Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 119/2008 (15.10.2008.), Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3424

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 9. stavka 3. Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 116/2003, 48/2004 i 68/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 2008. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, radi isteka mandata:
– TOMISLAV IVIĆ
– HRVOJE TOMLJENOVIĆ
– TAJANA KESIĆ ŠAPIĆ
– SREĆKO VUKOVIĆ
– VERONIKA LAUŠIN, dr. med.
– MILAN OŽEGOVIĆ
– mr. sc. KORNELIJA VIDEC
– LJUBICA LUKAČIĆ
– ANKICA PAUN JARALLAH.

Klasa: 080-02/08-02/168
Urbroj: 50304/2-08-03
Zagreb, 10. listopada 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.