Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila

NN 134/2008 (19.11.2008.), Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3789

Na temelju članka 85. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA NADZORA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH ILI PARKIRANIH VOZILA TE UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH ILI PARKIRANIH VOZILA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjeti za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila kada te poslove obavljaju tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Nadzor nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno pravna osoba koju je za tu svrhu osnovala jedinica lokalne samouprave.

Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila mogu obavljati i druge pravne i fizičke osobe kada im obavljanje toga posla povjeri jedinica lokalne samouprave.

Članak 3.

Tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno pravna osoba osnovana za tu svrhu, nadzor nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila obavlja u skladu s odredbama Prekršajnog zakona i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 4.

Za obavljanje poslova premještanja vozila tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno pravna osoba osnovana za tu svrhu te pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno obavljanje tih poslova moraju imati najmanje:

– dokaz o izdanom odobrenju za obavljanje djelatnosti (izvod o registraciji djelatnosti kod nadležnog suda, odobrenje za obavljanje obrta, kada se radi o pravnim ili fizičkim osobama),

– u vlasništvu ili u najmu najmanje jedno specijalno vozilo »pauk« s odgovarajućom opremom koje može premjestiti svako vozilo ukupne mase do 2.500 kg,

– uredski prostor za prijam stranaka i za čuvarsku službu,

– ograđeno, uređeno i čuvano parkiralište na području grada ili općine na kojem obavlja poslove premještanja vozila,

– djelatnike osposobljene prema odredbama posebnog propisa,

– potrebnu opremu za izradu foto ili video zapisa utvrđenog prekršaja,

– organizirano cjelodnevno dežurstvo za prijam, čuvanje i izdavanje vozila te građanima dostupne telefonske brojeve na kojima se uvijek može provjeriti da li je vozilo premješteno i gdje se ono nalazi.

Članak 5.

Ispunjenje uvjeta iz članka 4. ovoga Pravilnika utvrđuje policijska uprava na čijem se području nalazi grad ili općina za koje se povjerava posao premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila.

Uz zahtjev za utvrđivanje uvjeta po stavku 1. ovoga članka prilaže se: preslika prometne dozvole specijalnih vozila (pauka), ovjerene preslike potvrde o ispitivanju vozila, fotografiju uredskog prostora za prijam stranaka i čuvarsku službu, fotografija parkirališta za odlaganje i čuvanje vozila te ovjerene preslike ugovora o radu ili ugovora o djelu za ovlaštene osobe koje će obavljati taj posao. Za vozače specijalnih vozila prilaže se i preslika vozačke dozvole.

Članak 6.

Kada ovlaštena osoba tijela jedinice lokalne samouprave ili pravne osobe osnovane za obavljanje poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih osoba utvrdi prekršaj, izdat će naredbu o premještanju vozila te će izreći propisanu novčanu kaznu.

Prije određivanja premještanja, mjesto i položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila utvrđuje se fotografijom i skicom ili putem videozapisa. U opisnom dijelu naredbe kojim je određeno premještanje obrazlažu se razlozi premještanja.

Fotografija i skica, odnosno videozapis sastavni su dio naredbe o premještanju vozila.

Prekršaj nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila može se utvrditi i pomoću videonadzora ili prijenosa fotografije elektroničkim putem bez nazočnosti ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka na mjestu izvršenja prekršaja.

Obrazac naredbe za premještanje vozila iz stavka 1. ovoga članka, tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, a može se izdavati na tiskanom obrascu ili izrađivati elektroničkim putem.

Članak 7.

Prije podizanja i premještanja nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila, djelatnici koji obavljaju premještanje dužni su ga pregledati i utvrditi možebitna ranija oštećenja. Ukoliko takva oštećenja na vozilu postoje, opisat će se ili fotografirati te naznačiti u naredbi za premještanje vozila.

Članak 8.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova premještanja vozila, prilikom preuzimanja premještenog vozila od strane vlasnika ili korisnika sastavlja zapisnik o preuzimanju vozila. U Zapisnik o preuzimanju vozila unosi se broj naredbe o premještanju, specifikaciju troškova premještanja ili troškova započete radnje premještanja, troškova ležarine ukoliko su nastali te konstataciju da se vozilo predaje neoštećeno, odnosno ako su na vozilu prilikom premještanja nastala oštećenja popis nastalih oštećenja i ranije nastala oštećenja utvrđena sukladno odredbi članka 7. ovoga Pravilnika. Zapisnik potpisuje vlasnik ili korisnik koji preuzima vozilo i ovlaštena osoba pravne ili fizičke osobe koja je premjestila vozilo.

Uz Zapisnik o preuzimanju vozila, vlasniku ili korisniku vozila će se izdati i potvrda o plaćenoj novčanoj kazni za prekršaj i potvrda o plaćenom troškovima premještanja vozila, ukoliko kaznu i troškove podmiri na mjestu, odnosno izdat će mu se obavezni prekršajni nalog o izrečenoj novčanoj kazni te račun s uplatnicom za uplatu troškova premještanja vozila.

Članak 9.

Troškove premještanja vozila snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

Vlasnik odnosno korisnik vozila za koje je određeno da se premjesti, plaća 50% naknade iz stavka 1. ovoga članka radi troškova dolaska specijalnog vozila »pauk« kada je započeto premještanje vozila, a premještanje nije izvršeno.

Premještanje vozila se smatra započetim ako je izdan nalog za premještanje i ako je specijalno vozilo »pauk« kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok specijalno vozilo »pauk« ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta.

Članak 10.

Kada se vozilo premješta na temelju naredbe policije iz razloga sigurnosti, pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno premještanje vozila, premještanje obavlja bez naplate troškova od vlasnika ili korisnika vozila, a prilikom preuzimanja premještenog vozila sastavlja se Zapisnik o preuzimanju vozila, uz odgovarajuću primjenu odredbi članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Kada premješteno vozilo nije preuzeto u roku od osam dana od dana kada je premješteno, pravna ili fizička osoba koja je izvršila premještanje i kod koje se vozilo nalazi dužna je o izvršenom premještanju obavijestiti vlasnika odnosno korisnika vozila.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-46563-2/08.

Zagreb, 11. studenoga 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA

__________________________________________________
(Ministarstvo unutarnjih poslova ili jedinica lokalne samouprave)

__________________________________________________
(policijska uprava/postaja odnosno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave)

________________________________200_. u sati_______

Na temelju članka 84. i 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, izdaje se

NAREDBA ZA PREMJEŠTANJE VOZILA

Naređuje se premještanje vozila reg. oznake _________________

Opis_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(mjesto i način kako je vozilo nepropisno zaustavljeno ili parkirano)

SKICA

Napomena:

(opis ranijih oštećenja)

M. P. Ovlaštena osoba
________________

Vozilo premjestio: _____________________ reg. oznaka spec. vozila (»pauka«)_________