Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

NN 132/2008 (14.11.2008.), Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom

3770

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. studenoga 2008. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom Republika Hrvatska osniva ustanovu za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

(2) Ustanova iz stavka 1. ovoga članka osniva se pod nazivom: Agencija za opremu pod tlakom.

(3) Skraćeni naziv ustanove glasi: OPT-AGENCIJA

(4) Sjedište OPT-AGENCIJE je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) OPT – AGENCIJA ima svojstvo pravne osobe, s pravima i obavezama propisanim Zakonom o ustanovama, ovom Uredbom i Statutom OPT-AGENCIJE.

(2) OPT-AGENCIJA se upisuje u sudski registar ustanova.

(3) OPT-AGENCIJA počinje s radom danom upisa u sudski registar ustanova.

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo OPT-AGENCIJE pobliže se uređuje Statutom OPT-AGENCIJE

Članak 4.

OPT-AGENCIJA obavlja slijedeću djelatnost:

1. razvrstavanje stabilne opreme pod tlakom prema razini opasnosti;

2. obavljanje poslove pregleda i ispitivanja stabilne opreme pod tlakom visoke razine opasnosti prema tehničkom propisu o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom;

3. obavljanje poslova pregleda i ispitivanja pokretne opreme pod tlakom kao odobreno tijelo prema tehničkom propisu o pokretnoj opremi pod tlakom;

4. provođenje tehničkog nadzora projektne dokumentacije tehnološke cjeline u kojoj se nalazi oprema pod tlakom visoke razine opasnosti i tehničkog nadzora kod prvog puštanja u uporabu;

5. ocjenjivanje i potvrđivanje sukladnosti tehnoloških cjelina kod stavljanja opreme u uporabu te sukladnosti opreme pod tlakom tijekom uporabe;

6. provođenje tehničkog nadzora nad postupcima popravaka i održavanja opreme pod tlakom;

7. vođenje evidencije i provođenje tehničkog nadzora nad pravnim osobama koje obavljaju poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosnog pribora i pripreme stabilne opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodičke preglede;

8. obavješćivanje Državnog inspektorata o neotklonjenim nedostacima opreme pod tlakom;

9. vođenje evidencije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i arhivu isprava;

10. praćenje primjene propisa iz svog djelokruga i izrađivanje stručnih izvješća;

11. sudjelovanje u procesu razvoja tehničke regulative u području opreme pod tlakom;

12. sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom kroz aktivno sudjelovanje u radu tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme, suradnju s Hrvatskom akreditacijskom agencijom, nadležnim tijelima državne uprave, Hrvatskom komorom arhitekata i inženjera u graditeljstvu, i stručnim udrugama iz područja opreme pod tlakom;

13. OPT-AGENCIJA obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Članak 5.

(1) Djelatnost OPT-AGENCIJE iz članka 4. ove Uredbe od interesa je za Republiku Hrvatsku, zbog sigurnosti ljudi, imovine i okoliša.

(2) Djelatnost OPT-AGENCIJE ne obavlja se radi stjecanja dobiti.

Članak 6.

Tijela OPT-AGENCIJE su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Članak 7.

(1) Upravno vijeće upravlja radom OPT-AGENCIJE.

(2) Upravno vijeće ima predsjednika i šest članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine.

(3) U Upravno vijeće Vlada Republike Hrvatske imenuje:

1. dva predstavnika ministarstva nadležnog za gospodarstvo;

2. jednog predstavnika ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva;

3. jednog predstavnika Državnog inspektorata;

4. jednog predstavnika Hrvatske akreditacijske agencije;

5. jednog predstavnika Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

(4) Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani.

(5) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svojih članova.

(6) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad, u skladu sa općim aktima OPT-AGENCIJE.

(7) Upravno vijeće donosi statut, akt o unutarnjem ustroju i načinu rada, akt o raspodjeli plaća djelatnika, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene, daje Vladi Republike Hrvatske prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelokruga OPT – AGENCIJE, te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i Statutom.

Članak 8.

(1) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće, u skladu sa zakonom i Statutom.

(2) Ravnatelj predstavlja i zastupa OPT-AGENCIJU, organizira i vodi poslovanje OPT-AGENCIJE, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun OPT-AGENCIJE i zastupa je u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom, te je odgovoran za zakonitost rada OPT-AGENCIJE.

Članak 9.

(1) Ravnatelj OPT-AGENCIJE ima zamjenika, a može imati jednog ili više pomoćnika koje imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja u skladu sa zakonskim propisima i Statutom.

(2) Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 8. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 10.

OPT-AGENCIJA može imati jednu ili više podružnica, čiji broj će se odrediti Statutom.

Članak 11.

(1) Ravnatelj OPT-AGENCIJE ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina.

(2) Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s OPT-AGENCIJOM sklapati ugovore u svoje ime ili za svoj račun ili račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

(3) Ravnatelj, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, može dati punomoć drugoj osobi da zastupa OPT-AGENCIJU u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

(4) Statutom se određuje vrijednost nekretnina ili druge imovine ili vrijednosti pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Sredstva za poslovanje i rad OPT-AGENCIJA pribavlja obavljanjem vlastite djelatnosti, a za početak rada OPT-AGENCIJE osiguravaju se sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) OPT-AGENCIJA može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama, a sukladno propisima i aktima OPT-AGENCIJE.

Članak 13.

(1) OPT-AGENCIJA odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) OPT-AGENCIJA mora biti osigurana od odgovornosti.

(3) OPT-AGENCIJA svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti. Ako OPT-AGENCIJA u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti OPT-AGENCIJE.

(4) Ako OPT-AGENCIJA u obavljanju svoje djelatnosti iskaže gubitak, odluku o načinu snošenja gubitka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Upravnog vijeća.

Članak 14.

Nadzor nad zakonitošću rada OPT-AGENCIJE i općih akata obavlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

Članak 15.

(1) Statut OPT-AGENCIJE donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(2) Statutom će se pobliže utvrditi ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela OPT-AGENCIJE, međusobna prava i obveze osnivača i OPT-AGENCIJE, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti OPT-AGENCIJE.

(3) Statut i drugi opći akti OPT-AGENCIJE moraju biti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom.

Članak 16.

Upravno vijeće OPT-AGENCIJE jedanput godišnje podnosi izvješće o radu Vladi Republike Hrvatske.

Članak 17.

Pripremu za početak rada, te podnošenje prijave za upis u sudski registar obavit će privremeni ravnatelj OPT-AGENCIJE.

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i članove Upravnog vijeća OPT-AGENCIJE u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 19.

(1) Upravno vijeće donijet će Statut u roku od 60 dana, a druge opće akte u roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Do donošenja općih akata OPT-AGENCIJE, a radi primjene odredaba ove Uredbe, ovlašćuje se Upravno vijeće za donošenje odluka koje se uređuju općim aktima.

Članak 20.

Danom početka rada OPT – AGENCIJE inspektore opreme pod tlakom i druge službenike Državnog inspektorata koji su do osnivanja OPT – AGENCIJE obavljali poslove iz članka 4. ove Uredbe preuzima sporazumom OPT-AGENCIJA.

Članak 21.

(1) Prostorije za početak rada OPT-AGENCIJE osiguravaju se u Zagrebu u Ulici grada Vukovara 78.

(2) Do osiguranja prostora za obavljanje djelatnosti u podružnicama inspektori iz članka 20. ove Uredbe obavljat će poslove u prostorima koje su do sada koristili.

Članak 22.

OPT – AGENCIJA će od Državnog inspektorata preuzeti i dovršiti započete poslove inspektora opreme pod tlakom prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Članak 23.

Državni inspektorat će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe, predati OPT – AGENCIJI arhiv opreme pod tlakom koji se odnosi na poslove iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 24.

U roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe, OPT-AGENCIJA treba provesti postupak akreditacije kao nadzorno tijelo, sukladno tehničkim propisima za područje opreme pod tlakom.

Članak 25.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/08-02/04

Urbroj: 5030105-08-1

Zagreb, 14. studenoga 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.