Uredba o pristaništima unutarnjih voda

NN 134/2008 (19.11.2008.), Uredba o pristaništima unutarnjih voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3783

Na temelju članka 159. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 132/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. studenoga 2008. godine donijela

UREDBU

O PRISTANIŠTIMA UNUTARNJIH VODA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom uredbom propisuju se uvjeti za otvaranje, tijela nadležna za određivanje lučkog područja, tijela nadležna za upravljanje pristaništem te drugo vezano za otvaranje i rad pristaništa.

Članak 2.

Pristanište može biti otvoreno za domaći i/ili međunarodni javni promet putnika i roba te za vlastite potrebe korisnika pristaništa.

OTVARANJE PRISTANIŠTA

Članak 3.

(1) Pristanište se otvara i razvrstava rješenjem ministra nadležnog za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Pristanište za potrebe tijela državne uprave otvara se odlukom Vlade Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se nakon što se pregledom utvrdi da pristanište udovoljava uvjetima u pogledu opremljenosti i sigurnosti te odredbama posebnih propisa o vodama koji se utvrđuju na temelju mišljenja nadležnog tijela koje upravlja vodama i javnim vodnim dobrom i drugim uvjetima prema posebnim propisima.

(4) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se vrsta pristaništa, lučko područje pristaništa te se pristanište razvrstava prema namjeni i značaju u lučkom sustavu.

(5) Postupak za otvaranje pristaništa pokrenut će se na zahtjev.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt.

(7) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka za tovarište se ne donosi rješenje o otvaranju i razvrstaju pristaništa, nego se područje pristaništa i uvjeti korištenja utvrđuju u postupku izdavanja odobrenja za obavljanje lučke djelatnosti u pristaništu.

UPRAVLJANJE PRISTANIŠTEM

Članak 4.

(1) Upravljanje pristaništem obuhvaća sljedeće poslove:

1. kontrolu i evidenciju dolazaka i odlazaka plovila, prekrcaja i transporta,

2. osiguravanje kontinuiteta obavljanja lučkih djelatnosti u pristaništu,

3. prihvat otpada, fekalnih, kaljužnih i zauljenih voda s plovila,

4. provođenje reda u pristaništu i nadzor nad obavljanjem lučkih djelatnosti u pristaništu,

5. redovito održavanje infrastrukture,

6. redovito održavanje akvatorija i objekata sigurnosti plovidbe na području pristaništa.

(2) Poslove upravljanja pristaništem iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka obavlja lučka uprava osim u pristaništima iz članka 3. stavak 2. ove Uredbe.

(3) Poslove upravljanja pristaništem iz stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka obavlja lučka uprava ili osoba koja obavlja lučku djelatnost u pristaništu na temelju odobrenja lučke uprave.

(4) Poslove upravljanja pristaništem iz stavka 1. točke 6. ovoga članka obavlja Agencija za vodne putove.

Članak 5.

(1) Lučka uprava ima obvezu naplate lučkih pristojbi korisnicima pristaništa sukladno odredbi članka 136. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i to:

– pristojbe za vez,

– naknade za korištenje pristaništa.

(2) Obveznici plaćanja pristojbi za vez su plovila koja koriste pristanište, a obveznici plaćanja naknade za korištenje pristaništa su osobe koje obavljaju lučku djelatnost u pristaništu.

Članak 6.

Osoba koja obavlja lučku djelatnost u pristaništu i koja je to pravo stekla na temelju odobrenja za obavljanje lučke djelatnosti ne može to pravo prenijeti na treće osobe.

UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRISTANIŠTA

Članak 7.

(1) Pristanište tijela državne uprave mora imati:

– pristane čija veličina odgovara vrsti plovila, uređaje i opremu za siguran privez plovila,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,

– uređene i osvijetljene prilaze,

– opremu i obučeno osoblje za zaštitu od požara.

(2) U pristaništa iz stavka 1. ovoga članka ne smiju uplovljavati plovila u domaćoj ili međunarodnoj plovidbi osim po dopuštenju tijela koje upravlja pristaništem. U tim pristaništima zabranjena je svaka komercijalna gospodarska aktivnost.

Članak 8.

(1) Putničko pristanište je javno pristanište i mora imati:

– pristane čija veličina odgovora vrsti plovila, uređaje i opremu za siguran privez plovila,

– pristupni most ili pokretni siz za transfer putnika, konstruiran i opremljen na način koji jamči sigurno kretanje putnika,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,

– uređene i osvijetljene prilaze pristaništu i plovilu,

– prostor na pontonu ili objekt na obali uređen za prihvat putnika i prtljage i kraći boravak putnika,

– opremu za sprječavanje onečišćenja voda s plovila koja se nalaze u pristaništu,

– opremu i obučeno osoblje za zaštitu od požara, prema posebnim propisima.

(2) U putničkom pristaništu lučka uprava mora korisnicima osigurati sljedeće usluge:

– privez i odvez plovila,

– prihvat i otpremu putnika,

– opskrbu plovila vodom i električnom energijom,

– prihvat otpada s plovila,

– službu hitne zdravstvene pomoći.

Članak 9.

(1) Industrijsko-trgovačko pristanište mora imati:

– pristane čija veličina odgovora vrsti plovila, uređaje i opremu za siguran privez plovila,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,

– uređene i osvijetljene prilaze pristaništu i plovilu,

– uređaje ili pokretnu opremu za rukovanje teretom, ovisno o vrsti tereta,

– opremu za sprječavanje onečišćenja voda s plovila koja se nalaze u pristaništu,

– opremu i obučeno osoblje za zaštitu od požara, prema posebnim propisima.

(2) Industrijsko-trgovačko pristanište namijenjeno je prihvatu plovila u domaćoj i/ili međunarodnoj plovidbi, a može biti javno ili privatno. Javno industrijsko-trgovačko pristanište je namijenjeno za javni promet, a privatno je namijenjeno osobnim potrebama osobe koja obavlja lučku djelatnost na pristaništu.

(3) U pristaništu javnog karaktera, lučka uprava mora korisnicima osigurati sljedeće usluge:

– privez i odvez plovila,

– ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj i prijenos tereta ovisno o vrsti tereta,

– opskrbu plovila vodom i električnom energijom,

– prihvat otpada s plovila,

– službu hitne zdravstvene pomoći.

(4) U privatnom pristaništu, usluge iz stavka 3. ovoga članka korisnicima mora osigurati osoba koja obavlja lučku djelatnost u pristaništu na temelju odobrenja.

Članak 10.

U putničkom i industrijsko-trgovačkom pristaništu otvorenom za međunarodni promet, pored uvjeta propisanih u člancima 8. i 9. ove Uredbe, lučka uprava i osoba koja obavlja lučku djelatnost u pristaništu mora korisnicima osigurati sljedeće usluge:

1. informacijsku službu u okviru primjene Riječnih informacijskih servisa (RIS),

2. službu kontrole pristajanja, manevriranja i kontrole boravka plovila na lučkom području,

3. opskrbu plovila, posade i putnika zalihama.

Članak 11.

(1) Postaja za opskrbu plovila može biti javna ili privatna i mora imati:

– pristan, uređaje i opremu za siguran privez plovila i sigurno odvijanje procesa punjenja brodskih tankova gorivom,

– postrojenja za prihvat otpada s plovila i separaciju zauljenih tekućina,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,

– uređene i osvijetljene prilaze pristaništu i plovilu,

– opremu za sprječavanje onečišćenja voda s plovila koja se nalaze u pristaništu,

– opremu i obučeno osoblje prema zahtjevima AGN-a i posebnih propisa kojima se uređuje rukovanje opasnim tvarima u unutarnjoj plovidbi.

(2) U pristaništu javnog karaktera, lučka uprava mora korisnicima osigurati sljedeće usluge:

– privez, odvez i opskrbu plovila gorivom i mazivom,

– uslugu prihvata otpada s plovila,

– informacijsku službu u okviru primjene Riječnih informacijskih servisa (RIS),

– službu kontrole pristajanja, manevriranja i kontrole boravka plovila na lučkom području,

– službu hitne zdravstvene pomoći.

(3) U privatnom pristaništu, usluge iz stavka 2. ovoga članka korisnicima mora osigurati osoba koja obavlja lučku djelatnost u pristaništu na temelju odobrenja.

Članak 12.

(1) Brodogradilišno pristanište mora imati:

– pristan ili mjesto za sidrenje izvan plovnog puta za plovila koja čekaju remont,

– navoz, dok ili posebno opremljen pristan za remont plovila,

– uređaje, strojeve i opremu za obavljanje djelatnosti remonta ili izgradnje plovila,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,

– uređene i osvijetljene prilaze pristaništu i plovilu,

– opremu za sprječavanje onečišćenja voda s plovila,

– opremu i obučeno osoblje za zaštitu od požara, prema posebnim propisima,

– plovilo za boksažu i manevriranje na pristaništu, osim ako nadležna lučka kapetanija ne odredi drugačije, uz uvjet da se ne ugrožava sigurnost plovidbe i plovila na pristaništu. Lučka kapetanija o tome izdaje poseban akt.

(2) U pristaništu iz stavka 1. ovoga članka osoba koja obavlja lučku djelatnost u pristaništu na temelju odobrenja mora korisnicima osigurati uslugu remonta plovila, te opskrbu plovila vodom i električnom energijom.

Članak 13.

(1) Sportsko pristanište mora imati:

– pristane čija veličina odgovara namjeni pristaništa i vrsti plovila koja pristaju,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,

– uređene i osvijetljene prilazne putove ako se pristanište koristi i noću.

(2) Sportsko pristanište služi isključivo za privez plovila sportskog društva – korisnika pristaništa te plovila članova tog sportskog društva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, druga plovila mogu privremeno, za potrebe natjecanja, regata i slično, koristiti sportsko pristanište uz odobrenje sportskog društva – korisnika pristaništa.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, sportsko društvo – korisnik pristaništa ne smije naplaćivati naknadu iznad stvarnih troškova priveza.

Članak 14.

(1) Turističko pristanište mora imati:

– pristane čija veličina odgovara namjeni pristaništa i vrsti plovila koja pristaju,

– pristupni most ili pokretni siz za transfer putnika, konstruiran i opremljen na način koji jamči sigurno kretanje putnika,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,

– uređene i osvijetljene prilazne putove ako se pristanište koristi i noću.

(2) Poslove upravljanja u turističkom pristaništu obavlja osoba koja upravlja nacionalnim parkom ili parkom prirode.

(3) Odluku o otvaranju turističkog pristaništa donosi ministar uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za zaštićene prirodne vrijednosti.

Članak 15.

(1) Komunalno pristanište mora imati:

– pristane čija veličina odgovara namjeni pristaništa i vrsti plovila koja pristaju,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,

– uređaj za spuštanje i dizanje plovila u/iz vode,

– priključke za opskrbu plovila vodom i električnom energijom,

– uređene i osvijetljene prilazne putove ako se pristanište koristi i noću.

(2) Poslove upravljanja u komunalnom pristaništu obavlja grad ili općina na čijem području se nalazi pristanište.

(3) Odluku o otvaranju komunalnog pristaništa donosi ministar uz prethodno mišljenje gradskog, odnosno općinskog poglavarstva.

Članak 16.

(1) Tovarište je posebna vrsta pristaništa namijenjena privremenom obavljanju lučkih operacija za vlastite potrebe korisnika pristaništa, gradnji i održavanju vodnih građevina, deponiranju šljunka i pijeska izvađenih iz korita rijeke kao i ostalih tereta neškodljivih za okoliš.

(2) Izdavanju odobrenja kojim se regulira pravo obavljanja lučke djelatnosti na tovarištu prethodi akt izdan od strane nadležnog tijela kojim se korisniku dozvoljava gospodarsko korištenje javnog vodnog dobra, odnosno utvrđuju način i uvjeti korištenja vodnog dobra sukladno odredbama posebnog propisa o vodama, te akata propisanih člankom 106. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

(3) Tovarište mora imati:

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja i u skladu s uvjetima koje daje nadležna lučka kapetanija,

– opremu za sprječavanje onečišćenja voda s plovila koja se nalaze u tovarištu,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o tovarištu.

(4) Korisnik tovarišta dužan je izvještavati lučku kapetaniju i lučku upravu o postupcima manevriranja u skladu s ovom Uredbom i drugim propisima kojima se uređuje sigurnost plovidbe i red u lukama i pristaništima.

Članak 17.

(1) Zimovnik je posebna vrsta pristaništa koje služi isključivo za zaštitu plovila od leda i elementarnih nepogoda i mora imati:

– uređaje i opremu za siguran privez plovila,

– informacijsku ploču s osnovnim podacima o pristaništu,

– objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obilježavanja,

– uređene i osvijetljene prilaze pristaništu i plovilu,

– opremu za sprječavanje onečišćenja voda s plovila koja se nalaze u pristaništu,

– opremu i obučeno osoblje za zaštitu od požara, prema posebnim propisima.

(2) U zimovniku se moraju korisnicima osigurati sljedeće usluge:

– privez i odvez plovila,

– opskrbu plovila vodom i električnom energijom,

– prihvat otpada s plovila,

– službu hitne zdravstvene pomoći,

– službu kontrole pristajanja, manevriranja i kontrole boravka plovila na lučkom području,

– službu hitne zdravstvene pomoći.

(3) Poslove upravljanja zimovnikom obavlja Agencija za vodne putove.

(4) Zimovnicima u smislu ove Uredbe ne smatraju se luke, druge vrste pristaništa, zimska skloništa, ili zakloništa koje se privremeno stavljaju u funkciju zimovnika, a prema odredbama propisa kojima se uređuje sigurnost plovidbe i red u lukama i pristaništima.

ZATVARANJE PRISTANIŠTA

Članak 18.

(1) Pristanište se zatvara rješenjem ministra osim pristaništa iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se na prijedlog osobe koja je upravljala pristaništem.

(3) Namjeru zatvaranja pristaništa osoba iz stavka 2. ovog članka dužna je najaviti nadležnoj lučkoj upravi najmanje 3 mjeseca unaprijed uz obavijest o tehničkim radnjama i postupcima koji će se primijeniti u cilju zatvaranja pristaništa. O namjeri zatvaranja pristaništa kao i o okončanju najavljenih radnji i postupaka, nadležna lučka uprava će izvijestiti Ministarstvo.

(4) Pristanište za potrebe tijela državne uprave zatvara se odlukom Vlade Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

OZNAČAVANJE PRISTANIŠTA

Članak 19.

Pristanište treba biti označeno informacijskom pločom na kojoj se nalaze sljedeći podaci: vrsta pristaništa, grafički prikaz pristaništa te naziv i kontakt podaci osobe koja upravlja pristaništem.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Lučka uprava ili osoba koja obavlja lučku djelatnost u pristaništu dužna je pokrenuti postupak iz članka 3. ove Uredbe u roku od tri mjeseca od njenog stupanja na snagu, u protivnom zabranit će se uplovljenje plovila u pristanište.

(2) Osoba koja obavlja lučku djelatnost u tovarištu bez odobrenja lučke uprave, dužna je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe pokrenuti postupak iz članka 3. stavka 7. ove Uredbe, u protivnom zabranit će se uplovljenje plovila.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/08-01/01

Urbroj: 5030116-08-1

Zagreb, 14. studenoga 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.