Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tržnom redu za žitarice

NN 125/2008 (29.10.2008.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tržnom redu za žitarice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3571

Na temelju članka 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O TRŽNOM REDU ZA ŽITARICE

Članak 1.

U Uredbi o tržnom redu za žitarice (»Narodne novine«, br. 75/2008, 80/2008 i 114/2008), u članku 2. alineji 5. riječ: »kukuruz« briše se.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. riječi: »kukuruz i« brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. alineja 2. briše se.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »žitarica« dodaju se riječi: »i kukuruza«.
U stavku 3. iza riječi: »žitarica« dodaju se riječi: »i kukuruza«.
U stavku 7. iza riječi: »žitarica« dodaju se riječi: »i kukuruza«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »žitarice« dodaju se riječi: »i kukuruz«.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 332-01/08-01/01
Urbroj: 5030116-08-8
Zagreb, 24. listopada 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.