Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

NN 133/2008 (17.11.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

3777

Na temelju članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06 i 60/08) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine« br. 74/07) u članku 2. stavku 3. briše se točka i dodaju se riječi »kao niti na opremu koja sadrži zatvorene radioaktivne izvore.«

Članak 2.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18.a

(1) Obveznik plaćanja naknade koji izveze određenu količinu EE opreme iz Republike Hrvatske ima pravo na povrat uplaćene naknade, umanjene za 8% iznosa radi manipulativnih troškova za izvezenu EE opremu na temelju jedinstvene carinske deklaracije (JCD).

(2) Za ostvarenje prava iz stavka 1. ovog članka obveznik plaćanja naknade mora Fondu podnijeti zahtjev za povrat uplaćene naknade.

(3) Uz zahtjev za povrat uplaćene naknade prilaže se:

– dokaz o plaćanju naknade prema rješenju iz članka 18. stavka 3. ovoga pravilnika,

– dokaz o izvozu EE opreme (JCD),

(4) Na temelju podataka iz stavaka 2. i 3. ovog članka Fond donosi rješenje o povratu uplaćene naknade.

(5) Rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovog članka je 15 dana od datuma izvoza.«

Članak 3.

U Dodatku I.B točki 5. alinejama 1. – 5. riječ »svjetiljke« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuje se riječju »žarulje«.

U Dodatku V. u točkama 5 i 5a. obrazaca IU/PEEO, ISOEEO, IOOEEO, IPOP I i IPOP II, riječ »svjetiljka« zamjenjuje se riječju »žarulja«.

Članak 4.

U Dodatku VI. briše se točka 10.

U Dodatku VI. točke 11. do 29. postaju točke 10. do 28.

Članak 5.

U cijelom Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07) riječi »pravna ili fizička osoba« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima »pravna ili fizička osoba – obrtnik«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-04/35

Urbroj: 531-08-3-08-1

Zagreb, 11. studenoga 2008.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.