Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

NN 125/2008 (29.10.2008.), Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

HRVATSKI SABOR

3560

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/135
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 22. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom u cilju zaštite zdravlja građana utvrđuju mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, štetnih sastojaka cigareta i obvezne oznake na pakiranjima duhanskih proizvoda, preventivne mjere protiv pušenja te nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
1. Duhanski proizvodi su proizvodi koji sadrže duhan, bilo da je genetski modificiran ili ne, a služe pušenju, šmrkanju, sisanju ili žvakanju.
2. Katran jest suh, nerazrijeđen beznikotinski kondenzat dima koji nastaje pri pušenju.
3. Nikotin označava nikotinske alkaloide.
4. Duhan za oralnu uporabu su svi proizvodi za oralnu uporabu, osim onih namijenjenih za pušenje i žvakanje koji su u cjelini ili djelomično proizvedeni od duhana u prahu ili u specifičnom obliku, ili u bilo kojoj kombinaciji tih oblika, osobito onih koji su u pakiranim mjerama ili propusnim pakiranjima, ili u obliku koji sliči proizvodu hrane.
5. Sastojak jest tvar ili njezin sastavni dio osim lista duhana i drugih prirodnih ili neobrađenih dijelova biljke duhana koji se koriste u proizvodnji ili pripremi duhanskog proizvoda i još uvijek su prisutni u završnom proizvodu, čak i u izmijenjenom obliku, uključujući papir, filtar, tinte i vezivna sredstva.
6. Oglašavanje jest svaki oblik komercijalne komunikacije, uključujući usluge informacijskog društva, s ciljem izravne ili neizravne promidžbe duhanskih proizvoda i pušenja.
7. Sponzoriranje jest svaki oblik doprinosa pravne ili fizičke osobe događaju, aktivnosti ili pojedincu s ciljem, učinkom ili mogućim učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda ili uporabe duhana.
8. Pušenje duhanskih proizvoda jest uporaba duhanskih ili ostalih proizvoda (»biljnih pušilica«) na način da se udiše dim nastao njihovim izgaranjem.
9. Štetne posljedice pušenja su znanstveno dokazane pojave oštećenja zdravlja i bolesti koje skraćuju život pušača i nepušača, ako borave u istom zatvorenom prostoru u kojem se puši.
10. Preventivne mjere protiv pušenja su sustavne aktivnosti čiji je cilj poboljšanje zdravlja te produljenje i poboljšanje kvalitete života pučanstva.
11. Javni prostor jest zatvoreni prostor namijenjen skupnom boravku ljudi, a obuhvaća prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz područja zdravstva, zaštite djece, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, trgovine, športa i rekreacije, ugostiteljstva i turizma, kulture i umjetnosti, prometa, uključujući čekaonice, prostorije za sastanke, sve dvorane za okupljanje ljudi, gledališta, javna prometna sredstva, dizala, kabine žičare, javne zahode te otvorene prostore namijenjene održavanju kazališnih i kinopredstava, prostore školskih dvorišta, dvorišta zdravstvenih ustanova i druge prostore u kojima nepušači protiv svoje volje mogu biti izloženi duhanskom dimu.
12. Prostor za pušenje jest potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora i posebno uređen isključivo za pušenje.
13. Promet duhanskih proizvoda jest uvoz i izvoz, skladištenje radi prodaje i prodaja.

II. DOPUŠTENA KOLIČINA ŠTETNIH SASTOJAKA CIGARETA I OBVEZNE OZNAKE NA DUHANSKIM PROIZVODIMA

Članak 3.

Zabranjuje se proizvodnja i promet cigareta koje sadrže više od:
– 10 mg katrana po cigareti,
– 1 mg nikotina po cigareti,
– 10 mg ugljičnog monoksida po cigareti.
Mjerenje katrana, nikotina i ugljičnog monoksida obavlja se na temelju ISO normi:
– za katran ISO 4387,
– za nikotin ISO 10315,
– za ugljični monoksid ISO 8454.
Točnost oznaka na svakom pojedinačnom pakiranju cigareta provjerava se za katran i nikotin sukladno ISO normi 8243.
Proizvođači i uvoznici cigareta obvezni su najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu ministarstvu nadležnom za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministarstvo) dostaviti popis svih sastojaka i njihovih količina po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji cigareta.
Ministarstvo će jednom godišnje informirati javnost o podacima iz stavka 4. ovoga članka uz obvezu zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu.
Pravilnik o sadržaju podataka iz stavka 4. ovoga članka te o načinu informiranja javnosti iz stavka 5. ovoga članka donijet će ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 4.

Zabranjena je proizvodnja i prodaja cigareta koje nemaju otisnute na bočnoj strani originalnog pakiranja podatke o količini katrana, nikotina i ugljičnog monoksida po cigareti.
Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju pokrivati najmanje 10% površine bočne strane originalnog pakiranja cigareta.

Članak 5.

Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda u prometu, osim duhana za oralnu uporabu i ostalih duhanskih proizvoda koji ne služe pušenju, mora imati otisnuto jedno od sljedećih upozorenja na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu:
– »Pušenje ubija«.
– »Pušenje ozbiljno šteti vama i drugima oko vas«.
Upozorenje iz stavka 1. ovoga članka mora biti otisnuto na prednjoj strani pojedinačnog pakiranja duhanskog proizvoda i mora prekriti najmanje 30% vanjske površine pojedinačnog pakiranja.
Upozorenja iz stavka 1. ovoga članka moraju se pravilno izmjenjivati tako da se svako od tih upozorenja otisne na jednakim količinama proizvedenih, odnosno prodanih duhanskih proizvoda u tekućoj godini.
Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda u prometu, osim duhana za oralnu uporabu i ostalih duhanskih proizvoda koji ne služe pušenju, uz upozorenje iz stavka 1. ovoga članka, mora imati otisnuto jedno od sljedećih upozorenja na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu:
»Pušači umiru mlađi«.
»Pušenje uzrokuje začepljenje arterija i uzrokuje srčani i moždani udar«.
»Pušenje uzrokuje smrtonosan rak pluća«.
»Pušenje u trudnoći šteti vašem djetetu«.
»Zaštitite djecu od udisanja vašeg cigaretnog dima«.
»Vaš liječnik ili ljekarnik može vam pomoći prestati pušiti«.
»Pušenje stvara izrazitu ovisnost, nemojte ni počinjati«.
»Prestanak pušenja umanjuje rizik smrtnih srčanih ili plućnih bolesti«.
»Pušenje može izazvati polaganu i bolnu smrt«.
»Potražite pomoć za prestanak pušenja /savjetujte se sa svojim liječnikom/ljekarnikom)«.
»Pušenje može usporiti krvotok i prouzročiti impotenciju«.
»Pušenje uzrokuje starenje kože«.
»Pušenje može oštetiti spermu i smanjiti plodnost«.
»Dim sadrži benzene, nitrozamine, formaldehide i ugljikove cijanide«.
Upozorenje iz stavka 4. ovoga članka mora prekriti najmanje 40% vanjske površine zadnje strane pojedinačnog pakiranja duhanskog proizvoda.
Upozorenja iz stavka 4. ovoga članka moraju se pravilno izmjenjivati tako da se svako od tih upozorenja otisne na jednakim količinama proizvedenih, odnosno prodanih duhanskih proizvoda u tekućoj godini.
Upozorenja iz stavka 1. i 4. ovoga članka ne smiju biti otisnuta na dodatnom prozirnom ovitku pojedinačnog pakiranja duhanskog proizvoda koji se koriste u prodaji na malo.

Članak 6.

Zabranjena je prodaja na malo duhanskih proizvoda za žvakanje i sisanje koji nemaju sljedeće upozorenje: »Uporaba ovoga proizvoda šteti vašem zdravlju i stvara ovisnost«.
Upozorenje iz stavka 1. ovoga članka mora biti otisnuto na najvidljivijoj površini pojedinačnog pakiranja, osim na dodatnom prozirnom ovitku koji se koristi u prodaji na malo te mora prekriti najmanje 30% vanjske površine pojedinačnog pakiranja.

Članak 7.

Kod pojedinačnih pakiranja duhanskih proizvoda osim cigareta, čija najvidljivija površina prelazi 75 cm2, upozorenja iz članka 5. stavka 1. i 4. ovoga Zakona moraju prekriti površinu od najmanje 22,5 cm2 na svakoj strani pojedinačnog pakiranja.

Članak 8.

Podaci iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona te upozorenja iz članka 5. stavka 1. i 4. i članka 6. stavka 1. ovoga Zakona moraju na pojedinačnom pakiranju duhanskih proizvoda biti:
– otisnuti masnim crnim slovima tipa Helvetica na bijeloj podlozi s time da veličina slova zauzima najveći mogući dio površine određene za podatke i upozorenja,
– otisnuti malim tiskanim slovima, osim prvog slova i gdje je to pravopisno potrebno,
– otisnuti u središnjem dijelu površine određene za podatke i upozorenja te paralelno s gornjim rubom pakiranja,
– uokvireni crnim obrubom širokim najmanje 3 mm, a najviše 4 mm, tako da ne prekrivaju tekst podataka, odnosno upozorenja, osim za upozorenja za duhanske proizvode iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona,
– otisnuti na hrvatskome jeziku i latiničnom pismu,
– otisnuti na način da ih se ne može ukloniti, izbrisati, da nisu skriveni, nejasni ili prekinuti drugim pisanim ili slikovnim materijalom ili otvaranjem pakiranja.
Podaci iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona te upozorenja iz članka 5. stavka 1. i 4. i članka 6. stavka 1. ovoga Zakona na duhanskim proizvodima koji nisu cigarete mogu biti pričvršćeni kao naljepnice, pod uvjetom da se te naljepnice ne mogu ukloniti.
Pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda mora biti označeno serijskim brojem ili ekvivalentom koji sadrži podatke o mjestu i datumu proizvodnje.
Na pojedinačnom pakiranju duhanskog proizvoda nije dopuštena uporaba izraza kao što su: »s malim količinama katrana«, »light«, »ultra-light«, »mild«, osobnih imena, slika, simbola ili drugih znakova koji bi mogli kod potrošača stvoriti dojam da se radi o manje štetnom proizvodu.

III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 9.

Zabranjeno je sponzoriranje događaja, aktivnosti ili pojedinaca s ciljem, učinkom ili mogućim učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda ili uporabe duhana.
Zabranjena je izravna i neizravna promidžba duhanskih proizvoda.
Neizravna promidžba duhanskog proizvoda smatra se prikazivanje logotipa i drugih znakova za označavanje duhanskog proizvoda na predmetima koji u smislu ovoga Zakona nisu duhanski proizvodi. Pod neizravnom promidžbom smatra se i besplatna ponuda duhanskih proizvoda na javnom mjestu i u javnim prostorima.
Zabranjeno je oglašavanje proizvoda koji se ne smatraju duhanskim proizvodima, a koji svojim oblikom, nazivom ili namjenom neposredno potiču potrošnju duhanskih proizvoda te svako drugo oglašavanje koje oblikom, nazivom ili namjenom potiče potrošnju duhanskih proizvoda.
Objavljivanje podataka o kakvoći i drugim svojstvima duhanskih proizvoda u stručnim knjigama, časopisima i drugim stručnim publikacijama namijenjenim obavješćivanju proizvođača ili prodavača tih proizvoda ne smatra se oglašavanjem u smislu ovoga Zakona.

Članak 10.

Iznimno od članka 9. ovoga Zakona, dopušteno je oglašavanje duhanskih proizvoda putem zaštićene robne marke na:
– priboru za pušenje,
– u i na poslovnim prostorima poslovnih subjekata koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prometa na veliko u ukupnoj površini do 7 m2,
– na unutarnjim stranama prodavaonica duhanskih proizvoda u ukupnoj površini do 7 m2.
Oglašavanje duhanskog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je u obliku znaka koji je zaštićen, koji ne navodi niti prikazuje duhanski proizvod, njegovo pakiranje ili uporabu.

Članak 11.

Zabranjuje se prodaja duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina.
Duhanske proizvode ne smiju prodavati osobe mlađe od 18 godina.
Na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju duhanski proizvodi mora biti istaknuta oznaka o zabrani prodaje duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina.
Oznaka iz stavka 3. ovoga članka mora biti istaknuta na vidljivom mjestu tako da se može pročitati s udaljenosti od deset metara.
Prodavač od osobe za koju smatra da je mlađa od 18 godina može zatražiti da odgovarajućom ispravom dokaže punoljetnost. Ako osoba to odbije, prodavač je obvezan uskratiti prodaju traženoga duhanskog proizvoda.
Zabranjuje se prodaja maloljetnicima »biljnih pušilica« i drugih proizvoda za pušenje koji mogu maloljetnike poticati na pušenje.
Zabranjuje se prodaja duhanskih proizvoda putem interneta.
Zabranjuje se prodaja duhanskih proizvoda iz automatskih naprava.
Zabranjuje se prodaja pojedinačnih cigareta, odnosno drugih duhanskih proizvoda izvan originalnog pakiranja proizvođača.
Zabranjuje se prodaja duhana za oralnu uporabu.

Članak 12.

Zabranjuje se pušenje duhanskih proizvoda prilikom javnih nastupa i prikazivanje osoba koje puše na televiziji.
Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na filmski program i umjetnička djela.
Zabranjuje se objavljivanje u tisku fotografija ili crteža osoba koje puše u promidžbene svrhe.

Članak 13.

Zabranjuje se pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima.
Zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena. Pušenje je zabranjeno i u prostorima koji se po ovom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i/ili obrazovanja te zdravstvena djelatnost.
Prostori za pušenje nisu dopušteni u prostorima u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost i djelatnost odgoja i obrazovanja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pušenje je dopušteno:
– u posebnim za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju sukladno propisima o ugostiteljskoj djelatnosti o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja,
– u posebnim za pušače određenim prostorima u psihijatrijskim bolnicama i u posebnim za pušače određenim prostorima drugih pružatelja zdravstvene skrbi duševno bolesnim osobama, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja i
– u prostorima za pušenje.

Članak 14.

Prostor za pušenje mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor,
– prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore i ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora,
– prostor mora biti namijenjen isključivo pušenju,
– u prostoru se ne smije konzumirati hrana ni piće.

Članak 15.

Prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija sa cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se kao dio zida.
Iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka »Prostor za pušenje« s navedenim brojem osoba koje istodobno prostor za pušenje može primiti.
Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka »Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu«.

Članak 16.

Prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje. Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
Ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.

Članak 17.

Ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje.
Prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku.

Članak 18.

Ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno.
Sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m².

Članak 19.

Zrak iz prostora za pušenje ne smije se reciklirati nego mora putem ventilacijskog sustava biti izveden u otvoreni prostor.

Članak 20.

Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostora za pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije.

Članak 21.

Provedbu zabrane pušenja obvezni su osigurati vlasnik ili korisnik prostora u kojem je pušenje zabranjeno.

IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA

Članak 22.

Obvezuju se ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na promicanje spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje među svim uzrastima djece i mladeži u svim aktivnostima provedbe redovitog obrazovanja.
Program promicanja spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje među svim uzrastima djece i mladeži iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za obrazovanje uz suglasnost ministra.

Članak 23.

U ostvarivanju društvene skrbi za zaštitu zdravlja pučanstva od štetnih utjecaja pušenja duhana i duhanskih proizvoda ministar osniva i imenuje Nacionalno povjerenstvo za borbu protiv pušenja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima 9 članova i to:
– 3 zdravstvena radnika koji svojim radom sudjeluju u zdravstvenom prosvjećivanju,
– 2 istaknuta stručnjaka u borbi protiv pušenja,
– 1 predstavnik javnih medija,
– 1 predstavnik iz područja odgoja i obrazovanja,
– 1 predstavnik ministarstva,
– 1 predstavnik ministarstva nadležnog za obrazovanje.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
– prati pojavnost pušenja, proučava i predlaže mjere za smanjenje utjecaja duhanskih proizvoda za zdravlje pučanstva,
– predlaže provedbene aktivnosti čiji je cilj smanjenje uporabe duhanskih proizvoda,
– predlaže programe odvikavanja od pušenja,
– predlaže i organizira izdavanje prigodnih publikacija čiji je cilj promicanje nepušenja kao zdravog načina života i odvikavanje od pušenja,
– surađuje s međunarodnim tijelima koja prate problematiku smanjenja pušenja,
– priprema izvješća o učestalosti navike pušenja i rezultatima trajnih preventivnih akcija,
– surađuje s vladinim i nevladinim organizacijama i udrugama,
– obavlja i druge poslove iz područja ograničavanja pušenja duhana i duhanskih proizvoda, te
– podnosi ministru godišnje izvješće o aktivnostima Povjerenstva.

Članak 24.

Za provedbu sustavnih odgojnih, informativnih i promidžbenih aktivnosti u cilju smanjenja i ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda osiguravaju se sredstva u državnom proračunu.

V. NADZOR

Članak 25.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju, svaki u okviru svojega djelokruga propisanog zakonom, sanitarni inspektori, zdravstveni inspektori, prosvjetni inspektori, inspektori rada i gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

Članak 26.

U slučaju kad nadležni inspektor utvrdi da se duhanski proizvodi prodaju protivno odredbama članka 3. – 12. ovoga Zakona pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost prodaje, rješenjem zabranjuje prodaju duhanskih proizvoda.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se rok do kojeg traje zabrana prodaje duhanskih proizvoda, a koji ne može biti dulji od šest mjeseci.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kad nadležni inspektor utvrdi da se duhanski proizvodi prodaju osobama mlađim od 18 godina usmenim će rješenjem u zapisniku, do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana, sukladno propisima o trgovini, zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi obavljanje djelatnosti trgovine.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 27.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. proizvodi ili prodaje cigarete koje sadrže više od 10 mg katrana po cigareti (članak 3. stavak 1. podstavak1.),
2. proizvodi ili prodaje cigarete koje sadrže više od 1 mg nikotina po cigareti (članak 3. stavak 1. podstavak2.),
3. proizvodi ili prodaje cigarete koje sadrže više od 10 mg ugljičnog monoksida po cigareti (članak 3. stavak 1. podstavak 3.),
4. ne dostavi ministarstvu nadležnom za zdravstvo propisane podatke u propisanom roku (članak 3. stavak 4.),
5. proizvodi ili prodaje cigarete koje na bočnoj strani originalnog pakiranja nemaju otisnute podatke o količini katrana, nikotina i ugljičnog monoksida po cigareti ili ima otisnute pogrešne podatke ili ti podaci ne pokrivaju najmanje 10% površine bočne strane originalnog pakiranja cigareta (članak 4.),
6. proizvodi ili prodaje duhanske proizvode bez otisnutog upozorenja iz članka 5. stavka 1.ovoga Zakona ili ako je to upozorenje otisnuto protivno odredbi članka 5. stavka 2. ovoga Zakona,
7. proizvodi ili prodaje duhanske proizvode bez upozorenja iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona ili je to upozorenje otisnuto protivno odredbi članka 5. stavka 5. ovoga Zakona ili se upozorenje ne izmjenjuje sukladno članku 5. stavku 6. ovoga Zakona,
8. proizvodi ili prodaje duhanske proizvode na kojima je upozorenje iz članka 5. stavka 1. ili 4. ovoga Zakona otisnuto na dodatnom prozirnom ovitku pojedinačnog pakiranja duhanskog proizvoda koji se koriste u prodaji na malo (članak 5. stavak 7.),
9. prodaje na malo duhanske proizvode za žvakanje i sisanje koji nemaju upozorenje iz članka 6. stavka 1. ili je to upozorenje otisnuto protivno članku 6. stavku 2. ovoga Zakona,
10. prodaje duhanske proizvode, osim cigareta, na kojima je upozorenje iz članka 5. stavka 1. i 4. ovoga Zakona otisnuto protivno članku 7. ovoga Zakona,
11. proizvodi ili prodaje duhanske proizvode na kojima su podaci iz članka 3. stavka 1. te upozorenja iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona otisnuti protivno članku 8. stavku 1. ovoga Zakona,
12. proizvodi ili prodaje duhanske proizvode koji nisu cigarete na kojima su podaci iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona te upozorenja iz članka 5. stavka 1. i 4. i članka 6. stavka 1. ovoga Zakona pričvršćeni kao naljepnice koje se mogu ukloniti,
13. prodaje duhanske proizvode bez serijskog broja ili ekvivalenta koji sadrži podatke o mjestu i datumu proizvodnje (članak 8. stavak 3.),
14. prodaje duhanske proizvode s uporabom izraza protivno članku 8. stavku 4. ovoga Zakona,
15. sponzorira događaje, aktivnosti ili pojedince s ciljem, učinkom ili mogućim učinkom izravne ili neizravne promidžbe duhanskog proizvoda ili uporabe duhana (članak 9. stavak 1.),
16. izravno ili neizravno promiče duhanske proizvode (članak 9. stavak 2.),
17. oglašava proizvode koji se ne smatraju duhanskim proizvodima, a koji svojim oblikom, nazivom ili namjenom neposredno potiču potrošnju duhanskih proizvoda ili obavlja oglašavanje koje oblikom, nazivom ili namjenom potiče potrošnju duhanskih proizvoda (članak 9. stavak 4.),
18. oglašava duhanski proizvod putem zaštićene robne marke protivno članku 10. ovoga Zakona,
19. prodaje duhanske proizvode osobama mlađim od 18 godina (članak 11. stavak 1.),
20. duhanske proizvode prodaje osoba mlađa od 18 godina (članak 11. stavak 2.),
21. na prodajnom mjestu na kojem se prodaju duhanski proizvodi ne istakne oznaku o zabrani prodaje duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina ili je ne istakne na vidljivom mjestu tako da se može pročitati s udaljenosti od deset metara. (članak 11. stavak 3. i 4.),
22. prodaje maloljetnicima »biljne pušilice« ili druge proizvode za pušenje koji mogu maloljetnike poticati na pušenje (članak 11. stavak 6.),
23. prodaje duhanske proizvode putem interneta (članak 11. stavak 7.),
24. prodaje duhanske proizvode iz automatskih naprava (članak 11. stavak 8.),
25. prodaje pojedinačne cigarete, odnosno druge duhanske proizvode izvan originalnog pakiranja proizvođača (članak 11. stavak 9.),
26. prodaje duhan za oralnu uporabu (članak 11. stavak 10.),
27. dopusti pušenje duhanskih proizvoda prilikom javnih nastupa na televiziji uživo ili objavi u tisku fotografije ili crteže osoba koje puše u promidžbene svrhe (članak 12. stavak 1. i 3.),
28. ne osigura poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru (članak 13. stavak 1. i 2.),
29. prostor za pušenje ne ispunjava uvjete iz članka 14. do 20. ovoga Zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba te odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u ugostiteljskom objektu uslužuje hranu i/ili piće, a u kojem je ugostiteljskom objektu zatečena osoba koja puši.

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će inspektor na mjestu izvršenja za prekršaj fizičku osobu ako:
1. besplatno nudi duhanske proizvode na javnom mjestu i u javnim prostorima (članak 9. stavak 2.),
2. puši u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno (članak 13. stavak 1.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Pravilnik o sadržaju podataka u popisu koji su proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda obvezni dostaviti ministarstvu i o načinu informiranja javnosti o tim podacima ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

Program promicanja spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje među svim uzrastima djece i mladeži iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona ministar nadležan za obrazovanje donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 32.

Proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda obvezni su svoj rad i poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 33.

Vlasnici, odnosno korisnici zatvorenoga javnog prostora obvezni su svoj rad i poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br 128/99., 14/00. i 55/00.).

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-29/08-01/01
Zagreb, 17. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.