Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici

NN 121/2008 (20.10.2008.), Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3452

Na temelju članka 39. stavka 2. i članka 49. stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97 i 64/2000) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 2008. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU DRŽAVNOG ARHIVA U VIROVITICI

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova Državni arhiv u Virovitici (u daljnjem tekstu: Arhiv), kao područni državni arhiv koji obavlja arhivsku službu na području Virovitičko-podravske županije.

Članak 2.

(1) Osnivač Arhiva je Republike Hrvatska, a osnivačka prava u njezino ime obavlja Ministarstvo kulture.
(2) Naziv Arhiva je: Državni arhiv u Virovitici.
(3) Sjedište Arhiva je u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića 24.

Članak 3.

Arhiv se ustrojava i obavlja arhivsku djelatnost sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i drugim propisima iz područja arhivske djelatnosti.

Članak 4.

(1) Arhivom upravlja ravnatelj.
(2) Do imenovanja ravnatelja, Arhiv vodi privremeni ravnatelj. Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Arhiva, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
(3) Privremenog ravnatelja imenovat će ministar kulture.

Članak 5.

Arhiv ima stručno vijeće. Stručno vijeće Arhiva raspravlja o svim stručnim pitanjima rada Arhiva, te obavlja i druge stručne poslove sukladno sa Zakonom i Statutom Arhiva.

Članak 6.

Prostor za rad Arhiva, kao i potreban spremišni prostor za trajno obavljanje arhivske djelatnosti nalazi se u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića 24.

Članak 7.

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Arhiva osiguravaju se u državnom proračunu u iznosu od 100.000,00 kuna.
(2) Sredstva za redovan rad i opremu Arhiva osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture.
(3) Sredstva za obavljanje svoje djelatnosti Arhiv može pribaviti i iz vlastite djelatnosti, darovanjima, sponzorstvima i na drugi način u skladu sa Zakonom.
(4) Arhiv je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 8.

Arhiv kao samostalna pravna osoba u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, te za svoje obveze odgovara svim sredstvima kojima raspolaže, a osnivač Arhiva solidarno i neograničeno odgovara za sve njegove obveze.

Članak 9.

Ravnatelj Arhiva ne može bez prethodne suglasnosti osnivača sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđivanju ili opterećivanju nekretnina ili druge imovine čija vrijednost prelazi 200.000,00 kuna.

Članak 10.

(1) Statutom Arhiva uređuje se ustrojstvo i način rada, upravljanje, način odlučivanja, programiranje rada i druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Arhiva, u skladu sa Zakonom.
(2) Ravnatelj je dužan donijeti Statut u roku od tri mjeseca od dana upisa javne ustanove u sudski registar.

Članak 11.

Arhiv će s Državnim arhivom u Osijeku zaključiti sporazum o razgraničenju arhivskoga gradiva, sukladno kojem će Državni arhiv u Osijeku, u roku od dvije godine od dana sklopljenog sporazuma, predati Arhivu arhivsko gradivo koje se odnosi na područje njegove djelatnosti.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-06/08-01/02
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 16. listopada 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.