Zakon o javno-privatnom partnerstvu

NN 129/2008 (7.11.2008.), Zakon o javno-privatnom partnerstvu

HRVATSKI SABOR

3679

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Proglašavam Zakon o javno-privatnom partnerstvu, koejga je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/142

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 30. listopada 2008.

Predsednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje:

a) postupak pripreme, predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: JPP), te prava i obveze javnih i privatnih partnera,

b) osnivanje i nadležnosti Agencije za javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

(1) JPP u smislu ovoga Zakona je dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera koji ima sljedeća osnovna obilježja:

a) privatni partner od javnog partnera preuzima:

– obvezu projektiranja, gradnje i/ili rekonstrukcije javne infrastrukture, uključujući gradnju i/ili rekonstrukciju javnih informacijsko-komunikacijskih sustava, i/ili građevine od javnog interesa, preuzimajući pri tome i jednu ili više obveza kao što su financiranje, upravljanje i održavanje, a u svrhu pružanja krajnjim korisnicima javne usluge iz okvira nadležnosti javnog partnera, ili u svrhu osiguravanja javnom partneru potrebnih preduvjeta za pružanje javnih usluga iz okvira njegovih nadležnosti, ili

– pružanje krajnjim korisnicima javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera, uključujući pružanje usluga upravljanja informacijsko-komunikacijskim sustavima od javnog interesa, odnosno pružanja javnih usluga krajnjim korisnicima na izgrađenim informacijsko-komunikacijskim sustavima.

b) u zamjenu za preuzete obveze, javni partner može na privatnog partnera prenijeti određena stvarna prava i/ili privatnom partneru dodijeliti koncesiju i/ili privatnom partneru plaćati naknadu u novcu,

c) svaki od partnera preuzima odgovornost za rizik na koji može utjecati, ili je odgovornost podijeljena, a s ciljem optimalnog upravljanja rizikom tijekom trajanja projekta JPP-a, uz ostalo i korištenjem upravljačkih, tehničkih, financijskih i inovacijskih sposobnosti privatnog partnera, te promicanjem razmjene vještina i znanja između javnog i privatnog partnera.

(2) Privatnom partneru uz izvršavanje obveza iz stavka 1. točke a) ovoga članka može biti dopušteno i obavljanje gospodarske aktivnosti u okviru provedbe projekta JPP-a, ali samo ukoliko mu na drugi način nije moguće osigurati potrebnu razinu isplativosti sudjelovanja u projektu JPP-a i povrat uloženih sredstava.

(3) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Članak 3.

U provedbi ovoga Zakona, javni partner dužan je poštovati sljedeća načela: načelo zaštite javnog interesa, načelo tržišnog natjecanja, načelo učinkovitosti, načelo jednakog tretmana, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti, načelo transparentnosti, načelo slobode ugovaranja, načelo zaštite okoliša.

Temeljni pojmovi

Članak 4.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

a) Projekt čini niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju određenim redoslijedom radi postizanja jasnih ciljeva unutar određenoga vremenskog razdoblja i određenih financijskih sredstava.

b) Projekt JPP-a je projekt koji se provodi po nekom od modela JPP-a, a koji na temelju procedure opisane u Poglavlju III. ovoga Zakona, odobrava Agencija.

c) Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom o javno-privatnom partnerstvu.

d) Ugovor o JPP-u je temeljni ugovor sklopljen između javnog i privatnog partnera, ili javnog partnera i društva posebne namjene (u daljnjem tekstu: DPN), kojim se u svrhu provedbe projekta JPP-a uređuju prava i obveze ugovornih strana.

e) Statusno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a temeljen na članskom odnosu između javnog i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu, koje je nositelj provedbe projekta JPP-a.

f) DPN je trgovačko društvo koje može osnovati privatni partner u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i/ili provedbe projekta JPP-a.

g) Javno tijelo je svako tijelo koje je naručitelj u smislu propisa kojim se uređuje područje javne nabave.

h) Javni partner je:

– jedno ili više javnih tijela koje s DPN-om ili privatnim partnerom sklapa ugovor, ili

– jedno ili više javnih tijela koje je s privatnim partnerom članski povezano u zajedničkom trgovačkom društvu.

i) Privatni partner je gospodarski subjekt koji je odabran na temelju provedenog postupka javne nabave ili postupka davanja koncesije i koji s javnim partnerom sklapa ugovor o JPP-u, ili u tu svrhu osniva DPN, ili s javnim partnerom zasniva članski odnos u zajedničkom trgovačkom društvu.

j) Postupak odabira privatnog partnera je postupak javne nabave određen propisima kojima se uređuje područje javne nabave ili postupak davanja koncesije određen propisima kojima se uređuje područje koncesija.

k) Savjetnik je jedna i/ili više fizičkih i/ili pravnih osoba koja posjeduje specijalistička znanja nužna za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a.

II. UGOVORNO JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Ugovor o JPP-u

Članak 5.

(1) Međusobna prava i obveze u provedbi projekta JPP-a ugovorne strane uređuju ugovorom o JPP-u.

(2) Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog Agencije donosi Uredbu o sadržaju ugovora o JPP-u iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Ugovor o JPP-u sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme, s time da to razdoblje ne može biti kraće od pet, a niti duže od četrdeset godina, uz mogućnost da se nakon isteka ugovornog razdoblja sklopi novi ugovor uz odabir privatnog partnera sukladno odredbama članka 15. ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Agencije će Pravilnikom iz članka 18. ovoga Zakona propisati pravila kojima će se odrediti postupak upisa sklopljenih ugovora o JPP-u u Registar ugovora o JPP-u (u daljnjem tekstu: Registar), kao i sadržaj i opseg javnosti dostupnih elemenata sklopljenih ugovora o JPP-u, pridržavajući se pri tom propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, osobnih podataka, tajnosti podataka i poslovne tajne.

Članak 7.

U svrhu primjene Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona, javni partner, privatni partner ili DPN dužni su za vrijeme trajanja ugovornog odnosa dostaviti Agenciji na njezin zahtjev presliku sljedećih dokumenata:

a) ugovore koji uređuju financijske odnose,

b) akt o osnivanju DPN-a,

c) ugovore o stjecanju i prenošenju prava vlasništva, prava gradnje i drugih stvarnih prava,

d) ugovore o pružanju usluga (instalacija, implementacija, integracija i održavanje informacijsko-komunikacijskih sustava i druge usluge),

e) ugovore o izvođenju radova (gradnja, rekonstrukcija, proširenje i drugi srodni radovi),

f) ugovore o pružanju usluga (savjetovanje, projektiranje, upravljanje, održavanje i druge usluge),

g) ugovore o osiguranju od rizika (police osiguranja),

h) druge ugovore i pravne akte po potrebi.

Trgovačko društvo posebne namjene

Članak 8.

(1) DPN može sudjelovati isključivo u provođenju projekta JPP-a za čiju provedbu je osnovan.

(2) Kada privatni partner osniva DPN, javni partner ugovor o JPP-u može sklopiti s DPN-om.

Članak 9.

DPN se osniva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

III. POSTUPAK PREDLAGANJA, ODOBRAVANJA I PROVEDBE PROJEKATA JPP-a

Predlaganje i odobravanje projekta JPP-a

Članak 10.

(1) Javna tijela iz ovoga Zakona su jedina ovlaštena predlagati provedbu projekta JPP-a na način opisan odredbama ovoga Zakona i podzakonskih akata temeljenih na ovom Zakonu.

(2) Vlada na prijedlog Agencije donosi Uredbu o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kojom se utvrđuju stručni kriteriji ocjene i odobravanja projekata JPP-a, kao i popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijedlog projekta.

Članak 11.

(1) Javno tijelo dužno je Agenciji dostaviti prijedlog projekta i popratnu dokumentaciju propisanu Uredbom iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, ukoliko taj prijedlog projekta ima obilježja javno-privatnog partnerstva opisanih u članku 2. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Agencija ocjenjuje sadržaj prijedloga projekta sukladno kriterijima propisanim Uredbom iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Agencija je od ministarstva nadležnog za financije dužna zatražiti suglasnost o sukladnosti prijedloga projekta s proračunskim projekcijama i planovima te fiskalnim rizicima i ograničenjima propisanim posebnim propisima, kao i o financijskoj i fiskalnoj održivosti prijedloga projekta.

(4) Agencija je od nadležnog resornog ministarstva dužna zatražiti mišljenje o sukladnosti prijedloga projekta sa sektorskim razvojnim planovima i strategijama, odnosno propisima iz područja njegove nadležnosti.

(5) Nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su Agenciji na njezin zahtjev dostaviti mišljenje o sukladnosti prijedloga projekta s planovima razvojne politike tih jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(6) Nadležna tijela iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka dužna su traženu suglasnost, odnosno mišljenja dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od dana kada im je dostavljen prijedlog projekta sa cjelokupnom popratnom dokumentacijom.

Članak 12.

(1) U roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana zaprimanja prijedloga projekta i cjelokupne popratne dokumentacije, na temelju prethodno zatražene suglasnosti, te mišljenja nadležnih tijela iz članka 11. ovoga Zakona i vlastite ocjene o ispunjenosti svih kriterija sukladno odredbama članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, Agencija donosi rješenje o odobrenju provedbe predloženog projekta po nekom od modela JPP-a.

(2) Prijedlog projekta stječe status projekta JPP-a, isključivo na temelju rješenja Agencije.

(3) Javno tijelo odluku o provedbi projekta po nekom od modela JPP-a donosi isključivo na temelju rješenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ukoliko javno tijelo iz stavka 3. ovoga članka u roku od 2 godine od dana zaprimanja rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne pokrene postupak odabira privatnog partnera, rješenje Agencije se stavlja izvan snage te se za isti prijedlog projekta mora ponovno pokrenuti postupak sukladno odredbama članka 11. i 12. ovoga Zakona.

(5) Agencija objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a.

Članak 13.

(1) Javno tijelo koje je donijelo odluku iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona, prije pokretanja postupka odabira privatnog partnera, dužno je Agenciji na ocjenu i odobrenje dostaviti presliku dokumentacije za nadmetanje sa svim prilozima.

(2) U roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana primitka cjelokupne dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka Agencija donosi rješenje o sukladnosti dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka sa odobrenim prijedlogom projekta.

(3) Prilikom ocjene dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od ministarstva nadležnog za financije zatražiti suglasnost, a od nadležnog resornog ministarstva mišljenje o usklađenosti dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka s odobrenim prijedlogom projekta.

(4) Nadležna tijela dužna su traženu suglasnost, odnosno mišljenje iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Javno tijelo postupak odabira privatnog partnera može pokrenuti samo na temelju rješenja Agencije iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Ukoliko se postupak odabira privatnog partnera, pokrenut na temelju rješenja Agencije iz stavka 2. ovoga članka, ponavlja, dokumentacija za nadmetanje iz stavka 1. ovoga članka se mora dostaviti Agenciji na ponovnu ocjenu i odobrenje, sukladno odredbama ovoga članka.

Članak 14.

(1) Nadležno javno tijelo dužno je prije donošenja odluke o odabiru privatnog partnera dostaviti Agenciji na odobrenje konačni nacrt ugovora o JPP-u, uključujući priloge koji čine njegov sastavni dio, kao i pribaviti suglasnost ministarstva nadležnog za financije na konačni nacrt ugovora.

(2) Agencija je dužna u roku od 30 dana od dana primitka konačnog nacrta ugovora iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenje o suglasnosti na tekst nacrta ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka Agencija izdaje na osnovi ocjene o sukladnosti nacrta ugovora iz stavka 1. ovoga članka s dokumentacijom za nadmetanje i odredbama Uredbe iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Ugovor o JPP-u može biti sklopljen samo na temelju rješenja Agencije i pribavljene suglasnosti ministarstva nadležnog za financije na konačni nacrt ugovora.

(5) Za sve izmjene i dopune sklopljenih ugovora o JPP-u kojim se mijenjaju prava i obveze ugovornih strana potrebno je provesti postupak sukladno odredbama ovoga članka.

(6) Davanje suglasnosti Agencije na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu ne podrazumijeva i odgovornost Republike Hrvatske za sporne odnose između javnog i privatnog partnera koji bi mogli proizići iz toga ugovora.

Članak 15.

(1) Postupak odabira privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave, uz odgovarajuću primjenu članka 5., 6., 8., 9., 13., 14. i 17. ovoga Zakona.

(2) Ukoliko provedba projekta JPP-a podrazumijeva davanje koncesije, postupak izbora privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesije, uz odgovarajuću primjenu članka 8. i 9. ovoga Zakona.

Članak 16.

Javno tijelo postupak odabira savjetnika provodi sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave.

Članak 17.

(1) Za odabir privatnog partnera primjenjuju se kriteriji sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave.

(2) U primjeni kriterija iz stavka 1. ovoga članka pod cijenom se podrazumijeva neto sadašnja vrijednost (u daljnjem tekstu: NSV) koja se odnosi na ukupne troškove u ugovornom periodu.

(3) Za izračun NSV-a projekta JPP-a primjenjuje se diskontna stopa.

(4) Javno tijelo koje pokreće postupak javne nabave za odabir privatnog partnera, u dokumentaciji za nadmetanje određuje diskontnu stopu koju su ponuditelji dužni koristiti kod izračuna NSV-a u tom postupku.

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Članak 18.

(1) Javni partner obvezan je dostaviti Agenciji sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima, kao i izmjene ugovora i svih priloga u roku koji će Agencija propisati Pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka. Sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima koji čine njegov sastavni dio, kao i sve izmjene ugovora i njegovih dodataka upisuju se u Registar koji vodi Agencija.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan.

(3) Upravno vijeće Agencije donosi Pravilnik o ustroju i vođenju Registra.

(4) Agencija će Pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka odrediti ovlaštenike pristupa Registru i opseg prava pristupa podacima iz Registra, u skladu s posebnim propisima koji se odnose na zaštitu podataka i poslovnu tajnu.

Nadzor nad provedbom projekata JPP-a

Članak 19.

(1) Sukladno odredbama Uredbe o nadzoru provedbe projekata JPP-a koju na prijedlog Agencije donosi Vlada, Agencija ima pravo praćenja, odnosno stručnog uvida u provedbu projekata JPP-a.

(2) Uredbom iz stavka 1. ovoga članka propisuju se prava i obveze javnog i privatnog partnera u postupku nadzora provedbe projekata JPP-a.

IV. STATUSNO JPP

Članak 20.

Statusno JPP je model JPP-a koji se temelji na članskom odnosu javnog i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu koje je nositelj provedbe projekta JPP-a, pri čemu se taj odnos između javnog i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu može zasnovati na osnivačkim ulozima u novoosnovanom trgovačkom društvu, ili na otkupu vlasničkog udjela u postojećem trgovačkom društvu.

Članak 21.

(1) Kad javno tijelo projekt JPP-a namjerava provesti na način opisan člankom 20. ovoga Zakona, primjenjuje se postupak propisan odredbama članka 11., 12., 13. i 14. ovoga Zakona.

(2) Na temelju pribavljenog pozitivnog mišljenja iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona, javno tijelo pokreće postupak odabira privatnog partnera na način propisan odredbama članka 15. ovoga Zakona, primjenjujući kriterije sukladno odredbama članka 17. ovoga Zakona.

(3) Nakon provedenog postupka odabira privatnog partnera, javno tijelo i odabrani privatni partner sklapaju ugovor o ortaštvu, kojem je cilj uspostava zajedničkoga trgovačkog društva iz članka 20. ovoga Zakona, a u svrhu provedbe projekta JPP-a.

(4) Na sadržaj ugovora o ortaštvu primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

(5) Na zajedničko trgovačko društvo iz članka 20. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, kao i odredbe ugovora o ortaštvu iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 22.

Odredbe članka 18. i 19. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju i u svezi s provedbom projekta po statusnom modelu JPP-a.

V. AGENCIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Članak 23.

(1) Ovim Zakonom osniva se Agencija za javno-privatno partnerstvo, kao pravna osoba s javnim ovlastima.

(2) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada.

(3) Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

(4) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(5) Skraćeni naziv Agencije je: AJPP.

(6) Agencija može po potrebi osnivati stručna, savjetodavna te radna tijela čiji se sastav, način osnivanja, djelokrug i nadležnost utvrđuju Statutom Agencije.

Članak 24.

Agencija obavlja sljedeće poslove:

a) provodi postupak ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje, te konačnih nacrta ugovora, sukladno odredbama ovoga Zakona,

b) objavljuje popis o odobrenim projektima JPP-a,

c) ustrojava i vodi Registar,

d) obavlja nadzor nad provedbom projekata JPP-a, sukladno odredbama ovoga Zakona,

e) predlaže ovlaštenim predlagateljima izmjene i dopune ovoga Zakona i drugih propisa o javno-privatnom partnerstvu, te drugih zakona i propisa važnih za primjenu najbolje prakse u provedbi projekata JPP-a te sudjeluje u njihovoj izradi,

f) predlaže nacrte podzakonskih propisa i donosi provedbene upute na temelju odredbi ovoga Zakona,

g) donosi odluke i rješenja u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Agencije propisanih ovim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

h) daje stručna tumačenja o pojedinim pitanjima iz područja JPP-a, te provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

i) organizira i provodi izobrazbu i usavršavanje sudionika u pripremi i provedbi projekata JPP-a te u suradnji s drugim nadležnim tijelima organizira specijalističke programe izobrazbe za javna tijela, po programu i kriterijima koje će Uredbom o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a propisati Vlada,

j) obavlja poslove međuresorne koordinacije u pripremi i provedbi projekata JPP-a,

k) izučava domaću i inozemnu praksu JPP-a i promovira primjenu najbolje prakse,

l) sudjeluje u aktivnostima vezanim za suradnju Republike Hrvatske s Europskom unijom, posebno u okviru područja javne nabave,

m) surađuje s inozemnim nacionalnim tijelima ovlaštenima za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a, te s međunarodnim organizacijama i institucijama u svrhu unapređivanja domaće teorije i primjene modela JPP-a, te u svrhu izvršenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske, prenesenih u ovlast Agencije,

n) surađuje s domaćim znanstvenim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, gospodarskim i nevladinim udrugama i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređivanja domaće teorije i primjene modela JPP-a,

o) unapređuje infrastrukturu i osigurava druge potrebne pretpostavke za unapređenje sposobnosti kolektivnog učenja, kolektivnog pamćenja i upravljanja kolektivnim znanjem,

p) obavlja druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona i Statuta Agencije.

Članak 25.

(1) Unutarnji ustroj, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije.

(2) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije na prijedlog ravnatelja Agencije i uz suglasnost Vlade.

Članak 26.

(1) Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije osiguravaju se iz:

a) sredstava proračuna Republike Hrvatske,

b) namjenskih prihoda.

(2) Sredstva iz stavka 1. točke a) ovoga članka prikazuju se u posebnom razdjelu državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 27.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj Agencije (u daljnjem tekstu: ravnatelj).

Članak 28.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća je potpredsjednik Vlade nadležan za gospodarstvo, a članovi su ministri nadležni za gospodarstvo, financije, graditeljstvo i pravosuđe.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada.

(4) Upravno vijeće donosi godišnji Program rada Agencije kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Agencije za kalendarsku godinu, nadzire izvršenje Programa, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

(5) Upravno vijeće odluke donosi na sjednicama većinom glasova svih članova Upravnoga vijeća.

(6) Detaljan način donošenja odluka i ostala pitanja u vezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

Članak 29.

(1) Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

(3) Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s Agencijom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

(4) Ravnatelj mora imati visoku stručnu spremu i najmanje deset godina rada u struci.

(5) Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Upravnoga vijeća, na razdoblje od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(6) Ravnatelj će biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan:

a) ako to sam zatraži,

b) ako uz svoj pristanak bude imenovan na drugu dužnost,

c) ako trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti ili

d) ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo.

(7) Vlada na prijedlog Upravnog vijeća imenuje zamjenika ravnatelja.

(8) Zamjenik ravnatelja obavlja poslove određene Statutom Agencije.

Članak 30.

(1) Privremeni ravnatelj obavlja poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizira rad Agencije do imenovanja ravnatelja.

(2) Mandat privremenog ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja.

Članak 31.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 32.

(1) Agencija za svoj rad odgovara Vladi.

(2) Agencija najmanje jednom godišnje podnosi Vladi pisano izvješće o radu Agencije.

VI. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 33.

Pravna zaštita u postupku odabira privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave.

Članak 34.

(1) Na postupke koje u okviru svojih nadležnosti provodi Agencija primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Akti Agencije su konačni i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Članak 35.

(1) Za rješavanje sporova između stranaka koji nastaju na temelju ugovora o JPP-u, stvarno je nadležan Trgovački sud, isključivo mjesno nadležan prema sjedištu javnog partnera.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka se ne primjenjuju ukoliko su stranke ugovorile arbitražno rješavanje sporova nastalih na temelju ugovora o JPP-u.

Članak 36.

Za rješavanje sporova koji nastanu između javnog i privatnog partnera, sukladno odredbi članka 35. stavka 1. ovoga Zakona, primjenjuju se propisi Republike Hrvatske, odnosno sukladno odredbi članka 35. stavka 2. ovoga Zakona mjerodavno je pravo koje su stranke izabrale.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 37.

Ako Agencija ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je došlo do povrede odredaba ovoga Zakona od strane javnog, privatnog partnera ili DPN-a, podnosi nadležnom prekršajnom sudu optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 38.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj javni partner, privatni partner ili DPN:

a) ako javni, privatni partner ili DPN ne dostave Agenciji zatraženu dokumentaciju (članak 7.),

b) ako javno tijelo Agenciji ne dostavi prijedlog projekta koji ima neka od obilježja JPP-a (članak 11. stavak 1.),

c) ako javno tijelo postupi suprotno rješenjima Agencije (članak 12. stavak 1., članak 13. stavak 2. i članak 14. stavak 2.),

d) ako javni partner ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku Agenciji sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima i izmjenama (članak 18.),

e) ako javni partner, privatni partner ili DPN nisu Agenciji omogućili nadzor provedbe projekta JPP-a (članak 19.),

f) ako javni partner postupi suprotno odredbama članka 21. i 22. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba javnog tijela, privatnog partnera ili DPN-a za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Zastara

Članak 39.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno stavkom 1. ovoga članka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

(1) Sve poslove iz nadležnosti Agencije do dana upisa Agencije u sudski registar obavlja Sektor za javno-privatno partnerstvo Agencije za promicanje izvoza i ulaganja.

(2) Sve poslove iz nadležnosti privremenog ravnatelja iz članka 30. ovoga Zakona, do imenovanja ravnatelja, obavlja direktor Sektora za javno-privatno partnerstvo Agencije za promicanje izvoza i ulaganja.

(3) Vlada će najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati Upravno vijeće Agencije.

(4) Upravno vijeće Agencije će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog privremenog ravnatelja Agencije, donijeti Statut Agencije.

(5) Vlada će najkasnije u roku od 60 dana od dana upisa Agencije u sudski registar, na prijedlog Upravnog vijeća Agencije, imenovati ravnatelja Agencije.

(6) Vlada će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Uredbu o sadržaju ugovora o JPP-u iz članka 5. stavka 2., Uredbu o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a iz članka 10. stavka 2., Uredbu o nadzoru provedbe projekata JPP-a iz članka 19. stavka 1. i Uredbu o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata JPP-a iz članka 24. stavka 2. točke i) ovoga Zakona.

(7) Upravno vijeće Agencije će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora JPP-a iz članka 18. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 41.

(1) Ovaj se Zakon primjenjuje na projekte JPP-a koji su odobreni prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ukoliko postupak odabira privatnog partnera nije pokrenut do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a radi upisa u Registar, javna tijela dužna su Agenciji dostaviti sve ugovore sklopljene prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona, koje je javno tijelo sklopilo na rok duži od 5 godina, a predmet kojih su pružanje javne usluge, gradnje i/ili rekonstrukcija javne infrastrukture, kao i sve izmjene i dopune tih ugovora koje su nastale nakon dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Odredbe ovoga Zakona o nadzoru provedbe projekata JPP-a primjenjuju se i na projekte JPP-a čija je provedba započela prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 42.

Danom upisa Agencije u sudski registar:

a) Zaposlenici Sektora za JPP u Agenciji za promicanje izvoza i ulaganja preuzimaju se u Agenciju primjenom odgovarajućih odredaba Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01., 114/03., 142/03. i 30/04.) do donošenja akta kojim se utvrđuje unutarnji organizacijski oblik, uvjeti zapošljavanja i rada zaposlenika Agencije,

b) Agencija, od Agencije za promicanje izvoza i ulaganja preuzima u posjed, vlasništvo i/ili na korištenje opremu, svu nepokretnu i pokretnu imovinu, te se na Agenciju od Agencije za promicanje izvoza i ulaganja prenose i sva druga prava u dijelu u kojem su se odnosila na Sektor za JPP, sukladno diobenoj bilanci,

c) Agencija preuzima novčana sredstva koja su u okviru Financijskog plana Agencije za promicanje izvoza i ulaganja planirana i odobrena za rad Sektora za JPP,

d) Agencija od Agencije za promicanje izvoza i ulaganja preuzima u posjed pismohranu i svu drugu dokumentaciju koja se odnosi na rad i poslovanje Sektora za JPP,

e) Agencija i Agencija za promicanje izvoza i ulaganja su dužne donijeti diobenu bilancu sredstava, prava i obveza u roku od 30 dana od dana upisa Agencije u sudski registar.

Članak 43.

Vlada će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona osigurati Agenciji i druge potrebne uvjete za rad koji nisu dostatni nakon provedenog preuzimanja iz članka 42. ovoga Zakona.

Članak 44.

(1) Vlada će najkasnije do dana upisa Agencije u sudski registar uskladiti Uredbu o osnivanju Agencije za promicanje izvoza i ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/02., 64/05., 64/06. i 104/06.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Danom stupanja na snagu Uredbe o kriterijima ocjene i odobravanja projekata JPP-a iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative (»Narodne novine«, br. 73/08.).

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/08-01/01

Zagreb, 24. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.