Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa

NN 120/2008 (17.10.2008.), Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa

HRVATSKI SABOR

3438

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Proglašavam Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/133
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 10. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O AGENCIJI ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Agencija za sigurnost željezničkog prometa radi osiguravanja nepristranog, otvorenog i nediskriminacijskog obavljanja djelatnosti reguliranja, upravljanja i nadziranja sustava sigurnosti željezničkog prometa, te uspostave i praćenja djelovanja sustava upravljanja sigurnošću upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika i pravnih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena Zakonom o sigurnosti željezničkog prometa i Zakonom o željeznici.

II. AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Članak 3.

(1) Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija) je samostalna i neovisna javna ustanova.
(2) Sjedište Agencije je u Zagrebu.
(3) Rad Agencije je javan.
(4) Agencija ima Statut kojim se sukladno ovom Zakonu i Zakonu o ustanovama uređuju pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.
(5) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Osnivačka prava nad Agencijom u ime osnivača Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.
(2) Agencija je za svoj rad odgovorna Vladi Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, a poslove iz svoje djelatnosti Agencija obavlja kao javnu ovlast.
(2) Na sva pitanja u vezi s radom Agencije, a koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Članak 6.

(1) Djelatnost Agencije čine sljedeći poslovi:
a) donosi rješenje o sigurnosti za željezničke prijevoznike i pravne osobe koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe,
b) donosi rješenje o sigurnosti za upravitelja infrastrukture,
c) obavlja tehnički pregled i donosi rješenje za početak rada strukturalnih podsustava željezničkog sustava (infrastrukturni podsustav, elektroenergetski podsustav, podsustav održavanja, prometni upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, podsustav vozni park, podsustav upravljanje prometom, podsustav telematskih aplikacija za putnički i teretni prijevoz) te obavlja provjeru njihovog upravljanja i održavanja u skladu s osnovnim zahtjevima,
d) nadzire jesu li sastavni dijelovi strukturalnih podsustava u skladu s osnovnim zahtjevima,
e) donosi rješenje za probne dionice u svrhu ispitivanja materijala, elemenata, sklopova, uređaja i postrojenja željezničkih pruga,
f) obavlja tehnički pregled i izdaje odobrenje za uporabu i odobrenje za privremenu uporabu prototipa željezničkih vozila, odobrenje za uporabu rekonstruiranih željezničkih vozila te odobrenje za uporabu željezničkih vozila serijski ili pojedinačno proizvedenih, ili uvezenih ili uzetih u zakup iz inozemstva,
g) vodi registar željezničkih vozila,
h) nadzire valjanost registracije voznog parka,
i) obavlja stručne ispite i provjeru znanja izvršnih radnika, izdaje uvjerenja o položenom stručnom ispitu, te vodi očevidnik o izdanim uvjerenjima,
j) izdaje dozvole za upravljanje željezničkim vozilima, te dozvole za osoblje na željezničkom vozilu koje osigurava siguran tijek prometa,
k) prati, promiče i provodi razvoj regulatornog okvira sigurnosti uključujući i nacionalna pravila sigurnosti, te sudjeluje u izradi prijedloga podzakonskih propisa potrebnih za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa a koje donosi ministar nadležan za promet,
l) nadzire sustav upravljanja sigurnošću upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika i pravnih osoba koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe,
m) podnosi izvješća Vladi Republike Hrvatske o svom poslovanju,
n) podnosi godišnje izvješće o radu Europskoj agenciji za željeznički promet,
o) provodi suradnju s drugim tijelima za sigurnost EU-a radi usklađivanja mjerila sigurnosti s drugim mjerilima EU,
p) obavlja i druge poslove značajne za sigurnost željezničkog prometa.
(2) Poslovi Agencije, iz stavka 1. ovoga članka, ne mogu se prenositi na upravitelja infrastrukture, željezničke prijevoznike ili tijela mjerodavna za nabavu.
(3) Poslove iz djelokruga svog rada Agencija je dužna obavljati na transparentan i nediskriminacijski način.
(4) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici dužni su na zahtjev Agencije pružiti svu tehničku pomoć Agenciji, odgovarati na upite te dostaviti sve tražene podatke i izvješća Agenciji u vezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka.
(5) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici dužni su omogućiti Agenciji provedbu nadzora i ispitivanja potrebnih za ispunjavanje zadaća iz njezinog djelokruga rada, te pristup dokumentima, prostorima, instalacijama i opremi upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.
(6) U postupku razvoja nacionalnoga regulatornog okvira za sigurnost, Agencija će se savjetovati sa svim mjerodavnim i zainteresiranim strankama u željezničkom prometu, uključujući upravitelja infrastrukture i željezničke prijevoznike.
(7) Agencija je dužna na sve zahtjeve odgovarati bez odgađanja, te donositi svoje odluke ažurno, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od dostave potpunog zahtjeva.
(8) Za obavljanje poslova Agencije, iz stavka 1. točke a), b), c), e), f), g), i) i j) ovoga članka, Agenciji se plaća naknada.
(9) Troškove obavljanja tehničkog pregleda iz stavka 1. točke c i f. ovoga članka, snosi podnositelj zahtjeva.
(10) U postupcima iz stavka 1. ovoga članka, a koji se odnose na donošenje pojedinačnih akata (rješenja), primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako pojedina pitanja ovim Zakonom nisu drukčije uređena.
(11) Na pojedinačne akte (rješenja) koje Agencija donosi u obavljanju poslova utvrđenih djelokrugom rada Agencije žalba nije dopuštena, ali protiv njih nezadovoljne stranke mogu pokrenuti upravni spor.

Članak 7.

Za pitanja u vezi sa obavljanjem poslova sigurnosti željezničkog sustava, koji nisu uređeni ovim Zakonom, a odnose na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja primjenjuje se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, a Agencija je dužna pružiti tehničku pomoć u obliku stručnih mišljenja i analiza Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

III. SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU

Članak 8.

(1) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici dužni su uspostaviti sustav upravljanja sigurnošću kako bi osigurali sigurno upravljanje svojim aktivnostima uzimajući u obzir prirodu i opseg djelatnosti koje obavljaju.
(2) Za siguran rad željezničkog sustava i kontrolu rizika povezanu s tim isključivo su odgovorni upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici.
(3) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici, pored odgovornosti iz stavka 2. ovoga članka snose punu odgovornost za svoj dio sustava i njegov siguran rad, uključujući i nabavu materijala, ugovaranje usluga, odgovornost prema korisnicima njihovih usluga, djelatnicima i trećim strankama.
(4) Sustav upravljanja sigurnošću mora biti dokumentiran u svim važnim dijelovima, a posebno treba sadržavati opis raspodjele odgovornosti unutar organizacije upravitelja infrastrukture ili željezničkog poduzeća. Iz sustava upravljanja sigurnošću mora biti vidljiv način osiguranja kontrole na različitim razinama upravljačke strukture, uključenost osoblja i njihovih predstavnika na svim razinama te osiguranje stalnog poboljšanja sustava upravljanja sigurnošću.
(5) Osnovni elementi sustava upravljanja sigurnošću su:
a) politika sigurnosti odobrena od strane uprave društva i s kojom su upoznati svi zaposlenici društva,
b) kvalitativni i kvantitativni ciljevi organizacije za održavanje i poboljšanje sigurnosti, i planovi i postupci za postizanje tih ciljeva,
c) postupci za ispunjavanje postojećih, novih i izmijenjenih tehničkih i operativnih standarda ili drugih propisanih uvjeta kako je određeno
– u nacionalnim pravilima sigurnosti
– drugim mjerodavnim pravilima ili
– odlukama nadležnih tijela,
d) postupci osiguranja usklađenosti opreme i njezine uporabe sa standardima i drugim propisanim uvjetima tijekom cijelog vijeka njezinog trajanja,
e) postupci i metode za procjenu rizika i primjenu mjera za kontrolu rizika svaki put kada promjena operativnih uvjeta ili primjena novih materijala predstavlja rizik za infrastrukturu ili za prijevoz i organizaciju prometa,
f) odredbe programa stručnog usavršavanja zaposlenika i sustava osiguranja razine stručnosti zaposlenika,
g) sustav protoka informacija unutar društva i, kada je to prikladno, između društava koja koriste istu infrastrukturu,
h) postupci i oblici dokumentiranja informacija o sigurnosti, te određivanje postupaka za njihovu kontrolu,
i) osiguranje postupaka dojave, istrage i analize te poduzimanje preventivnih mjera za sve oblike nesreća, izvanrednih događaja i poremećaja u sustavu,
j) pripremanje planova aktivnosti, upozorenja i informiranja u slučaju hitnosti postupanja u dogovoru s nadležnim tijelima,
k) odredbe o periodičnoj unutarnjoj reviziji sustava upravljanja sigurnošću.
(6) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici su obvezni svake godine Agenciji dostaviti izvješće o stanju i problemima sigurnosti u željezničkom prometu za prethodnu kalendarsku godinu i to do 31. svibnja sukladno zakonu kojim se uređuje sigurnost u željezničkom prometu.
(7) Izvješće o sigurnosti iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati:
a) informacije o ispunjavanju zajedničkih sigurnosnih ciljeva i rezultate sigurnosnih planova,
b) stanje razvoja nacionalnih indikatora sigurnosti,
c) rezultate unutarnjeg nadzora sigurnosti,
d) zapažanja o nedostacima i kvarovima u željezničkom prometu i upravljanju željezničkom infrastrukturom koji bi mogli biti od značaja za Agenciju, odnosno koji bitno utječu na sigurnost željezničkog prometa.

IV. RJEŠENJE O SIGURNOSTI ZA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZNIKA

Članak 9.

(1) Za pristup željezničkoj infrastrukturi i obavljanje usluga javnog prijevoza na prugama željezničke mreže u Republici Hrvatskoj, pored dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza, željeznički prijevoznici moraju ispunjavati uvjete sigurnosti, te posjedovati rješenje o sigurnosti koje na zahtjev željezničkih prijevoznika izdaje Agencija.
(2) Rješenjem o sigurnosti, željeznički prijevoznik dokazuje da je uspostavio sustav upravljanja sigurnošću te da ispunjava uvjete propisane propisima Republike Hrvatske i propisima Europske unije, te međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, a kojim se uređuju pitanja sigurnosti željezničkog prometa te uvjete propisane TSI-jem za željezničke pruge od značaja za međunarodni promet, u cilju kontrole rizika i sigurnog prometovanja željezničkom mrežom.
(3) Ispunjavanje uvjeta sigurnosti dokazuje se rješenjem o sigurnosti koje na zahtjev željezničkog prijevoznika izdaje Agencija.
(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka izdaje se na vrijeme od pet godina s mogućnošću produženja na zahtjev željezničkog prijevoznika.
(5) Ako se inspekcijskim nadzorom ili na drugi način utvrdi da su nastupile okolnosti zbog kojih imalac rješenja o sigurnosti više ne ispunjava uvjete sigurnosti ili utvrdi da imalac rješenja isto nije koristio u godini dana od dana njegovog izdavanja, Agencija će rješenjem ukinuti rješenje o sigurnosti.
(6) Ako se inspekcijskim nadzorom ili na drugi način utvrde određene nepravilnosti, a koje bitno ne utječu na sigurnost željezničkog prometa, mjerodavni inspektor ili drugi ovlašteni službenik rješenjem će narediti njihovo otklanjanje i odrediti rok u kojem je imalac rješenja to dužan učiniti.
(7) Ako imalac rješenja o sigurnosti ne otkloni utvrđene nepravilnosti u roku određenom za njihovo otklanjanje, Agencija donosi rješenje kojim se ovo rješenje ukida.
(8) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na pravne osobe koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 10.

(1) Rješenje o sigurnosti mora sadržavati vrstu i opseg željezničkih usluga za koje je izdano.
(2) Ukoliko se vrsta ili opseg usluga utvrđenih rješenjem ili pravni okvir u području sigurnosti znatnije izmijeni, Agencija može izmijeniti izdano rješenje u cijelosti ili djelomično.
(3) Imatelj rješenja o sigurnosti dužan je bez odgađanja obavijestiti Agenciju o svim znatnijim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta iz rješenja te o promjenama koje se odnose na osoblje koje zapošljava ili novu vrstu voznog parka.
(4) O svakoj promjeni koja se odnosi na izdavanje, produljenje, izmjenu ili ukidanje rješenja o sigurnosti, Agencija je dužna izvijestiti Europsku agenciju za željeznički promet u roku od 30 dana od nastale promjene.

V. RJEŠENJE O SIGURNOSTI ZA UPRAVITELJA INFRASTRUKTURE

Članak 11.

(1) Za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom, upravitelj infrastrukture mora posjedovati rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom kojeg izdaje Agencija.
(2) O svim izdanim, produženim, izmijenjenim ili ukinutim rješenjima o sigurnosti za upravitelja infrastrukture, Agencija je dužna izvijestiti Europsku agenciju za željeznički promet, u roku od 30 dana od nastale promjene.
(3) Na postupak dokazivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom te na sadržaj rješenja o sigurnosti primjenjuju se propisi o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom.

VI. ODOBRENJA ZA UPORABU ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Članak 12.

(1) Agencija izdaje odobrenja i privremena odobrenja za uporabu prototipa željezničkog vozila te odobrenje za uporabu željezničkog vozila koje je serijski ili pojedinačno proizvedeno, ili uvezeno, ili uzeto u zakup iz inozemstva.
(2) Privremeno odobrenje može se izdati samo iznimno radi ispitivanja prototipa.
(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji.
(4) Agencija izdaje odobrenje iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda.
(5) Tehnički pregled obavlja Agencija.
(6) Na tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati željeznička vozila, iz stavka 1. ovog članka, te na način obavljanja tehničkog pregleda, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sigurnost željezničkog prometa.

Članak 13.

(1) Željezničkom prijevozniku druge države koji ima odobrenje tijela za sigurnost te države može biti odobreno puštanje u rad voznog parka na području Republike Hrvatske, a koji još nije u cijelosti pokriven TSI-jem pod uvjetom da zatraži odobrenje od Agencije.
(2) Za dobivanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, željeznički prijevoznik je obvezan dostaviti Agenciji tehničku dokumentaciju koja se odnosi na vozni park ili vrstu voznog parka uz naznaku korištenja na mreži.
(3) Tehnička dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka treba sadržavati:
– dokaz da je voznom parku dopušteno puštanje u rad u matičnoj državi,
– tehničke podatke, operativne karakteristike i program održavanja,
– dokaz o tehničkim karakteristikama iz kojih je vidljivo da je vozni park u skladu sa sustavom opskrbe energijom, signalnim sustavom i sustavom kontrole, širinom kolosijeka, osovinskim opterećenjem i dr.,
– ovjerenu izjavu upravitelja infrastrukture da puštanje u rad voznog parka ne predstavlja rizik za pojedine dijelove mreže ili cijelu mrežu.
(4) Agencija ima pravo tražiti da se provedu probne vožnje na mreži radi provjere ispunjavanja uvjeta za siguran rad na mreži.
(5) Agencija će donijeti odluku o zahtjevu željezničkog prijevoznika za puštanje u rad voznog parka iz stavka 1. ovoga članka u roku od 4 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva i dostave kompletne tehničke dokumentacije i dokumentacije o probnim vožnjama.

Članak 14.

(1) Agencija vodi registar željezničkih vozila.
(2) Sadržaj, oblik podataka, način vođenja i pristup podacima registra željezničkih vozila propisuje ministar mjerodavan za željeznički promet.

VII. POSLOVANJE I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Članak 15.

Agencija je samostalna u poduzimanju svih organizacijskih i drugih mjera potrebnih za nesmetano obavljanje funkcija i ispunjavanje obveza u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima kojima je regulirana sigurnost željezničkog prometa.

Članak 16.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 17.

(1) Upravno vijeće upravlja Agencijom.
(2) Upravno vijeće donosi Statut, akt o unutarnjem ustroju i načinu rada, akt o raspodjeli plaća djelatnika, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže Vladi Republike Hrvatske promjenu djelatnosti i statusne promjene, daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju Agencije prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom i Statutom.
(3) Upravno vijeće Agencije ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina i druge imovine čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.
(4) Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja.
(5) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.
(6) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u skladu s općim aktima Agencije.

Članak 18.

(1) Voditelj Agencije je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, u skladu sa zakonom i statutom.
(2) Ravnatelj predstavlja i zastupa Agenciju, organizira i vodi poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom te je odgovoran za zakonitost rada Agencije.
(3) Statutom Agencije određuju se ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine Agencije, kao i vrijednost pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 19.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s Agencijom sklapati ugovore u svoje ime ili za svoj račun, ili račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 20.

(1) Ravnateljem, predsjednikom ili članom Upravnog vijeća može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji posjeduje stručno znanje, sposobnost i odgovarajuće radno iskustvo iz tehničkih, pravnih ili ekonomskih djelatnosti u području prometa, posebno željeznica te poznaje barem jedan svjetski jezik.
(2) Ravnateljem, predsjednikom ili članom Upravnog vijeća ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje ju čini nedostojnom obavljanja dužnosti ravnatelja, odnosno člana Upravnog vijeća, koja obnaša dužnost zastupnika Hrvatskoga sabora ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave i izvršne vlasti ili koja je u radnom odnosu u pravnom subjektu na koji se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

Članak 21.

Ravnatelj, predsjednik ili član Upravnog vijeća i članovi njegove uže obitelji ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u subjektima na tržištu željezničkih usluga, članovi uprave ili nadzornih odbora ili bilo kojih drugih tijela u tim subjektima, te im nije dopušteno imati materijalni interes u području željezničkih usluga.

Članak 22.

(1) Vlada Republike Hrvatske će razriješiti dužnosti predsjednika ili člana Upravnog vijeća prije isteka razdoblja na koje je imenovan iz sljedećih razloga:
a) ako predsjednik, odnosno član Upravnog vijeća to sam zatraži,
b) zbog teže povrede dužnosti utvrđene Statutom Agencije,
c) u slučaju nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mjeseci,
d) u slučaju trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti,
e) u slučaju pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti,
f) u slučaju nastupa okolnosti koje upućuju na sukob interesa iz članka 21. ovoga Zakona.
(2) Predsjednik ili član Upravnog vijeća nakon razrješenja s dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ostvarivanja prava na mirovinu u skladu s općim propisima, a najdulje godinu dana od dana razrješenja s dužnosti, ima pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje kao član Upravnog vijeća, osim u slučajevima razrješenja iz stavka 1. točke b), e) i f) ovoga članka.
(3) Vlada Republike Hrvatske razriješit će ravnatelja Agencije u slučajevima navedenim u članku 44. stavku 2. Zakona o ustanovama.

Članak 23.

Statutom Agencije će se pobliže utvrditi ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela Agencije te urediti druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.

VIII. SREDSTVA ZA RAD AGENCIJE

Članak 24.

(1) Sredstva za rad i početak rada Agencije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
(2) Prihodi ostvareni od naknada Agencije za obavljanje poslova regulacije, upravljanja i nadzora sustava sigurnosti željezničkog prometa prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.
(3) Upravno vijeće Agencije donosi financijski plan za sljedeću godinu, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
(4) Odluku o visini naknada, iz stavka 2. ovoga članka, na prijedlog Upravnog vijeća uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva financija, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 25.

(1) Agencija je dužna podnositi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu koje obuhvaća ukupno stanje u području rada Agencije te izvješće o financijskom poslovanju Agencije.
(2) Na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, Agencija je dužna podnijeti izvješća o svom stručnom i financijskom poslovanju te izvješća o pojedinim specifičnim pitanjima iz svog djelokruga rada i za razdoblja kraća od godinu dana.
(3) Agencija je dužna svake godine objaviti izvješće o svojim aktivnostima u prethodnoj godini i dostaviti ga Europskoj agenciji za željeznički promet, najkasnije do 30. rujna.
(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka sadrži:
a) informacije o razvoju sigurnosti željeznice,
b) informacije o bitnim promjenama domaćeg zakonodavstva i pravilima koja se odnose na sigurnost željezničkog prometa,
c) informacije o izdanim rješenjima o sigurnosti,
d) informacije o rezultatima provođenja nadzora nad upraviteljem infrastrukture i željezničkim prijevoznicima.

Članak 26.

(1) Stručne poslove u okviru rada i poslovanja Agencije obavljaju zaposlenici Agencije.
(2) Za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom na zaposlenike Agencije primjenjuju se opći propisi o radu.
(3) Za zaposlenike Agencije vrijede uvjeti iz članka 20. ovoga Zakona.

Članak 27.

(1) Agencija je ovlaštena od sudionika na tržištu željezničkih usluga zatražiti podatke, izvješća i druge potrebne dokumente koji su nužni za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije na temelju ovoga Zakona i zakona kojima se uređuje obavljanje usluga u željezničkom prometu.
(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su odgovoriti na zahtjev Agencije i dostaviti zatražene podatke, izvješća ili drugu dokumentaciju u skladu sa zahtjevom Agencije i propisima.

Članak 28.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Agencije i općih akata obavlja ministarstvo mjerodavno za željeznički promet.
(2) Nad financijskim poslovanjem Agencije nadzor obavlja nadležno tijelo državne uprave odnosno pravna osoba koja za to ima javnu ovlast.
(3) Na nadzor nad općim i pojedinačnim pravnim aktima te drugim poslovima koji se u Agenciji obavljaju na temelju javne ovlasti primjenjuju se propisi kojima se uređuje sustav državne uprave.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 29.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj sudionik na tržištu željezničkih usluga ako ne postupi prema zahtjevu Agencije (članak 27.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnom subjektu novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Vlada Republike Hrvatske će imenovati članove Upravnog vijeća u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Imenovani članovi Upravnog vijeća dužni su konstituirati Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana imenovanja svih članova vijeća.
(3) Vlada Republike Hrvatske će imenovati privremenog ravnatelja Agencije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona koji je ovlašten poduzeti radnje i obaviti pripreme za početak rada Agencije.

Članak 31.

(1) Upravno vijeće je dužno je donijeti Statut Agencije u roku od 30 dana od dana konstituiranja Upravnoga vijeća i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske na suglasnost.
(2) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati ravnatelja Agencije.

Članak 32.

(1) Podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03., 30/04. i 79/07.), a kojima se uređuje izdavanje rješenja o sigurnosti uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
(2) Pravilnik iz članka 14. ovoga Zakona, ministar nadležan za željeznički promet donijet će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 33.

Do početka rada Agencije, poslove iz članka 6. stavka 1. točke c) i f) ovoga Zakona, obavlja ministarstvo mjerodavno za željeznički promet.

Članak 34.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 13. stavka 2., 3., 5., 6., 7., i 8. i članka 14. stavka 2. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03., 30/04., i 79/07.).
(2) Stupanjem na snagu ovoga Zakona, prestaju važiti odredbe članka 22. stavka 2., 3. i 4., članka 23. stavka 1., 2. i 3., članka 25. stavka 2., 3. i 4, članka 27. i članka 44. stavka 4. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 40/07.).

Članak 35.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009., osim odredaba članka 6. stavka 1. točke n), članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 2. i članka 25. stavka 3. koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 341-06/08-01/01
Zagreb, 3. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.