz područja zaštite životinja, iz područja javnog reda i mira i drugih zakona u kojima su propisani prekršaji s elementima nasilja ili da za takvo djelo nije pokrenut postupak;
(c) da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi pas iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika mogao biti zlouporabljen, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga i drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje, stegovne povrede Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog kinološkog saveza ili povrede Kodeksa o ponašanju Hrvatskog kinološkog saveza;
(d) da ima uvjete za siguran smještaj opasnog psa,
(e) podnijeti dokaze da je:
– stariji od 21 godine, i
– poslovno sposoban (uvjerenje izdaje centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta vlasnika psa).
4) Sa psima pasmine terijera tipa bull koji ne potječu iz uzgoja iz stavka 1. ovoga članka (pit bull terijer) i njihovim križancima postupa se u skladu s odredbama članaka 4. do 8. ovoga Pravilnika.
5) Udovoljavanje uvjetima iz stavka 3. točaka (a) i (b) ovoga članka utvrđuje se prilikom upisa psa u Upisnik ili upisa promjene vlasnika, a uvjeta iz točke (c) navedenog stavka u inspekcijskom nadzoru.

Članak 9.

1) Ukoliko vlasnik psa ne udovolji odredbama članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika s takvim se psom postupa u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom 5. Zakona o zaštiti životinja.
2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uz nadzor veterinarske inspekcije dopušteno je opasnog psa, osim psa iz članka 6. ovoga Pravilnika:
– smjestiti u sklonište za životinje odobreno od nadležnog tijela, ili
– udomiti ako udomitelj u trenutku udomljavanja i za cijelo vrijeme držanja ne posjeduje drugog psa.
3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka udomitelj psa mora ispunjavati uvjete iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

1) Vlasnik opasnog psa, psa ne smije ustupati drugoj osobi na čuvanje i privremeni smještaj osim u slučaju osiguranja veterinarskog tretmana.
2) Nije dopuštena trgovina opasnim psima kao ni njihovo darovanje, izlaganje, promocija, oglašavanje i oglašavanje prodaje, sudjelovanje na natjecanjima, izložbama i bilo kojim drugim javnim nastupima ili okupljanjima na području Republike Hrvatske.
3) Hrvatski kinološki savez dužan je obavijestiti sve svoje podružnice na području Republike Hrvatske o relevantnim podacima o opasnim psima.

Članak 11.

Nije dopušten provoz, unošenje i privremeni boravak na području Republike Hrvatske pasa pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (F.C.I.) i njihovih križanaca.

Članak 12.

Troškove provedbe mjera iz ovoga Pravilnika snosi vlasnik psa.

Članak 13.

Ovlaštene veterinarske organizacije u roku od dva tjedna od stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužne su brisati zabilježbe za pse upisane u Upisnik pasa u rubrici »Moguće opasan pas«. U slučaju već upisanih pasa iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika upisuje se zabilježba u upisniku pasa u rubriku »Opasan pas«.

Članak 14.

Vlasnik koji na dan stupanja ovoga Pravilnika na snagu posjeduje opasnog psa iz članka 2. točke 1. podtočke (b) ovoga Pravilnika mora posjedovanje takvog psa prijaviti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za upisivanje u središnji upisnik pasa zbog upisivanja psa u Upisnik pasa u rubriku »Opasan pas«.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o opasnim psima (»Narodne novine«, broj 26/05).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/26
Urbroj: 525-6-08-1
Zagreb, 2. listopada 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.