Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih

NN 129/2008 (7.11.2008.), Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

3708

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 17/07), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA TE NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se standardi i normativi te način i postupak za utvrđivanje uvjeta koje mora ispunjavati ustanova za izvođenje programa obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: ustanova).

(2) Odredbe ovoga pravilnika ne primjenjuju se na programe obrazovanja odraslih jer je njihovo izvođenje propisano posebnim propisima.

Članak 2.

Ovim pravilnikom utvrđuju se:

– minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih

– minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za izvođenje programa obrazovanja odraslih

– standardi izvođenja programa obrazovanja odraslih

– način i postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih.

Članak 3.

Odredbe propisa u građenju i drugim područjima važnim za rad i boravak u prostoru koji je namijenjen za obrazovanje, odgovarajuće se primjenjuju i na prostor, sredstva i opremu koju ustanova koristi za obrazovanje odraslih, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije određeno.

II. MINIMALNI TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI

Članak 4.

Programi za obrazovanje odraslih mogu se izvoditi u poslovnom prostoru koji je izgrađen i opremljen u skladu s građevinskim standardima i s odredbama ovog pravilnika.

Članak 5.

Poslovni prostori ustanove moraju zadovoljiti higijensko-tehničke standarde koji se odnose na osvjetljenje, osunčanost, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke, akustičnost prostorija za nastavu, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, instalacije računalne opreme i zaštitu od požara.

Članak 6.

(1) Sve prostorije u kojima se održava obrazovni proces (u daljnjem tekstu: učionica) moraju imati prirodno osvjetljenje.

(2) Izvori umjetnog osvjetljenja u učionici moraju biti postavljeni tako da omoguće ravnomjerno prostiranje svjetlosti i da ne izazivaju neposredno blještanje i ometajuće zrcaljenje.

Članak 7.

Svi prostori za rad i boravak moraju imati tehničke uvjete za prirodno prozračivanje.

Članak 8.

Učionica mora biti zaštićena od buke, a istovremeno akustična kako bi bila omogućena razgovijetnost pri govoru i slušanju.

Članak 9.

Poslovni prostor ustanove mora biti ravnomjerno grijan ili hlađen.

Članak 10.

Za sve instalacije (električne, toplinske, plinske, vodovodne i druge), uređaje i opremu ustanova mora imati ateste, sukladno posebnim propisima.

Članak 11.

Ustanova je dužna od nadležnog tijela državne uprave pribaviti konačno rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi obrazovanje.

III. MINIMALNI PROSTORNI, KADROVSKI I MATERIJALNI UVJETI

Članak 12.

(1) Ustanova mora imati najmanje:

– osigurani radni prostor po polazniku u učionici opće namjene od najmanje 2,5 m2

– jednu učionicu opće namjene za skupnu nastavu za najmanje 10 polaznika

– specijalizirane učionice za posebne oblike, metode i sadržaje nastavnog rada utvrđene programom obrazovanja za pojedine obrazovne sadržaje, veličine od najmanje 3 m2 po polazniku

– posebnu specijaliziranu učionicu, ako izvodi programe obrazovanja odraslih za računalstvo, koja mora imati najmanje 3,5 m2 površine po radnom mjestu (računalu)

– prostor za individualni rad s polaznicima

– prostorije za ravnatelja (voditelja), nastavnike i administrativno-tehničko osoblje

– prostoriju za arhivu

– po jedan odvojeni sanitarni čvor za žene i muškarce s umivaonikom ili s predprostorom u kojem se nalazi umivaonik.

(2) Druge prostorne zahtjeve i zahtjeve glede opreme određuju obrazovni programi koje izvodi ustanova za obrazovanje odraslih.

(3) Prostor iz stavka 1. ovog članka ustanova mora imati u vlasništvu ili u zakupu.

Članak 13.

(1) Obvezna oprema u učionicama:

– učionica opće namjene mora imati odgovarajuće učioničke radne stolove sa stolcem za svakog polaznika

– specijalizirane učionice za posebne oblike, metode i sadržaje nastavnog rada moraju imati odgovarajući učionički namještaj sukladan zahtjevima programa obrazovanja za pojedine obrazovne sadržaje

– specijalizirana učionica za nastavu iz računalstva mora imati najmanje jedno umreženo računalo po polazniku i jedno računalo za nastavnika, s odgovarajućom i licenciranom programskom opremom u vlasništvu ustanove.

(2) Učionica mora biti opremljena audiosredstvima i videosredstvima, nepokretnom ili prenosivom pločom, platnom ili zidom za projekciju i drugim nastavnim sredstvima i pomagalima, u skladu s materijalnim uvjetima utvrđenima u programu obrazovanja za pojedine predmete i obrazovne sadržaje.

Članak 14.

Ustanova može organizirati izvođenje stručne prakse, praktične nastave i vježbi u prostorima druge pravne osobe, o čemu mora sklopiti poseban ugovor o suradnji.

Članak 15.

(1) Ustanova može na zahtjev druge pravne osobe za radnike te pravne osobe organizirati izvođenje programa osposobljavanja, usavršavanja i učenja stranih jezika za koje posjeduje važeće odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u prostorima i sa sredstvima te pravne osobe.

(2) Ustanova je dužna od Ministarstva ishoditi suglasnost za izvođenje programa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.

(1) Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj ustanove, ako aktom o osnivanju poslovodna funkcija i funkcija vođenja stručnog rada nisu razdvojene.

(2) Poslove stručnog voditelja obrazovanja može obavljati osoba koja ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika srednje ili osnovne škole.

Članak 17.

(1) Andragoški djelatnici moraju ispunjavati uvjete o potrebnoj razini obrazovanja utvrđene u programu obrazovanja odraslih, a koji ne smiju biti suprotni odredbama o potrebnoj razini obrazovanja iz propisa koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

(2) Nastavnici stranih jezika u ustanovama koje imaju pravo izvođenja programa za učenje stranih jezika iz članka 27. ovoga pravilnika moraju ispunjavati uvjete o potrebnoj razini obrazovanja utvrđene propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

Članak 18.

(1) Radni odnosi u ustanovi uređuju se sukladno odredbama Zakona o radu.

(2) Norma neposrednog obrazovnog rada nastavnika po nastavnim predmetima primjenjuje se u skladu s propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

IV. STANDARDI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Članak 19.

Programi u obrazovanju odraslih za koje se ovim pravilnikom utvrđuju standardi izvođenja su:

– programi za osnovno školovanje

– programi za stjecanje srednje školske spreme

– programi za stjecanje srednje stručne spreme

– programi za stjecanje niže stručne spreme

– programi prekvalifikacije

– programi osposobljavanja

– programi usavršavanja

– programi učenja stranih jezika.

Članak 20.

(1) Program donosi ustanova, a on mora biti prilagođen dobi, iskustvu, stečenoj naobrazbi, znanju, vještinama i sposobnostima polaznika.

(2) Obvezne sastavnice programa obrazovanja odraslih su:

1. Naziv programa.

2. Naziv i stupanj složenosti zanimanja odnosno poslova prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

3. Školska sprema ili stručna sprema, odnosno znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa.

4. Uvjeti za upis polaznika.

5. Nastavni plan (trajanje u nastavnim satima po predmetima odnosno nastavnim sadržajima), oblici izvođenja, okvirni program po predmetima odnosno nastavnim sadržajima za programe osposobljavanja i usavršavanja, te trajanje cjelokupnog programa.

6. Način provjere znanja i vještina, napredovanje i završetak programa.

7. Materijalni i prostorni uvjeti ovisno o obrazovnim sadržajima.

8. Kadrovski uvjeti po predmetima odnosno nastavnim sadržajima.

(3) Obvezne sastavnice programa obrazovanja odraslih za učenje stranih jezika su nastavni sadržaji i fond nastavnih sati za svaki modul i stupanj, oblici izvođenja programa, način provjere znanja, uvjeti za upis polaznika u pojedini modul ili stupanj, stupanj znanja koji se dokazuje završnim ispitom, kadrovski, didaktički, prostorni i drugi uvjeti potrebni za izvođenje programa.

Članak 21.

(1) Ustanova je dužna nakon donošenja programa ishoditi pozitivno stručno mišljenje od Agencije za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Agencija).

(2) Na zahtjev ustanove koja je donijela program, a nakon izvršene stručne i andragoške procjene, Agencija izrađuje pisano mišljenje o programu.

(3) Agencija može program vratiti na doradu radi ispravljanja uočenih nedostataka.

(4) Agencija je dužna u roku od 30 dana od dana dostave programa na mišljenje, dostaviti stručno mišljenje o programu.

Članak 22.

(1) Odobreni program ustanova može izmijeniti, dopuniti i prilagoditi novim tehnikama i tehnologijama rada ili uskladiti s promjenama propisa, pod uvjetom da se ne mijenja naziv programa.

(2) O izmijenjenom i dopunjenom programu ustanova je prije početka izvođenja dužna ishoditi pozitivno stručno mišljenje od Agencije.

(3) Agencija je dužna u roku od 30 dana od dana dostave programa na mišljenje dostaviti stručno mišljenje o programu ili program vratiti na doradu radi ispravljanja uočenih nedostataka.

(4) Ustanova je dužna Ministarstvu dostaviti izmijenjeni program obrazovanja odraslih i mišljenje Agencije.

Članak 23.

Program osnovnog školovanja odraslih provodi se na temelju propisanoga nastavnog plana i programa za osnovno školovanje odraslih i uz odgovarajuću primjenu odredaba propisa koji reguliraju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Članak 24.

(1) Programi obrazovanja odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme ili niže stručne spreme provode se na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje i uz odgovarajuću primjenu odredaba propisa koji reguliraju djelatnost odgoja i obrazovanja.

(2) Upis polaznika u programe iz stavka 1. obavlja se u skladu s uvjetima za upis koji su utvrđeni nastavnim planom i programom.

(3) Polazniku koji program iz stavka 1. upisuje radi nastavka obrazovanja stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove, na temelju priložene dokumentacije, odlukom utvrđuje dio programa koji je polaznik već uspješno svladao i dio programa koji je još dužan završiti.

Članak 25.

(1) Program prekvalifikacije provodi se, na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje, za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje, te za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme.

(2) Programom prekvalifikacije u istom strukovnom području utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i strukovnog programa za novo zanimanje.

(3) Programom prekvalifikacije iz jednog u drugo strukovno područje odnosno programom prekvalifikacije za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme utvrđuju se sve programske razlike.

(4) Odluku o programu prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove.

Članak 26.

(1) Programima osposobljavanja stječe se teorijsko i praktično znanje potrebno za obavljanje jednostavnijih poslova prvog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja.

(2) Programima usavršavanja polaznici sa završenom srednjom školom dopunjuju i proširuju stečeno stručno znanje zbog zahtjeva tržišta rada i radi stjecanja znanja o novim tehnikama i tehnologijama i njihovoj primjeni.

(3) Programe osposobljavanja i usavršavanja donosi ustanova sukladno odredbama iz članka 20. ovog pravilnika.

(4) Na kraju programa osposobljavanja i usavršavanja provodi se završna provjera pred povjerenstvom koje imenuje stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove.

(5) O provjeri iz stavka 4. ovog članka vodi se zapisnik.

Članak 27.

(1) Programima učenja stranih jezika stječe se znanje i vještine potrebne za postizanje stupnjeva A1, A2, B1, B2, C1 i C2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

(2) Na kraju svakog modula i stupnja provodi se završna provjera znanja.

Članak 28.

Program osnovnog školovanja odraslih izvodi se u trajanju propisanom nastavnim planom i programom za osnovno školovanje odraslih.

Članak 29.

(1) Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih izvode se u trajanju koji je utvrđen ovim pravilnikom.

(2) Nastavni sat teorijske i praktične nastave u ustanovi traje 45 minuta, a nastavni sat praktične nastave izvan ustanove 60 minuta.

(3) Polaznik može tijekom dana imati najviše 4 nastavna sata teorijske nastave.

Članak 30.

Broj sati svakoga pojedinoga nastavnog predmeta programa obrazovanja odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme ili niže stručne spreme ne može biti manji od 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje, bez obzira na oblik izvođenja nastave.

Članak 31.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta programa prekvalifikacije ne može biti manji od 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Članak 32.

(1) Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

(2) Iznimno, bez pohađanja praktične nastave i vježbi, stečeno znanje i vještine iz praktične nastave i vježbi mogu se na pisani zahtjev polaznika i uz priložene dokaze praktično provjeriti pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove, a od kojih je jedan član nastavnik praktične nastave i vježbi.

(3) Polazniku koji je ispitom dokazao stečeno znanje i vještine iz praktične nastave i vježbi, u dijelu programa ili u cjelini, može se proporcionalno skratiti trajanje obrazovanja.

Članak 33.

(1) Izvođenje programa osposobljavanja ne može trajati kraće od 120 nastavnih sati, osim kad je riječ o osposobljavanju za jednu ili manji broj radnih operacija koje se stječu pretežno individualnim nastavnim radom, ali ne kraće od 60 nastavnih sati.

(2) Izvođenje programa usavršavanja traje ovisno o vrsti programa, i to:

– za obnavljanje i dopunjavanje stečenog znanja i vještina te stjecanje novog znanja u struci iste razine složenosti, program ne može trajati kraće od 150 nastavnih sati

– za poslove višeg stupnja složenosti, program ne može trajati manje od 500 sati, osim za programe obrazovanja za računalstvo.

Članak 34.

(1) Izvođenje programa učenja stranih jezika za svaki stupanj može biti podijeljeno na module. Trajanje programa za jedan modul, zajedno s provjerama i ispitima, ne smije biti kraće od 70 nastavnih sati.

(2) Ukupni fond sati programa stranog jezika po stupnjevima učenja koji su utvrđeni u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (Common European Framework of Reference for Languages), za polaznike bez predznanja (početnike) mora biti:

– za stupanj A1 – ne manji od 140 nastavnih sati

– za stupanj A2 – ne manji od 280 nastavnih sati

– za stupanj B1 – ne manji od 560 nastavnih sati

– za stupanj B2 – ne manji od 700 nastavnih sati

– za stupanj C1 – ne manji od 980 nastavnih sati

– za stupanj C2 – ne manji od 1.120 nastavnih sati.

Članak 35.

(1) Upis u program obrazovanja odraslih obavlja se na temelju odluke koju donosi upravno tijelo utvrđeno statutom ustanove. Odlukom se utvrđuju uvjeti i način upisa polaznika, rokovi upisa i početka nastave.

(2) Ustanova je dužna oglasiti uvjete i način upisa polaznika, rokove upisa i početka nastave. Iznimno, upis u programe obrazovanja odraslih može se obaviti bez oglašavanja ako se izvođenje programa organizira na zahtjev i za potrebe druge pravne osobe.

(3) Prilikom upisa u program obrazovanja odraslih ustanova je dužna s polaznikom sklopiti ugovor kojim se utvrđuju prava i obveze ustanove, oblik i trajanje obrazovanja, način završavanja programa, te prava i obveze polaznika.

Članak 36.

(1) U obrazovnoj skupini programa osnovnog školovanja odraslih u redovitoj nastavi može biti najviše 20 polaznika.

(2) U osnovnom školovanju odraslih, obrazovna skupina ustrojava se od polaznika istoga obrazovnog razdoblja, a prema potrebi obrazovna skupina može se ustrojiti od polaznika iz dvaju obrazovnih razdoblja.

(3) U obrazovnoj skupini programa srednjoškolskog obrazovanja može biti najviše 24 polaznika.

(4) U srednjoškolskom obrazovanju odraslih obrazovna se skupina ustrojava od polaznika istog razreda odnosno iste razine, a iznimno u obrazovnoj skupini mogu biti polaznici programa nekoliko srodnih zanimanja istog razreda, odnosno iste razine.

(5) U obrazovnoj skupini programa učenja stranih jezika može biti najviše 15 polaznika.

Obrazovanje odraslih u redovitoj nastavi

Članak 37.

(1) Obrazovanje odraslih u redovitoj nastavi organizira se i izvodi prema nastavnom planu i programu propisanom za redovito obrazovanje.

(2) Polaznici su obvezni redovito polaziti nastavu.

(3) Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave sukladno propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

Obrazovanje odraslih u konzultativno-instruktivnoj nastavi

Članak 38.

(1) Obrazovanje odraslih u konzultativno-instruktivnoj nastavi izvodi se na skupnim i individualnim konzultacijama.

(2) Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obvezne su za sve polaznike.

(3) Broj sati skupnih konzultacija ne može biti manji od dvije trećine ukupnog broja sati za nastavu pojedinog predmeta utvrđenog u programu obrazovanja odraslih koji je donijela ustanova.

(4) Individualne konzultacije ustanova je dužna organizirati prema potrebi polaznika uz obvezu osiguranja didaktičkih izvora znanja za samostalan rad polaznika.

(5) Ukupni broj sati skupnih konzultacija za izvođenje programa osnovnog školovanja odraslih ne može biti manji od 60% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom za osnovno školovanje odraslih.

(6) Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Obrazovanje odraslih u dopisno-konzultativnoj nastavi

Članak 39.

(1) Obrazovanje odraslih u dopisno-konzultativnoj nastavi izvodi se na skupnim konzultacijama i individualnim dopisnim konzultacijama.

(2) Broj sati skupnih konzultacija ne može biti manji od 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom za redovitu nastavu.

(3) Individualne konzultacije dopisnim putem izvode se uz pomoć posebnih didaktičkih izvora znanja za samoučenje, koje je dužna osigurati ustanova, i u skladu s razrađenom metodologijom rada s polaznicima koja je sastavni dio programa iz članka 20. ovog pravilnika.

(4) Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavlja se tijekom nastave i prilikom polaganja ispita za svaki pojedini predmet.

Obrazovanje odraslih u multimedijskoj nastavi

Članak 40.

(1) Obrazovanje odraslih u multimedijskoj nastavi izvodi se uz pomoć suvremenih medija i sredstava, uz uporabu računala i obrazovnih materijala koji su pohranjeni u digitalnom formatu te omogućuju stjecanje znanja korištenjem Interneta.

(2) Za svaki program obrazovanja odraslih, koji se u cjelini ili djelomično izvodi multimedijski ili na drugi primjeren način, ustanova je dužna razraditi detaljnu metodologiju rada te načine praćenja uspješnosti i ocjenjivanja, koja mora biti sastavni dio programa.

Članak 41.

(1) Programi obrazovanja odraslih mogu se izvoditi i na drugi primjeren način sukladno članku 7. Zakona o obrazovanju odraslih.

(2) Za svaki program obrazovanja odraslih, koji se izvodi na drugi primjeren način, ustanova je dužna razraditi detaljnu metodologiju rada te načine praćenja uspješnosti i ocjenjivanja, koja mora biti sastavni dio programa izrađenog u skladu s odredbama iz članka 20. ovog pravilnika.

Postupak za provođenje ispita

Članak 42.

(1) Ispiti u programima obrazovanja odraslih izvode se u ispitnim rokovima koje utvrđuje ustanova.

(2) Ustanova je dužna oglasiti utvrđene ispitne rokove.

(3) Polaznik je dužan ispit prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka, a ustanova je dužna polaznika informirati o rasporedu polaganja ispita najmanje 8 dana prije polaganja ispita.

(4) Predmetni ispiti polažu se pred predmetnim nastavnikom.

(5) U jednom ispitnom roku mogu se polagati ispiti iz jednog razreda odnosno obrazovnog razdoblja.

(6) Polaznik ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg razreda odnosno obrazovnog razdoblja ako nije uspješno završio prethodni razred odnosno obrazovno razdoblje.

(7) Polaznik koji je tri puta neuspješno polagao ispit iz pojedinog predmeta upućuje se na polaganje ispita pred povjerenstvom koje imenuje stručno tijelo utvrđeno statutom ustanove.

(8) O ispitu iz stavka 7. ovog članka vodi se zapisnik.

(9) Maturu odnosno završni ispit polaznici polažu u skladu s odredbama propisa koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

V. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA

Članak 43.

(1) Ustanova može započeti s izvođenjem programa obrazovanja odraslih u određenom prostoru nakon što dobije odobrenje Ministarstva.

(2) Zahtjev za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odraslih podnosi se Ministarstvu, koje o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(3) Uz zahtjev za odobrenje, ustanova prilaže:

– rješenje o ocjeni sukladnosti osnivačkog akta sa zakonom i izvadak iz sudskog registra;

– program obrazovanja izrađen u skladu s odredbama iz članka 20. ovog pravilnika s mišljenjem o programu Agencije;

– podatke o nastavnicima koji će sudjelovati u izvedbi programa i voditelju obrazovanja;

– podatke o prostoru u kojem će se izvoditi nastava te opremi, nastavnim sredstvima i drugim materijalnim uvjetima potrebnim za izvođenje programa;

– rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora.

(4) Jednim zahtjevom može se zatražiti odobrenje za izvođenje programa iz najviše dva različita obrazovna sektora.

Članak 44.

(1) Ispunjenost uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih utvrđuje se na osnovi dokumentacije i očevidom.

(2) Očevid provodi povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje.

(3) Povjerenstvo čine službenici Ministarstva i Agencije, a po potrebi i drugi stručnjaci.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 112/00, 89/03 i 194/03) i Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita (»Narodne novine«, broj 70/91), osim za postupke odobravanja zahtjeva za izvođenje programa obrazovanja odraslih započete prije stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 46.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-07/08-03/00035

Urbroj: 533-09-08-0001

Zagreb, 20. listopada 2008.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.