Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja po­rezne povlastice za korisnike slobodnih zona

NN 122/2008 (22.10.2008.), Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja po­rezne povlastice za korisnike slobodnih zona

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA RADA I PODUZETNIŠTVA

3507

Na temelju članka 4. stavka 7. i članka 5. stavka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine« br. 85/08; u daljnjem tekstu: Zakon), Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 21. listopada, 2008. donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZRAČUNA IZVRŠENIH ULAGANJA I ISKORIŠTENIH POTPORA ZA ULAGANJA I O NAČINU OSTVARENJA POREZNE POVLASTICE ZA KORISNIKE SLOBODNIH ZONA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1. Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu ostvarenja porezne povlastice odnosi se na korisnike slobodnih zona koji su sukladno odredbama članka 6. stavak 1. Zakona registrirani kao korisnici slobodnih zona u Republici Hrvatskoj.
2. Ovim Pravilnikom propisuje se:
– postupak prijave za izračun izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i za ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona
– oblik i obvezni sadržaj Prijave za izračun izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja za korisnike slobodnih zona s pripadajućim obrascima
– oblik i obvezni sadržaj Prijave za ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona s pripadajućim obrascima
– postupak odobrenja potpore – ostvarenje prava na poreznu povlasticu za korisnike slobodne zone
– obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o korištenju potpora za izvršena ulaganja, odnosno o korištenju porezne povlastice za korisnike slobodnih zona.

Članak 2.

1. Korisnici slobodnih zona iz članka 1. točka 1. ovog Pravilnika, koji nemaju pravo na oslobođenje plaćanja poreza na dobit, sukladno odredbama članka 4. Zakona, odnosno članka 36. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine« br. 44/96 i 92/05), jesu oni korisnici koji spadaju u kategoriju korisnika u teškoćama sukladno odredbama članka 2. točkama 1. i 3. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine« br. 138/06), i sukladno odredbama članku 1. točka 2. Uredbe o poticanju ulaganja (»Narodne novine« br. 64/07)
2. Korisnici slobodnih zona iz članka 1. točka 1. ovog Pravilnika koji nemaju pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dobit, sukladno odredbama članka 5. Zakona, odnosno članka 37a. Zakona o slobodnim zonama, jesu oni korisnici, na koje se sukladno odredbama članaka 1. i 2. Uredbe sadržane u Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine« br. 45/07) ne primjenjuje potpora male vrijednosti.

POSTUPAK PRIJAVE ZA IZRAČUN IZVRŠENIH ULAGANJA I ISKORIŠTENIH POTPORA ZA I ZA OSTVARENJE POREZNE POVLASTICE ZA KORISNIKE SLOBODNIH ZONA

Članak 3.

Sukladno članku 4. stavak 6. Zakona, korisnici koji namjeravaju koristiti pravo na oslobođenje plaćanja poreza na dobit sukladno odredbama članka 4. Zakona, odnosno članka 36. Zakona o slobodnim zonama, zahtjev za korištenjem prava na oslobođenje plaćanja poreza na dobit, odnosno Prijavu za izračun izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja za korisnike slobodnih zona s pripadajućim obrascima iz članka 5. točka 1. ovog Pravilnika, dostavljaju Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva do 31. prosinca 2008. godine, ovjerenu od strane nezavisne pravne ili fizičke osobe ovlaštene za poslove procjene i izračuna vrijednosti ulaganja.

Članak 4.

Sukladno članku 5. stavak 6. Zakona, korisnici koji namjeravaju koristiti pravo na oslobođenje plaćanja poreza na dobit sukladno odredbama članka 5. Zakona odnosno članka 37a. Zakona o slobodnim zonama, zahtjev za korištenjem prava na oslobođenje plaćanja poreza na dobit, odnosno Prijavu za ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona s pripadajućim obrascima iz članka 6. točka 1. ovog Pravilnika, dostavljaju Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva do 31. prosinca 2008. godine.

PRIJAVA ZA IZRAČUN IZVRŠENIH ULAGANJA I ISKORIŠTENIH POTPORA ZA ULAGANJA ZA KORISNIKE SLOBODNIH ZONA

Članak 5.

1. Prijava za izračun izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja za korisnike slobodnih zona podnosi se na obrascima Prijave za izračun izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja za korisnike slobodnih zona, koji predstavljaju sastavni dio ovog Pravilnika, a sadrži sljedeće:
– obrazac Prijave izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja za korisnike slobodnih zona (Obrazac SZIU-1)
– opći podaci o podnositelju Prijave – korisniku slobodne zone (Obrazac SZIU–2)
– opis izvršenih ulaganja (Obrazac SZIU-3)
– rekapitulaciju opravdanih troškova izvršenog ulaganja (Obrazac SZIU-4)
– prikaz ukupno iskorištenih potpora za izvršeno ulaganje (Obrazac SZIU-5)
– projekcija planiranog korištenja preostalog iznosa potpore za izvršeno ulaganje (Obrazac SZIU-6).
2. Sastavni dio Prijave čine i sljedeći prilozi:
– izvod iz sudskog registra podnositelja Prijave, ne stariji od tri mjeseca
– podaci o financijskom stanju podnositelja Prijave/korisniku slobodne zone (godišnji financijski izvještaj za prethodne tri godine, revizorski izvještaj)
– poslovni plan za narednih pet godina, s projekcijom financijskih izvještaja.
3. Uz Prijavu za izračun izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja za korisnike slobodnih zona, podnositelj Prijave može dostaviti i druge priloge koje smatra bitnim za dokazivanje opravdanosti podnošenja Prijave i korištenja prava na oslobođenje plaćanja poreza na dobit sukladno odredbama članka 4. Zakona, odnosno članka 36. Zakona o slobodnim zonama.

PRIJAVA ZA OSTVARENJE POREZNE POVLASTICE ZA KORISNIKE SLOBODNIH ZONA

Članak 6.

1. Prijava za ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona podnosi se na obrascima Prijave za ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona, koji predstavljaju sastavni dio ovog Pravilnika, a sadrži sljedeće:
– obrazac Prijave za ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona (Obrazac SZPP-1)
– opći podaci o podnositelju Prijave – korisniku slobodne zone (Obrazac SZPP–2)
– opis poslovnih aktivnosti korisnika slobodne zone (Obrazac SZPP-3)
– izračun bruto novčane protuvrijednosti potpore (BNPP) (Obrazac SZPP -4).
2. Sastavni dio Prijave čine i sljedeći prilozi:
– izvod iz sudskog registra podnositelja Prijave, ne stariji od tri mjeseca
– podaci o financijskom stanju podnositelja Prijave/korisniku slobodne zone (godišnji financijski izvještaj za prethodne tri godine, revizorski izvještaj)
– poslovni plan za narednih pet godina, s projekcijom financijskih izvještaja.
3. Uz Prijavu za ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona, podnositelj Prijave može dostaviti i druge priloge koje smatra bitnim za dokazivanje opravdanosti podnošenja Prijave i korištenja prava na oslobođenje plaćanja poreza na dobit sukladno odredbama članka 5. Zakona, odnosno članka 37a. Zakona o slobodnim zonama.

POSTUPAK ODOBRENJA POTPORE – OSTVARENJE PRAVA NA POREZNU POVLASTICU ZA KORISNIKE SLOBODNE ZONE

Članak 7.

1. Na temelju Prijave iz članaka 5. i 6. ovog Pravilnika, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija – Porezne uprave, izdaje Potvrdu, kojom se potvrđuje da podnositelj Prijave – korisnik slobodne zone ispunjava uvjete propisane Zakonom, te dobiva status:
– nositelja porezne povlastice za izvršena ulaganja korisnika slobodne zone, kada se radi o Prijavi iz članka 5. ovog Pravilnika, odnosno
– status nositelja porezne povlastice za korisnika slobodne zone, kada se radi o Prijavi iz članka 6. ovog Pravilnika.
2. Potvrdu o dodjeli statusa navedenih u točki 1. ovog članka, ili obavijest o neispunjavanju uvjeta za ostvarivanje statusa iz točke 1. ovog članka, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izdaje u roku od 90 dana od dana zaprimanja Prijave u potpunosti usklađene s odredbama Zakona i odredbama ovog Pravilnika.

Članak 8.

1. Pri utvrđivanju opravdanosti odobrenja potpore – porezne povlastice za izvršena ulaganja korisnika slobodnih zona, na temelju članka 4. Zakona, odnosno na temelju Prijave iz članka 5. ovog Pravilnika, u potpunosti se primjenjuju zajednička pravila za dodjelu regionalnih potpora, sukladno odredbama Zaklona o poticanju ulaganja (»Narodne novine« br. 138/06).
2. Pri utvrđivanju opravdanosti odobrenja potpore – porezne povlastice za korisnike slobodne zone, na temelju članka 5. Zakona, odnosno na temelju Prijave iz članka 6. ovog Pravilnika, u potpunosti se primjenjuju zajednička pravila za dodjelu potpora male vrijednosti, sukladno odredbama Uredbe sadržane u Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine« br. 45/07).

Članak 9.

1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, kao nadležno ministarstvo za dodjelu potpora iz članaka 4. i 5. Zakona, odnosno za dodjelu statusa iz članka 7. točka 1. ovog Pravilnika, vodi evidenciju o programu dodijele potpora na temelju Prijava iz članaka 5. i 6. ovog Pravilnika.
2. Evidencija programa, odnosno zapisi o odobrenim i dodijeljenim potporama čuvaju se 10 godina od trenutka kada je u skladu s tim programom dodijeljena posljednja pojedina potpora.

OBVEZNI SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O KORIŠTENJU POTPORA ZA KORISNIKE SLOBODNIH ZONA

Članak 10.

1. Godišnja izvješća o korištenju potpora za korisnike slobodnih zona, koja korisnici dostavljaju Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, obvezno sadrže sljedeće podatke:
– godišnja izvješća o poslovanju za proteklu godinu, račun o dobiti i gubitku i bilancu uz prijavu poreza na dobit,
– iznos visine izvršenog ulaganja u dugotrajnu imovinu korisnika u izvještajnom razdoblju u kunama,
– specifikacija unosa nove opreme kao opravdanog troška ulaganja – vrsta i vrijednost,
– prikaz broja zaposlenih na početku i na kraju izvještajnog razdoblja
– prikaz ukupno odobrenih potpora i način korištenja potpora u izvještajnom razdoblju,
– obračun dobiti i iznosa porezne povlastice koju korisnik slobodne zone koristi, a sukladno odredbama članka 4. točke 5. Zakona o poticanju ulaganja,
– ostale podatke značajne za korištenje odobrenih potpora, odnosno poreznih povlastica.
2. Korisnik slobodne zone – nositelj porezne povlastice, dužan je godišnje izvješće o korištenju potpora podnijeti do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu, uz prijavu poreza na dobit u kojoj je iskazao poreznu olakšicu.
3. Uz godišnje izvješće korisnik slobodne zone – nositelj porezne povlastice može priložiti i dodatne isprave kojima se iskazani podaci dokazuju.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Na zahtjev Ministarstva gospodarstva, korisnik slobodne zone – nositelj porezne povlastice dužan je dostaviti i druge tražene podatke potrebne za ocjenu osnovanosti Prijava iz članka 5. i 6. ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/228
Urbroj: 526-07-01/1-08-8
Zagreb, 21. listopada 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.