Ispravak dopuna Sudskog poslovnika

NN 125/2008 (29.10.2008.), Ispravak dopuna Sudskog poslovnika

3585

Nakon izvršenja uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Dopunama Sudskog poslovnika objavljenim u »Narodnim novinama« broj 116 od 11. listopada 2008. godine, te se daje

ISPRAVAK

DOPUNA SUDSKOG POSLOVNIKA

U dopunama Sudskog poslovnika izostavljen je članak 4. koji glasi:

»Članak 4.

Ove dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/08-01/1666
Urbroj: 514-03-01-08-3
Zagreb, 23. listopada 2008.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.