Popis tijela za ocijenu sukladnosti opreme pod tlakom

NN 126/2008 (31.10.2008.), Popis tijela za ocijenu sukladnosti opreme pod tlakom

3610

Na temelju članka 12. stavka 5. Pravilnika o tlačnoj opremi (»Narodne novine« br. 135/05, 40/06), članka 9. stavka 4. Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine« br. 135/05), te članka 8. stavka 4. Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva objavljuje

POPIS

TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI OPREME POD TLAKOM

Za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti tlačne opreme, jednostavnih tlačnih posuda i pokretne tlačne opreme ministar gospodarstva rada i poduzetništva ovlastio je:

TUV CROATIA d.o.o. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1

Klasa: 011-01/06-01/55

Urbroj: 526-03-01/1-08-6

Zagreb, 20. listopada 2008.

Potpredsjednik Vlade RH
i ministar gospodarstva rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.