Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o šumama

NN 129/2008 (7.11.2008.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o šumama

HRVATSKI SABOR

3681

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o šumama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/144

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 30. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

Članak 1.

U Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 82/06.) u članku 51. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– radi izgradnje poduzetničke zone.«

Članak 2.

Iza članka 51. dodaje se članak 51.a koji glasi:

»Članak 51.a

Pored slučajeva iz članka 51. ovoga Zakona izdvajanje šume i /ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja vršit će se i na temelju urbanističkog plana uređenja određene poduzetničke zone.

Izdvajanje iz stavka 1. ovoga članka vršit će se samo u korist jedinice lokalne samouprave.

Izdvajanje radi izgradnje određene poduzetničke zone vrši se na temelju percelacijskog elaborata izrađenog na temelju urbanističkog plana uređenja, za koji je izdana potvrda nadležnih tijela o njegovoj usklađenosti s urbanističkim planom uređenja i tehničkoj ispravnosti.

Izdvajanje iz stavka 3. ovoga članka može biti za pojedine šume i/ili šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 82/06.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Iznimno kada je zahtjev za izdvajanje radi izgradnje određene poduzetničke zone podnesen na temelju Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 82/06.), a stranka to zatraži, postupak će se završiti po odredbama ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-01/08-01/01

Zagreb, 24. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.