Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

NN 121/2008 (20.10.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3482

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. alineje 7. Zakona o otpadu (»Narodne novine« brojevi 178/04, 111/06 i 60/08) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ULJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine« br. 124/06) članak 26. mijenja se i glasi:
»(1) Obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja koji u tijeku poslovne godine izveze određenu količinu svježih mazivih ulja ima pravo na povrat naknade za izvezenu količinu svježih mazivih ulja kao pojedinačnog proizvoda ili ugrađenih u proizvode nakon čije uporabe nastaju otpadna ulja (npr. transformatori) na temelju jedinstvene carinske deklaracije.
(2) Za izvezenu količinu mazivih ulja iz stavka 1. ovog članka obveznik plaćanja ostvaruje pravo na povrat plaćene naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja po litri izvezenog svježeg mazivog ulja umanjene za 8% iznosa radi manipulativnih troškova.
(3) Za ostvarenje prava iz st. 1. ovog članka obveznik plaćanja naknade zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja mora dostaviti Fondu dokumentaciju kojom dokazuje da je za maziva ulja iz stavka 1. ovog članka, koje je izvezao, platio naknadu zbrinjavanja prilikom uvoza tih svježih mazivih ulja u Republiku Hrvatsku.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-04/63
Urbroj: 531-08-3-08-1
Zagreb, 13. listopada 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, v. r.