Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada

NN 121/2008 (20.10.2008.), Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3453

Na temelju članka 10. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 57. stavka 3. Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/2005 i 82/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. listopada 2008. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE SLUŽNOSTI U ŠUMI ILI NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE RADI PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju postupak i mjerila za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada.
Služnost radi podizanja višegodišnjih nasada može se osnovati na neobraslom šumskom zemljištu i zemljištu obraslom početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (makija, grizi, šikare, šibljaci i dr.).
Osnivanje služnosti iz stavka 1. ovoga članka ne može se osnovati na nekretnini koja se prema dokumentima prostornog uređenja nalazi u građevinskom području.

Članak 2.

Ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o., izrađuje popis šuma ili šumskog zemljišta iz članka 1. ove Uredbe u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o popisu šuma ili šumskog zemljišta na kojima se može osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada.
Popis šuma ili šumskog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na web-stranici Ministarstva.

Članak 3.

Služnost u šumi ili na šumskom zemljištu iz članka 1. ove Uredbe, radi podizanja višegodišnjih nasada i to: vinograda, voćnjaka i maslinika, može se osnivati na vrijeme do 50 godina, uz naknadu.

Članak 4.

Ovlaštenici prava služnosti su pravne i fizičke osobe koje podižu višegodišnje nasade, na temelju ugovora zaključenog prema posebnoj odluci koju donosi ministar nadležan za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministar).

Članak 5.

Postupak za osnivanje prava služnosti pokreće se objavljivanjem javnog poziva za podnošenje zahtjeva Ministarstvu. Zahtjevu se prilaže dokumentacija propisana člankom 7. ove Uredbe.
Javni poziv objavljuje se u dnevnom tisku i na web-stranici Ministarstva, a zahtjev se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Ministar imenuje stručno povjerenstvo koje razmatra zahtjeve i daje prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja. Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova državnih službenika ministarstva, šumarske, agronomske i pravne struke i Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, agronomske struke.

Članak 6.

Na zahtjev Ministarstva, prije objavljivanja javnog poziva za šume ili šumsko zemljište iz članka 5. ove Uredbe, Hrvatske šume d.o.o. dostavit će Ministarstvu sljedeću dokumentaciju:
– izvadak iz zemljišne knjige s upisanim vlasništvom Republika Hrvatska;
– posjedovni list s evidentiranim posjedom Republike Hrvatske ili Hrvatskih šuma d.o.o.;
– presliku katastarskog plana s jasno ucrtanom šumom i šumskim zemljištem iz članka 2. ove Uredbe snimljenom GPS uređajem;
– dokaz o tome da se nekretnina koja je predmet za osnivanje prava služnosti ne nalazi u građevinskom području;
– dokaz o tome da se nekretnine koje su predmet zahtjeva za osnivanje služnosti ne nalaze na području zagađenom minskoeksplozivnim sredstvima;
– uvjerenje o pripadnosti zone sanitarne zaštite sukladno Zakonu o vodama;
– podatak da li je za predmetnu nekretninu podnesen zahtjev za povrat temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002 i 81/2002).

Članak 7.

Zahtjev za osnivanje služnosti treba sadržavati sljedeće:
– ime i prezime fizičke osobe, adresu, presliku osobne iskaznice i uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva, odnosno naziv i sjedište pravne osobe;
– potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju poreznih dugovanja i drugih javnih dugovanja koji su u nadležnosti Porezne uprave;
– rješenje o upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
– iskaznicu o statusu hrvatskog branitelja;
– za pravne osobe, izvod iz sudskog registra, dokaz o bonitetu (BON 1 i SOL 2).

Članak 8.

Ako je dvije ili više fizičkih osoba podnijelo zahtjev za istu nekretninu prednost ima fizička osoba prema sljedećem redoslijedu:
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;
– hrvatski branitelj;
– fizička osoba čije je prebivalište najbliže traženoj površini.
Ako su dvije ili više pravnih osoba podnijele zahtjev za istu nekretninu prednost ima pravna osoba koja se kao registrirana dulje bavi poljoprivrednom proizvodnjom na području Republike Hrvatske koja će se procijeniti na temelju potvrde nadležne poljoprivredne savjetodavne službe.
Ako su dvije ili više pravnih i fizičkih osoba podnijele zahtjev za istu nekretninu prednost ima fizička osoba prema kriterijima iz stavka 1. ovoga članka.
Ako više podnositelja zahtjeva ima jednake uvjete prednost se daje onima koji će se baviti ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom.
U slučaju iz stavka 4. ovoga članka nakon prijedloga Stručnog povjerenstva Hrvatske šume d.o.o. izvršit će ucrtavanje dijela površina pojedinih podnositelja zahtjeva uz njihovu pisanu suglasnost na katastarski plan snimljenom GPS uređajem.

Članak 9.

Na osnovu prijedloga Stručnog povjerenstva iz članka 5. ove Uredbe i jasno ucrtane površine iz članka 6. stavka 1. alineje 3. ili članka 8. stavka 4. ove Uredbe, Ministarstvo donosi odluku o osnivanju prava služnosti.

Članak 10.

Naknada za osnivanje prava služnosti obračunava se prema posebnom propisu kojim se uređuje naknada za prenesena ili ograničena prava na šumi ili šumskom zemljištu.
Naknada se uplaćuje na žiro-račun Hrvatske šume d.o.o. Obračun naknade za služnost na šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u iznosu do 50.000,00 kuna plaća se jednokratno prije sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu (u daljnjem tekstu: Ugovor o služnosti). Ukoliko obračun iznosi više od 50.000,00 kuna, ovlaštenik prava služnosti mora platiti 50.000,00 kuna jednokratno prije sklapanja Ugovora o služnosti, a preostali iznos u najviše tri jednogodišnje rate.

Članak 11.

Nakon predočenja potvrde o plaćanju cjelokupnog iznosa naknade, odnosno predočenja dokaza o plaćanju prvog obroka ugovorene naknade za služnost, ministar i ovlaštenik prava služnosti sklopit će Ugovor o služnosti.
Ugovor o služnosti iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati klauzulu intabulandi za zemljišnu knjigu s naznakom površine i opisa položaja dijela nekretnine opterećene služnošću u korist ovlaštenika služnosti.

Članak 12.

Nakon sklapanja Ugovora o služnosti ovlaštenika tog prava u posjed uvode Hrvatske šume d.o.o. O uvođenju u posjed Hrvatske šume d.o.o., dužne su sačiniti zapisnik kojega potpisuju obje strane. Primjerak zapisnika iz ovoga članka dostavlja se Ministarstvu.

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem Ugovora o služnosti provodi Ministarstvo.

Članak 14.

Ovlaštenik prava služnosti dužan je u roku od dvije godine od dana uvođenja u posjed podignuti nasade i redovito plaćati naknadu za služnost.
Ukoliko ovlaštenik prava služnosti ne izvršava obveze preuzete Ugovorom o služnosti, ministar će raskinut ugovor bez obveze na povrat uloženih sredstava i naknadu štete.

Članak 15.

Postupci započeti prema odredbama Uredbe o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada (»Narodne novine«, broj 104/2006), završit će se prema odredbama te Uredbe.
Iznimno, postupci započeti prema odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka, u kojima je Stručno povjerenstvo Ministarstva donijelo prijedlog odluke, a po zahtjevu stranke dovršit će se prema odredbama ove Uredbe.

Članak 16.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada (»Narodne novine«, broj 104/2006).

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 946-01/08-01/02
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 16. listopada 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.