Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tlačnoj opremi

NN 126/2008 (31.10.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tlačnoj opremi

3607

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (»Narodne novine« 158/03, 79/07) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TLAČNOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o tlačnoj opremi (»Narodne novine« 135/05) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U svrhu sigurne i pravilne uporabe tlačne opreme i sklopova na teritoriju Republike Hrvatske Izjava o sukladnosti te podaci i upute iz točke 3.4 Dodatka I. Ovoga Pravilnika moraju biti na hrvatskom jeziku.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenja izdana za konstrukciju i proizvodnju tlačne opreme i sklopova prema tehničkim propisima iz članka 19. ovoga Pravilnika vrijede pod uvjetima pod kojima su izdana.«

Članak 3.

U članku 20. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Označavanje sukladnosti tlačne opreme i sklopova od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti iz Dodatka II. Pravilnika o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (»Narodne novine« br., 46/08).«

Članak 4.

U članku 20. stavak 8. mijenja se i glasi:

»Priznavanje isprava o sukladnosti provodi se na temelju Pravilnika o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu.«

Članak 5.

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o tlačnoj opremi (»Narodne novine« 44/06) briše se članak 2.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-01/06-01/54

Urbroj: 526-03-01/1-08-5

Zagreb, 20. listopada 2008.

Potpredsjednik Vlade RH
i ministar gospodarstva rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing, v. r.