Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

NN 128/2008 (5.11.2008.), Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3669

Na temelju odredbe članka 18. stavak 3. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine« broj 86/08), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca temeljem Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine« broj 86/08, u daljnjem tekstu: Zakon), te propisuje dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Članak 2.

U ovom Pravilniku i obrascu izraz radnik i poslodavac su napisani u muškom rodnom gramatičkom obliku, a upotrijebljeni su kao neutralni za žene i muškarce.

Članak 3.

Zahtjev za ostvarivanje prava radnik podnosi izravno Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (u daljnjem tekstu: Agencija) ili područnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) prema mjestu sjedišta poslodavca, odnosno njegove registrirane poslovne jedinice.

II. SADRŽAJ OBRASCA

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava mora sadržavati:

1. osobne podatke radnika,

2. podatke o radno pravnom statusu radnika,

3. podatke o neisplaćenim obvezama poslodavca,

4. podatak o potraživanju,

5. podatak o načinu isplate,

6. popis priloga.

Zahtjev s odgovarajućim sadržajem se podnosi na obrascu (RPS-01), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

III. DOKUMENTACIJA

Članak 5.

Uz zahtjev radnik je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

1) dokaz o radnom odnosu i to:

– ugovor o radu ili pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno dokaz o zasnovanom radnom odnosu i

– odluku odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao;

2) dokaz o potraživanjima i to:

– ako se stečajni postupak provodi, popis priznatih potraživanja koje je sastavio stečajni upravitelj, ili

– ako stečajni postupak nad poslodavcem nije proveden, obračune plaće, naknade plaće i otpremnine koje je poslodavac bio dužan isplatiti u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa odnosno otvaranja stečaja, te pravomoćnu presudu o dosuđenoj naknadi štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, kao i potvrdu poslodavca o neisplaćenim plaćama i naknadama za posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa odnosno otvaranja stečaja;

3) potvrdu o poreznom broju radnika;

4) broj štedne knjižice ili tekućeg računa radnika;

5) potvrdu poslodavca o registarskom broju obveznika plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/08-01/207

Urbroj: 526-08-02-01/1-08-15

Zagreb, 23. listopada 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

Obrazac RPS-01

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

PUTEM

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područna služba u ______________________

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, u daljnjem tekstu Zakona (»Narodne novine« broj 86/08), podnosim

ZAHTJEV

za ostvarivanje prava na neisplaćena potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

I. Radnik _________________________ rođen u __________,

(ime, prezime i očevo ime) (država i mjesto)

dana _________________, MBG ________________________

(datum i godina)

sa stalnim prebivalištem u ______________________________

(država, mjesto, ulica i kućni broj)

i adresom stanovanja _________________________________.

(mjesto, ulica i kućni broj)

II. Radni odnos mi je/nije prestao dana ___________ radi stečaja

(zaokružiti potrebno)

poslodavca _________________________________________,

(naziv i adresa sjedišta poslodavca ili registrirane poslovne jedinice)

matični broj _____________, porezni broj ________________,

koji je otvoren/otvoren i zaključen prema odluci broj __________

(zaokružiti potrebno)

Trgovačkog suda u ____________, koja je objavljena u »Narodnim novinama« ______________.

(broj i datum)

III. Prema odredbi članka 3. Zakona, podnosim zahtjev za ostvarivanje i isplatu sljedećih potraživanja1:

1. neisplaćenu plaću za posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa odnosno otvaranja stečaja,

2. neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava za posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa odnosno otvaranja stečaja,

3. naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji sam stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je prestao radni odnos odnosno u kojoj je otvoren stečaj,

4. otpremninu,

5. pravomoćno dosuđenu naknadu štete za pretrpljenu ozljedu na radu ili profesionalnu bolest.

IV. Neisplaćena potraživanja iz točke III. ovog zahtjeva2:

1. prijavljena su dana _______________________ u postupku
(datum prijave potraživanja)

stečaja kojeg provodi ___________ sud u _____________, pod brojem __________.

2. nisu prijavljena, jer je odlukom ____________ suda, _______

(broj i datum)

stečajni postupak otvoren i zaključen.

V. Isplatu izvršiti na3:

1. broj žiroračuna stečajnog dužnika __________________ (nije potrebno ispunjavati)

Temeljem članka 16. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca:

1. tekući račun broj __________ kod __________ (naziv banke)

2. štednu knjižicu broj __________ kod ________ (naziv banke)

VI. Prilozi4:

1. ugovor o radu,

2. pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu,

3. drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

4. odluka o prestanku radnog odnosa,

5. drugi dokaz o prestanku radnog odnosa,

6. popis priznatih potraživanja stečajnog upravitelja,

7. obračuni plaća, naknada plaće i otpremnine (može i u obliku kompjuterskog ispisa),

8. pravomoćna presuda o naknadi štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

9. potvrda poslodavca o neisplaćenim plaćama i naknadama za posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa odnosno otvaranja stečaja,

10. potvrda o poreznom broju radnika,

11. potvrda poslodavca o registarskom broja obveznika plaćanja doprinosa obveznih osiguranja,

12. broj tekućeg računa ili štedne knjižice radnika.

_____________________

(podnositelj zahtjeva)

U __________________

(mjesto i datum)

Uputa: oznake 1, 2, 3 i 4 odnose se na zaokruživanje zatraženog prava, podnesene prijave potraživanja u stečajnom postupku, izbor načina isplate, kao i broja priloženih dokumenata