Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa

NN 131/2008 (12.11.2008.), Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3749

Na temelju članka 32. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj 178/2004, 109/2007 i 67/2008), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZVOĐENJU JAVNIH VATROMETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sigurnosni zahtjevi, tehnički uvjeti za izvođenje javnih vatrometa, potrebna razina stručne osposobljenosti osoba koje izvode vatromete, uvjeti za izdavanje, oblik i sadržaj dozvole za izvođenje javnog vatrometa te druge mjere sigurnosti radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– javni vatromet je korištenje pirotehničkih sredstava pri čemu se stvara zvučni i/ili svjetlosni efekt, a može se koristiti između ostalog i za scenske efekte te efekte na filmu;

– izvođač javnog vatrometa je pravna osoba ili obrtnik koji ima odobrenje za izvođenje javnog vatrometa u skladu sa Zakonom;

– ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa je osoba koja posjeduje dozvolu za izvođenje javnih vatrometa izdanu od strane Ministarstva unutarnjih poslova, koja je izradila plan izvođenja javnog vatrometa i koja je odgovorna za sve radnje vezane za izvođenje javnog vatrometa;

– osobe koje sudjeluju u pripremi izvođenja javnog vatrometa su osobe koje su zdravstveno sposobne i stručno osposobljene za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju javnih vatrometa, te pod neposrednim nadzorom ovlaštene osobe za izvođenje javnih vatrometa sudjeluju u pripremi javnog vatrometa (ograđuju sigurnosni pojas, postavljaju cijevi za ispaljivanje, stavljaju pirotehnička sredstva u cijevi, i ostale radnje koje obavljaju za potrebe izvođenja vatrometa);

– mjesto izvođenja javnog vatrometa obuhvaća mjesto pripreme i postavljanja pirotehničkih sredstava u krugu od 5 metara unutar sigurnosnog pojasa;

– sigurnosni pojas je područje formirano neposredno prije izvođenja javnog vatrometa te je određeno najmanjom sigurnosnom udaljenošću, u svim smjerovima od mjesta izvođenja vatrometa, unutar koje ne smije biti gledatelja i objekata, koji bi bili ugroženi krutim i gorućim dijelovima otrovnim djelovanjem plinova koji nastaju pri aktiviranju i eksploziji pirotehničkih sredstava. Iznimno, unutar sigurnosnog pojasa mogu se nalaziti objekti koji nisu namijenjeni za stanovanje ukoliko izvođač vatrometa dobije pisano odobrenje vlasnika ili korisnika objekta;

– zaštitna ograda je fizička prepreka (traka ili drugi materijali) kojom je ograđen sigurnosni pojas;

– Magnusov efekt je odstupanje od idealne krivulje leta zbog rotacije pirotehničkog sredstva u letu i djelovanja cirkularnog i laminarnog toka u svim smjerovima. Računa se po formuli 3,8xD (D-unutarnji promjer cijevi za ispaljivanje izražen u cm, konačni rezultat je udaljenost u metrima)

– neaktivirana pirotehnička sredstva su sredstva koja se zbog nepoznatog uzroka pri paljenju ne aktiviraju ili se aktiviraju ali u zraku ne eksplodiraju i padnu na tlo;

– cijev za ispaljivanje je namjenski izrađena cijev za ispaljivanje vatrometnih bombi sa zatvorenim dnom i glatkim unutarnjim stijenkama;

– štapinsko aktiviranje je paljenje pomoću štapina;

– električno aktiviranje je paljenje električnog upaljača pomoću električne energije;

– elektronsko aktiviranje je paljenje pomoću elektromagnetskih valova;

– serijsko aktiviranje je paljenje više od tri pirotehnička sredstva istovremeno.

Članak 3.

Javni vatrometi se ne smiju izvoditi u područjima aerodroma, a za svako izvođenje vatrometa koji ima očekivano djelovanje do visina koje su određene propisima za zračni promet, izvodač vatrometa mora ishoditi suglasnost tijela zaduženog za nadzor propisa koji reguliraju zračni promet.

Radi sigurnosti i povećane buke vatrometi se ne smiju izvoditi u blizini bolnica, staračkih domova, autocesta, dalekovoda, naftovoda i plinovoda, transformatorskih stanica i drugih izvora elektromagnetskih zračenja te objekata s lakozapaljivim tvarima (benzinske crpke). Vatrometi se ne smiju izvoditi niti u blizini domova zdravlja, škola, vrtića i erkava kada se u njima odvija rad, osim u slučaju kada vlasnici, odnosno korisnici tih objekata daju pisanu suglasnost za izvođenje javnog vatrometa.

Udaljenost mjesta aktiviranja (paljenja) javnog vatrometa od objekata iz stavka 2. ovoga članka mora biti najmanje tri puta veća od sigurnosne udaljenosti.

II. UVJETI ZA IZDAVANJE, NAČIN IZDAVANJA, OBLIK I SADRŽAJ DOZVOLE ZA IZVOĐENJE JAVNOG VATROMETA

Članak 4.

Dozvolu za izvođenje javnih vatrometa ovlaštenoj osobi za izvođenje javnih vatrometa izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 5.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 4. ovog Pravilnika prilaže se:

– svjedodžba ili diploma srednje, više ili visoke stručne spreme,

– radna knjižica ili drugi dokaz o radnom stažu na poslovima izvođenja javnih vatrometa u trajanju od najmanje dvije godine,

– neovjerena preslika osobne iskaznice kao dokaz da ima navršenih 18 godina života,

– fotografija veličine 22 mm × 28 mm,

– dokaz o osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju vatrometa.

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima,

– dokaz o sudjelovanju u pripremi za izvođenje najmanje deset vatrometa,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Kao dokaz iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka, smatra se potvrda potpisana od strane odgovorne osobe tvrtke koja ima odobrenje Ministarstva za izvođenje javnih vatrometa.

Ministarstvo može tražiti i druge dokaze (planove izvođenja javnih vatrometa, zapisnike o izvođenju javnih vatrometa i sl.) radi utvrđivanja vjerodostojnosti dokaza iz prethodnog stavka.

Članak 6.

Dozvolu iz članka 4. ovoga Pravilnika, može se izdati osobi koja ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika i ako:

– nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti osim za kaznena djela iz glave XX. Kaznenog zakona Republike Hrvatske koja se odnose na sigurnost u prometu,

– nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja.

Dokaze iz prethodnog stavka Ministarstvo će pribaviti po službenoj dužnosti.

Članak 7.

Dozvola je pravokutnog oblika, veličine 86 mm x 54 mm i izrađena tehnikom zaštitnog tiska-PVC kartica. Obrazac dozvole za izvođenje javnih vatrometa tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Dozvola za izvođenje javnih vatrometa važi do navršenih 65 godina života uz uvjete:

– da osoba redovito obavlja zdravstvene preglede kako je to propisano posebnim propisima o načinu i postupku obavljanja zdravstvenih pregleda, odnosno kako je navedeno u uvjerenju o zadnjem obavljenom zdravstvenom pregledu,

– da osoba redovito obnavlja tečaj stručnog osposobljavanja za rukovanje eksplozivnim tvarima.

Osobi koja je navršila 65 godina života može se izdati nova dozvola za izvođenje javnog vatrometa koja važi do valjanosti uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje eksplozivnim tvarima pri izvođenju vatrometa i/ili do isteka roka navedenog u uvjerenju o zdaravstvenoj sposobnosti.

Članak 9.

U slučaju nestanaka dozvole za izvođenje javnog vatrometa vlasnik je dužan pisanim putem, najkasnije u roku od osam dana po njenom nestanku izvijestiti Ministarstvo.

Nova dozvola će se izdati nakon što je nestalu dozvolu vlasnik dao o svom trošku oglasiti nevažećom u »Narodnim novinama«.

Vlasnik dozvole za izvođenje javnog vatrometa dužan je zamijeniti dotrajalu i oštećenu dozvolu, dozvolu na kojoj fotografija više ne odgovara izgledu vlasnika ili ako iz bilo kojeg drugog razloga više ne služi svrsi.

Zahtjev za zamjenu dotrajale odnosno za produljenje roka važenja dozvole za izvođenje javnog vatrometa, podnosi se Ministarstvu u sjedištu, a uz zahtjev se prilaže dokumentacija iz članka 5. stavka 1. postavka 4., 5.. 6. i 8. ovoga Pravilnika.

Dozvolu iz stavka 2. ovoga članka može se izdati osobi koja ispunjava uvjete iz stavka 4. ovoga članka kao i uvjete iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Dozvola za izvođenje javnog vatrometa oduzet će se osobi ako više ne ispunjava uvjete na temelju kojih je ista izdana i/ili ako je sukladno članku 50. Zakona o eksplozivnim tvarima osobi zabranjeno obavljanje poslova izvođenja javnog vatrometa.

Rješenje o oduzimanju dozvole donosi Ministarstvo u sjedištu.

Osoba je dužna dozvolu vratiti Ministarstvu u roku od osam dana od dana primitka rješenja o oduzimanju dozvole za izvođenje javnog vatrometa.

Članak 11.

Ministarstvo u sjedištu vodi upisnik o izdanim, oduzetim, nestalim, zamijenjenim i vraćenim dozvolama za izvođenje javnog vatrometa.

Upisnik iz stavka 1. ovog članka sadrži:

– broj dozvole,

– ime i prezime osobe kojoj je izdana dozvola,

– prebivalište i adresu osobe kojoj je izdana dozvola,

– datum izdavanja dozvole,

– odjeljak za napomene.

III. MJERE SIGURNOSTI I UVJETI ZA IZVOĐENJE JAVNOG VATROMETA

Članak 12.

Za svako izvođenje javnog vatrometa ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa dužna je izraditi plan izvođenja.

Prilikom izvođenja javnog vatrometa, ovlaštena osoba mora imati kod sebe dozvolu iz članka 4. ovog Pravilnika i plan izvođenja javnog vatrometa koji mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv naručitelja javnog vatrometa;

– podatke o izvođaču javnog vatrometa (naziv i sjedište pravne osobe ili obrtnika);

– podatke o ovlaštenoj osobi koja će izvoditi javni vatromet (ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta, broj dozvole za izvođenje javnog vatrometa);

– podatke o osobama koje će sudjelovati u pripremi javnog vatrometa (ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta);

– mjesto i vrijeme izvođena javnog vatrometa;

– mjere sigurnosti za izvođenje javnog vatrometa;

– grafički prikaz mjesta izvođenja javnog vatrometa s naznačenim sigurnosnim pojasom

– pojašnjenje načina na koji je određen sigurnosni pojas;

– vrstu, broj (količinu) i razred pirotehničkih sredstava;

– način aktiviranja (štapinsko, električno, elektronsko, u seriji ili pojedinačno)

– maksimalni domet ispaljivanja pri predviđenom kutu ispaljivanja;

– označeno mjesto za gledatelje i redare, te vatrogasce i hitnu medicinsku pomoć ukoliko je to predviđeno planom izvođenja javnog vatrometa;

– predviđeni broj gledatelja;

– pečat izvođača javnog vatrometa i potpis ovlaštene osobe za izvođenje javnog vatrometa.

Članak 13.

Ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa mora, u skladu s planom izvođenja osigurati mjesto aktiviranja, od trenutka dopreme prvog pirotehničkog sredstva do uklanjanja zaštitne ograde.

Cijevi za ispaljivanje pirotehničkih sredstava moraju biti učvršćene tako da pri ispaljivanju ne dođe do pomicanja ili prevrtanja, nagib cijevi mora biti takav da se pirotehnička sredstva rasprsnu iznad sigurnosnog pojasa.

Javni vatrometi se ne smiju izvoditi ukoliko to ne dozvoljavaju vremenske prilike (ukoliko je jačina vjetra takva da može utjecati na putanju pirotehničkog sredstva, ukoliko je ugroženo sigurno izvođenje vatrometa zbog padanja oborina i slično).

Ovlaštena osoba ne smije izvoditi javne vatromete suprotno uputama proizvođača.

Članak 14.

Za određivanje sigurnosnog pojasa mora se uzeti u obzir:

– uputa proizvođača o načinu uporabe pirotehničkog sredstva;

– moguća nepravilna djelovanja pirotehničkog sredstva (eksplozija u cijevi za lansiranje, prerano ili prekasno aktiviranje, pad neeksplodiranog pirotehničkog sredstva na tlo i slično);

– brzina i smjer vjetra (zbog utjecaja na putanju pirotehničkog sredstva javni vatromet se ne smije izvoditi ukoliko je brzina vjetra veća od 40 km/h, mjereno 2 m iznad tla na mjestu ispaljivanja);

– kut ispaljivanja;

– odmak zbog Magnusovog efekta;

– vrsta, promjer, masa pirotehničkog proizvoda i eksplozivne smjese, oblik i druge karakteristike koje određuju domet, visinu leta i polje djelovanja pirotehničkog sredstva.

Sigurnosni pojas se određuje prema najvećem unutarnjem promjeru cijevi za ispaljivanje pirotehničkih sredstava, na način da je 1 mm promjera = pojas 0.5 m, u slučaju kada je serijsko povezivanje za aktiviranje pirotehničkih sredstava onda se pojas određuje po pravilu 1 mm promjera = 0,6 m pojasa.

Vrijednostima za sigurnosni pojas iz stavka 2. ovog članka dodaje se Magnusov efekt i pomak od vertikalnog kuta.

Iznimno od odredaba stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa može odrediti manji sigurnosni pojas ako proračunom dokaže da je takva izvedba sigurna.

Kada se javni vatromet izvodi s višeg nivoa u odnosu na tlo (krov zgrade ili slično) nivo mjesta izvođenja javnog vatrometa ne smije biti niži od objekata unutar sigurnosnog pojasa.

Članak 15.

Kada se javni vatrometi izvode u zatvorenim prostorima, na pozornicama (vatrometi za scenske efekte), moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– gledatelji moraju biti na sigurnoj udaljenosti koja isključuje mogućnost ozljeđivanja uslijed izvođenja vatrometa za scenske efekte;

– količina dima koju će proizvesti pirotehnička sredstva ne smije narušiti sustav za dojavu i gašenje požara;

– prilikom izvođenja vatrometa ne smije doći do kontakta užarenih čestica s gorivim materijalima.

Članak 16.

Pri izvođenju javnog vatrometa potrebno je osigurati dežurstvo osobe koja je osposobljena za početno gašenje požara s dva aparata za početno gašenje požara tipa S-9 i osobe osposobljene za pružanje prve pomoći s kompletom za pružanje prve pomoći.

Tijelo koje izdaje odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa može odrediti i druge mjere sigurnosti (vatrogasno dežurstvo, dežurstvo hitne medicinske pomoći i slično).

Članak 17.

Neposredno prije početka izvođenja javnog vatrometa, ovlaštena osoba za izvođenje mora provjeriti da li su ispunjene sve mjere sigurnosti određene planom izvođenja javnog vatrometa.

Javni vatromet se ne smije izvoditi u sljedećim slučajevima:

– ako nisu ispunjene sve potrebne sigurnosne mjere za izvođenje vatrometa;

– ako se u području sigurnosnog pojasa nalaze gledatelji;

– ako brzina i smjer vjetra ne dozvoljava izvođenje;

– ako vremenske prilike ne dozvoljavaju sigurno izvođenje vatrometa (oluja, grmljavina, i slično).

Ako ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa tijekom izvođenja uoči da su neposredno ugroženi životi i zdravlje ljudi, njihova imovina i okoliš, mora odmah prekinuti izvođenje vatrometa. Po otklanjanju opasnosti može nastaviti s izvođenjem vatrometa.

Nakon izvedbe javnog vatrometa ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa, mora pregledati mjesto aktiviranja i područje djelovanja, te poduzeti potrebne mjere (organizirati uklanjanje eventualno neaktiviranih pirotehničkih sredstava u skladu s uputama proizvođača ili organizirati provođenje nekih drugih potrebnih mjera).

Nakon provedbe mjera iz stavka 4. ovog članka, ovlaštena osoba za izvođenje javnog vatrometa dužna je osigurati čišćenje mjesta aktiviranja i polja djelovanja vatrometa.

IV. ODOBRENJE ZA MJESTO I VRIJEME IZVOĐENJA JAVNOG VATROMETA

Članak 18.

Odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa izdaje nadležna policijska uprava prema mjestu izvođenja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće priloge.

– plan izvođenja javnog vatrometa;

– odobrenje vlasnika ili koncesionara zemljišta ili objekta s kojeg će se izvoditi javni vatromet;

– dokaz o uplati upravne pristojbe,

– dokument iz kojeg je vidljivo da je osigurano vatrogasno dežurstvo i dežurstvo ekipe hitne medicinske pomoći, ako je to predviđeno planom izvođenja javnog vatrometa.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka neće se izdati ukoliko nisu ispunjeni svi sigurnosni uvjeti propisani ovom Pravilnikom i ukoliko nisu dostavljeni svi prilozi iz stavka 2. ovog članka.

Članak 19.

Nadležna policijska uprava prema potrebi, radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine i okoliša može narediti i druge sigurnosne mjere koje je potrebno poduzeti prilikom izvođenja javnog vatrometa.

Nadležna policijska uprava može i nakon izdavanja odobrenja za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa, zabraniti njegovo izvođenje ukoliko se naknadno utvrdi da nisu ispunjeni svi sigurnosni uvjeti ili ukoliko je to uvjetovano nekom drugom novonastalom situacijom.

Rješenje o zabrani iz stavka 2. ovog članka donosi nadležna policijska uprava, a zabranu može naložiti zapisnički i inspektor ukoliko na licu mjesta utvrdi neispunjavanje uvjeta za izvođenje vatrometa.

Za naređenu zabranu zapisnikom iz stavka 3. ovog članka nadležna policijska uprava je dužna donijeti rješenje u roku od tri dana.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Osobe koje su do stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljale poslove ovlaštenih osoba za izvođenje javnih vatrometa, dužne su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, ishoditi dozvolu za izvođenje javnog vatrometa prema ovom Pravilniku.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-47320-2008.

Zagreb, 5. studenoga 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac

DOZVOLA ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETA
Veličina (85 × 55) mm

prednja strana

stražnja strana