Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje

NN 120/2008 (17.10.2008.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje

MINISTARSTVO TURIZMA

3448

Na temelju članka 29. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine« broj 68/07), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE I ISPITNOM PROGRAMU ZA TURISTIČKE PRATITELJE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (»Narodne novine«, broj 50/08) iza članka 23. naziv točke IV. mijenja se i glasi: »PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA«, te se dodaje članak 23.a koji glasi:
»Visoka učilišta koja su do stupanja na snagu Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (»Narodne novine«, broj 50/08) u cijelosti održala seminar u sklopu stručnog ispita za turističkog vodiča prema ispitnom programu koji je važio do stupanja na snagu toga Pravilnika, mogu u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika održati ispit prema istom ispitnom programu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/46
Urbroj: 529-04-08-03
Zagreb, 29. rujna 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.