Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 125/2008 (29.10.2008.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3583

Na temelju članka 68. stavaka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05 i 16/07, 113/08) donosim

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 80/97, 20/98, 118/01, 49/03, 32/04 i 9/06, 116/08) u članku 4. stavak 2. podstavak 10. iza riječi: »stručnim usavršavanjem sudaca,« dodaju se riječi: »posebno sudaca koji rade na predmetima iz članka 21. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,«, u daljnjem tekstu: Zakon o USKOK-u.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »rad suda« stavlja se zarez («,«) i dodaju riječi: »a posebno o predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u i o tim predmetima podnositi mjesečno izvješće. Predsjednik suda dužan je voditi računa o dinamici održavanja ročišta u ovim predmetima.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. dodaje se rečenica koja glasi:
»O radu sjednice sudaca i sastanku zaposlenika koji rade na predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka.«

Članak 4.

Iza članka 19. dodaje se članak 19a. koji glasi:

»Članak 19a.

U Županijskim sudovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku osnivaju se sudski odjeli za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
U općinskim sudovima u sjedištu županijskih sudova iz prethodnog stavka, predsjednici sudova dužni su osnovati posebni sudski odjel za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
U istražnim centrima Županijskih sudova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku osnivaju se posebni istražni odjeli za predmete kaznenih djela iz članka 21. Zakona o USKOK-u.«

Članak 5.

U članku 20. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Predsjednik odjela i svi suci odjela iz članka 19a. Poslovnika, skrbe za uredno i pravodobno obavljanje poslova u odjelu, a posebno vode računa o primjeni odredaba Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Zakonu o USKOK-u.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

U članku 21. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»U županijskim sudovima iz članka 4. izmjena i dopuna ovoga Poslovnika, obvezatno se ustrojava posebna služba za praćenje i proučavanje sudske prakse u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u.«
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 7.

U članku 22. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Županijski sudovi iz članka 19a. Poslovnika dužni su osnovati posebnu pisarnicu za postupanje s predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 8.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »obavljanje uredskih poslova«, dodaju se riječi: »a upravitelj posebne pisarnice iz članka 22. stavak 3. Poslovnika, dužan je primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka.«

Članak 9.

U članku 31. dodaje se novi stavak 2. i stavci 3., 4. 5. i 6. koji glase:
»Godišnjim rasporedom poslova određuju se suci i sudski službenici za rad na predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u, sukladno članku 27. Zakona o USKOK-u.
Na predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u mogu raditi suci i sudski službenici iz prethodnog stavka, koji su prošli sigurnosnu provjeru, sukladno odredbi članka 13. Zakona o sigurnosnim provjerama.
Sigurnosnu provjeru zatražit će predsjednik nadležnog suda koji postupa u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u.
Po provedenoj sigurnosnoj provjeri nadležna obavještajno – sigurnosna agencija dostavit će izvješće o provedenoj sigurnosnoj provjeri predsjedniku suda iz prethodnog stavka ovoga članka.
Osobe za koje je provedena sigurnosna provjera imaju pravo zatražiti uvid u izvješće o sigurnosnoj provjeri od predsjednika suda iz stavka 3. ovoga članka.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 7.

Članak 10.

U članku 36. iza riječi: »način rada«, dodaju se riječi: »a za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u, primjenjivat će se odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka.«

Članak 11.

U članku 43. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»Kod utvrđivanja plana godišnjih odmora predsjednik suda dužan je voditi računa da se uvijek osigura prisutnost sudaca za rad na predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u.«

Članak 12.

U članku 59. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Službenik sudske pisarnice dužan je voditi računa o primjeni Zakona o zaštiti tajnosti podataka za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u.«
Dosadašnji stavak 3.,4.,5. i 6., postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 13.

U članku 64a. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Glasnogovornik suda dužan je kod priopćenja javnosti o radu suda u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u voditi računa o primjeni Zakona o zaštiti tajnosti podataka.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 14.

U članku 100. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u, u sudovima će se rabiti štambilj »OSKOK«.

Članak 15.

U članku 124. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»U županijskim sudovima iz članka 19a. Poslovnika, predsjednik suda dužan je odrediti posebno statističko praćenje predmeta iz članka 21. Zakona o USKOK-u i osigurati zaštitu tajnosti tih podataka.«

Članak 16.

U članku 127. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Popis riješenih predmeta iz članka 21. Zakona o USKOK-u, upisivat će se u posebni popisni list i unositi u statističko izvješće iz članka 24. stavak 3. Poslovnika.«

Članak 17.

U članku 129. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Službenik određen za vođenje sudske statistike predmeta iz članka 21. Zakona o USKOK-u, sastavlja izvješće o radu na tim predmetima jednom mjesečno na temelju podataka iz upisnika i pregleda rada sudaca u odjelu iz članka 19a. Poslovnika.«
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 18.

U članku 132. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»Predsjednik županijskog suda odredit će da se svi podnesci u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u, isključivo predaju u posebnoj pisarnici određenoj za prijem tih podnesaka.
Hitne pošiljke i brzojave u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u, koji stignu u sud izvan redovitog radnog vremena, prima i otvara predsjednik suda, dežurni sudac ili drugi službenik koji obavlja dežurstvo u odjelu za rad s tim predmetima.«

Članak 19.

U članku 133. stavak 1. iza riječi: »dostavljeni poštom«, dodaju se riječi: »osim podnesaka i spisa iz članka 132. stavak 5. i 6. Poslovnika koji se primaju u posebnoj pisarnici.«

Članak 20.

U članku 138. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Pošiljke u predmetima iz članka 21. USKOK-a, a koje su naslovljene na taj odjel, predaju se neotvorene u posebnoj pisarnici toga odjela, a ako ih je otvorio službenik ovlašten za otvaranje pošiljki, dužan ih je odmah predati pisarnici toga odjela, vodeći računa o primjeni Zakona o zaštiti tajnosti podataka.«
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 21.

U članku 149. stavku 2. iza riječi: »hitne naravi« dodaju se riječi: »i predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u.«
U stavku 4. iza riječi: »maloljetnik i« dodaje se riječ: »USKOK«.

Članak 22.

U članku 151. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Predmeti iz članka 21. Zakona o USKOK-u voditelj upisnika dužan je upisati u odgovarajući upisnik i imenik sve primljene podneske odmah i bez odgode.«

Članak 23.

U članku 163. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»Predsjednik županijskog suda iz članka 19a. Poslovnika dužan je odrediti osobu za dostavu spisa i podnesaka iz sudske pisarnice za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u radi dostave drugoj ustrojstvenoj jedinici i obratno preko posebne primopredajne knjige za unutarnju dostavu (Obrazac 16).«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 24.

U članku 165. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»U slučaju spajanja predmeta iz članka 21. Zakona o USKOK-u sa drugim predmetima primjenjivat će se postupak koji se odnosi na spajanje predmeta iz ovoga članka.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 25.

U članku 174a. iza riječi: »za kaznena djela korupcije« dodaju se riječi: »i kaznena djela organiziranog kriminaliteta.«

Članak 26.

U članku 175. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
»Istražni sudac kojem je dodijeljen u rad predmet iz članka 21. Zakona o USKOK-u dužan je u roku od 7 dana od dana prijema predmeta izvijestiti predsjednika suda o datumu održavanja prvog ročišta.
Predsjednik vijeća kojem je dodijeljen predmet iz članka 21. Zakona o USKOK-u, dužan je u roku od 7 dana od dana pravomoćnosti optužnice izvijestiti predsjednika suda o datumu održavanja glavne rasprave.«
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 27.

U članku 176. stavak 1. iza riječi: »(članak 174.)«, dodaje se riječ: »i 174a.).
U stavku 4. iza riječi: »jednom tjedno«, dodaju se riječi: »a u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u sjednice drugostupanjskog vijeća održavaju se bez odgode.
U stavku 7. iza riječi: »u predmetima istrage«, dodaju se riječi: »i predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u«.

Članak 28.

U članku 181. stavak 1. iza riječi: »glavne rasprave«, dodaju se riječi: »primjenjivat će se odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka kada se zamolnice odnose na predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u.

Članak 29.

U članku 192. stavak 2. riječ: »174.« zamjenjuje se s riječi: »174a.«

Članak 30.

U članku 194. stavak 2. iza riječi: »(čl. 174.)«, dodaju se riječi: »i 174a.)«

Članak 31.

U članku 201. stavak 2. iza riječi: »(čl. 174.)«, dodaju se riječi: »i 174a.)«.

Članak 32.

U članku 205. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Predsjednik županijskog suda iz članka 19a. Poslovnika dužan je odrediti sudskog službenika za otpremanje pošiljki u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u koji će sve pošiljke upisati u posebno označenu knjigu za otpremu i dostavljanje tih pošiljki i obaviti njihovo opremanje.«

Članak 33.

U članku 209. stavak 1. iza riječi: »cijeli sud«, dodaju se riječi: »osim za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u.«

Članak 34.

U članku 257. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u u sudovima iz članka 19a. Poslovnika vodit će se posebni upisnici.«

Članak 35.

U članku 280. stavak 2. iza riječi: »odjel ili službu«, dodaju se riječi: »a predsjednik sudskog odjela u kojem se vode predmeti iz članka 21. Zakona o USKOK-u pregledava upisnike, imenike i ostale pomoćne knjige toga odjela jednom mjesečno.«
U stavku 3. iza riječi: »dvaput godišnje«, dodaju se riječi: »a predsjednik suda pregledava upisnike, imenike i pomoćne knjige odjela u kojem se vode predmeti iz članka 21. Zakona o USKOK-u tromjesečno.«

Članak 36.

U članku 282. stavak 1. točka 1. ispod riječi: »Upisnika istrage Kio (Obrazac br. 39)« dodaju se riječi: »Upisnik istrage za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kio-Us (Obrazac br. 39)«
Ispod riječi: »Upisnik za razne istražne predmete Kir (Obrazac br. 40.) dodaju se riječi: »Upisnik za razne istražne predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kir-Us (Obrazac 40)«
Ispod riječi: »Kazneni upisnik K (Obrazac br. 28)« dodaju se riječi: »Kazneni upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u K-Us (Obrazac 28)«
Ispod riječi: »Upisnik za izvanraspravno kazneno vijeće Kv (Obrazac br. 30)«, dodaju se riječi: »Upisnik za predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u za izvanraspravno vijeće Kv-Us (Obrazac 30)«
Ispod riječi: »Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete Kž (Obrazac br. 41)«, dodaju se riječi: »Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kž-Us (Obrazac br. 41)«

Članak 37.

U članku 286. stavak 1. točka 1. ispod riječi: »Upisnik za drugostupnjske i trećestupanjske kaznene predmete Kž (Obrazac br. 52)«, dodaju se riječi: »Upisnik za drugostupanjske i trećestupanjske kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u Kž-Us (Obrazac br. 52)«

Članak 38.

U članku 287. u stavku 1. ispod riječi: »Upisnik za obranu i zaštitu Su OZ (Obrazac br. 59)« dodaje se novi upisnik koji glasi:
»Upisnik stručnog usavršavanja Su-Us (Obrazac 59a)«

Članak 39.

U članku 289. stavku 1. ispod riječi: »Imenik uz upisnike Kž, Kžm (Obrazac br. 62) dodaju se novi imenici za kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u koji glase:
»Imenik uz upisnike Kir-Us, Kio-Us (Obrazac 62),
Imenik uz upisnike K-Us i Kv-Us (Obrazac 62),
Imenik uz upisnike Kž-Us (Obrazac 62)«

Članak 40.

U članku 293. stavku 1. ispod riječi: »Imenik za upisnike Kž, Kzz i Kr (Obrazac br. 62)« dodaje se novi imenik za kaznene predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u koji glasi:
»Imenik uz upisnike Kž-Us i Kr-Us (Obrazac 62)«

Članak 41.

Iza članka 307a. dodaje se novi članak 307b. koji glasi:

»Članak 307b.

U upisnik K-Us, Kio-Us i Kir-Us upisuju se kazneni predmeti iz članka 21. Zakona o USKOK-u.«

Članak 42.

Iza članka 327. dodaje se novi članak 327a. koji glasi:

»Članak 327a.

U upisnik stručnog usavršavanja Su– Us Obrazac br. 59a, upisuje se redni broj, ime i prezime polaznika stručnog usavršavanja, dužnost polaznika stručnog usavršavanja (npr. sudac, sudski savjetnik, službenik), vrsta usavršavanja (seminar, radionica, tečaj i dr.), ustanova ili organizator usavršavanja, tema ili sadržaj usavršavanja i vremensko trajanje stručnog usavršavanja.«

Članak 43.

U članku 366. stavku 1. iza riječi: »oružanih snaga«, dodaju se riječi: »i predmeta iz članka 21. Zakona o USKOK-u.«

Članak 44.

U članku 368. dodaje se novi stavak 2. i stavci 3. i 4. koji glase:
»Predsjednik županijskog suda ili sudac kojega on odredi dužan je jedanput u mjesec dana obaviti pregled rada na predmetima prethodnog kaznenog postupka iz članka 21. Zakona o USKOK-u i utvrditi održavaju li se zakonski rokovi u provođenju istražnih radnji.
U slučaju da Vrhovni sud Republike Hrvatske odredi da se suđenje održi pred drugim stvarno i mjesno nadležnim sudom iz članka 19a. Poslovnika, taj sud dužan je voditi računa o primjeni Zakona o zaštiti tajnosti podataka.
Predsjednik županijskog suda dužan je voditi računa da sudske prostorije i prostorije odjela koji postupa u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u, kada u njima nema sudaca i službenika, moraju biti zaključane odnosno da spisi moraju biti pod ključem.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 5.

Članak 45.

Ove izmjene i dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/08-01/1666
Urbroj: 514-03-01-08-5
Zagreb, 28. listopada 2008.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.


Obrazac br. 59a. (čl. 287. SP)

UPISNIK STRUČNOG USAVRŠAVANJA Su-Us (210×297)

Red.
br.

Ime i prezime

Dužnost

Vrsta
usavršavanja

Ustanova – organizator usavršavanja

 Tema – sadržaj

Vremensko trajanje

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U stupac broj 1 upisuje se redni broj.
U stupac broj 2 ime i prezime polaznika stručnog usavršavanja.
U stupac broj 3 upisuje se dužnost polaznika stručnog usavršavanja (npr. sudac, sudski savjetnik, službenik)
U stupac broj 4 upisuje se vrsta usavršavanja (npr. seminar, radionica, tečaj i dr.)
U stupac broj 5 upisuje se ustanova ili organizator usavršavanja (npr. Pravosudna akademija)
U stupac broj 6 upisuje se tema ili sadržaj usavršavanja.
U stupac broj 7 upisuje se vremensko trajanje stručnog usavršavanja.