Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom

NN 125/2008 (29.10.2008.), Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3580

Na temelju članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 3., članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU UPISNIKA REGISTRIRANIH I ODOBRENIH OBJEKATA TE O POSTUPCIMA REGISTRIRANJA I ODOBRAVANJA OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuje se:
– postupak registracije ili odobravanja objekata u poslovanju s hranom (u daljnjem tekstu: objekti);
– način vođenja propisanih upisnika objekata u poslovanju s hranom;
– uvjeti pod kojima subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla u području primarne proizvodnje hrane stavljaju na tržište manje količine takvih proizvoda krajnjem potrošaču ili drugim objektima u maloprodaji, koji neposredno opskrbljuju krajnjeg potrošača.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Prerada proizvoda na mjestu podrijetla – svi postupci daljnje obrade, prerade i dorade primarnih i neprerađenih proizvoda na mjestu njihove proizvodnje.
2. Rasijecanje i mljevenje mesa iz usluge – rasijecanje ili mljevenje mesa u maloprodajnom objektu na zahtjev kupca na licu mjesta.
3. Ovlaštena osoba – službeni veterinar, veterinarski inspektor ili drugi državni službenik kojega ovlasti ministar poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja.

II. POSEBNE ODREDBE ZA OBJEKTE KOJI PODLIJEŽU NADZORU VETERINARSKE INSPEKCIJE

Vođenje Upisnika

Članak 3.

1) Upisnike objekata koji podliježu nadzoru veterinarske inspekcije vodi Uprava za veterinarstvo u elektroničkom obliku.
2) Za upis podataka u upisnike iz stavka 1) ovoga članka ovlaštena je Uprava za veterinarstvo.
3) Pravo na pristup podacima u upisnicima imaju nadležna tijela za obavljanje službenih kontrola i Uprava za sigurnost i kakvoću hrane.
4) Na obrazloženi zahtjev, ovlaštena osoba podatke iz Upisnika može dati drugim subjektima koji ga zatraže.

1. REGISTRACIJA OBJEKATA

Registracija objekata

Članak 4.

1) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla podnosi zahtjev za registraciju objekta Upravi za veterinarstvo najmanje 30 dana prije predviđenog početka stavljanja hrane na tržište, na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.
2) Uz zahtjev iz stavka 1) ovoga članka obvezno je priložiti obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno za poljoprivredna gospodarstva izvod iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.
3) Na temelju podnesenog zahtjeva Uprava za veterinarstvo upisuje objekt u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i subjektu u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla izdaje rješenje o upisu te izvod iz Upisnika registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.
4) Subjekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla mora u roku od 8 dana obavijestiti Upravu za veterinarstvo o svakoj promjeni podataka iz izvoda, na obrascu iz stavka 1. ovoga članka. Ukoliko se radi o promjenama navedenima u dokumentima iz stavka 2. ovoga članka, potrebno je iste priložiti obavijesti. U drugim slučajevima o nastalim promjenama potrebno je dostaviti izjavu o nastalim promjenama.
5) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom u roku od 30 dana mora Upravi za veterinarstvo podnijeti zahtjev za brisanje iz upisnika na obrascu iz Priloga 4.c ovoga Pravilnika.
6) Obustava rada registriranog objekta može trajati najviše 6 mjeseci, u kojem slučaju se objekt po službenoj dužnosti briše iz Upisnika registriranih objekata.
7) U slučaju neudovoljavanja objekta propisanim uvjetima ili prestanka s radom, nadležno tijelo postupa u skladu s člankom 53. stavkom 3. Zakona o hrani.
8) U Upisniku registriranih objekata vode se, u elektronskom obliku, podaci navedeni u obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

Objekti koji podliježu registraciji

Članak 5.

1) Registracija u skladu s odredbama ovoga Poglavlja obvezna je za:
a) objekte u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla;
b) objekte koji se u prvom redu koriste kao privatni stambeni prostori, u kojima se redovito priprema hrana životinjskog podrijetla radi stavljanja na tržište;
c) objekte u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koju nije potrebno skladištiti u uvjetima kontrolirane temperature;
d) sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda;
e) objekte u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda;
f) prijevozna sredstva za hranu životinjskog podrijetla, ukoliko je subjekt u poslovanju s hranom registriran za poslove prijevoza.
2) Objekti iz stavka 1) točke a) ovoga članka u području primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla su:
a) objekti u kojima se proizvode sirovo mlijeko, konzumna jaja, pčelinji proizvodi i uzgajališta riba;
b) plovila za gospodarski ribolov, osim plovila iz članka 8. točke a) podtočke 8. ovoga Pravilnika;
c) drugi objekti u kojima se obavljaju djelatnosti primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla, a koji nisu obuhvaćeni točkama a) i b) ovoga stavka.
3) a) Objekti iz stavka 1) ovoga članka moraju ispunjavati odgovarajuće zahtjeve propisane Pravilnikom o higijeni hrane (»Narodne novine«, broj 99/07).
b) Objekti iz stavka 1) točka b) moraju, uz navedeno u točki a) ovoga stavka, ispunjavati i odgovarajuće zahtjeve propisane u Prilogu III Odjeljku IX Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07).
4) Nije obvezno registrirati objekte, koji manjim količinama sirovog mlijeka i pčelinjih proizvoda opskrbljuju krajnjeg potrošača isključivo na mjestu proizvodnje.
5) Manje količine primarnih proizvoda namijenjene izravnoj prodaji krajnjem potrošaču te uvjeti koje objekti moraju ispunjavati određeni su u točki 2.C. ovoga Poglavlja.
6) Registrirani objekti iz stavka 1) točke e) ovoga članka, mogu svoje proizvode stavljati na tržište:
– prodajom na mjestu proizvodnje;
– u vlastitoj turističkoj ponudi u okviru ugostiteljskog objekta;
– u maloprodajnim objektima koji opskrbljuju izravno krajnjeg potrošača;
– na tržnicama ili prodajnim izložbama.
7) Registrirani objekti iz stavka 1) točke b) ovoga članka, mogu svoje proizvode stavljati na tržište:
– prodajom na mjestu proizvodnje;
– u vlastitoj turističkoj ponudi u okviru ugostiteljskog objekta;
– na tržnicama ili prodajnim izložbama na području iste ili susjedne županije.

2. ODOBRAVANJE OBJEKATA I ODOBRAVANJE POD POSEBNIM UVJETIMA

A. ODOBRAVANJE OBJEKATA

Postupak odobravanja

Članak 6.

1) Subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za odobravanje objekta Upravi za veterinarstvo, na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.
2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:
– obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno za poljoprivredna gospodarstva izvod iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava;
– tlocrt objekta s ucrtanom opremom i tehnološkim putovima proizvodnje, u mjerilu 1:50, odnosno 1:100, tako da raspored prostorija i opreme bude jasno vidljiv.
3) Po podnesenom zahtjevu, ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja rješenjem osniva stručno povjerenstvo koje obavlja pregled objekta.
4) U slučaju ako objekt udovoljava propisima u pogledu dokumentacije, infrastrukture i opreme, stručno povjerenstvo, iz stavka 3) ovoga članka, dostavlja Upravi za veterinarstvo zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu, kao i prijedlog za izdavanje uvjetnog odobrenja.
5) Na temelju rješenja o uvjetnom odobrenju koje donosi nadležno tijelo, objekt se upisuje u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom (u daljnjem tekstu Upisnik odobrenih objekata), te mu se dodjeljuje odobreni broj. Uz rješenje o uvjetnom odobrenju, subjektu se dostavlja i Izvod iz Upisnika odobrenih objekata.
6) Prije isteka roka uvjetnog odobrenja stručno povjerenstvo iz stavka 3) ovoga članka obavlja pregled objekta, na licu mjesta, za vrijeme obavljanja odobrene djelatnosti.
7) U slučaju ako objekt udovoljava svim propisanim uvjetima, nadležno tijelo donosi rješenje o odobrenju.
8) U slučaju ako objekt ne udovoljava svim propisanim uvjetima, nadležno tijelo postupa u skladu s člankom 54. stavkom 2. Zakona o hrani, te člankom 31. stavak 6. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07).
9) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom mora, najkasnije u roku od 6 mjeseci, Upravi za veterinarstvo podnijeti zahtjev za brisanje iz upisnika na obrascu iz Priloga 4.c.ovoga Pravilnika.

Članak 7.

1) U Upisniku odobrenih objekata vode se podaci navedeni u obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.
2) Rješenje iz članka 6. stavka 5) i 7) ovoga Pravilnika mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
a) ime/naziv i adresa/sjedište subjekta u poslovanju s hranom;
b) naziv i adresa odobrenog objekta;
c) odobreni broj;
d) odobrene djelatnosti.
3) Subjekt u poslovanju s hranom mora u roku od 8 dana od nastale promjene podataka iz stavka 1) ovoga članka, osim navedenih u stavku 2) točkama b), c) i d) ovoga članka, o svakoj promjeni podataka podnijeti zahtjev Upravi za veterinarstvo za upisivanje promjene podataka u Upisnik odobrenih objekata, na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.
4) Ukoliko se radi o promjenama navedenima u dokumentima iz stavka 2) članka 6. ovoga Pravilnika, potrebno je iste priložiti zahtjevu. U ostalim slučajevima subjekt u poslovanju s hranom dostavlja izjavu o nastaloj promjeni.
5) Ukoliko se radi o novoj djelatnosti, osim u slučaju odobrenja izvoza, postupa se kako je navedeno u članku 6) ovoga Pravilnika.
6) U slučaju da se u objektu privremeno ne obavljaju neke (jedna ili više) od odobrenih djelatnosti dulje od 6 mjeseci, subjekt u poslovanju s hranom dužan je o tome obavijestiti nadležni veterinarski ured. Subjekt u poslovanju s hranom mora, najmanje 15 dana prije namjeravanog početka ponovnog obavljanja djelatnosti, o tome obavijestiti nadležni veterinarski ured. Prije ponovnog početka obavljanja djelatnosti, ovlaštena osoba nadležnog veterinarskog ureda obavlja pregled objekta radi provjere ispunjavanja propisanih uvjeta.
7) Obustava rada cijelog objekta može trajati najviše 1 godinu, u kojem slučaju se objekt, po službenoj dužnosti, briše iz Upisnika odobrenih objekata.

Objekti koji podliježu odobravanju

Članak 8.

Odobravanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika obavezno je za:
a) objekte koji obavljaju djelatnosti za koje su propisani uvjeti u prilogu III Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07), i to:
1. Objekti za klanje i rasijecanje mesa domaćih papkara i kopitara – goveda, koze, ovce, svinje, konji,
2. Objekti za klanje i rasijecanje mesa peradi i lagomorfa,
3. Objekti za klanje i rasijecanje mesa divljači iz uzgoja,
4. Objekti za obradu i rasijecanje divljači,
5. Objekti za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i strojno otkoštenog mesa (SOM),
6. Objekti za preradu mesa u mesne proizvode – kobasice, suhomesnati proizvodi, polugotova i gotova jela od mesa, konzerve, slanina i ostali proizvodi od mesa,
7. Objekti za žive školjkaše:
– centri za pročišćavanje,
– otpremni centri,
8. Objekti za proizvode ribarstva:
– brodovi tvornice,
– brodovi hladnjače,
– objekti na kopnu za svježe proizvode ribarstva,
– prerada ribe,
– veletržnica ribe,
– aukcijska tržnica,
9. Objekti za mlijeko i mliječne proizvode:
– sabirališta sirovog mlijeka za više od jednog otkupljivača,
– prerada mlijeka,
10. Objekti za jaja:
– pakirni centri,
– proizvodnja tekućih jaja,
– prerada jaja,
11. Objekti za preradu žaba i puževa,
12. Objekti za topljenu životinjsku mast i čvarke – sakupljanje i prerada,
13. Objekti za obradu želudaca, mjehura i crijeva,
14. Objekti za preradu želatine,
15. Objekti za proizvodnju kolagena.
b) Osim objekata iz točke a) ovoga članka, odobravanju podliježu i sljedeći objekti:
1. Objekti koji obavljaju opće djelatnosti:
– uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature
– samostojeći objekti za prepakiravanje hrane životinjskog podrijetla,
– veleprodaja mesa, mljevenog mesa, mesnih pripravaka, strojno otkoštenog mesa, proizvoda od mesa, proizvoda ribarstva, živih školjkaša, sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja, žabljih krakova i puževa, topljene životinjske masti i čvaraka, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, prerađene želatine i kolagena.
2. Izvozni objekti koji posluju s hranom životinjskog podrijetla, a nisu navedeni u Prilogu III Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.
3. Objekti iz članka 13. stavka 2) točke a) i b)ovoga Pravilnika, ako obavljaju i djelatnosti veleprodaje navedenih proizvoda.
c) Meso odstrijeljene divljači namijenjeno javnoj potrošnji mora potjecati iz odobrenog objekta. Osobna uporaba mesa odstrijeljene divljači sudionika lova ne smatra se javnom potrošnjom.

Pregled objekta

Članak 9.

1) Pregled objekta iz članka 6. stavka 3) ovoga Pravilnika u postupku odobravanja obuhvaća:
a) utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva glede infrastrukture i opreme u objektu;
b) pregled plana sustava samokontrola, vezano uz tehnološke postupke, koji će se obavljati u objektu.
2) Za utvrđivanje usklađenosti sustava samokontrola subjekt u poslovanju s hranom mora predočiti dokumentaciju, koja sadrži barem:
a) plan čišćenja i dezinfekcije objekta i održavanja osobne higijene;
b) plan kontrole štetočina;
c) plan kontrole vode za piće;
d) dokaze o zdravlju zaposlenika, u skladu s posebnim propisima za osobe koje pri radu u proizvodnji i prometu s hranom, dolaze u dodir s hranom;
e) plan edukacije djelatnika;
f) plan utvrđivanja ispunjavanja mikrobioloških i drugih propisanih kriterija;
g) plan postupaka samokontrole razvijen u skladu s načelima sustava HACCP-a, u skladu s člankom 5. Pravilnika o higijeni hrane;
h) plan utvrđivanja/provođenja sljedivosti sirovine i hrane;
i) plan rukovanja sa nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, a koje objekt zaprimi ili koji nastanu u njemu.
3) Planovi iz stavka 2) ovoga članka moraju sadržavati opis rada i postupaka, učestalost provođenja i korektivne mjere u slučaju utvrđenih nesukladnosti tijekom procesa proizvodnje.
4) Umjesto dokumentacije ili dijela dokumentacije iz stavka 2) ovoga članka, subjekt u poslovanju s hranom može provoditi sustav samokontrola u skladu s vodičima izrađenim u skladu s propisima o hrani, koje je procijenilo nadležno tijelo, a sukladno članku 8. stavku 3. Pravilnika o higijeni hrane, kao odgovarajuće za predviđenu vrstu djelatnosti u poslovanju s hranom.

Privremena zabrana rada

Članak 10.

1) U slučaju da ovlaštena osoba prilikom provođenja službenih kontrola u objektu utvrdi značajne nedostatke ili neudovoljavanje propisanim zahtjevima, može privremeno zabraniti obavljanje odobrene djelatnosti u objektu, te odrediti rok za otklanjanje nedostataka.
2) U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u zadanom roku, objekt se po službenoj dužnosti, briše iz Upisnika odobrenih objekata.
3) U slučaju iz stavka 1) ovoga članka, a radi evidentiranja u Upisniku odobrenih objekata, ovlaštena osoba iz stavka 1) ovoga članka dostavlja Upravi za veterinarstvo u roku od 8 dana:
– presliku rješenja o privremenoj zabrani rada u objektu
– izjavu subjekta u poslovanju s hranom da će utvrđene nedostatke otkloniti u zadanom roku.
4) Ovaj članak na odgovarajući način primjenjuje se i na registrirane objekte iz ovog Poglavlja, kao i na objekte odobrene pod posebnim uvjetima.

Brisanje iz Upisnika odobrenih objekata

Članak 11.

1) U slučajevima iz članka 54. stavka 2. Zakona o hrani, za brisanje objekta iz Upisnika odobrenih objekata Upravi za veterinarstvo se dostavlja popunjen obrazac iz Priloga 4 a. ovoga Pravilnika.
2) U slučaju brisanja objekta iz Upisnika odobrenih objekata na prijedlog ovlaštene osobe, uz obrazac iz stavka 1) ovoga članka dostavlja se sva dokumentacija na temelju koje se predlaže brisanje.

Popis objekata

Članak 12.

1) Lista svih odobrenih objekata u skladu s odredbama ovoga Pravilnika objavljuje se na web-stranici nadležnog tijela.
2) Listu odobrenih objekata iz stavka 1) ovoga članka Uprava za sigurnost i kakvoću hrane dostavlja Europskoj komisiji.

B. ODOBRAVANJE POD POSEBNIM UVJETIMA

Objekti koji podliježu odobravanju pod posebnim uvjetima

Članak 13.

1) Odobravanju pod posebnim uvjetima podliježu objekti koji u sklopu maloprodaje, isključujući ugostiteljstvo, obavljaju djelatnosti za koje su propisani uvjeti u Prilogu III Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.
2) Objekti iz stavka 1. ovog članka su:
a) objekti u kojima se u sklopu maloprodaje proizvode mljeveno meso, mesni pripravci i strojno otkošteno meso,
b) ribarnice i objekti koji u sklopu maloprodaje proizvode pripremljene proizvode ribarstva,
c) objekti koji proizvode hranu životinjskog podrijetla na gospodarstvu podrijetla osim primarnih proizvoda.
3) Iznimno od stavka 2) točke a) ovoga članka, odobravanju pod posebnim uvjetima ne podliježu objekti u maloprodaji koji se bave rasijecanjem i mljevenjem mesa iz usluge.
4) Objekti iz stavka 2) točke a) i b) ovoga članka koji prodaju i drugu vrstu hrane osim navedene, podliježu postupcima registracije prema Poglavlju III ovoga Pravilnika za djelatnosti koje nisu obuhvaćene navedenim točkama.
5) Za odobravanje pod posebnim uvjetima, potrebno je Upravi za veterinarstvo dostaviti popunjen Obrazac iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.
6) Po podnesenom zahtjevu stručno povjerenstvo, kojeg rješenjem osniva ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obavlja pregled objekta. Ukoliko objekt udovoljava propisanim uvjetima, stručno povjerenstvo dostavlja Upravi za veterinarstvo zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu, kao i prijedlog za izdavanje odobrenja.
7) Objekti iz stavka 2) ovoga članka moraju ispunjavati zahtjeve propisane Pravilnikom o higijeni hrane, i određene zahtjeve iz Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.
8) Objekti se upisuju u Upisnik objekata odobrenih pod posebnim uvjetima na temelju rješenja koje izdaje nadležno tijelo, a u slučaju promjene podataka, privremenog neobavljanja djelatnosti, privremene zabrane rada i brisanja iz Upisnika primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovoga Pravilnika.
9) Objekti iz stavka 2) točke c) ovoga članka mogu prodavati hranu neposredno na mjestu proizvodnje, na tržnicama i u trgovinama koje te proizvode prodaju krajnjem potrošaču.

C. MANJE KOLIČINE PRIMARNIH PROIZVODA I UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OBJEKTI ZA PRODAJU KRAJNJEM POTROŠAČU NA MJESTU PROIZVODNJE

1. Objekti, koji proizvode sirovo mlijeko, konzumna jaja, pčelinje proizvode i uzgajališta riba iz članka 5. stavka 2) točke a) ovoga Pravilnika

Sirovo mlijeko

Članak 14.

1) Manja količina sirovog mlijeka, namijenjena izravnoj prodaji krajnjem potrošaču isključivo na mjestu proizvodnje, ne smije biti veća od 12.000 litara sirovog mlijeka godišnje.
2) Objekti, koji proizvode sirovo mlijeko iz članka 5. stavka 2) točke a) ovoga Pravilnika moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:
1. Sirovo mlijeko mora potjecati od životinja:
– koje ne pokazuju nikakve znakove zaraznih bolesti, koje se mogu, putem mlijeka, prenijeti na ljude;
– koje su dobrog općeg zdravstvenog stanja i ne pokazuju nikakve znakove bolesti, koje bi mogle biti izvor kontaminacije za mlijeko, odnosno nemaju upale genitalnog trakta, s vidljivim iscjetkom, enteritis s dijarejom i temperaturom, ili vidljive upale vimena;
– koje nemaju nikakvih rana/ozljeda na vimenu koje bi mogle utjecati na mlijeko;
– koje nisu dobivale nedopuštene tvari ili pripravke, odnosno nisu u karenci;
– koje su slobodne od bruceloze i tuberkuloze.
2. Zahtjevi glede prostora i opreme:
– oprema za mužnju i prostori u kojima se mlijeko čuva, obrađuje ili hladi, moraju biti smješteni i izvedeni tako, da se spriječi opasnost od kontaminacije mlijeka, koja može proizaći iz zraka, zemlje, vode, hrane za životinje, gnojiva, lijekova za upotrebu u veterinarskoj medicini, fitosanitarnih sredstava i biocida;
– površine opreme, koje dolaze u dodir s mlijekom (posude, spremnici, cisterne itd., namijenjene za sakupljanje i transport mlijeka), moraju se lako čistiti i, po potrebi, dezinficirati, te se moraju održavati u čistom i dobrom stanju;
– posudu, koja se koristi za prijevoz sirovoga mlijeka, potrebno je barem jednom dnevno očistiti i dezinficirati;
– mlijeko, koje se ne proda krajnjem potrošaču u roku od 2 sata od mužnje, potrebno je ohladiti na temperaturu od 6 – 8 ° C.
3. Osoba koja obavlja mužnju, mora održavati osobnu higijenu.
4. U objektima se mora obavljati propisani veterinarski pregled u skladu s posebnim propisom.

Konzumna jaja

Članak 15.

1) Manja količina konzumnih jaja, namijenjenih izravnoj prodaji krajnjem potrošaču isključivo na mjestu proizvodnje, ne smije biti veća od 50 komada jaja na dan.
2) Objekti, koji proizvode konzumna jaja iz članka 5. stavka 2) točke a) ovoga Pravilnika moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:
– da su jata nesilica dobrog općeg zdravstvenog stanja i ne pokazuju nikakve znakove zaraznih bolesti, koje se prenose preko jaja na ljude;
– da kokoši nesilice nisu dobivale nedozvoljene tvari ili pripravke, odnosno nisu u karenci;
– da se konzumna jaja, do stavljanja u prodaju, drže u čistim, suhim i hladnim prostorima, zaštićena od izravne sunčeve svjetlosti i ulaska štetočina;
– da se konzumna jaja stavljaju u prodaju najkasnije u roku od 21 dan nakon nesenja;
– da se u objektima obavlja propisani veterinarski pregled u skladu s posebnim propisom.

Pčelinji proizvodi

Članak 16.

1) Pčelinji proizvodi su med, med u saću, matična mliječ, cvjetni prah i propolis.
2) Manja količina pčelinjih proizvoda, namijenjenih izravnoj prodaji krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje, predstavlja cjelokupnu količinu pčelinjih proizvoda, koji se prodaju izravno krajnjem potrošaču, na mjestu proizvodnje.
3) Objekti, koji proizvode pčelinje proizvode iz članka 5. stavka 2) točke a) ovoga Pravilnika moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:
– da su pčelinje zajednice dobrog, općeg zdravstvenog stanja i ne pokazuju nikakve znakove zaraznih bolesti, koje se preko pčelinjih proizvoda prenose na ljude;
– da pčelinjim zajednicama nisu davane nedopuštene tvari ili pripravci, odnosno nisu u karenci;
– da se pčelinji proizvodi, do stavljanja u prodaju, drže u čistim, suhim i hladnim prostorima, zaštićeni od neposrednog sunčevog svjetla i od ulaska štetočina;
– da se u objektima obavlja propisani veterinarski pregled u skladu s posebnim propisom.

Ribe iz uzgajališta

Članak 17.

1) Manja količina riba, uzgojenih u ribogojilištu i namijenjenih izravnoj prodaji krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje je 3.000 kg godišnje.
2) U slučaju prodaje iz stavka 1) ovoga članka, moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:
– da su ribe dobrog općeg zdravstvenog stanja;
– da ribama nisu davane nedopuštene tvari ili pripravci, odnosno da nisu u karenci;
– sva oprema i posude, koji dolaze u dodir s izlovljenim ribama, moraju biti čisti i dobro održavani;
– potrebno je osigurati prostor za evisceraciju i odstranjivanje ljuske, ako se ti postupci obavljaju po izlovu;
– ako se ribe ne prodaju krajnjem potrošaču neposredno po izlovu, treba osigurati skladištenje na temperaturi koja je približna temperaturi otapanja leda, koji mora biti načinjen od vode za piće ili čiste vode, ili skladištenje u posebnim uređajima za hlađenje.

2. Plovila za gospodarski ribolov iz članka 5. stavka 2) točke b) ovoga Pravilnika

Količina i uvjeti

Članak 18.

1) Za proizvode ribarstva, ulovljene plovilima za gospodarski ribolov, namijenjene opskrbi krajnjeg potrošača treba utvrditi da su:
– dobrog općeg stanja;
– na ribarskom plovilu po ulovu propisno zaštićeni od kontaminacije iz neposredne okoline;
– posude, namijenjene skladištenju ulovljenih proizvoda ribarstva, čiste i dobro održavane.
2) Ako se proizvodi ribarstva ne isporučuju krajnjem potrošaču odmah po ulovu, treba omogućiti hlađenje između skladištenja i transporta, na temperaturi koja je približna temperaturi otapanja leda, koji mora biti načinjen od vode za piće ili čiste vode, ili hlađenje u posebnim rashladnim uređajima.
3) Manja količina proizvoda ribarstva, ulovljenih s plovilima za gospodarski ribolov i namijenjenih opskrbi krajnjeg potrošača, neposredno po ulovu, ne smije biti veća od 50 kg po danu.
3. Objekti koji obavljaju djelatnost primarne proizvodnje proizvoda, koji nisu obuhvaćeni člankom 5. stavkom 2) točkama a) i b) ovoga Pravilnika

Količina i uvjeti

Članak 19.

Manja količina primarnih proizvoda u objektima za primarnu proizvodnju, iz članka 5. stavka 2) točke c) ovoga Pravilnika, osim živih školjkaša, namijenjeni opskrbi krajnjeg potrošača, izravno na mjestu proizvodnje, ne smije prelaziti 25% cjelokupne proizvodnje tih proizvoda u objektu.

Članak 20.

Stavljanje na tržište primarnih proizvoda iz članaka 14. do 19. ovoga Pravilnika ne dovodi u pitanje i provođenje odredaba posebnih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja životinja i dobrobiti životinja.

III. POSEBNE ODREDBE ZA OBJEKTE KOJI PODLIJEŽU NADZORU SANITARNE INSPEKCIJE

Objekti koji podliježu registraciji

Članak 21.

Registracija u skladu s odredbama ovog Poglavlja obvezna je za:
a) objekte u kojima se proizvodi i prerađuje hrana neživotinjskog podrijetla;
b) objekte u kojima se proizvodi i prerađuje hrana koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, isključujući objekte iz članka 8. točke b) podtočke 2. ovoga Pravilnika;
c) objekte u kojima se skladišti hrana neživotinjskog podrijetla;
d) sve kategorije ugostiteljskih objekta;
e) sve maloprodajne objekte, osim objekata navedenih u članku 13. stavcima 1) i 2) ovoga Pravilnika;
f) objekte koji se u prvom redu koriste kao privatni stambeni prostori, u kojima se redovito priprema hrana neživotinjskog podrijetla radi stavljanja na tržište;
g) tržnice;
h) prodajna vozila i automate za prodaju.

Registracija objekata

Članak 22.

1) Subjekt u poslovanju s hranom podnosi zahtjev za registraciju svakog objekta iz članka 21. ovog Pravilnika u kojem obavlja poslovanje s hranom, ministarstvu nadležnom za zdravstvo, najmanje 30 dana prije predviđenog početka stavljanja hrane na tržište, na obrascu iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.
2) Subjekt u poslovanju s hranom može podnijeti zahtjev za registraciju iz stavka 1. ovoga članka i elektronskim putem. U zahtjev se unose podaci navedeni u Prilogu 6. ovoga Pravilnika. Subjekt koji je podnio valjani zahtjev elektronskim putem dobiva automatski generiranu potvrdu o zaprimanju zahtjeva za registraciju objekta. Subjekt koji je u zahtjevu naveo e-mail adresu korisnika, nakon upisa objekta, na istu zaprima podatke: korisničko ime i jedinstvenu tajnu šifru, koji mu omogućuju pristup podacima u Upisniku registriranih objekta o objektu kojeg je subjekt vlasnik i/ili korisnik.
3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, tržnice, vodovodi, skladišta kojima se za skladištenje koristi više subjekata i vlasnici automata za prodaju moraju podnijeti zahtjev u skladu s odredbama ovog članka, ali ne za svaki objekt (prodajno mjesto na tržnici, vodospreme, pojedinog korisnika skladišta, objekt u kojem se automat nalazi).
4) Subjekti u poslovanju s hranom iz stavka 3) ovoga članka dužni su voditi i dati na uvid prilikom provođenja službene kontrole, popis korisnika sa odgovornim osobama svih prodajnih mjesta na tržnici, popis svih vodosprema i objekata za pripremu i preradu vode, popis svih korisnika skladišta te popis svih pokretnih vozila sa lokacijama za prodaju te popis lokacija na kojima se nalaze automati za prodaju.
5) Uz zahtjev iz stavka 1) i 2) ovoga članka, obvezno je priložiti potvrdu o uplaćenim troškovima, obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno za poljoprivredna gospodarstva izvod iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.
6) Na temelju podnesenog zahtjeva ministarstvo nadležno za zdravstvo upisuje objekt u Upisnik registriranih objekata kojeg vodi ministarstvo nadležno za zdravstvo i subjektu u poslovanju s hranom izdaje rješenje o upisu te izvod iz Upisnika registriranih objekata sukladno obrascu iz Priloga 7. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

1) Subjekti u poslovanju s hranom se upisuju u Upisnik registriranih objekata u skupinu prema djelatnosti. Skupine prema djelatnosti dijele se na:
a) objekte za proizvodnju i preradu
b) objekte za veleprodaju i skladištenje
c) objekte za maloprodaju
d) ugostiteljske objekte: 1. skupine barovi
2. skupine restorani
3. skupine kantine i pripremnice obroka.
2) Subjekti u poslovanju s hranom dužni su osigurati da objekti iz stavka 1. ovoga članka, udovoljavaju odredbama Pravilnika o higijeni hrane.
3) U slučaju neudovoljavanja objekta propisanim uvjetima ili prestanka s radom, ministarstvo nadležno za zdravstvo postupa u skladu s člankom 53. stavkom 3. Zakona o hrani.

Vođenje upisnika

Članak 24.

1) Upisnik registriranih objekata iz ovoga Poglavlja vodi ministarstvo nadležno za zdravstvo u elektroničkom obliku.
2) U Upisniku registriranih objekata vode se podaci navedeni u obrascu iz Priloga 7. ovoga Pravilnika.
3) Ministarstvo nadležno za zdravstvo dužno je nadležnom tijelu dostavljati podatke iz Upisnika iz stavka 1) ovoga članka.

Promjena podataka

Članak 25.

1) Subjekt u poslovanju s hranom mora u roku od 8 dana obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo o svakoj promjeni podataka iz izvoda. Za ažuriranje promjena u Upisniku registriranih objekta odgovoran je sam subjekt, a pristup u isti ostvaruje se sukladno stavku 2) članka 22. ovoga Pravilnika Ukoliko se radi o promjenama navedenima u dokumentima iz stavka 5) članka 22. ovog Pravilnika, potrebno je iste priložiti obavijesti.
2) Subjekti koji nemaju mogućnost ažurirati promjene u skladu sa stavkom 1) ovog članka dužni su za svaku promjenu podnijeti pismeni zahtjev.
3) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom u roku od 8 dana mora ministarstvu nadležnom za zdravstvo podnijeti zahtjev za brisanje iz upisnika na obrascu iz Priloga 4.c ovoga Pravilnika.

Članak 26.

1) Troškove postupka registracije snosi podnositelj zahtjeva.
2) Ministar nadležan za zdravstvo posebnom odlukom određuje visinu troškova iz stavka 1. ovoga članka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Prilozi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6 i 7 tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Objekti koji podliježu nadzoru veterinarske inspekcije

Članak 28.

1) Objekti koji, u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika, podliježu odobravanju, a koji su bili odobreni za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u skladu s propisima do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, zadržavaju veterinarski kontrolni broj kao odobreni broj.
2) Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, iz članka 13. ovoga Pravilnika upisani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika u Upisnik odobrenih objekata koji vodi Uprava za veterinarstvo, bit će upisani u Upisnik objekata odobrenih pod posebnim uvjetima, po službenoj dužnosti.
3) Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz članka 5. ovoga Pravilnika, koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili odobreni od Uprave za veterinarstvo i upisani u Upisnik odobrenih objekata, bit će po službenoj dužnosti upisani u Upisnik registriranih objekata koji vodi Uprava za veterinarstvo, pri čemu ne zadržavaju veterinarski kontrolni broj.
4) Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz članka 5. stavka 2) točke a) ovoga Pravilnika, koji manjim količinama primarnih proizvoda opskrbljuju krajnjeg potrošača na mjestu proizvodnje, te ne podliježu registraciji, a bili su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika odobreni za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, po službenoj dužnosti rješenjem će se brisati iz Upisnika odobrenih objekata.
5) Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla iz članka 5. stavka 2) ovoga Pravilnika koji su upisani u druge registre na temelju propisa o poljoprivredi, ribarstvu, stočarstvu, veterinarstvu i zaštiti životinja, a koje vodi nadležno tijelo ili osobe ovlaštene od nadležnog tijela, nisu obvezni podnositi zahtjev za registraciju do uspostave registra iz članka 145. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07).
6) Objekti iz članka 5. stavka 1) točke d) ovoga Pravilnika obvezni su podnijeti zahtjev za registraciju iz članka 4. stavka 1) ovog Pravilnika u roku od 6 mj. nakon njegovog stupanja na snagu, a zahtjeve iz članka 5. stavka 3) ovoga Pravilnika dužni su ispuniti do 31. 12. 2010. godine.

Objekti koji podliježu nadzoru sanitarne inspekcije

Članak 29.

1) Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 21. ovoga Pravilnika dužni su u roku od šest mjeseci, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, podnijeti zahtjev za registraciju svakog objekta u poslovanju s hranom.
2) Subjekti iz članka 21. ovoga Pravilnika kojima su izdana rješenja o registraciji i upisu objekta u Upisnik registriranih objekata, nisu u obvezi podnositi novi zahtjev za upis sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
3) Subjektima koji su podnijeli zahtjev za registraciju sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencija subjekata koji obavljaju djelatnosti s hranom (»Narodne novine«, broj 8/07), a do stupanja na snagu ovog Pravilnika nisu izdana rješenja o registraciji i upisu objekta u Upisnik registriranih objekata postupak će se završiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 30.

1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti:
– Pravilnik o vođenju Upisnika odobrenih objekata (»Narodne novine«, broj 88/03);
– Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencija subjekata koji obavljaju djelatnosti s hranom (»Narodne novine«, broj 8/07).
2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, broj 149/03) u dijelu koji se odnosi na sortiranje i pakiranje jaja, količinu proizvodnje meda, te članak 5. istoga Pravilnika.

Članak 31.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka,
– Članak 5. stavak 1) točka d) ovoga Pravilnika počet će se primjenjivati po isteku 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika;
– članak 5. stavak 1) točka f) ovoga Pravilnika stupa na snagu 01. 01. 2010. godine;
– članak 12. stavak 1) ovoga Pravilnika stupa na snagu 01. 01. 2009. godine;
– članak 12. stavka 2) ovoga Pravilnika stupa na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-02/08-01/29
Urbroj: 525-6-08-1
Zagreb, 17. listopada 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


PRILOG 1.


PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4 a.


PRILOG 4.b.


PRILOG 4.c.


PRILOG 5. a.


PRILOG 5.b

         

PRILOG 5.c


PRILOG 6.

PRILOG 7.