Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

NN 123/2008 (24.10.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3536

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA OTKRIVANJE, SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE KLASIČNE SVINJSKE KUGE

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 187/04) u članku 2. točki 16. riječ: »prerada« zamjenjuje se riječima: »neškodljivo uklanjanje«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »ili zaraženih« zamjenjuju se riječima: »da su zaražene«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 3. točki f) alineja četvrta mijenja se i glasi: »svježe meso svinja na koje se odnosi ova točka mora biti prerađeno u istom objektu ili poslano na preradu u drugi objekt koji za to odredi Uprava. Pošiljka mesa koja se šalje u navedeni objekt mora biti zapečaćena prije stavljanja u promet i ostati zapečaćena tijekom prijevoza. Takvo meso i proizvodi od takvog mesa ne smiju biti stavljeni na tržište Europske unije.«

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi: »zabranu premještanja i prijevoza svinja javnim i privatnim putevima osim, kad je to potrebno, dostavnim putevima na gospodarstvu i osim ako je premještanje i prijevoz odobreno od strane Uprave. Ova zabrana ne odnosi se na svinje koje se provoze cestom ili željeznicom kroz ugroženo područje, uz uvjet da se provoz obavlja bez istovarivanja i zaustavljanja, niti na svinje za klanje koje dolaze izvan ugroženog područja ili dolaze na neodgodivo (engl. imediate) klanje u klaonicu smještenu u ugroženom području«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. točka c) mijenja se i glasi: »narediti da sve divlje svinje na zaraženom području, odstrjeljene ili nađene uginule, moraju biti pregledane od strane ovlaštenog veterinara i pretražene na klasičnu svinjsku kugu u skladu s Dijagnostičkim priručnikom. Trupovi svih divljih svinja u kojih je utvrđena klasična svinjska kuga moraju biti neškodljivo uklonjeni pod služenim nadzorom. Trupovi divljih svinja podrijetlom iz zaraženog područja koji su negativni na klasičnu svinjsku kugu moraju biti ili neškodljivo uklonjeni pod službenim nadzorom ili ovisno o mogućnosti odgovarajućeg uskladištenja trupova do dobivanja laboratorijskog nalaza, stavljeni u promet na daljnju obradu, pod službenim nadzorom. Dijelovi divljih svinja koji nisu namijenjeni prehrani ljudi moraju biti neškodljivo uklonjeni. Meso divljih svinja podrijetlom iz zaraženog područja i proizvodi od takvog mesa ne smiju biti stavljeni u promet na tržište Europske unije«.

Članak 6.

U članku 23. stavak 4. briše se.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/28
Urbroj: 525-6-08-1
Zagreb, 13. listopada 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.