Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja s brodova

NN 126/2008 (31.10.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja s brodova

3601

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi:

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA S BRODOVA

Članak 1.

(1) U članku 8. stavak 6. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštite mora od onečišćenja s brodova (»Narodne novine« br. 125/05) iza riječi »kolektivnim ugovorom« dodaju se riječi: »ili sporazumom o minimalnim radnim i socijalnim standardima s prilozima«.

(2) Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Kompanija i sindikat pomoraca sukladno propisima o najmanjem broju članova posade, kao i kolektivnog ugovora s prilozima ili sporazuma o minimalnim radnim i socijalnim standardima s prilozima iz stavaka 6. ovog članka, utvrđuju minimalni broj članova posade broda u linijskom obalnom pomorskom prometu u komercijalnoj eksploataciji (formacijski sastav), te o istom donose Izjavu o formacijskom sastavu članova posade broda u javnom obalnom pomorskom prometu za svaki brod na određenoj liniji, koju ovjerava ministarstvo nadležno za poslove mora.

(3) Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Svi propisi kao i druga relevantna dokumentacija (kolektivni ugovor, sporazumi, prilozi i sl.) kojima se uređuje radno vrijeme članova posade, te raspored radnog vremena, moraju se nalaziti na brodu i biti dostupni svim članovima posade.«

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

(1) Članovima posade mlađima od 18 godina nije dopušten noćni rad.

(2) Noćnim radom iz stavka 1. ovog članka smatra se neprekinuti rad u trajanju od 9 sati koji obuhvaća period od ponoći do 5 sati ujutro.

(3) Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na vježbenike palube i stroja starosti između 16 i 18 godina kada ista utječe na smanjenje učinkovitosti njihove izobrazbe u skladu s unaprijed utvrđenim programima i rasporedom.

Članak 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/18

Urbroj: 530-04-08-4

Zagreb, 29. rujna 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.