Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

NN 129/2008 (7.11.2008.), Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

3710

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 17/07), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJAMA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencija o ustanovama koje imaju odobrenje za izvođenje programa obrazovanja odraslih, o programima, polaznicima, radnicima, te o evidenciji drugih podataka važnih za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih koje se ujedinjuju u Zajedničkom upisniku ustanova.

Članak 2.

(1) Zajednički upisnik ustanova iz članka 1. ovog pravilnika vodi Agencija za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Agencija) u elektroničkom obliku i sadrži sljedeće evidencije:

– Upisnik ustanova

– Upisnik programa

– Upisnik polaznika

– Upisnik radnika.

(2) Ustanove su dužne voditi evidencije o programima, polaznicima i radnicima.

(3) Evidencije se ujedinjuju u središnji sustav za praćenje stanja u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske (e-Matica).

Članak 3.

(1) Ustanove su dužne dostavljati Agenciji podatke u skladu s odredbama ovog pravilnika.

(2) Za točnost podataka odgovoran je ravnatelj ustanove.

Članak 4.

(1) Ustanove moraju imati računalnu opremu i programsku potporu koja omogućuje pristup internetu i razmjenu podataka s Agencijom, odnosno sa središnjim sustavom za praćenje stanja u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske (e-Matica).

(2) Obavljanje poslova elektroničkog oblikovanja i dostave podataka ustanova može ugovoriti s drugom specijaliziranom fizičkom ili pravnom osobom.

Članak 5.

(1) Upisnik ustanova za obrazovanje odraslih sadrži sljedeće:

– matični broj upisa u sudski registar

– porezni broj ustanove

– naziv i sjedište (adresa, telefon, telefaks, e-pošta i URL)

– naziv i mjesto rada podružnica

– naziv i sjedište osnivača

– podatke o ravnatelju i/ili stručnom voditelju ustanove (ime i prezime, broj i datum akta o imenovanju, stručna sprema i zanimanje)

– naziv, broj i datum akta o osnivanju te datum početka rada

– broj i datum rješenja Ministarstva o ocjeni akta o osnivanju ustanove

– šifra i naziv djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

– podatke o prestanku rada ustanove: djelomičnom ili potpunom uskraćivanju rada te o pravnom sljedniku

– podatke o pravnom sljedništvu: naziv ustanove pravnog prednika

– podatke o prostoru (broj prostorija i površina te namjena unutrašnjeg prostora)

– druge podatke bitne za ustanovu.

(2) Ustanove i podaci o ustanovama koje su prestale s radom ili su ukinute, ne brišu se iz Upisnika ustanova.

Članak 6.

(1) Ustanove vode Upisnik programa za obrazovanja odraslih za koje imaju odobrenje za izvođenje i za programe bez posebnog odobrenja.

(2) Upisnik programa za obrazovanje odraslih sadrži:

A. Popis programa za koje ustanova ima odobrenje za izvođenje:

– naziv programa, klasifikacijske oznake (KLASA, URBROJ) i datum izdanog rješenja, naziv ministarstva ili drugoga nadležnog tijela koje je odobrilo izvođenje programa;

– vrsta i trajanje programa.

B. Popis programa koje ustanova izvodi bez posebnog odobrenja:

– naziv programa, klasifikacijske oznake (KLASA, URBROJ) i datum donesene odluke, naziv ustanove i tijela koje je donijelo odluku o programu;

– vrsta i trajanje programa.

Članak 7.

(1) Ustanove vode Upisnik polaznika koji omogućuje uvid u andragoške i druge podatke važne za praćenje polaznika od upisa u program do završetka programa i izdavanja javne isprave.

(2) Upisnik polaznika programa obrazovanja odraslih sadrži sljedeće:

– ime i prezime polaznika

– datum upisa u ustanovu i dodijeljeni matični broj polaznika

– osobne podatke o polazniku: dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja, matični broj građana (MBG), državljanstvo, spol, ime roditelja, adresa polaznika

– podatke o prethodnom obrazovanju

– naziv programa, vrsta i vrijeme trajanja programa u koji je polaznik upisan

– podatke o ugovoru o obrazovanju: klasifikacijske oznake (KLASA, URBROJ) i datum sklapanja ugovora

– podatke o ustroju obrazovnih skupina

– podatke o plaćanju troškova obrazovanja

– radni status polaznika

– podatke o tijeku obrazovanja: nastavni predmeti ili nastavni sadržaji i postignut uspjeh (ocjene) polaznika, uspjeh na ispitima tijekom obrazovanja i na završnom ispitu odnosno završnoj provjeri

– podatke o izdanoj javnoj ispravi: klasifikacijske oznake (KLASA, URBROJ) i datum izdavanja

– ostale podatke o polazniku i posebnostima važnim za obrazovanje.

Članak 8.

(1) Ustanove vode Upisnik radnika.

(2) Upisnik radnika u ustanovama za obrazovanje odraslih sadrži sljedeće:

– podatke o ravnatelju: ime i prezime, spol, matični broj građana (MBG), državljanstvo, datum imenovanja, radni status;

– podatke o andragoškim djelatnicima: ime i prezime, spol, matični broj građana (MBG), državljanstvo, radni staž ukupno i u prosvjeti, radni status u ustanovi, naziv radnog mjesta, stručna sprema, usavršavanje i napredovanje u struci;

– podatke o ostalim radnicima: ime i prezime, spol, matični broj građana (MBG), državljanstvo, stručna sprema, radni staž, radni status i naziv radnog mjesta;

– druge podatke bitne za radnike ustanove.

Članak 9.

Ustanove su dužne svaku promjenu podataka o kojima vode evidenciju upisati u odgovarajući upisnik najkasnije u roku od 30 dana od promjene podataka.

Članak 10.

(1) Podaci iz evidencija mogu se koristiti samo u svrhu praćenja stanja i poduzimanja odgovarajućih mjera radi unapređenja obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a posebno u djelatnosti obrazovanja odraslih.

(2) Podaci iz Upisnika programa mogu se koristiti u svrhu profesionalnog informiranja. Agencija treba osigurati uvjete da podaci o programima budu dostupne javnosti.

(3) U slučajevima potrebe za podacima koji nisu propisani ovim Pravilnikom, a nužni su za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih, odluku o prikupljanju donosi ravnatelj Agencije.

Članak 11.

(1) Pristup osobnim podacima iz Upisnika polaznika i Upisnika radnika dopušten je samo ovlaštenim osobama u ustanovi, fizičkim ili pravnim osobama iz članka 4. stavka 2. ovog pravilnika s kojima je ustanova ugovorila poslove elektroničkog oblikovanja i dostave podataka, ovlaštenim osobama u Agenciji te ovlaštenim osobama zaduženim za održavanje i razvitak središnjeg sustava za praćenje stanja u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske (e-Matica).

(2) Svi osobni podaci o polaznicima i radnicima moraju biti zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništavanja, gubitka, neovlaštenih pristupa ili promjena.

(3) Mjere zaštite te pravo pristupa i korištenja osobnim podacima određuju se općim aktom ustanove u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06 i 41/08).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-07/08-03/00033

Urbroj: 533-09-08-01

Zagreb, 20. listopada 2008.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.