Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu"

NN 129/2008 (7.11.2008.), Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu"

HRVATSKI SABOR

3680

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAKLADI »HRVATSKA ZA DJECU«

Proglašavam Zakon o Zakladi »Hrvatska za djecu«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/143

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 30. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O ZAKLADI »HRVATSKA ZA DJECU«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Zaklada »Hrvatska za djecu« (u daljnjem tekstu: Zaklada), uređuje se njezina svrha, tijela Zaklade, osnovna imovina, način i izvori financiranja.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i fundacijama.

Članak 2.

(1) Osnivač Zaklade je Republika Hrvatska.

(2) Osnivačka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Ime Zaklade glasi: Zaklada »Hrvatska za djecu«.

(4) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.

(5) Zaklada je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Zakladni upisnik.

(6) Rad Zaklade je javan.

(7) Zaklada je obvezna javnosti i sredstvima javnog priopćavanja davati informacije o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

II. SVRHA ZAKLADE

Članak 3.

(1) Zaklada se osniva sa svrhom povećanja nataliteta, promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s većim brojem djece.

(2) Svrha Zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i druge oblike potpora utvrđene općim aktima Zaklade.

(3) Vrste, uvjeti i postupak za ostvarenje pojedinih oblika potpora utvrđuju se općim aktima Zaklade sukladno svrsi Zaklade.

Članak 4.

(1) Korisnik potpora iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona je obitelj koja u zajedničkom kućanstvu ima najmanje petero djece ili dijete iz te obitelji.

(2) Djecom u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se djeca od rođenja do završetka redovitog školovanja ili sveučilišnog ili stručnog studija i koja redovito i uredno ispunjavaju svoje školske i studijske obveze, kao i punoljetna djeca koja zbog bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nisu sposobna za rad, dok ta nesposobnost traje.

(3) Iznimno, korisnik potpora iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona može biti obitelj s manje od petero djece, ili dijete iz te obitelji, ako ispunjava uvjete utvrđene općim aktima Zaklade.

(4) Općim aktima Zaklade utvrdit će se mjerila, postupak i uvjeti pod kojima korisnik iz stavka 1. i 3. ovoga članka može ostvariti potpore iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Općim aktom iz stavka 4. ovoga članka osobita pozornost poklonit će se nadarenoj djeci i djeci iz ruralnih ili manjih urbanih naselja.

Članak 5.

(1) Potpore u novcu, stvarima i u korištenju kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i drugi oblici potpora utvrđeni općim aktima Zaklade dodjeljuju se korisnicima iz članka 4. ovoga Zakona i ne mogu se prenositi na drugu osobu.

(2) Potpore za korištenje kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja mogu se ostvariti u suradnji s udrugama građana osnovanim sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s brojnom djecom, pravnim osobama osnovanim za obavljanje kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti te tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Potpore u novcu ostvarene po ovom Zakonu ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim po sudskoj odluci ili rješenju nadležnog centra za socijalnu skrb u korist djece za koju se ostvaruje ta potpora.

(4) Potpore u novcu ili stvarima ostvarene po ovom Zakonu ne smatraju se prihodom kućanstva.

(5) Potpore iz stavka 1. i 2. ovoga članka Zakona ne mogu se ostvariti ako korisnici istu ili sličnu potporu, odnosno pravo ostvaruju po drugoj osnovi.

III. TIJELA ZAKLADE I STRUČNE SLUŽBE

Članak 6.

Tijela Zaklade su Upravni odbor i upravitelj Zaklade.

Članak 7.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor od sedam članova.

(2) Članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog:

– ministra nadležnog za obitelj – tri člana,

– ministra nadležnog za znanost, obrazovanje i šport – jednog člana,

– ministra nadležnog za socijalnu skrb – jednog člana.

– radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za obitelj – jednog člana,

– radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za socijalnu skrb – jednog člana.

(3) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

(4) Vlada Republike Hrvatske razriješit će dužnosti člana Upravnog odbora ako ne sudjeluje u radu Upravnog odbora ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze ili se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade ili ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama ili cijeli Upravni odbor ako svoje dužnosti ne obavlja u skladu sa Zakonom i drugim općim aktima Zaklade.

Članak 8.

(1) Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda članova Upravnog odbora.

(2) Dužnosti i ovlasti predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora uređuju se Statutom Zaklade.

Članak 9.

Upravni odbor donosi Statut Zaklade, Poslovnik o radu, Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona, proračun Zaklade, odluke o dodjeli potpora sukladno ovom Zakonu, općim aktima Zaklade i raspoloživim sredstvima, odlučuje o povećanju ili opterećenju imovine Zaklade, razmatra i prihvaća izvješća o radu upravitelja i stručnih službi Zaklade ukoliko su ona osnovana, podnosi izvješće o radu Zaklade te obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu Zaklade te drugim propisima.

Članak 10.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Upravnog odbora, a osobito način sazivanja sjednica, način glasovanja, način donošenja odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, izuzeće pri glasovanju u slučaju sukoba interesa, kao i druge činjenice bitne za rad Upravnog odbora.

Članak 11.

(1) Upravni odbor imenuje i razrješava dužnosti upravitelja Zaklade.

(2) Upravni odbor na temelju javno raspisanog natječaja donosi odluku o imenovanju upravitelja Zaklade.

(3) Odluku o imenovanju upravitelja Zaklade Upravni odbor donosi natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

(4) Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog izbora.

(5) Upravitelj Zaklade ne može biti imenovan iz redova članova Upravnog odbora.

Članak 12.

(1) Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu i vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora, odgovora za zakonitost rada Zaklade te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu Zaklade i drugim općim aktima Zaklade.

(2) Upravitelj Zaklade Upravnom odboru predlaže donošenje Statuta Zaklade, te po potrebi njegovih izmjena i dopuna, kao i donošenje drugih općih akata Zaklade, a ima i druga prava i dužnosti utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

(3) Upravitelj Zaklade ima pravo na primjerenu nagradu za svoj rad i na naknadu drugih troškova sukladno Statutu i drugim općim aktima Zaklade.

Članak 13.

(1) Upravitelj Zaklade može biti razriješen i prije isteka mandata ako svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu sa Zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako ne sudjeluje u pripremama i održavanju sjednica Upravnog odbora, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako na drugi način ne ispunjava svoje obveze ili ne ispunjava jedan ili više uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama.

(2) Upravitelj Zaklade razrješuje se odlukom Upravnog odbora za koju je potrebna većina određena u članku 11. stavku 3. ovoga Zakona.

(3) U slučaju duže spriječenosti u obavljanju poslova, upravitelja Zaklade zamjenjuje osoba koju imenuje Upravni odbor sukladno Statutu.

Članak 14.

Upravni odbor može osnovati stručne službe, te imenovati stalna i povremena povjerenstva radi prikupljanja podataka i činjenica s namjerom ostvarivanja svrhe Zaklade.

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

Članak 15.

Osnovnu imovinu Zaklade čini iznos od 100.000,00 kuna iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, koji će na račun Zaklade uplatiti nadležno ministarstvo za obitelj.

Članak 16.

Zaklada ima samostalan kunski i devizni račun.

V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 17.

(1) Zaklada se financira iz:

– prihoda igara na sreću, sukladno članku 17. stavku 5. Zakona o zakladama i fundacijama,

– prihoda od imovine, darovnica i drugih prihoda, u skladu sa zakonom.

(2) Prihodi se odlukom Upravnog odbora raspoređuju za zakladne svrhe sukladno članku 3. ovoga Zakona i općim aktima Zaklade.

Članak 18.

Drugi prihodi Zaklade su stjecanje prihoda od popratnih aktivnosti kao što su organiziranje dobrotvornih priredbi, izrada i prodaja tiskovina, amblema, značaka i slične aktivnosti.

Članak 19.

(1) Financijska godina Zaklade počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

(2) Upravni odbor Zaklade obvezan je do 30. travnja tekuće godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o radu Zaklade za proteklu godinu.

(3) U roku iz stavka 2. ovoga članka Upravni je odbor obvezan Vladi Republike Hrvatske i nadležnim državnim tijelima podnijeti odgovarajuća financijska izvješća, sukladno odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o zakladama i fundacijama.

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE

Članak 20.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Gubitci Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

VII. STATUT ZAKLADE

Članak 21.

(1) Zaklada ima Statut kojim se uređuje način ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade, rad Upravnog odbora te druga pitanja značajna za ostvarivanje svrhe Zaklade sukladno ovom Zakonu i drugim propisima.

(2) Izmjene i dopune Statuta Zaklade obavljaju se sukladno postupku donošenja Statuta Zaklade.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Vlada Republike Hrvatske će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, imenovati članove Upravnog odbora i privremenog upravitelja Zaklade.

(2) Privremeni upravitelj Zaklade ovlašten je zastupati Zakladu i poduzimati sve potrebne radnje do imenovanja upravitelja Zaklade.

(3) Privremeni upravitelj Zaklade obvezan je, u roku od 30 dana od dana imenovanja, dostaviti prijedlog Statuta Zaklade Upravnom odboru na usvajanje.

(4) Statut Zaklade donosi Upravni odbor u roku od 60 dana od dana imenovanja.

Članak 23.

Upravni odbor će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Statuta Zaklade raspisati natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade.

Članak 24.

Administrativno-tehničke i stručne poslove potrebne za osnivanje i registriranje Zaklade obavit će ministarstvo nadležno za obitelj.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-01/08-01/02

Zagreb, 24. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.