Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

NN 125/2008 (29.10.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

HRVATSKI SABOR

3562

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/137
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 22. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Članak 1.

U Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/07.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Ovaj se Zakon primjenjuje i na postupke davanja koncesija za javne radove te na postupke sklapanja ugovora o javnim radovima koje provode koncesionari koji nisu naručitelji u smislu ovoga Zakona, ako propisom kojim se uređuju koncesije nije drugačije određeno.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 2. točki 4. zadnja rečenica briše se.
U točki 5. riječi: »koji se dodjeljuju« brišu se.
U točki 7. iza riječi: »provedbe« dodaje se riječ: »dijela«, a iza riječi: »postupka« dodaju se riječi: »i/ili načina javne nabave«.
U točki 13. iza riječi: »za« dodaje se riječ: »javnu«.
Iza točke 21. dodaju se točke 22. i 23. koje glase:
»22. Koncesija za javne radove jest ugovorom uređen pravni odnos u smislu propisa kojim se uređuju koncesije.
23. Koncesija za javne usluge jest ugovorom uređen pravni odnos u smislu propisa kojim se uređuju koncesije.«

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točki 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »kada nabavlja robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti«.
Točka 3. mijenja se i glasi:
»3. subjekt koji na temelju posebnog ili isključivog prava obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u članku 106. do 111. ovoga Zakona kada nabavlja robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti, a nije javni naručitelj ili trgovačko društvo u smislu točke 2. ovoga stavka.«

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:
»(1) Ovaj Zakon ne primjenjuju naručitelji iz članka 3. ovoga Zakona:
1. na ugovore o javnoj nabavi s međunarodnim organizacijama na temelju međunarodnog sporazuma ili ugovora, ili koji se sklapaju na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije,
2. na ugovore o javnoj nabavi na koje se primjenjuju drugačija pravila i provode se na temelju međunarodnog sporazuma sklopljenog, u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice, između Republike Hrvatske i jedne ili više država za projekt koji će ugovorne strane zajednički izvoditi ili koristiti. S danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, naručitelji, putem tijela nadležnog za sustav javne nabave, obavještavaju Europsku komisiju o sklapanju svakoga takvog sporazuma,
3. na ugovore o javnoj nabavi na koje se primjenjuju drugačija pravila i provode se na temelju međunarodnog sporazuma u vezi s boravkom postrojbi Republike Hrvatske, države članice Europske unije ili neke druge države,
4. na ugovore o javnim uslugama od naručitelja iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona koji uslugu pruža sukladno posebnom ili isključivom pravu utemeljenom na posebnom zakonu ili podzakonskom propisu. S danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, poseban zakon ili podzakonski propis mora biti usklađen s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice,
5. na ugovore o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na nabavu financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon,
6. na ugovore o stjecanju, razvoju, produkciji i koprodukciji programskog materijala namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju i za termine radiotelevizijskog emitiranja,
7. na usluge arbitraže i mirenja,
8. na financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji naručiteljima služe za stjecanje novca ili kapitala, kao i na usluge Hrvatske narodne banke,
9. na ugovore o radu,
10. na usluge istraživanja i razvoja, osim na one od kojih koristi ima isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslova, pod uvjetom da naručitelj isplati punu naknadu za pruženu uslugu,
11. na radove, robu i/ili usluge koje naručitelj nabavlja od ili putem središnjeg tijela za javnu nabavu, ako se središnje tijelo za javnu nabavu prilikom nabave tih radova, robe ili usluga pridržavalo odredaba ovoga Zakona,
12. na ugovore o javnoj nabavi čija je glavna svrha da se naručiteljima omogući pružanje ili korištenje javne elektroničke komunikacijske mreže, ili pružanje tržištu jedne ili više elektroničkih komunikacijskih usluga,
13. do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju na ugovore o javnoj nabavi u svrhu daljnje prodaje ili davanja u najam ili zakup, pod uvjetom da naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju, najam ili zakup predmeta nabave kod takvih ugovora, pa ih drugi subjekti mogu slobodno obavljati pod istim uvjetima kao i naručitelj,
14. na davanje koncesija za javne usluge, s time da se odredbe o pravnoj zaštiti ovoga Zakona primjenjuju.
(2) Ovaj Zakon ne primjenjuju naručitelji iz članka 4. ovoga Zakona u slučajevima iz stavka 1. točke 1. do 12. ovoga članka, te u sljedećim slučajevima:
1. na ugovore o javnoj nabavi u svrhu daljnje prodaje, davanja u najam ili zakup trećima, pod uvjetom da naručitelju ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam (zakup) tog predmeta nabave, pa ih drugi subjekti mogu slobodno prodati ili iznajmiti (dati u zakup) pod istim uvjetima kao i naručitelj. Naručitelj će Europsku komisiju, na njezin zahtjev, obavijestiti o kategorijama robe ili djelatnosti na koje se odnosi odredba o izuzeću,
2. na ugovore o javnoj nabavi u svrhe koje ne uključuju obavljanje djelatnosti na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga ili radi obavljanja takvih djelatnosti u drugoj zemlji u uvjetima koji ne uključuju fizičku uporabu mreže ili zemljopisnog područja unutar Republike Hrvatske. Naručitelj će Europsku komisiju, na njezin zahtjev, obavijestiti o svim djelatnostima na koje se odnosi odredba o izuzeću,
3. na nabavu vode koju naručitelj nabavlja za obavljanje jedne ili obje djelatnosti iz članka 106. stavka 1. ovoga Zakona,
4. na opskrbu energijom ili gorivima za proizvodnju energije koju naručitelj nabavlja za obavljanje jedne ili više djelatnosti iz članka 107. stavka 1. ili stavka 3. ili iz članka 108. ovoga Zakona,
5. na davanje koncesija za javne usluge i javne radove ako se te koncesije daju za obavljanje jedne ili više djelatnosti u smislu članka 106. do 111. ovoga Zakona, s time da se odredbe o pravnoj zaštiti ovoga Zakona primjenjuju.«

Članak 5.

Iza članka 5. dodaju se članci 5.a, 5.b i 5.c koji glase:

»Članak 5.a

(1) Ugovori o javnoj nabavi koji su na osnovi propisa Republike Hrvatske određeni kao klasificirani ili čije izvršenje na osnovi zakona ili drugih propisa Republike Hrvatske zahtijeva primjenu mjera informacijske sigurnosti sklapaju se sukladno Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti.
(2) Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.b

(1) Ugovori o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu sklapaju se sukladno Pravilniku o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske.
(2) Pravilnik o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske donosi čelnik tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove.

Članak 5.c

(1) Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istodobno:
– obavlja upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili
– je vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.
(2) Ugovor o javnoj nabavi sklopljen protivno odredbi stavka 1. ovoga članka ništetan je.
(3) Naručitelj je obvezan na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu stavka 1. ovoga članka.
(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na ugovore o javnoj nabavi na koje se ovaj Zakon ne primjenjuje.«

Članak 6.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Gospodarski subjekt koji ima pravo na pružanje odgovarajuće usluge prema pravu države u kojoj ima sjedište, ne smije biti isključen iz postupka javne nabave iz razloga što bi prema propisima Republike Hrvatske morao biti ili fizička ili pravna osoba.«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:
»Naručitelj, natjecatelj i ponuditelj obvezni su čuvati i ne smiju dati na uvid i prosljeđivati podatke koji se odnose na naručitelja, natjecatelja i ponuditelja te na njihovu dokumentaciju, a koji su sukladno posebnim propisima označeni tajnima. Ti podaci ne smiju utjecati na objavljivanje podataka sukladno odredbi članka 37. ovoga Zakona.«

Članak 8.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »nabavi« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a u slučajevima kada se takva objava ne traži, u trenutku u kojem naručitelj započinje postupak javne nabave«.
U stavku 3. riječi: »i načina« brišu se.
Stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 9.

Članak 10. mijenja se i glasi:
»(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi koje sklapaju javni naručitelji za potrebe obrane.
(2) Ako javni naručitelj smatra da je to neophodno za zaštitu bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske ugovori o javnoj nabavi oružja, vojne i policijske opreme te vojnih i policijskih materijala koji su navedeni u Dodatku III. ovoga Zakona, ugovori o javnim uslugama i javnim radovima koji su izravno s njima povezani, određeni ugovori o javnoj nabavi koji sadrže osjetljive podatke za potrebe sigurnosti Republike Hrvatske koji nemaju vojnu svrhu sklapaju se sukladno Uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti.«

Članak 10.

Naslov iznad članka 11. mijenja se i glasi: »Zajednica ponuditelja«.
U članku 11. stavku 2. druga rečenica briše se.
Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 11.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a i naslov iznad njega koji glase:

»Sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave (tehničke konzultacije)

Članak 11.a

Gospodarski subjekt koji je izravno ili neizravno sudjelovao u tehničkim konzultacijama u pripremi postupka javne nabave smije sudjelovati u tom postupku javne nabave kao ponuditelj ili natjecatelj, uz uvjet da naručitelj osigura da iskustvo stečeno sudjelovanjem u pripremi postupka javne nabave ne dovodi tog gospodarskog subjekta u prednost prilikom izrade njegove ponude u odnosu na ostale gospodarske subjekte.«

Članak 12.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

U pripremi i provedbi postupaka javne nabave kod obveznika primjene ovoga Zakona mora sudjelovati najmanje jedna osoba koja ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave ako je procijenjena vrijednost predmeta nabave viša od:
– 300.000,00 kuna za robu i usluge,
– 500.000,00 kuna za radove.«

Članak 13.

Članak 13. mijenja se i glasi:
»(1) Javni naručitelj izrađuje i donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji minimalno mora sadržavati podatke o:
– nazivu predmeta nabave,
– procijenjenoj vrijednosti nabave,
– planiranim sredstvima i
– oznaci pozicije financijskog plana, odnosno proračuna na kojoj su sredstva planirana.
(2) Javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave onda kada su planirana sredstva za nabavu.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, javni naručitelj smije započeti postupak javne nabave i kada nisu planirana sredstva za nabavu, u cijelosti ili djelomično, i to:
– kada se kroz postupak javne nabave nabavljaju i financijska sredstva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi,
– kada je nakon početka postupka javne nabave, a prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama potrebno pribaviti posebnu suglasnost mjerodavnog tijela sukladno postupku iz propisa kojim se uređuje proračun,
– kada postupak javne nabave završava sklapanjem okvirnog sporazuma kojim se ne stvara ugovorna obveza,
– kada postupak javne nabave završava uspostavljanjem dinamičkog sustava nabave.
(4) Postupak javne nabave započinje donošenjem odluke o početku postupka javne nabave.
(5) Odluka o početku postupka javne nabave obvezno sadrži podatke o:
– javnom naručitelju,
– predmetu nabave,
– procijenjenoj vrijednosti nabave,
– izvoru planiranih sredstava,
– zakonskoj osnovi za provođenje postupka javne nabave ili za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona,
– odabranom postupku javne nabave,
– ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave,
– odgovornoj osobi javnog naručitelja (ime i prezime).
(6) Odluku o početku postupka javne nabave potpisuje odgovorna osoba javnog naručitelja.
(7) Javni naručitelj slobodno bira između otvorenog i ograničenog postupka javne nabave.
(8) U posebnim slučajevima i okolnostima navedenima u odredbama članka 14., 15. i 16. ovoga Zakona javni naručitelj smije koristiti pregovarački postupak s prethodnom objavom ili bez prethodne objave.
(9) U posebnim okolnostima navedenima u članku 20. ovoga Zakona javni naručitelj smije koristiti natjecateljski dijalog.«

Članak 14.

U članku 22. stavku 6. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 15.

U članku 23. stavku 6. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 16.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Broj natjecatelja kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude ili na pregovaranje određuje se u skladu s predmetom nabave i javni ga naručitelj mora objaviti u pozivu na nadmetanje. Određeni broj gospodarskih subjekata koje će javni naručitelj pozvati mora osigurati mogućnost nadmetanja. Pravila koja naručitelj namjerava primijeniti moraju biti objektivna i nediskriminirajuća i moraju se objaviti u pozivu na nadmetanje.«
U stavku 4. riječ: »najbolje« briše se.

Članak 17.

Članak 25. mijenja se i glasi:
»(1) Ako je na temelju uvjeta za odabir pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave moguće, postupak se vodi s više gospodarskih subjekata uz poštivanje načela jednakog tretmana i zabrane diskriminacije.
(2) Javni naručitelj obvezan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objaviti obavijest o početku postupka javne nabave koja sadrži podatke iz Dodatka V. H ovoga Zakona.
(3) U pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave na pregovaranje se pozivaju samo sposobni natjecatelji. Sposobnost natjecatelja utvrđuje se prije slanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka o čemu se sastavlja zapisnik.
(4) Javni naručitelj ne smije nastaviti postupak prije isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana objave obavijesti o početku postupka javne nabave. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite postupak javne nabave smije se nastaviti nakon dostave odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojom se žalba odbacuje ili odbija.
(5) Nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka javni naručitelj poziva sposobnog natjecatelja (ili natjecatelje) na pregovaranje.
(6) Dostavljanje inicijalnih ponuda može biti temelj za pregovaranje. Konačnu ponudu može dostaviti samo pozvani gospodarski subjekt. Javni naručitelj odabire ponudu prema kriteriju za odabir ponude utvrđenom u pozivu na pregovaranje.
(7) U pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave inicijalna ponuda koja odgovara svim potrebama naručitelja ujedno može biti i konačna.
(8) Na pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave u slučajevima iznimne žurnosti, izazvane događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti kada se rok za nadmetanje s objavom poziva ne može primijeniti, ne primjenjuju se odredbe stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.«

Članak 18.

U članku 26. stavku 6. točka 2. briše se.
Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 2., 3. i 4.

Članak 19.

U članku 30. stavak 7. mijenja se i glasi:
»(7) Elektronička dostava ponuda i dokumenata koji su u vezi s ocjenom ponude, mora se izvršiti primjenom naprednoga elektroničkog potpisa, odnosno na način koji jamči cjelovitost i izvornost sadržaja dostavljenoga elektroničkog dokumenta.«

Članak 20.

U članku 31. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:
»6. obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona,«.
Iza točke 6. dodaju se točke 7., 8. i 9. koje glase:
»7. obavijest o objavljivanju podataka prethodne (informacijske) obavijesti na profilu javnog naručitelja (kupca),
8. obavijest o namjeri davanja koncesije za javne radove,
9. obavijest o namjeri sklapanja ugovora o javnim radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji.«

Članak 21.

U članku 35. stavku 1. riječi: »i dokumentaciji za nadmetanje« brišu se.

Članak 22.

U članku 36. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Najmanje jednom godišnje putem prethodne (informacijske) obavijesti ili na svom profilu javni naručitelj objavljuje:«.
Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Prethodna (informacijska) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i na ugovore o javnim uslugama šalje se što prije na objavljivanje ili se objavljuje na profilu javnog naručitelja (kupca) nakon početka tekuće financijske odnosno proračunske godine. Prethodna (informacijska) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnim radovima šalje se što prije na objavljivanje ili se objavljuje na profilu javnog naručitelja (kupca) nakon donošenja odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o javnim radovima ili okvirnih sporazuma koje javni naručitelji namjeravaju sklopiti.
(3) Javni naručitelji koji objavljuju prethodnu (informacijsku) obavijest na profilu javnog naručitelja (kupca) elektroničkim putem šalju obavijest o objavljivanju podataka prethodne (informacijske) obavijesti na profilu javnog naručitelja (kupca) u skladu s formatom i detaljnim postupcima za slanje obavijesti navedenim u točki 3. Dodatka VI. ovoga Zakona. Na profilu javnog naručitelja (kupca) navodi se datum slanja te obavijesti.«

Članak 23.

U članku 37. stavku 1. riječi: »donošenja odluke o odabiru« zamjenjuju se riječima: »sklapanja ugovora o javnoj nabavi«.
U stavku 3. podstavku 1. riječi: »donošenja odluke o odabiru za svaki ugovor« zamjenjuju se riječima: »sklapanja svakog ugovora o javnoj nabavi«.
U stavku 4. iza riječi: »s« dodaje se riječ: »njezinim«.
Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
»(6) Ugovori sklopljeni na temelju izuzeća od primjene ovoga Zakona ne objavljuju se.«

Članak 24.

U članku 40. stavku 1. točki 1. riječi: »najkasnije u roku šest« zamjenjuju se riječima: »odmah, a najkasnije u roku tri«.

Članak 25.

U članku 41. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od odgovarajuće najnižeg iznosa propisanog Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave rok za dostavu ponuda iznosi:
– u otvorenom postupku najmanje 26 dana od dana kada je odaslana objava,
– u ograničenom postupku najmanje 20 dana od dana kada je odaslan poziv za dostavu ponude.«

Članak 26.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od odgovarajućega najnižeg iznosa propisanog Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 25 dana od dana slanja objave.«

Članak 27.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Rok iz članka 41. stavka 1. i 2. ovoga Zakona može se skratiti na 36 dana ako je javni naručitelj najmanje 52 dana, ali najviše dvanaest mjeseci prije trenutka slanja objave, poslao na objavljivanje prethodnu obavijest sukladno odredbama članka 36. ovoga Zakona.«

Članak 28.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku javne nabave:
1. ako je gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, i/ili
2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.«

Članak 29.

U članku 47. točki 5. riječi: »kao i u trenutku isteka roka za dostavu ponude kod ponovljenog poziva na nadmetanje,« brišu se.
U točki 6. riječi: »kao i u trenutku isteka roka za dostavu ponude pri posebnom pozivu na dostavu ponude sukladno odredbama članka 104. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 30.

Članak 48. mijenja se i glasi:
»(1) Javni naručitelj obvezan je u postupku javne nabave odrediti uvjete za pravnu i poslovnu sposobnost te uvjete nekažnjavanja, a uvjete za financijsku sposobnost gospodarskog subjekta obvezan je odrediti sukladno odredbi članka 51. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) U postupku javne nabave javni naručitelj može po potrebi odrediti uvjete:
1. za financijsku sposobnost gospodarskog subjekta sukladno odredbi članka 51. stavka 2. ovoga Zakona i
2. za tehničku i stručnu sposobnost gospodarskog subjekta.
(3) Dokazi i njihovi vrijednosni pokazatelji, koje javni naručitelj određuje u svrhu utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta, mogu se zahtijevati samo u mjeri opravdanoj predmetom nabave i procijenjenom vrijednošću nabave.
(4) Radi utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta javni naručitelj mora tražiti dokaze o sposobnosti sukladno odredbama ovoga Zakona.
(5) S danom prijama u Europsku uniju Republika Hrvatska obavještava Europsku komisiju o tijelima nadležnima za izdavanje dokumenata kojima se dokazuje postojanje odgovarajuće sposobnosti gospodarskog subjekta sukladno ovome Zakonu. Takvo obavještavanje nije u suprotnosti s propisima o zaštiti podataka.«

Članak 31.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Javni naručitelj mora od gospodarskog subjekta, kao dokaz postojanja odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti, zahtijevati:
1. ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu, koji ne smiju biti stariji od šest mjeseci do dana slanja objave,
2. ovlaštenje, suglasnost i slično ako su gospodarskom subjektu potrebni u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave, te
3. ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji ako je gospodarskom subjektu potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz stavka 1. točke 1. ovoga članka. Postojanje sposobnosti iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka članovi zajednice ponuditelja dokazuju ako je ona potrebna za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave. Ako je sposobnost iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.«

Članak 32.

Članak 50. mijenja se i glasi:
»(1) Javni naručitelj obvezan je od gospodarskog subjekta zahtijevati izjavu da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 46. stavka 1. točka 1. ovoga Zakona, ukoliko u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta nije moguće pribaviti dokument ili potvrdu od nadležnog tijela koje vodi službenu evidenciju o tim okolnostima.
(2) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.
(3) Izjava iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.
(4) U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dostaviti izjavu iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 33.

Naslov iznad članka 51. mijenja se i glasi: »Dokaz financijske sposobnosti«.
Članak 51. mijenja se i glasi:
(1) Javni naručitelj obvezan je, kao dokaz da ne postoje razlozi isključenja iz odredbe članka 46. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, zahtijevati potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30 dana do dana slanja objave.
(2) Uz dokaz iz stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj kao dokaz financijske sposobnosti može zahtijevati jedan ili više sljedećih dokaza:
1. bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta,
2. dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,
3. jamstvo za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti,
4. izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja,
5. jamstvo za ozbiljnost ponude,
6. izvješće ili izjavu o ukupnom prihodu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o ostvarenom prihodu gospodarskog subjekta za područje njegove djelatnosti u koje spada predmetna nabava, i to za razdoblje od jedne do najviše tri posljednje dostupne financijske godine, ili za kraće razdoblje djelatnosti u slučaju da gospodarski subjekt ne posluje u tom razdoblju.
(3) Gospodarski subjekt može dokazati financijsku sposobnost i pomoću drugoga dokaza, različitog od onoga koji je tražio javni naručitelj, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.
(4) Javni naručitelj obvezan je u objavi o javnoj nabavi navesti koje dokaze iz ovoga članka zahtijeva, te mogućnost dokazivanja sposobnosti u smislu stavka 3. ovoga članka i pomoću drugog dokaza.
(5) U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati financijsku sposobnost iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 34.

U članku 55. iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:
»(9) Dokumentacija za nadmetanje izrađuje se na hrvatskom jeziku.
(10) Kada je to potrebno zbog predmeta nabave naručitelj može, osim na hrvatskom jeziku, dokumentaciju za nadmetanje ili njezin dio izraditi i na stranom jeziku ili jezicima. U slučaju spora mjerodavna je dokumentacija za nadmetanje izrađena na hrvatskom jeziku.«

Članak 35.

U članku 57. stavak 1. briše se.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.
Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:
»(3) Podaci o gospodarskim subjektima koji zatraže uvid ili preuzmu dokumentaciju za nadmetanje moraju se evidentirati i čuvati kao tajni do otvaranja ponuda.«
Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 36.

Članak 59. mijenja se i glasi:
»(1) Javni naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje zatražiti od ponuditelja da u ponudi naznači dio koji namjerava ustupiti podizvođaču/podisporučitelju i podatke o njemu. Te naznake ne utječu na odgovornost ponuditelja.
(2) Javni naručitelj može u dokumentaciji za nadmetanje zatražiti da ponuditelj dostavi dokaz iz članka 49. stavka 1. točke 1., članka 50. stavka 1. i članka 51. stavka 1. ovoga Zakona za podizvođača/podisporučitelja.«

Članak 37.

U članku 60. točki 1. iza riječi: »sposobnosti« dodaju se riječi: »u smislu članka 89. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora«.

Članak 38.

U članku 61. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Ako se ponuditelj suglasi sa zahtjevom javnog naručitelja za produženje valjanosti ponude, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude.
(3) Javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstva za ozbiljnost ponude u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru.«
Stavak 4. briše se.

Članak 39.

Naslov iznad članka 67. mijenja se i glasi: »Predmet nabave«.
Članak 67. mijenja se i glasi:
»(1) Predmet nabave određuje javni naručitelj u planu nabave.
(2) Predmet nabave obuhvaća robu, usluge, odnosno radove koji su određeni po svojoj vrsti, svojstvima ili namjeni ili se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, gospodarsku, oblikovnu, funkcionalnu i/ ili drugu cjelinu.
(3) Javni naručitelj mora jasno, razumljivo i nedvojbeno opisati predmet nabave kako bi ponuditelji mogli ponuditi robu, usluge i radove usporedive po vrsti, kvaliteti i cijeni, te po drugim potrebnim svojstvima i uvjetima.«

Članak 40.

U članku 68. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(1) Opis predmeta nabave može biti konstruktivan, funkcionalan ili kombinacija obaju opisa.
(2) Pri konstruktivnom opisu predmeta nabave, predmet nabave se mora opisati na jasan, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu konstruktivnih zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Konstruktivan opis predmeta nabave sadrži tehničke specifikacije te se u slučaju potrebe nadopunjava planovima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, probama, uzorcima i slično.
(3) Pri funkcionalnom opisu predmeta nabave tehničke specifikacije moraju predmet nabave opisati jasno, potpuno i neutralno, na način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu izvedbenih i/ili funkcionalnih zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Iz opisa predmeta nabave mora biti prepoznatljiva svrha predmeta nabave i zahtjevi koji se postavljaju za predmet nabave u tehničkom, gospodarskom, oblikovnom i funkcionalnom pogledu. Izvedbeni i funkcionalni zahtjevi moraju se precizirati na način da natjecatelji i ponuditelji dobiju jasnu predodžbu o predmetu ugovora i da javni naručitelj može sklopiti ugovor. Funkcionalni opis predmeta nabave mora sadržavati tehničke specifikacije te planove, crteže, modele, probe, uzorke i slično, ako javni naručitelj njima raspolaže.«

Članak 41.

U članku 71. stavku 3. brojke: »5. i 6.« zamjenjuju se brojkama: »4. i 5.«.

Članak 42.

Članak 73. mijenja se i glasi:
»Ponuda mora sadržavati:
1. naziv (tvrtku ili skraćenu tvrtku) i sjedište ponuditelja, te adresu (elektroničke) pošte ponuditelja ili službe ponuditelja ovlaštene za zaprimanje pošte, a kod zajednice ponuditelja podatke o zajedničkim ponuditeljima, nositelju ponude za sudjelovanje u postupku javne nabave i potpisniku/potpisnicima ugovora o javnoj nabavi,
2. dokaze o sposobnosti osim kada se sposobnost ocjenjuje prije dostavljanja ponude,
3. obvezne dijelove i/ili priloge ponude (jamstva, tehničke specifikacije, tehnička dokumentacija, izjave, nacrti, fotografije, skice, uzorci i sl.) ako su traženi,
4. cijenu ponude,
5. rok valjanosti ponude,
6. potpisan prijedlog ugovora ili okvirnog sporazuma, ukoliko je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje,
7. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,
8. ostale podatke tražene u dokumentaciji za nadmetanje, i
9. datum i potpis ponuditelja.«

Članak 43.

U članku 74. stavku 3. u drugoj rečenici riječ: »ona« briše se.

Članak 44.

U članku 77. stavak 3. briše se.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 45.

U članku 79. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) U otvorenom i ograničenom postupku javne nabave obavlja se javno otvaranje ponuda, o čemu se sastavlja zapisnik. Postupak otvaranja ponuda započinje na naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika javnog naručitelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
(2) U ostalim postupcima javne nabave na otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja koji su predali konačne ponude.«

Članak 46.

U članku 81. stavku 4. zadnja rečenica briše se.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Javni naručitelj obvezan je obavijestiti Europsku komisiju ako isključi ponudu iz razloga navedenog u stavku 4. ovoga članka u slučaju kada se radi o postupku javne nabave za koji je obvezna objava u Službenom glasniku Europske unije.«

Članak 47.

U članku 84. stavku 1. točki 1. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se slovom: »a«.
Iza točke 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:
»14. ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj ili sudionik u zajedničkoj ponudi, osim u slučaju dostavljanja alternativne ponude ako je ona dopuštena,«.
Dosadašnja točka 14. postaje točka 15.

Članak 48.

Članak 85. mijenja se i glasi:
»(1) Nakon pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj donosi odluku o odabiru ili odluku o poništenju.
(2) Odluka o odabiru temelji se na kriteriju/kriterijima za odabir ponude.
(3) Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda.
(4) Ako su pristigle dvije ili više prihvatljivih ponuda s istom najnižom cijenom kada je kriterij odabira najniža cijena javni naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.«

Članak 49.

Iza članka 85. dodaje se članak 85.a i naslov iznad njega koji glasi: »Posebni programi

Članak 85.a

U svrhu provedbe programa obnove u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica i programa stambenog zbrinjavanja, naručitelj može donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja ili, uz uvjet da svi sposobni ponuditelji prihvate cijenu i uvjete iz najpovoljnije prihvatljive ponude, donijeti odluku o odabiru svih sposobnih ponuditelja.«

Članak 50.

U članku 86. stavku 1. podstavku 12. riječi: »dan isteka roka« zamjenjuju se riječju: »rok«.
Podstavak 13. mijenja se i glasi:
»– cijenu odabrane ponude, a u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude podatke o obilježjima i prednostima odabrane ponude,«.
U podstavku 15. riječ: »ovjeru« zamjenjuje se riječju: »pečat«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Nakon dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju do isteka roka za izjavljivanje žalbe, javni naručitelj je obvezan ponuditelju na njegov zahtjev omogućiti uvid u bilo koju ponudu osim u one podatke koji su označeni tajnima sukladno odredbi članka 8. ovoga Zakona.«

Članak 51.

U članku 87. stavak 3. briše se.

Članak 52.

Naziv iznad članka 88. mijenja se i glasi: »Rok mirovanja i ništetnost odluke o odabiru«.
U članku 88. stavku 1. brojka: »12« zamjenjuje se brojkom: »15«.
U stavku 2. riječ: »ništava« zamjenjuje se riječju: »ništetna«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Rok mirovanja ne primjenjuje se:
a) ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana,
b) prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma iz članka 102. i dinamičkog sustava nabave iz članka 104. ovoga Zakona.«

Članak 53.

Članak 89. mijenja se i glasi:
»(1) Protekom roka mirovanja iz članka 88. stavka 1. ovoga Zakona, ako nije pokrenut postupak pravne zaštite, odnosno dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojom se žalba odbacuje ili odbija, odluka o odabiru postaje izvršna te nastaje ugovorni odnos. Ako je nastanak ugovora uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovorni odnos nastaje u trenutku njezina pribavljanja.
(2) Ako u trenutku iz stavka 1. ovoga članka istekne rok valjanosti ponude, ugovorni odnos nastaje pisanom izjavom ponuditelja o prihvatu ugovora. U svrhu davanja te izjave ponuditelju se daje primjereni rok.
(3) Javni naručitelj može, ako je to odredio u dokumentaciji za nadmetanje, unutar roka mirovanja od odabranog ponuditelja zatražiti izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti.
(4) Ako odabrani ponuditelj odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje, javni naručitelj može raskinuti ugovor i donijeti novu odluku o odabiru sljedeće prihvatljive i prikladne ponude ili poništiti postupak javne nabave.
(5) Ugovor o javnoj nabavi, odnosno okvirni sporazum mora biti u skladu s odabranom ponudom i uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje.«

Članak 54.

U članku 90. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Postupak javne nabave završava danom izvršnosti odluke o odabiru ili odluke o poništenju.«

Članak 55.

Članak 94. mijenja se i glasi:
»Javni naručitelj obvezan je nakon isteka roka za dostavu ponude poništiti postupak javne nabave, za cjelokupan predmet nabave, odnosno za grupu ili dio predmeta nabave ako je bilo dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave:
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne nabave, bile dovele do neobjavljivanja poziva na nadmetanje, ili
2. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne nabave, bile dovele do sadržajno bitno drugačijeg poziva na nadmetanje i/ili dokumentacije za nadmetanje, ili
3. ako nakon isključenja ponuda u postupku ne preostane nijedna prihvatljiva ponuda, ili
4. ako nije pristigla nijedna ponuda, ili
5. ako se na temelju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude ne može izvršiti odabir, ili
6. ako je ukupna cijena najpovoljnije ponude veća od planiranih sredstava za nabavu, osim u slučaju iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona.«

Članak 56.

Članak 95. mijenja se i glasi:
»(1) Odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, javni naručitelj obvezan je svakom ponuditelju, bez odgode, dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način.
(2) Na sadržaj odluke o poništenju odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 86. stavka 1. ovoga Zakona. Javni naručitelj je obvezan u odluci dodatno obrazložiti okolnosti iz odredaba članka 93. i članka 94. točke 1. i 2. ovoga Zakona.
(3) U slučaju poništenja postupka javne nabave na temelju odredaba članka 93. i članka 94. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, javni naručitelj objavljuje odluku o poništenju na isti način kao i poziv na nadmetanje, a gospodarskim subjektima kojima je dao dokumentaciju za nadmetanje javni naručitelj dostavlja odluku o poništenju bez odgode, preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način.
(4) Prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave odluke o poništenju ponuditeljima, odnosno od dana objave odluke o poništenju sukladno odredbi stavka 3. ovoga članka, ne smije se pokrenuti novi postupak javne nabave za isti predmet nabave. Ako je u propisanom roku pokrenut postupak pravne zaštite, novi postupak javne nabave za isti predmet nabave smije se pokrenuti nakon dostave odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojom se žalba odbacuje ili odbija.
(5) U slučaju poništenja postupka javne nabave sukladno odredbama članka 93. ovoga Zakona pristigle ponude ne smiju se otvarati, a nakon što je protekao rok mirovanja pristigle ponude vraćaju se ponuditeljima.«

Članak 57.

U nazivu Glave III. 2. Dijela riječi: »POSEBNIM POSTUPCIMA« zamjenjuju se riječima: »NAČINIMA JAVNE NABAVE«.

Članak 58.

Članak 96. mijenja se i glasi:
»(1) Na ugovor o javnim uslugama čiji su predmet nabave usluge iz Dodatka II. B ovoga Zakona primjenjuju se samo odredbe o odluci o početku postupka javne nabave, objavama, tehničkim specifikacijama i pravnoj zaštiti iz ovoga Zakona.
(2) Prije sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona javni naručitelj obvezan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u »Narodnim novinama« objaviti obavijest o početku postupka javne nabave koja sadrži podatke iz Dodatka V. H ovoga Zakona.
(3) Javni naručitelj ne smije potpisati ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15 dana od dana objave obavijesti o početku postupka javne nabave.
(4) Pri sklapanju ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B naručitelj se mora pridržavati načela iz članka 6. ovoga Zakona.«

Članak 59.

U članku 98. stavku 6. brojka: »12« zamjenjuje se brojkom: »15«.
U stavku 7. brojka: »12« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Članak 60.

U članku 101. stavak 1. briše se.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., riječ: »od« zamjenjuje se riječju: »do«.

Članak 61.

Članak 102. mijenja se i glasi:
»(1) Pri sklapanju ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu, strane ne smiju mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma.
(2) Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se sukladno postupku opisanom u odredbama stavka 3. do 8. ovoga članka. Takvi postupci dopušteni su samo između onog odnosno onih javnih naručitelja i onog odnosno onih gospodarskih subjekata koji su strane okvirnog sporazuma.
(3) Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponude dostavljene prije sklapanja okvirnog sporazuma.
(4) Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se sklopiti na temelju pisanog zahtjeva javnog naručitelja gospodarskom subjektu da dostavi novu ponudu. Pisani zahtjev na dostavu ponude može sadržavati, osim izvornih, preciznije definirane i dopunjene uvjete te druge, u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma navedene, nebitne izmjene uvjeta okvirnog sporazuma.
(5) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponuda dostavljenih prije sklapanja okvirnog sporazuma bez ponovljenog poziva na dostavu ponuda.
(6) Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ugovor o javnoj nabavi može se sklopiti nakon ponovljenog poziva na dostavu ponuda stranama okvirnog sporazuma. Ponovljeni poziv na dostavu ponuda može sadržavati:
1. osim izvornih i, ako je to nužno, preciznije definirane uvjete za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, i
2. ako je prikladno, druge uvjete navedene u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma (ispravak, dopuna ili izmjena).
(7) Pri ponovljenom pozivu na dostavu ponuda može se provesti elektronička dražba sukladno člancima 97. do 100. ovoga Zakona ili postupak u kojem javni naručitelj:
1. prije sklapanja svakoga pojedinog ugovora o javnoj nabavi, pisanim putem poziva strane okvirnog sporazuma koje su sposobne izvršiti ugovor na dostavu novih ponuda u pisanom obliku,
2. određuje primjereni rok za dostavu novih ponuda za svaki pojedini ugovor o javnoj nabavi pri čemu je obvezan uvažiti složenost predmeta nabave te vrijeme potrebno za dostavu ponuda i ostale dokumentacije,
3. čuva u tajnosti sadržaj ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, i
4. donosi odluku o odabiru najbolje ponude sukladno kriteriju/kriterijima za odabir određenima u dokumentaciji za nadmetanje kod okvirnog sporazuma,
5. nakon dostave odluke o odabiru svim ponuditeljima sklapa ugovor o javnoj nabavi.
(8) Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se u pisanom obliku, a isti učinak može imati i narudžbenica, nalog, zaključnica, zahtjevnica i sl. ako sadrži sve bitne sastojke ugovora.
(9) Javni naručitelj može periodično provjeravati sposobnost gospodarskih subjekta s kojima je sklopio okvirni sporazum.«

Članak 62.

U članku 104. stavku 6. brojka: »41« zamjenjuje se brojkom: »37«.

Članak 63.

U članku 105. stavku 1. iza riječi: »tekstu« dodaju se riječi: »ovoga dijela Zakona«.
U stavku 3. riječ: »javni« briše se.

Članak 64.

U članku 111. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Poštanske usluge u smislu stavka 1. ovoga članka jesu usluge prijama, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka. Te usluge obuhvaćaju:
1. rezervirane poštanske usluge, a to su poštanske usluge koje u skladu sa Zakonom o pošti obavlja jedino javni operater,
2. poštanske usluge koje se obavljaju na slobodnom tržištu, u skladu s odredbama Zakona o pošti.
(3) Poštanska pošiljka je pismovna pošiljka, poštanska i brzojavna uputnica i paket adresiran na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti. Odredba stavka 2. ovoga članka odnosi se i na knjige, kataloge i tisak.«
U stavku 4. točki 4. iza brojke: »5.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Članak 65.

U članku 114. stavku 1. riječ: »dijela« briše se.
U podstavku a) riječ: »javni« briše se.
U stavcima 2. i 3. riječ: »prometa« zamjenjuje se riječju: »prihoda«.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Ovaj Zakon ne primjenjuje se na ugovore o javnoj nabavi:
1. koje s jednim ili više naručitelja sklapa poslovno udruženje osnovano od tih naručitelja isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti u smislu članka 106. do 111. ovoga Zakona, ili
2. koje sklapa naručitelj s poslovnim udruženjem čiji je sastavni dio, pod uvjetom da je poslovno udruženje osnovano da bi se djelatnost u smislu članka 106. do 111. ovoga Zakona obavljala tijekom razdoblja od najmanje tri godine i da je pravnim aktom o osnivanju poslovnog udruženja uređeno da će naručitelji koji čine to poslovno udruženje biti u njegovu sastavu isto toliko vremena.«

Članak 66.

Naslov iznad članka 115. mijenja se i glasi: »Odabir postupka javne nabave i načina javne nabave«.
U članku 115. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Naručitelji mogu slobodno birati između otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka javne nabave, natječaja i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom.«.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Naručitelji mogu sklapati okvirne sporazume, provoditi elektroničku dražbu i uspostaviti dinamički sustav nabave.«

Članak 67.

U članku 116. točka 9. briše se.
Dosadašnje točke 10., 11. i 12. postaju točke 9., 10. i 11.

Članak 68.

U članku 117. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:
»6. obavijest o objavljivanju podataka prethodne (indikativne) obavijesti na profilu naručitelja (kupca),«.
Točka 8. mijenja se i glasi:
»8. obavijest o početku postupka javne nabave u slučajevima pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave i sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona.«
U stavku 2. točki 3. riječi: »do 4.« zamjenjuju se riječima: »i 2.«.

Članak 69.

U članku 118. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Prethodna (indikativna) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama šalje se što prije na objavljivanje ili se objavljuje na profilu naručitelja (kupca) nakon početka tekuće financijske godine. Prethodna (indikativna) obavijest koja se odnosi na ugovore o javnim radovima šalje se što prije na objavljivanje ili se objavljuje na profilu naručitelja (kupca) nakon donošenja odluke kojom se odobrava planiranje ugovora o javnim radovima ili okvirnih sporazuma koje naručitelji namjeravaju sklopiti.
(3) Naručitelji koji objavljuju prethodnu (indikativnu) obavijest na profilu naručitelja (kupca) elektroničkim putem šalju obavijest o objavljivanju podataka prethodne (indikativne) obavijesti na profilu naručitelja (kupca) u skladu s formatom i detaljnim postupcima za slanje obavijesti navedenim u točki 3. Dodatka VI. ovoga Zakona. Na profilu naručitelja (kupca) navodi se datum slanja te obavijesti.«

Članak 70.

U članku 121. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od odgovarajućega najnižeg iznosa propisanog Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave rok za dostavu ponuda u otvorenom postupku iznosi najmanje 26 dana od dana slanja objave.«

Članak 71.

U članku 122. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
»(1) U ograničenom postupku javne nabave i u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 37 dana od dana slanja objave.
(2) Za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od odgovarajućeg najnižeg iznosa propisanog Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 20 dana od dana slanja objave.«
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Kada se rok za dostavu ponude ne može odrediti sporazumno, naručitelj će odrediti rok koji iznosi najmanje 24 dana, a za postupke javne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od odgovarajućeg najnižeg iznosa propisanog Uredbom o objavama i evidenciji javne nabave taj rok iznosi najmanje 15 dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.«

Članak 72.

U članku 123. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Rok za dostavu ponuda iz članka 121. stavka 1. ovoga Zakona može se skratiti na 36 dana:«.
U stavku 3. iza riječi: »javne« dodaje se riječ: »nabave«.

Članak 73.

U članku 128. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Ovaj dio Zakona primjenjuje se i na postupke davanja koncesija za javne radove ako je procijenjena vrijednost radova jednaka ili manja od iznosa određenog sukladno propisu koji uređuje koncesije.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 74.

U članku 129. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) U skladu s uvjetima određenima ovim Zakonom naručitelji mogu koristiti otvoreni, ograničeni, pregovarački postupak javne nabave (s prethodnom objavom i bez prethodne objave), natječaj, okvirni sporazum te elektroničku dražbu.«

Članak 75.

U članku 130. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Rok mirovanja iznosi pet dana od dana dostave odluke o odabiru ili odluke o poništenju svakom ponuditelju, odnosno od dana objave obavijesti o početku postupka javne nabave u slučaju sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B ovoga Zakona i pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.«
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Rok mirovanja ne primjenjuje se:
a) ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana,
b) prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma iz članka 102. ovoga Zakona.«

Članak 76.

U članku 138. stavku 1. brojka: »12« zamjenjuje se brojkom: »15«.
U stavku 2. iza riječi: »prethodne objave« zarez i riječi: »izuzeća javne nabave od primjene ovog Zakona« brišu se.

Članak 77.

Članak 140. mijenja se i glasi:
»(1) Bitna povreda Zakona postoji ako naručitelj u postupku nabave nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovoga Zakona, a to je bilo ili je moglo biti od utjecaja na donošenje zakonite odluke.
(2) U postupcima javne nabave bitne povrede Zakona jesu:
1. provođenje postupka javne nabave bez donošenja odluke o početku postupka javne nabave, sa sadržajem određenim u članku 13. ovoga Zakona,
2. neusklađenost dokumentacije za nadmetanje sa zakonom, koja je dovela ili koja je mogla dovesti do diskriminacije ponuditelja ili ograničenja tržišnog natjecanja,
3. objave o javnoj nabavi koje nisu u skladu s ovim Zakonom u pogledu načina objave,
4. propusti vezani za postupak otvaranja ponuda, a odnose se na nedostatak podataka o sudionicima postupka, iznosima njihovih ponuda te nedostatak njihovih potpisa kao i propusti vezani za ocjenu zahtjeva za sudjelovanje,
5. propusti vezani za postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda: nepostojanje razloga i dokaza na temelju kojih je donesena odluka,
6. odabir ponude čija je ukupna cijena veća od planiranih sredstava za nabavu osim ako ovim Zakonom nije određeno drugačije,
7. odabir ponude koja nije najpovoljnija,
8. odabir neprihvatljive ponude.«

Članak 78.

U članku 141. stavku 1. iza riječi: »Zakona« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »neovisno na koji dio postupka javne nabave je izjavljena žalba.«.

Članak 79.

U članku 143. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:
»10. žalbeni zahtjev,«.
Iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:
»11. zahtjev za naknadu troškova postupka,«.
Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

Članak 80.

U članku 146. stavku 1. točki 4. riječi: »žalitelj, odabranog« zamjenjuju se riječima: »žalitelja, odabranog ponuditelja«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ako naručitelj ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i/ili stavkom 4. članka 153. ovoga Zakona, Državna komisija zatražiti će dokumentaciju od naručitelja i nastaviti postupati po žalbi po službenoj dužnosti nakon isteka roka iz članka 154. stavka 1. ovoga Zakona.«

Članak 81.

U članku 147. stavku 2. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »deset«.
Točka 2. mijenja se i glasi:
»2. javnog otvaranja ponuda u odnosu radnje, postupke, nečinjenja vezana uz dokumentaciju nabave te postupak otvaranja ponuda, a u slučaju kada nije bilo javnog otvaranja ponuda od dana dostave odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabave u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude,«.

Članak 82.

U članku 148. stavku 1. iza riječi: »slučaju« dodaju se riječi: »iz članka 138. stavka 2. ovoga Zakona ili«.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Državna komisija će odluku o zahtjevu za nastavak postupka donijeti u roku pet dana od dana dostave žalbenog spisa ili u slučaju opravdanog razloga odgoditi donošenje odluke do odlučivanja o glavnoj stvari.«

Članak 83.

U članku 150. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Državna komisija će odluku o prijedlogu za određivanje privremene mjere donijeti u roku od pet dana od dana dostave žalbenog spisa ili odgoditi donošenje odluke o privremenoj mjeri do donošenja odluke o glavnoj stvari.«

Članak 84.

U članku 153. stavku 1. riječi: » ili provesti drugi postupak« brišu se.
U stavku 4. iza riječi: »nove odluke« dodaju se riječi: »ili odgovarajućeg dokaza«.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) U slučaju kad naručitelj postupa po stavku 1. ovog članka, Državna komisija će po službenoj dužnosti kontrolirati da li je odlučeno o svim zahtjevima i nastaviti žalbeni postupak u slučaju kada naručitelj to nije odlučio.«

Članak 85.

U članku 154. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Državnoj komisiji i mora sadržavati podatke iz članka 143. stavka 1. točke 1., 3., 4., 5., 6., 9., 10. i 12. ovoga Zakona i dokaze na okolnosti uručenja žalbe naručitelju.«

Članak 86.

U članku 159. podstavku 2. iza riječi: »nabave« dodaju se riječi: »jednaku ili«.
U podstavku 3. iza riječi: »nabave« dodaju se riječi: »jednaku ili«.

Članak 87.

U članku 164. točki 4. iza riječi: »isteka« dodaje se riječ: »obveznog«.
Iza točke 9. dodaju se točke 10., 11., 12. i 13. koje glase:
»10. ako je sadržaj ugovora o javnoj nabavi posljedica počinjenog kaznenog djela ponuditelja ili ovlaštene osobe ponuditelja iz članka 46. stavka 1. ovoga Zakona,
11. ako je sklopljen prije konačnosti odluke,
12. ako naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi bez prethodne objave o javnoj nabavi, a takva je objava obvezna sukladno ovome Zakonu.«

Članak 88.

Članak 165. briše se.

Članak 89.

Članak 166. briše se.

Članak 90.

U članku 168. riječ: »nadležan« zamjenjuje se riječju: »nadležno«.

Članak 91.

U članku 170. stavku 2. riječ: »ovlašten« zamjenjuje se riječju: »ovlašteno«.
U stavku 3. riječ: »zatražio« zamjenjuje se riječju: »zatražilo«.
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Nadzor kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti ne provodi se u slučaju ako je pokrenut postupak pravne zaštite ili ako je propušteno pravo korištenja instrumenata pravne zaštite pred nadležnim tijelom za kontrolu postupaka javne nabave.«

Članak 92.

Naslov iznad članka 171. mijenja se i glasi: »Izvješća o javnoj nabavi«.
Članak 171. mijenja se i glasi:
»(1) Javni naručitelji iz članka 3. i naručitelji iz članka 4. ovoga Zakona obvezni su do 31. ožujka svake godine tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostaviti izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu.
(2) Izvješća o javnoj nabavi sadrže podatke koji se odnose na:
a) broj i ukupnu vrijednost sklopljenih ugovora na temelju ovoga Zakona kategoriziranih prema:
– vrstama provedenih postupaka javne nabave, a ako su korišteni pregovarački postupci i prema uvjetima ovoga Zakona koji opravdavaju odabir pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i pregovaračkog postupka bez prethodne objave i broju i vrijednosti ugovora sklopljenih između Republike Hrvatske i treće zemlje uspješnog izvođača radova,
– vrstama robe, radovima kako su navedeni u Dodatku I. ovoga Zakona, kategorijama usluga kako su navedene u Dodatku II. ovoga Zakona, uz navođenje odgovarajućega koda prema nomenklaturi Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV),
– podatke o ugovorima sklopljenim na temelju okvirnih sporazuma te podatke o nabavi male vrijednosti i
– zemlji sjedišta gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi,
b) broj i ukupnu vrijednost sklopljenih ugovora na temelju odredbe članka 5.a ovoga Zakona,
c) broj i ukupnu vrijednost onih ugovora koji odstupaju od Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije i
d) sve ostale statističke podatke koji su potrebni sukladno Sporazumu Svjetske trgovinske organizacije.
(3) Sadržaj i način dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu propisuje Vlada Republike Hrvatske Uredbom o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi.
(4) S danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, tijelo nadležno za sustav javne nabave obvezno je do 31. listopada svake godine proslijediti izvješća o javnoj nabavi Europskoj komisiji.«

Članak 93.

U članku 172. stavku 1. točki 2. riječi: »i načina« brišu se.
U točki 3. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.
U točki 5. iza riječi: »nabavi« dodaju se riječi: »ili okvirni sporazum«, a brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.
Točka 11. briše se.

Članak 94.

U članku 174. točki 2. riječi: »članka 10. stavka 2.« brišu se.
Točka 3. briše se.
Dosadašnje točke 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 95.

U članku 177. riječi: »članka 5. stavka 1. točke 3. i 5., članka 5. stavka 2. točke 1. i 2., članka 14. stavka 2. točke 1., članka 15. stavka 2. točke 1., članka 16. stavka 2. točke 1.,«, »članka 36. stavka 2., članka 48. stavka 6., članka 54. stavka 1.,«, »članka 81. stavka 4., članka 91. stavka 2.,«, »2., 3. i«, i »i članka 171. stavka 1.« brišu se.

Članak 96.

Dodatak III. mijenja se i glasi:
»1. Malo i lako vatreno oružje uključujući i automatsko, kao što su puške, karabini, revolveri, pištolji, poluautomatske puške i strojnice, osim oružja za lov, pištolja i drugoga malokalibarskoga sportskog oružja kalibra do 7 mm.
2. Topništvo, oružja za izbacivanje dima, plina i plamena kao što su:
a) topovi, haubice, minobacači, protuoklopna oružja, raketni lanseri, bacači plamena, netrzajna oružja;
b) vojna oružja za izbacivanje dima i plina.
3. Streljivo za oružja navedena u točkama 1. i 2. ovog Popisa.
4. Bombe, torpeda, rakete i vođeni projektili:
a) bombe, torpeda, granate, uključujući dimne granate, dimne bombe, rakete, mine, vođeni projektili, dubinske bombe, zapaljive bombe;
b) vojna i policijska oprema i komponente specijalno namijenjene za rukovanje, sklapanje, rasklapanje, ispaljivanje ili otkrivanje stavki pod a).
5. Vojna i policijska oprema za upravljanje paljbom:
a) računala za upravljanje paljbom i sustavi navođenja u infracrvenim i drugim noćnim napravama za vođenje;
b) daljinomjeri, indikatori položaja, visinomjeri;
c) elektroničke komponente za praćenje (žiroskopske, optičke i akustičke);
d) ciljničke naprave za oružje i bombardiranje, periskopi za opremu navedenu u ovom Popisu.
6. Tenkovi i specijalna borbena vozila:
a) tenkovi;
b) vozila vojne i policijske namjene, s naoružanjem ili oklopna, uključujući amfibijska vozila;
c) oklopna vozila;
d) polugusjenična vojna vozila;
e) vojna vozila s tenkovskim tijelom;
f) prikolice posebno namijenjene za prijevoz streljiva navedenog u točkama 3. i 4. ovoga Popisa.
7. Toksični i radioaktivni agensi:
a) toksični, biološki ili kemijski agensi i radioaktivni agensi namijenjeni za uništavanje ljudi, životinja ili usjeva tijekom borbenih djelovanja;
b) vojna i policijska oprema za prenošenje, otkrivanje i identifikaciju tvari navedenih pod a);
c) sredstva za protumjere za stavke navedene pod a).
8. Baruti, eksplozivi i tekuća ili kruta pogonska goriva:
a) baruti i tekuća ili kruta pogonska goriva namijenjena za uporabu u sredstvima navedenim pod točkama 3., 4. i 7. ovoga Popisa;
b) vojni eksplozivi;
c) zapaljiva sredstva i sredstva za smrzavanje namijenjena vojnoj uporabi.
9. Ratni i policijski brodovi i pripadna specijalna oprema:
a) ratni i policijski brodovi svih vrsta;
b) oprema posebno namijenjena za polaganje, otkrivanje i čišćenje mina;
c) podvodni kabeli.
10. Zrakoplovi, helikopteri i pripadna oprema za vojnu i policijsku uporabu.
11. Vojna i policijska elektronička oprema
12. Kamere posebno namijenjene za vojnu i policijsku uporabu.
13. Ostala oprema i materijali.
14. Specijalizirani dijelovi i stavke za sredstva uključena u ovaj Popis ukoliko su vojnog i policijskog karaktera.
15. Strojevi, oprema i pribor isključivo namijenjeni za istraživanje, proizvodnju, ispitivanje i kontrolu oružja, streljiva i uređaja isključivo vojnog i policijskog karaktera s ovog Popisa.«

Članak 97.

U Dodatku V. naziv Dodatka V. H mijenja se i glasi:
»OBAVIJEST O POČETKU POSTUPKA JAVNE NABAVE U SLUČAJEVIMA PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE I SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA IZ DODATKA II. B ZAKONA«.
Točka 6. briše se.
Dosadašnje točke 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju točke 6., 7., 8., 9., 10. i 11.
Iza DODATKA V. I dodaju se dodaci J. i K. koji glase:

»DODATAK V. J

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE RADOVE

1. Naziv, adresa, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja
2. a) Mjesto izvođenja radova
b) Predmet koncesije, priroda i opseg djelatnosti koncesije
3. a) Rok za predaju prijava
b) Adresa na koju ih treba dostaviti
c) Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljene
4. Ekonomski i tehnički uvjeti, te financijska i tehnička jamstva koja se traže od gospodarskih subjekata
5. Kriteriji koji će se koristiti za donošenje odluke o odabiru
6. Ako je potrebno, najmanji dio radova koji se ustupa podugovaratelju
7. Datum slanja obavijesti
8. Naziv i adresa tijela nadležnog za kontrolu postupaka javne nabave, točni podaci o rokovima za podnošenje žalbi te ako je potrebno naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektroničke pošte službe od koje se mogu dobiti ti podaci.

DODATAK V. K

OBAVIJEST O NAMJERI SKLAPANJA UGOVORA O JAVNIM RADOVIMA KONCESIONARA KOJI NISU NARUČITELJI

1.a) Mjesto izvođenja radova
b) Priroda, opseg i osnovna obilježja radova
2. Rok za izvođenje radova
3. Naziv i adresa tijela od kojeg se može zatražiti dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija
4.a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i/ili dostavu ponuda
b) Adresa na koju ih treba dostaviti
c) Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljeni
5. Ako je potrebno: tražena jamstva i sredstva osiguranja
6. Gospodarska i tehnička sposobnost koje mora zadovoljiti izvođač radova
7. Kriteriji koji će se koristiti za donošenje odluke o odabiru
8. Datum slanja obavijesti.«
Članak 98.
U cijelom tekstu Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/07.) riječi: »Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske« i »Ured za javnu nabavu« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo nadležno za sustav javne nabave« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 99.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Uredbu o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti iz članka 5.a i članka 9. ovoga Zakona.
(2) Čelnik tijela državne uprave nadležan za vanjske poslove donijet će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Pravilnik o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske iz članka 5.b ovoga Zakona.

Članak 100.

(1) Postupci javne nabave pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona u kojima nisu sklopljeni ugovori o javnoj nabavi, ili u povodu kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršit će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u vrijeme započinjanja postupka javne nabave.
(2) Do dana stupanja na snagu Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti, na ugovore o javnoj nabavi koji su na osnovi propisa Republike Hrvatske određeni kao klasificirani ili čije izvršenje na osnovi zakona ili drugih propisa Republike Hrvatske zahtijeva primjenu mjera informacijske sigurnosti, ovaj se Zakon ne primjenjuje.
(3) Do dana stupanja na snagu Pravilnika o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske, na ugovore o javnoj nabavi za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu, ovaj se Zakon ne primjenjuje.

Članak 101.

Članak 85.a ovoga Zakona prestaje važiti na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Članak 102.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009., osim članka 12.a koji stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 330-01/08-01/04
Zagreb, 17. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.