Pravilnik o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora

NN 121/2008 (20.10.2008.), Pravilnik o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3483

Na temelju članka 38. stavak 7. i članka 43. stavak 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine« broj 79/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZAPISNIKU, GODIŠNJEM IZVJEŠĆU I POPISU KRŠENJA ODREDBI UGOVORA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i oblik zapisnika o jedinstvenom nadzoru nad prijevozom opasnih tvari, popis kršenja odredbi ugovora iz Zakona o prijevozu opasnih tvari (u daljnjem tekstu: Zakon) i postupci inspektora, te sadržaj i oblik obrasca godišnjeg izvješća o kaznama i kršenjima odredbi ugovora iz članka 3. stavak 1. Zakona.

Članak 2.

(1) Inspektor cestovnog prometa koji provodi nadzor dužan je ispuniti zapisnik, kojeg uručuje vozaču.
(2) Pri ponovljenom nadzoru tijekom istog prijevoza, vozač mora pokazati zapisnik.
(3) Odredba stavka 2. ovog članka, ne isključuje pravo inspektora na provedbu mjera detaljnog nadzora.
(4) Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru vozila za prijevoz opasnih tvari sastavni je dio ovog Pravilnika – Prilog I.

Članak 3.

(1) Popis kršenja odredbi ugovora iz članka 3. stavak 1. Zakona, naveden je u Prilogu II ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Sadržaj i oblik godišnjeg izvješća utvrđen je kao u Prilogu III koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/53
Urbroj: 530-07-08-01
Zagreb, 16. rujna 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


PRILOG I

ZAPISNIK O OBAVLJENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

ZAPISNIK

o obavljenom inspekcijskom nadzoru vozila za prijevoz opasnih tvari


 

PRILOG II

POPIS KRŠENJA ODREDBI UGOVORA IZ ČLANKA 3. STAVAK 1 ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

1. Kategorija rizika I

Zbog kršenja važećih odredbi ADR-a koji predstavljaju rizik od smrti, teških tjelesnih ozljeda ili značajno ugrožavaju okoliš moraju se poduzimati odgovarajuće mjere kao što je izuzimanje vozila iz prometa.
Kršenja su:
1. Prijevoz zabranjenih opasnih tvari
2. Curenje opasnih tvari
3. Obavljanje prijevoza protivno propisima ili vozilom koji ne udvoljava propisima
4. Obavljanje prijevoza rasutih opasnih tvari u kontejneru koji ne udovoljava propisima
5. Obavljanje prijevoza vozilom bez Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari
6. Vozilu su istekla potrebna odobrenja, te ne udovoljava uvjetima prijevoza opasnih tvari i predstavlja neposrednu opasnost (drugačiju od onih navedenih u kategoriji rizika II)
7. Korištenje ambalaže koja nije odobrena
8. Ambalaža nije sukladna važećim pakirnim uputama
9. Miješana pakiranje ne udovoljavaju posebnim odredbama
10. Osiguranje i slaganje tereta nije u skladu sa Zakonom
11. Miješani utovar pakovanja ne udovoljava posebnim odredbama
12. Stupanj punjenja cisterni ili ambalaža nisu u skladu s posebnim odredbama
13. Ograničene količinena jednom vozilu nisu u skladu s posebnim odredbama
14. Obavljanje prijevoza opasnih tvari bez propisanih oznaka i (npr. dokumenti, označavanje i označavanje listicama opasnosti ambalaža, označavanje velikim listicama opasnosti i označavanje vozila)
15. Obavljanje prijevoza bez označavanja velikim listicama opasnosti
16. Podatci u dokumentaciji ne odgovaraju tvarima koje se prevoze (npr. UN broj, pakirna skupina, prijevozno ime, i sl.)
17. Neposjedovanje uvjerenja o stručnoj osposobljenosti vozača
18. Upotreba ili nezaštićenih svjetala u blizini tereta
19. Nepoštivanje odredbi o zabrani pušenja.

2. Kategorija rizika II

Zbog kršenja važećih odredbi ADR-a koje predstavljaju rizik od tjelesnih ozljeda ili ugrožavaju okoliš moraju se poduzimati odgovarajuće mjere kao što je ispravljanje nepravilnosti na mjestu nadzora ako je moguće, te po ispravljanju dozvoliti daljnji nastavak prijevoza.
Kršenja su:
1. Vozilo se sastoji od jedne ili više prikolice/poluprikolice
2 . Vozilu su istekla potrebna odobrenja, te ne udovoljava uvjetima prijevoza opasnih tvari, ali ne predstavlja neposrednu opasnost
3. Vozilo nije opremljeno obveznim vatrogasnim aparatima; vatrogasni aparati nisu uporabljivi ili im je istekao rok valjanosti
4. Vozilo nije opremljeno opremom propisanom ADR-om ili uputama o postupanju
5. Istekli rokovi za uporabu, ispitivanja i provjere ambalaže, IBC, ili velikih ambalaža
6. Utovar oštećene ambalaže, pakovanja ili IBC, kao i oštećene prazne neočišćene ambalaže
7. Prijevoz pakiranih tvari u neprikladnom kontejneru
8. Cisterne kontejner (uključujući i one prazne neočišćene) nepravilno zatvorene
9. Prijevoz kombinirane ambalaže s vanjskom ambalažom koja nije pravilno zatvorena
10. Nepravilno označavanje listicama opasnosti, označavanje ili označavanje velikim listicama opasnosti
11. Upute u pisanom obliku ne odnose se na tvari koje se prevoze
12. Vozilo nije pravilno nadgledano ili parkirano.

3. Kategorija rizika III

Zbog kršenja važećih odredbi ADR-a koje predstavljaju rizik od lakših tjelesnih ozljeda ili ugrožavaju okoliš moraju se poduzimati odgovarajuće mjera na licu mjesta, na odredištu ili ili u sjedištu tvrtke.
Kršenja su:
1. Veličina listica opasnosti ili veličina slova i brojeva, oblika ili simbola na listicama opasnosti nije u skladu s posebnim odredbama
2. Obvezni podaci nisu upisani u prijevoznim dokumentima
3. Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti vozača ne nalazi se u vozilu
 

PRILOG III

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O KRŠENJU I KAZNAMA

Država……………………………………………………Godina………………….

NADZOR CESTOVNOG PRIJEVOZA OPASNIH TVARI

 

 

Mjesto registracije vozila1

Ukupno

Država nadzora

Države EU

Treće države

Broj vozila, pregledanih temeljem sadržaja tereta (ADR)

 

 

 

 

Broj vozila koji ne podliježu odredbama ADR-a

 

 

 

 

Broj vozila isključenih iz prometa

 

 

 

 

Broj utvrđenih kršenja po kategorijama

 

Kategorija I

 

 

 

 

Kategorija II

 

 

 

 

Kategorija III

 

 

 

 

Broj izrečenih kazni po vrstama kazni

 

Opomena

 

 

 

 

Kazna

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 


Procijenjena količina prevezenih opasnih tvari

................................t

ili...........................t.km

 1 U svrhu ovog priloga država registracije vozila je država motornog vozila